Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Mobilizace Luboše Dobrovského

pre­mi­é­ra v úte­rý 3. 12. na ČT2

Život Luboše Dobrovského je vel­kým pří­bě­hem 20. sto­le­tí

Dokumentární vyprá­vě­ní časo­vě zasa­hu­je do dvou tota­lit nacis­tic­ké a komu­nis­tic­ké do obdo­bí prv­ní repub­li­ky i do svo­bod­né éry po roce 1989. Novinář, disi­dent a poli­tik, ale také pře­kla­da­tel z ruš­ti­ny a pol­šti­ny zasá­hl význam­ným způ­so­bem do his­to­rie naší vlas­ti. Působil v letech 199092 jako čes­ko­slo­ven­ský minis­tr obra­ny, v letech 199296 byl kanc­lé­řem pre­zi­den­ta Václava Havla a v letech 19962000 čes­kým vel­vy­slan­cem v Ruské fede­ra­ci. Působil jako redak­tor zahra­nič­ní redak­ce Československého roz­hla­su a dopi­so­va­tel v Moskvě. Kvůli akti­vi­tám na „nespráv­né stra­ně“ skon­čil za nor­ma­li­za­ce v děl­nic­kých pro­fe­sích a půso­bil v disen­tu. Stal se jed­ním z prv­ních sig­na­tá­řů Charty 77. Po roce 1989 vstou­pil do vyso­ké poli­ti­ky, kde nebý­va­le ener­gic­ky zhod­no­til tyto své osob­ní i pro­fe­si­o­nál­ní zku­še­nos­ti.

scé­nář a režie: Pavel Štingl dra­ma­tur­gie: Hana Stibralová výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach

kopro­du­cent: K2 s.r.o. kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka ČT: Alena Müllerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90120 s | počet dotazů: 270 | paměť: 62069 KB. | 27.09.2023 - 00:16:13