Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > 15 nejnovějších hrdinů nakladatelství Marvel

15 nejnovějších hrdinů nakladatelství Marvel

0d95b0e5f1 103627935 o2
Dneškem ote­ví­rám novou rubri­ku, kte­rá se bude věno­vat růz­ným novin­kám ze stu­dia Marvel. Budu se sna­žit vyhle­dá­vat nové infor­ma­ce o tom­to komik­so­vém gigan­tu, kte­ré by moh­ly být pro tuzem­ské fanouš­ky uži­teč­né. Začínáme pat­náct­kou nováč­ků ve stá­ji Stanova impé­ria.
15. Gwenpool
Gwen Poole je nová hrdin­ka, kte­rá při­šla z alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru, v němž super­hr­di­no­vé plní pou­ze strán­ky komik­so­vých knih. Když se dosta­la do uni­ver­za Marvelu, mys­le­la si, že všich­ni super­pa­dou­ši a hrdi­no­vé jsou jen fik­ce, pro­to při­ja­la jmé­no Gwenpool a v pod­sta­tě ze sran­dy roz­je­la svou hero­ic­kou kari­é­ru.
Gwenpool je inspi­ro­vá­na Deadpoolem a Gwen Stacyovou a v urči­tých aspek­tech při­po­mí­ná i Harley Quinn od kon­ku­ren­ce. Je však vel­mi leh­ké si tuto lehce poša­ha­nou hrdin­ku oblí­bit, pro­to se z této pat­náct­ky její komiksy zatím pro­dá­va­jí nej­lé­pe.
14. Riri Williams
Marvel v posled­ních letech vět­ši­nu svých hrdi­nů znač­ně změ­nil. Jednak změ­nil rasu hrdi­nů Z Captaina Americy se stal čer­noch, Spider-Man je Mexičan a mus­lim­ská puber­ťač­ka oblék­la kos­tým Captain Marvel. A také rád mění i pohla­ví svých hvězd. Proto před­lo­ni Jane Foster pozved­la Mjolnir a sta­la se Thorem a ada­man­ti­o­vé drá­py při­padly ženě jmé­nem Laura.
Nejnověji se pohla­ví změ­ni­lo i u iko­nic­ké­ho Iron Mana. Tony Stark zestár­nul a po dru­hé občan­ské vál­ce hrdi­nů skon­čil s pro­fe­sí hrdi­ny. Jeho mís­to zau­ja­la pat­nác­ti­le­tá stře­do­škol­ská stu­dent­ka MIT Riri Williams, kte­rá si posta­vi­la vlast­ní želez­né brně­ní a pod pře­zdív­kou Ironheart zača­la nahra­zo­vat „mrt­vé­ho“ Iron Mana. V pro­de­ji se jí zatím daří, ale spous­ta radi­kál­ních fan­dů (nej­čas­te­ji kryp­to­na­cis­tic­ké­ho vyzná­ní) zasy­pa­la Marvel HQ peti­ce­mi a rasis­tic­ký­mi dopi­sy.
13. Ulysses Cain
Caina obje­vil Tony Stark a zjis­til, že má nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, totiž že vidí všech­ny mož­né budouc­nos­ti. Ulyssea totiž vycho­va­la nad­lid­ská rasa Inhumanů, kte­ří jej při­ja­li za své­ho a pomoh­li mu roz­ví­jet jeho sílu.
Ve dru­hé občan­ské vál­ce se Ulysses zapo­ju­je do boje vel­mi výraz­ně, tak­že pokud ji pře­ži­je (série stá­le běží), čeká ho u Marvelu budouc­nost spo­je­ná s Inhumany, Eternaly a dal­ší­mi moc­ný­mi rasa­mi.
12. Danielle Cage
Dcera Luka Cagea a Jessicy Jones podě­di­la své schop­nos­ti po obou rodi­čích, pro­to doká­že létat a záro­veň má neprů­střel­nou kůži. Po Samu Wilsonovi pře­vza­la kos­tým iko­nic­ké­ho hrdi­ny Captaina Americy a ihned se pus­ti­la do vál­ky s novým nepří­te­lem - Golden Skullem.
Danielle také vstou­pi­la do nové­ho týmu hrdi­nů zva­né­ho U.S. Avengers, kde spo­leč­ně s Red Hulkem, Iron Patriotem a Squirrel Girl boju­je za svo­bo­du a bez­peč­nost pla­ne­ty Země.
11. Mosaic
Basketbalová star Morris Sackett si do sytos­ti uží­va­la živo­ta celebri­ty. Pak však Terrigenský mrak změ­nil jeho pod­sta­tu a z Morrise se stal jeden z nové gene­ra­ce Inhumanů. Jeho nová moc mů pro­půj­či­la schop­nost vstu­po­vat do těla jiných lidí, číst jejich myš­len­ky, apod. Jako daň za tyto schop­nos­ti však Sackett ztra­til svou fyzic­kou podo­bu.
Mosaic však své schop­nos­ti ne vždy pou­ží­vá pro koná­ní dob­ra a postup­ně se z něj stá­vá spí­še anti-hrdina. Pokud se jej tato „dead­poo­lov­ská“ image bude držet, může pro­dej jeho pří­bě­hu vzrůst. Možná že se rodí nový Wade Wilson.
