Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > 17. 8. 2017

17. 8. 2017

FilmPrem17.8
FilmPrem17.8

Filmové pre­mi­é­ry dneš­ní­ho dne.

Po strništi bos

Edu Součka, jeho mamin­ku a tatín­ka už zná­me z fil­mu Obecná ško­la. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodi­na osmi­le­té­ho Edy donu­ce­na vystě­ho­vat se z Prahy na ven­kov k pří­buz­ným. Městečko, kde chla­pec dosud trá­vil jen prázd­ni­ny, se nyní stá­vá jeho domo­vem. Mladá měst­ská rodi­na se musí při­způ­so­bit nové­mu pro­stře­dí a také sou­ži­tí pod jed­nou stře­chou s tetou a její­mi pří­buz­ný­mi, což zahr­nu­je i vel­mi přís­né­ho dědeč­ka. Eda má před sebou neleh­ký úkol: najít a obhá­jit své mís­to v míst­ní klu­kov­ské par­tě, jejíž svět je napros­to odliš­ný od jeho měst­ské­ho. Čeká ho ces­ta k hle­dá­ní odva­hy, ale také k neče­ka­ným rodin­ným tajem­stvím, kte­rá vyplou­va­jí na povrch. Svět dětí a dospě­lých se sbí­há v hle­dá­ní odva­hy a hrdin­ství. I v neleh­kých dnech vál­ky může být totiž nej­těž­ší pro­ká­zat odva­hu vůči vlast­ní rodi­ně.

Zabiják & bodyguard

Nejlepší body­gu­ard na svě­tě dosta­ne nové­ho kli­en­ta, nájem­né­ho vra­ha, kte­rý musí svěd­čit u Mezinárodního soud­ní­ho dvo­ra. Aby se včas dosta­vi­li k soud­ní­mu říze­ní, musí oba zapo­me­nout na to, že jsou tak tro­chu jiní a že si mož­ná až pří­liš lezou na ner­vy.

https://www.youtube.com/watch?v=MuoGmNatn0Y


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78620 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55334 KB. | 16.05.2022 - 17:11:30