Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Třicet svo­bod­ných

pre­mi­é­ra v úte­rý 3. 12. a 10. 12. na ČT2

Analýza tři­ce­ti pore­vo­luč­ních let

Proč má znač­ná část čes­ké veřej­nos­ti pocit, že ide­á­ly Sametové revo­lu­ce zůsta­ly jak­si nena­pl­ně­né, nebo napl­ně­né jen zčás­ti? 30 let od lis­to­pa­du 1989 je vhod­nou chví­lí pro kri­tic­kou ana­lý­zu oče­ká­vá­ní, úspě­chů, sle­pých uli­ček, emo­cí a hod­not. Češi se sta­li akté­ry mnoh­dy klí­čo­vých změn. Z vel­ké čás­ti to bylo díky osob­nos­ti Václava Havla. Ostatně, byl to prá­vě on, kte­rý v úno­ru 1991 svě­tu ozná­mil, že Varšavská smlou­va prak­tic­ky pře­sta­la exis­to­vat.

Snímek je poku­sem o pocho­pe­ní toho, jak prak­tic­ká poli­ti­ka sou­vi­sí se sta­vem spo­leč­nos­ti. Nejde jen o doku­men­tár­ní výčet udá­los­tí, ale jejich ana­lý­zu. Ukazuje se, že pocit spo­ko­je­nos­ti či nespo­ko­je­nos­ti oby­va­tel­stva se svým osob­ním a veřej­ným živo­tem není odvis­lý jen od dosa­že­né úrov­ně bla­hoby­tu. Ten lze snad­no vyjá­d­řit pomo­cí obvyk­lých eko­no­mic­kých uka­za­te­lů, zatím­co dušev­ní stav spo­leč­nos­ti vyža­du­je mno­hem jem­něj­ší instru­men­tář. Smyslem fil­mu je uká­zat, že ne kaž­dá poli­ti­ka, byť eko­no­mic­ky úspěš­ná, je veřej­nos­tí vní­má­na jako něco, co uspo­ko­ju­je její tuž­by. „Snažíme se ana­ly­zo­vat těch tři­cet svo­bod­ných let a hle­dat mimo jiné odpo­věď na to, proč ve spo­leč­nos­ti panu­je znač­né napě­tí a nespo­ko­je­nost. Ještě nikdy v his­to­rii se při­tom Češi nemě­li lépe než nyní. Rozdělená spo­leč­nost ale není čes­kou spe­ci­a­li­tou, stej­ným pro­blé­mům čelí mno­ho demo­kra­tic­kých zemí. I to je tedy demo­kra­cie a svo­bo­da. Náš doku­ment by měl doká­zat, nebo aspoň nazna­čit, že k tak vel­ké skep­si nema­jí Češi důvod,“ říká autor námě­tu a dra­ma­turg Josef Albrecht.

Dokumentární sní­mek je roz­dě­len na dvě čás­ti: prv­ní (19891998) a dru­há (19992019).

námět a dra­ma­tur­gie: Josef Albrecht scé­nář: Jefim Fištejn, Petr Jančárek

režie: Petr Jančárek kame­ra: Martin Schinabek výkon­ná pro­du­cent­ka: Olga

Grosmannová kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Lenka Poláková účin­ku­jí: Michael Kocáb, Marta Kubišová, Petr Pavel, Petr Pithart, Šimon Pánek, Fedor Gál, Jan Ruml, Petruška Šustrová, Andor Šandor a mno­ho dal­ších


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,47265 s | počet dotazů: 265 | paměť: 62047 KB. | 27.09.2023 - 01:39:06