Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Konec věč­ných časů

pre­mi­é­ra v úte­rý 12. 11. na ČT2

Rok 1989 pod­le den­ních zpráv Státní bez­peč­nos­ti v podá­ní Oldřicha Kaisera

  1. lis­to­pad 1989 byl vyvr­cho­le­ním pro­ce­su, kte­rý zapo­čal v čes­ké spo­leč­nos­ti mno­hem dří­ve. Širší pod­po­ru veřej­nos­ti nabyl nej­poz­dě­ji na počát­ku roku 1989. Oficiální i neo­fi­ci­ál­ní sdru­že­ní i jed­not­liv­ci, kte­ří se dosta­li do kon­flik­tu se sys­té­mem stát­ně říze­né­ho myš­le­ní a hos­po­dář­ství, měli v té době již dosta­teč­ný poten­ci­ál na to, aby se v teh­dej­ší ČSSR zača­la for­mo­vat občan­ská spo­leč­nost. Hlasy dosud mlčí­cí vět­ši­ny způ­so­bo­va­ly ÚV KSČ znač­né sta­ros­ti. Pozornost jim pro­to věno­va­la i Státní bez­peč­nost. Z moni­to­rin­gu StB pře­dá­va­né­ho ÚV KSČ navíc vyplý­vá, že vlád­nou­cí moc se už nemoh­la spo­leh­nout ani na čle­ny vlast­ní stra­ny, ani na pří­sluš­ní­ky sovět­ské armá­dy, pros­tě na niko­ho…

„Prvotní inspi­ra­cí pro náš doku­ment byl záznam z výsle­chu mamin­ky Stanislava Devátého, na kte­rý jsem nara­zi­la v archi­vu ČT. Na jed­nu stra­nu je to straš­né, když čeká­te v noci na nádra­ží na pět­a­še­de­sá­ti­le­tou paní, kte­rá nepři­je­de, pro­to­že ji na udá­ní zadr­že­li na hra­nič­ním pře­cho­du. Na dru­hou stra­nu ale, když vidí­te, jak ohrom­nou inte­lek­tu­ál­ní pře­va­hu má paní Devátá nad pra­cov­ní­kem StB, kte­rý se ji sna­ží „nachy­tat“, tak se pros­tě musí­te smát. A přes­ně na téhle hra­ni­ci stra­chu a smí­chu jsme se sna­ži­li posta­vit celý doku­ment,“ popi­su­je dra­ma­tur­gy­ně Eva Langšádlová.

Dokumentární kaba­ret Konec věč­ných časů se ode­hrá­vá od půl­no­ci 14. led­na do odpo­led­ne 17. lis­to­pa­du roku 1989 na růz­ných mís­tech dneš­ní České repub­li­ky. Kromě Oldřicha Kaisera, kte­rý tlu­mo­čí den­ní zprá­vy StB, v něm jako mluv­čí účin­ku­jí Zdeňka Patoušová, Anna Freimanová, Pavel Kačírek, Hana Holcnerová, Jan Rampich, Jindřich Petrlík, Bára Štěpánová, Roman Rákosník, Stanislav Devátý a Jana Dvorská. V archiv­ních mate­ri­á­lech Československé tele­vi­ze dále vystu­pu­jí teh­dej­ší mode­rá­to­ři zpráv, minis­tr obra­ny ČSSR Milán Václavík, vedou­cí tajem­ník Městského výbo­ru KSČ v Praze Miroslav Štěpán a gene­rál­ní tajem­ník ÚV KSČ Miloš Jakeš.

námět a dra­ma­tur­gie: Eva Langšádlová scé­nář: Pavel Žáček

režie: Mojmír Kučera kame­ra: Petr Hykš vedou­cí pro­duk­ce: Johana Vejvodová

výkon­ný pro­du­cent: Jiří Merunka kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Ondřej Šrámek

hlas pra­cov­ní­ka Státní bez­peč­nos­ti: Oldřich Kaiser


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04813 s | počet dotazů: 261 | paměť: 62082 KB. | 27.09.2023 - 00:49:07