Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Příběhy 20. sto­le­tí II

do nedě­le 22. 12. na ČT2

Dramatické osu­dy a pří­běhy pozna­me­na­né pře­vra­tem v roce 1989

Co se sta­lo s pří­sluš­ní­ky Pohraniční strá­že, když se zhrou­ti­la železná opo­na mezi Československem a Západem? Jak si počí­na­li potom­ci per­ze­ku­o­va­ných sel­ských rodů, když se jim náh­le ote­vře­la mož­nost navá­zat na rodo­vou tra­di­ci a zís­kat zpět kdy­si ukra­de­né majet­ky? Jak dnes hod­no­tí svou roli někdej­ší pří­sluš­ní­ci SNB, kte­ří v letech 198889 zasa­ho­va­li pro­ti demon­stran­tům? Jak pro­ží­va­li svo­bo­du a násle­du­jí­cí demo­kra­tic­ké roky lidé, posti­že­ní v pade­sá­tých letech kvů­li pro­ti­ko­mu­nis­tic­ké­mu odbo­ji? Listopad 1989 sym­bo­li­zu­je zásad­ní pře­děl mezi pozd­ním tota­lit­ním reži­mem a demo­kra­cií, od pře­vra­tu se odví­je­la svo­bo­da, kte­rá změ­ni­la živo­ty všech oby­va­tel čes­kých zemí. Pro kaž­dé­ho jed­not­liv­ce však zna­me­na­la něco tro­chu jiné­ho, kaž­dý se s ní vyrov­ná­val po svém, kaž­dý měl o budouc­nos­ti své vlast­ní před­sta­vy...

Šestnáct nových doku­men­tár­ních fil­mů z cyk­lu Příběhy 20. sto­le­tí nava­zu­je na před­cho­zí stej­no­jmen­nou úspěš­nou sérii, věno­va­nou obdo­bí tak­zva­né nor­ma­li­za­ce. I ten­to­krát vzni­ka­ly fil­my na zákla­dě obsáh­lých inter­view, poři­zo­va­ných pro archiv Paměť náro­da s vyu­ži­tím meto­dy a tech­ni­ky ame­ric­ké­ho doku­men­ta­ris­ty Errola Morrise, zalo­že­né na „očním kon­tak­tu“ a sou­stře­dě­ných výpo­vě­dích. I ten­to­krát auto­ři ve vel­ké míře vyu­ží­va­jí archiv­ní fil­mo­vé a tele­viz­ní zázna­my, dobo­vé foto­gra­fie a doku­men­ty. Téma je však zásad­ně odliš­né a lze je postih­nout slo­vy „před­tím“ a „potom“: v jed­not­li­vých fil­mech se cyk­lus sna­ží uká­zat, jak lis­to­pad 1989 změ­nil zpo­ví­da­ným život, jak žili před tři­ce­ti a více lety a jak žijí dnes, jak pře­vrat reflek­tu­jí. Kromě výše zmí­ně­ných pamět­ní­ků (pohra­nič­ní­ci, pří­sluš­ní­ci SNB, sed­lá­ci a dal­ší obě­ti poli­tic­ké per­seku­ce) zkou­ma­li auto­ři napří­klad pohled před a polis­to­pa­do­vých soud­ců, někdej­ších pra­cov­ní­ků Podniků zahra­nič­ní­ho obcho­du, pod­ni­ka­te­lů, stu­den­tů, a také lidí, kte­ří pro­ži­li mno­ho let na uli­ci, exu­lan­tů či dro­go­vě závis­lých.

Dokumentární fil­my, kte­ré reží­ro­va­li Ivo Bystřičan, Robin Kvapil, Viktor Portel a Radim Špaček, a na nichž se jako scé­náris­ta a autor vět­ši­ny inter­view podí­lel novi­nář Adam Drda, mimo jiné uka­zu­jí, jak slo­ži­tou struk­tu­ru před­sta­vu­je čes­ká spo­leč­nost, jak odliš­né občan­ské pohle­dy a pří­stu­py k živo­tu v ní lze nalézt.

scé­nář: Adam Drda režie: Viktor Portel, Radim Špacek, Robin Kvapil, Ivo Bystřičan

dra­ma­tur­gie: Jan Bušta kame­ra: Robert Portel, Jan Vlnas, Jan Barcal

výkon­ná pro­du­cent­ka: Kateřina Kovářová

kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Martina Šantavá


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00973 s | počet dotazů: 262 | paměť: 62058 KB. | 27.09.2023 - 01:07:01