Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

skryté světy
skryté světy

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám pocit, že s tím­to sty­lem se to roz­hod­ně poda­ří. Stephanie Pui-Mun Law je v umě­lec­kém svě­tě snad­no roz­po­zna­tel­ná pro oso­bi­tý styl ilu­stra­cí a malíř­ských děl. Asijský nebo kelt­ský styl? Můžeme se o tom doha­do­vat, snad obo­je, ale to snou­be­ní pohá­dek, mýtů, fan­ta­zie, zasně­ných obráz­ků a pohy­bu, jež byl v jeden oka­mžik na obráz­ku zasta­ven, je jedi­neč­ný. Máte jed­no­du­še chuť do jejích obráz­ků vstou­pit a… nechat se uná­šet úpl­ně kam­ko­liv.

A nechat si od obráz­ků ve všem pora­dit. Ano, i to je mož­né... Tady je totiž mož­né všech­no.

Už v době, kdy nama­lo­va­la Tarot skry­tých svě­tů (kte­rý u nás také vyšel), pat­ři­la ke špič­ce a pokud si chce­te svět taro­tu oprav­du užít, je tohle jed­no z nej­do­ko­na­lej­ších výtvar­ných ztvár­ně­ní, ve kte­rém scho­va­la mno­ho sym­bo­lik, drob­nos­tí, emo­cí a efek­tů, kte­ré nava­zu­jí na tra­dič­ní význam jed­not­li­vých karet. To samé zúro­či­la i tady. A vidět její díla jako malé kar­ty, kte­ré se vejdou do obou dla­ní a jako pořád­ně vel­ký nástěn­ný kalen­dář, to je váž­ně roz­díl!

Svět, ve kte­rém zablou­dí­te

Tento svět vás doslo­va doká­že vtáh­nout do své­ho nit­ra. Květiny v raj­ské zahra­dě, něž­né žen­ské bytos­ti, kte­ré zdo­bí celý výjev křeh­kou, ale nesmír­ně sil­nou ener­gií, posta­vy s přes­ně a jas­ně daným zámě­rem. Noční výje­vy za svi­tu luny, u kte­rých si nejste jis­ti, jest­li sní­te nebo bdí­te, do jakých hlou­bek nás zave­dou? Zdobné obráz­ky plné síly a pohy­bu, ve kte­rém tuší­te budouc­nost. Ve kte­rém tuší­te sou­vis­los­ti z minu­los­ti.

Ve kte­rém je obsa­že­na nyněj­ší PŘÍTOMNOST.

A lépe to asi nelze pro nástěn­ný kalen­dář vystih­nout. Obrázky budou půso­bit jinak, když si je prv­ní­ho v měsí­ci oto­čí­te a spat­ří­te popr­vé, jinak v polo­vi­ně měsí­ce a jinak na kon­ci, kdy už bude­te s obráz­kem sži­ti a bude­te se s ním poma­lu lou­čit. A vůbec bych se s tou mystic­kou kra­ji­nou a magic­kým zámě­rem autor­ky nedi­vi­la, že tyto výje­vy budou v našich duších jinak půso­bit i v době úplň­ku a novo­lu­ní.

Vlastně se na ten rok dost těším, pro­to­že prá­vě tohle budu ráda pozo­ro­vat.

Jak bude souznit obrá­zek i s celým měsí­cem, roč­ním obdo­bím?

Čím víc se noří­me do sty­lu autor­ky, tím více taju­pl­ných pochyb­nos­tí nachá­zí­me. O čem tyhle obráz­ky sku­teč­ně jsou? Pořád půso­bí jinak! A prá­vě to je umě­ní, prá­vě to je styl, kte­rý se hodí jak pro den­ní inspi­ra­ci a potě­chu duše, pro hlu­bo­ký a moud­rý tarot, i pro pohád­ky, pří­běhy, mýty… čím déle se dívá­te, tím více sym­bo­li­ky tuší­te a vidí­te.

Odpovědi na otáz­ky?

A ani bych se nedi­vi­la, že vás tyhle obráz­ky někdy zasta­ví i v běž­ném živo­tě a kdo­ví, tře­ba jen pros­tým hle­dě­ním na mě při­jde­te na odpo­vě­di na vaše otáz­ky.

Stephanie Pui- Mun Law malo­va­la fan­ta­zij­ní obra­zy jiných svě­tů už od rané­ho dět­ství, ale její pro­fe­si­o­nál­ní umě­lec­ká drá­ha zača­la až v roce 1998, kdy na vyso­ké ško­le dostu­do­va­la výpo­čet­ní tech­ni­ku. Po třech letech, během nichž celé dny trá­vi­la pro­gra­mo­vá­ním pro počí­ta­čo­vou fir­mu a pak spě­cha­la domů, aby hlu­bo­ko do noci malo­va­la, opus­ti­la svět pře­de dané logi­ky čísel a dala před­nost malo­va­ným svě­tům snů a nad­při­ro­ze­ných bytos­tí. Její ilu­stra­ce vyu­ží­va­jí kli­en­ti jako Wizzards od the Coast, HarperCollins, LUNA Books a dal­ší. Je autor­kou a ilu­strá­tor­kou kni­hy Dreamscapes (2008). Čerpá inspi­ra­ci ve folk­ló­ru, myto­lo­gii a legen­dách. Jejím pod­pi­sem je šepo­ta­vý šelest v pokrou­ce­ných vět­vích dubu, svět­lo pro­sví­ta­jí­cí lis­tím a neko­neč­ná pale­ta oblo­hy. A obraz, kte­rý vyzní­vá jako tanec, při­čemž taneč­ní­ky nejsou vždy jen lid­ské bytos­ti, sta­čí se jen pozor­ně dívat.

Kalendář Skryté svě­ty – kalen­dář 2019 vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80805 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56682 KB. | 29.06.2022 - 09:43:25