10. Nadia Pym
Nadia Pym je dce­rou Hanka Pyma (původ­ní Ant-Man) a ženy jmé­nem Maria Trovaya. Svého otce nikdy nepo­zna­la a v pod­sta­tě celé mlá­dí strá­vi­la v orga­ni­sa­ci Red Room, kte­rá cvi­či­la rus­ké špi­on­ky a kte­rou pro­šla i Natasha Romanoff (Black Widow). Nadia po dou­hých letech z toho­to věze­ní utek­la a násled­ně vypá­t­ra­la, kdo býval její otec.
V Hankových labo­ra­to­řích si Nadia vyro­bi­la svůj vlast­ní oblek Wasp a navá­za­la na kari­é­ru své mace­chy Janet van Dyne.
Fandové Nadiu nepři­ja­li, neboť vět­ši­na dou­fa­la, že novou Wasp se sta­ne Hope van Dyne, kte­rá se už obje­vi­la i na fil­mo­vém plát­ně, kde ji zahrá­la Evangeline Lilly. Hope však šta­fe­tu nako­nec nepře­vza­la a pod­le jed­no­ho z nej­lep­ších mar­ve­lov­ských spi­so­va­te­lů Briana Michaela Bendise je pro ni při­pra­ven jiný osud.
9. Viv Vision
Kdysi dáv­no se zhmot­ně­ná umě­lá inte­li­gen­ce jmé­nem Vision roz­hod­la inte­gro­vat do lid­ské spo­leč­nos­ti a žít nor­mál­ní život. Za ženu si vzal Scarlet Witch a násled­ně umě­le vytvo­řil dvoj­ča­ta Vin a Viv.
Jednoho dne však jeho rodi­nu napa­dl zlot­ři­lý Grim Reaper a obě dvě děti zle poško­dil. Viv dokon­ce toli, že upadla do jaké­ho­si koma­tu. Vision ji naštěs­tí zvlá­dl opra­vit a Viv s vyda­la v jeho hrdin­ských sto­pách.
Visionova „dce­ra“ bude jed­nou z hvězd nové­ho týmu Champions, kde bude bojo­vat bo boku puber­ťác­kých hrdi­nů Ms. Marvel, Spider-Mana Milese Morallese, Novy a Amadea Choa.
8. Singularity
Singularity je čer­ná díra, kte­rá zís­ka­la city. Zvládne sama sebe i ostat­ní pře­ná­šet na libo­vol­né vzdá­le­nos­ti. Také doká­že ochrá­nit koho­ko­liv, jeli­kož díky svým schop­nos­tem umí odklo­nit nebez­pe­čí.
Poprvé se obje­vi­la v žen­ském týmu A-Force, kde svou dob­ro­tou a akč­nos­tí pomoh­la zachrá­nit člen­ky týmu před nebez­pe­čím během Tajných válek.
Se Singularity se do budouc­na urči­tě počí­tá, ale Marvel ješ­tě nesdě­lil, zda dosta­ne samo­stat­nou sérii, či bude jen sou­čás­tí pří­bě­hů jiných hrdi­nů.
7. Toni Ho
Starkův pří­tel Yo Hinsen, kte­rý pomohl budou­cí­mu Iron Manovi vyro­bit prv­ní brně­ní, měl dce­ru Toni Ho. Ta zís­ka­la tři dok­to­rá­ty ješ­tě před dva­cít­kou a krát­ce po dvou deká­dách živo­ta vplu­la i do super­hr­din­ské­ho živo­ta.
Po dob­ro­druž­stvích po boku Pepper Potts a Sunspota se při­da­la k týmu U.S. Avengers, kde při­ja­la identi­tu Iron Patriot, kte­rou dří­ve nebla­ze vyko­ná­val Norman Osborn. Po boku Squirrel Girl, Red Hulka a dal­ších hrdiů brá­ní celou Zemi před nebez­pe­čím.
6. Pei
Iron Fist, jeden z čle­nů týmu Defenders, zís­kal nové­ho spo­jen­ce. Pei je váleč­ni­ce z mystic­kých hor K’un Lun a má schop­nos­ti téměř totož­né jako sám Iron Fist. Více o této nové posta­vě zatím neví­me, dá se ale oče­ká­vat, že debu­tu­je v pod­zim­ní sérii pří­znač­ně zva­né „Iron Fists“
5. Old Man Logan
Logan, kte­rý pochá­zí z alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru a vypa­dá o 50 let star­ší než kla­sic­ký Wolverine. Ve svém svě­tě byl okla­ma­nám padou­chem Mysteriem a poza­bí­jel celou Xavierovu ško­lu pro nada­nou mlá­dež v domně­ní, že jde o sku­pi­nu nepřá­tel. Po této udá­los­ti se zapří­sáh­ne, že už nikdy nepo­u­ži­je své drá­py a žije v pus­tém svě­tě, kde vlád­nu super­pa­dou­ši.
