Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > 15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

fff
fff

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu bude slav­nost­ně zahá­jen v praž­ském kině Lucerna ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du zvlášt­ním uve­de­ním fil­mu Thérèse Desqueyroux, kte­rý je posled­ním sním­kem fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos v dub­nu. Projekce fil­mu Thérèse Desqueyroux se pro veřej­nost koná 26. lis­to­pa­du ve 20.30 v kině Světozor.

Hlavní čás­tí pro­gra­mu fes­ti­va­lu je deset před­pre­mi­ér nových fran­couz­ských fil­mů. Diváci budou mít mož­nost vidět posled­ní film Michaela Hanekeho Láska, v němž exce­lu­jí Emmanuelle Riva a Jean-Louis Trintignant. Mnoha cena­mi ověn­če­ným sním­kem je dra­ma Ministr Pierra Schoellera, herec­ké iko­ny Pierre Richard, Guy Bedos, Géraldine Chaplin a Jane Fonda se sešly v kome­dii Stéphana Robelina Co kdy­bychom žili spo­leč­ně?. Festival před­sta­ví i novin­ku reži­sér­ky Marjane Satrapi Kuře na švest­kách, hra­nou adap­ta­ci její­ho komik­su s  her­ci Mathieu Amalricem a Mariou de Medeiros. Diváky oče­ká­va­ným fil­mem je sní­mek Holy Motors reži­sé­ra Leose Caraxe, v rodin­ném dra­ma­tu Proti vět­ru hra­jí Audrey Tautou a Benoit Magimel, Jean Reno v kome­dii z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí Oui, šéfe! před­sta­vu­je věhlas­né­ho šéf­ku­cha­ře, sní­mek Hašišbába vyprá­ví pří­běh důchod­ky­ně Paulette, kte­rá se roz­hod­la zbo­hat­nout své­ráz­ným způ­so­bem. Jak se vaří pre­zi­den­to­vi se dozví­me z fil­mu Z pre­zi­dent­ské kuchy­ně. Desátým titu­lem je roman­tic­ká kome­die Paříž-Manhattan se skvě­lou Alicí Taglioni v hlav­ní roli. Sekcí Pocta Alainu Resnaisovi fes­ti­val uctí stě­žej­ní­ho reži­sé­ra fran­couz­ské nové vlny Alaina Resnaise, při­po­me­ne také tvor­bu reži­sé­ra Leose Caraxe. O Cenu divá­ků se utka­jí titu­ly vybra­né čes­ký­mi fil­mo­vý­mi kri­ti­ky. Diváci nebu­dou ochu­ze­ni ani o Večer krát­kých fil­mů. Novinkou je pre­zen­ta­ce stu­dent­ských fil­mů v sek­ci FAMU v Cannes.

Také na 15. roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu dora­zí dele­ga­ce tvůr­ců a fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z Francie. Většina z nich osob­ně uve­de pro­jek­ce svých fil­mů. Francouzský reži­sér Stéphane Robelin v Praze před­sta­ví v čes­ké před­pre­mi­é­ře nový celo­ve­čer­ní  film Co kdy­bychom žili spo­leč­ně?. Projekci dal­ší před­pre­mi­é­ry, fil­mu Ministr, uve­de reži­sér, scé­náris­ta a herec Pierre Schoeller. Ministr obdr­žel hned něko­lik cen César 2012, a to za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, za nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší zvuk a pyš­ní se také cenou z Cannes 2011, kde zís­kal cenu FIPRESCI.  Třetí před­pre­mi­é­rou, kte­rou do Prahy dopro­vo­dí její tvůr­ce, reži­sér Daniel Cohen, je kome­die z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí Oui, šéfe! s Jeanem Renem v hlav­ní roli. Snímek Z pre­zi­dent­ské kuchy­ně osob­ně uve­de reži­sér Christian Vincent. Film Kdybych nevy­hrál zla­tou pal­mu v Cannes ze sek­ce Výběr čes­ké kri­ti­ky pod­po­ří její reži­sér Renaud Cohen. Projekce svých sním­ků z divác­ky atrak­tiv­ní sek­ce Večer krát­kých fil­mů osob­ně uve­dou reži­sé­ři Sofia Babluani a Lewis-Martin Soucy.

Všechny fil­my jsou uvá­dě­ny v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky nebo s čes­kým dabin­gem.

Vstupné na fes­ti­va­lo­vé pro­jek­ce činí 90 Kč.

Oficiální inter­ne­to­vé strán­ky fes­ti­va­lu: www.festivalff.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16129 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55826 KB. | 24.05.2022 - 08:47:14