Během taj­ných válek se ten­to Logan dostal do pri­már­ní­ho vesmí­ru Marvelu, kde je ori­gi­nál­ní Wolverine mrtev a nahra­di­la jej žen­ská kopie. Zde se sna­ží srov­nat s tím, že nyní žije ve svě­te, kde X-Meni stá­le exis­tu­jí a hrdi­no­vé nikdy neby­li pora­že­ni.
Old Man Logan ve svých pří­bě­zích řeší hlav­ně urči­tou bari­é­ru hav­ní­ho hrdi­ny vůči nové­mu svě­tu, kde potká­vá přá­te­le i nepřá­te­le, kte­ré kdy­si sám zabil.
4. The Infamous Iron Man
Poté, co Stark odlo­žil kos­tým Iron Mana a začal z ústra­ní pomá­hat Riri Williams, oblé­kl se do jeho kos­tý­mu super­pa­douch Victor von Doom (Doctor Doom). S cílem konat dob­ro si pozmě­nil svůj oblek a pod iden­ti­tou Infamous Iron Man vlé­tl do hrdin­ské­ho svě­ta.
Jak však býva­lé­ho super­pa­dou­cha při­jmou čle­no­vé Avengers a dal­ších týmů? To se dozví­me v sérii od Briana Michaela Bendise, kte­rá zača­la vychá­zet před dvě­ma týd­ny.
3. The Unworthy Thor
Originální Thor se vra­cí na strán­ky mar­ve­lác­kých komik­sů! Po hrůz­ném činu, kte­rý pro­ve­dl v minu­los­ti, však nemů­že tří­mat ve svých rukou Mjolnir. Ten má v drže­ní Jane Foster, kte­rá pře­vza­la identi­tu sever­ské­ho boha a chrá­ní devět svě­tů.
Thor Odinson je však stá­le Asgarďan, jenž je moc­něj­ší a odol­něj­ší než nor­mál­ní člo­věk. Bez moci Mjolniru ale nedo­ká­že létat, což ho zne­vý­hod­ňu­je v boji za spra­ve­dl­nost.
Jeho nová série se bude točit kolem toho, jak se z Unworthy Thora (tedy nehod­né­ho Mjolniru) opět stá­vá ten Worthy (ten, co je Mjolniru hoden). Doprovázet jej samo­zřej­mě bude i Jane Foster, Odin, Heimdall a dal­ší sta­ří zná­mí hrdi­no­vé.
2. Amadeus Cho
Amadeus je geni­ál­ní tee­nager, kte­rý dlou­ho pomá­hal Hulkovi. Během toho­to spo­je­nec­tví se s Hulkem Brucem Bannerem sblí­žil nato­lik, že se mu roz­ho­dl pomo­ci se zele­ným pro­kle­tím. Vytvořil tedy nano­bo­ty, kte­ří Bannera vylé­či­li, ale jejich obsah násled­ně musel být pře­su­nut do jiné­ho těla. Cho se tedy obě­to­val a díky tomu se stal novým Hulkem.
Na roz­díl od Bruceova Hulka však Amadeus svou pro­mě­nu kon­t­ro­lu­je a během zele­né for­my doká­že vyu­ží­vat vše­chen svůj inte­lekt.
Amadeus bude tak­též sou­čás­tí nové­ho týmu Champions.
1. Moon Girl
Marvel jeden čas vydá­val sérii Moon Boy and Devil Dinosaur, kte­rá pojed­ná­va­la o hrdi­nech z alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru, kde se civi­li­za­ce roz­vi­nu­la už v prehis­to­ric­kém obdo­bí. Pak však oba dva hlav­ní hrdi­no­vé zača­li ces­to­vat do jiných vesmí­rů a Moon Boy během těch­to cest zahy­nul. Devil Dinosaur uví­zl na Zemi v pri­már­ním mar­ve­lác­kém vesmí­ru a potkal zde deví­ti­le­tou hol­čič­ku Lunellu Lafayette.
Lunella je pří­sluš­ni­ce rasy Inhumanů a její inte­li­gen­ce je vět­ší, než má kdo­ko­liv na Zemi. S Devil Dinosaurem rych­le vytvá­ří tým a začí­ná si říkat Moon Girl.
Marvel si od této série, jež je urče­na mlad­ším čte­ná­řům, hod­ně sli­bu­je. Nedávno vydal pro­hlá­še­ní, že Moon Girl a Devil Dinosaura čeka­jí ješ­tě mno­há dob­ro­druž­ství.
Marvel se tedy roz­hod­ně nebo­jí expe­ri­men­to­vá­ní na poli svých děl a i když jsou jeho kro­ky někdy korekt­ní a gen­de­ro­vě nešťast­né, roz­hod­ně bych jejich novou tvor­bu neza­tra­co­val. Uvidíme, jak se jim pove­de, letoš­ní rok totiž spo­leč­nost pro­hrá­la svůj boj s DC Comics. DC totiž pro­da­lo téměř o 6% více komik­sů než Marvel.
Foto: Marvel
Zdroj infor­ma­cí: screenrant.com, comicbook.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Marvel

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15830 s | počet dotazů: 231 | paměť: 54835 KB. | 28.07.2021 - 08:37:27