Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > 15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

fff
fff
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu jako hlav­ní část své­ho pro­gra­mu uve­de deset před­pre­mi­é­ro­vých titu­lů, v jejichž čele sto­jí letoš­ní Zlatou pal­mou z Cannes oce­ně­né dra­ma Láska, dále vzdá poctu výji­meč­né­mu uměl­ci – stě­žej­ní­mu reži­sé­ro­vi fran­couz­ské nové vlny Alainu Resnaisovi a při­po­me­ne tvor­bu nemé­ně atrak­tiv­ní­ho reži­sé­ra Leose Caraxe. O Cenu divá­ků se utka­jí nej­no­věj­ší titu­ly vybra­né čes­ký­mi fil­mo­vý­mi kri­ti­ky, divá­ci nebu­dou ochu­ze­ni ani o popu­lár­ní Večer krát­kých fil­mů. Letošní fes­ti­va­lo­vou novin­kou je pre­zen­ta­ce stu­dent­ských fil­mů v sek­ci FAMU v Cannes, čímž fes­ti­val také podě­ku­je za dlou­ho­le­tou spo­lu­prá­ci prá­vě s praž­skou FAMU.

Hlavní část pro­gra­mu vznik­la už tra­dič­ně ve spo­lu­prá­ci s  čes­ký­mi fil­mo­vý­mi dis­tri­bu­to­ry, kte­rá vyús­ti­la ve spo­leč­né před­pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní dese­ti fil­mů ověn­če­ných neje­nom pres­tiž­ní­mi oce­ně­ní­mi z MFF v Cannes či cena­mi Francouzské fil­mo­vé aka­de­mie, ale také divác­kým zájmem.

Předpremiéry distribučních titulů:

- Láska (Amour) se jmenuje poslední film režiséra Michaela Hanekeho. Intimní drama oceněné Zlatou palmou z Cannes vypráví příběh stárnoucího manželského páru profesorů hudby, ve kterém excelují Emmanuelle Riva a Jean-Louis Trintignant. Film uvede v  ČR 14. 2. 2013 distribuční společnost Artcam.

- Oui, šéfe! (Comme un chef) je komedie z kulinářského prostředí s Jeanem Renem a Michaëlem Younem. Jean Reno se předvede v  roli slavného, nicméně momentálně vyhořelého šéfkuchaře. Společnost 35MM uvede tento film na plátna českých kin 6. 12. 2012.

- Co kdy­bychom žili spo­leč­ně? (Et si on vivait tous ensem­ble ?) sto­jí na skvě­lých výko­nech herec­kých ikon Pierra Richarda, Guye Bedose, Géraldine Chaplin a Jane Fonda v režii Stéphana Robelina. Stárnoucí přá­te­lé spo­jí nápad vze­přít se domo­vům důchod­ců a v sedm­de­sá­ti pěti letech začít žít v komu­ni­tě. Film uve­de do čes­ké dis­tri­buce 29. 11. 2012 spo­leč­nost Cinemart.

 

- Hašišbába (Paulette) je soci­ál­ní kome­die reži­sé­ra Jérôma Enrika, kte­rý do hlav­ní role pekař­ky v důcho­du, poslé­ze dro­go­vé dea­ler­ky, obsa­dil slav­nou fran­couz­skou hereč­ku Bernadette Lafont.

Společnost 35MM uve­de ten­to film do čes­kých kin v roce 2013.

- Holy Motors (Holy Motors) je snímek, kterým se slavný Leos Carax po třináctileté pauze vrací do světa filmu. V tomto díle, který měl podle mnoha názorů získat v Cannes Zlatou palmu, režisérův dvorní herec Denis Lavant ztvárnil tajuplného pana Oscara. Ten na sebe v průběhu jednoho dne bere nejrůznější identity dnešního zběsilého světa – Caraxem obdivované Paříže. Distributor v ČR: Aerofilms, premiéra 29. 11. 2012.

- Kuře na švestkách (Poulet aux prunes) je nejnovější počin tvůrců úspěšného animovaného filmu Persepolis Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda. Hraná adaptace stejnojmenného komiksu s  Mathieu Amalrikem a Mariou de Medeiros diváky zavede do Teheránu v roce 1958 a vypráví pohádkový příběh úžasné lásky. Artcam premiéru plánuje na 29. 11. 2012.

- Ministr (L’Excercice de l’État) je Césary oceněné drama Pierra Schoellera z prostředí vysoké francouzské politiky. Film získal v Cannes cenu FIPRESCI. Distributorem v ČR je společnost Film Europe, která Ministra do českých kin uvede 29. 11. 2012.

- Paříž-Manhattan (Paris-Manhattan) vyprá­ví pří­běh mla­dé a stá­le svo­bod­né lékár­ni­ce, kte­rá obdi­vu­je tvor­bu Woodyho Allena s Alicí Taglioni a her­cem a popu­lár­ním zpě­vá­kem Patrickem Bruelem v hlav­ních rolích. Do čes­kých kin vstou­pí v roce 2013 díky spo­leč­nos­ti Film Europe.

- Proti větru (Des vents contraires) ukazuje rodinné drama o náhlém zmizení manželky a matky dvou dětí a nových nečekaných začátcích, ve kterém se před kamerou sešli herci Benoît Magimel a Audrey Tautou. Distribuční společnost D-Cinema naplánovala premiéru na 29. 11. 2012.

- Z prezidentské kuchyně (Les Saveurs du palais) je snímek založený na skutečném příběhu osobní kuchařky prezidenta Françoise Mitterranda. Distributorem v ČR je společnost Film Europe, která premiéru plánuje na rok 2013.


Zvláštní uve­de­ní

Zvláštní uve­de­ní je věno­vá­no posled­ní­mu sním­ku fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera Thérèse Desqueyroux. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí  toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos v dub­nu. Millerova adap­ta­ce  romá­nu Françoise Mauriaka uza­vře­la letoš­ní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes. Vypráví pří­běh Thérèse Larroque (Audrey Tautou), mla­dé ženy, jejíž svo­bo­do­my­sl­né ide­á­ly se roz­chá­zí nejen s míst­ní­mi kon­ven­ce­mi, ale i
s názo­ry její­ho muže, pana Desqueyroux (Gilles Lellouche). Thérèse nedo­ká­že respek­to­vat zako­ře­ně­né zvy­ky a je při­pra­ve­na udě­lat vše, aby se vyma­ni­la osu­du a žila svo­bod­ně svůj život.


Soutěž – Výběr české kritiky

V Soutěži – Výběru české kritiky se o Cenu diváků utká sedm filmů zvolených českými filmovými novináři.  Jedná se o filmy dosud nezakoupené do české filmové distribuce. Sami diváci svým hlasováním rozhodnou, který z titulů získá Cenu diváků letošního Festivalu francouzského filmu.

Filmoví kri­ti­ci do fes­ti­va­lo­vé sou­tě­že o Cenu divá­ků vybra­li fil­my:

- Deník fran­couz­ské­ho repor­té­ra (Journal de France)

režie: Raymond Depardon a Claudine Nougaret

Film mapu­je pozo­ru­hod­nou kari­é­ru foto­gra­fa, repor­té­ra a doku­men­ta­ris­ty Raymonda Depardona. Do sou­tě­že vybra­la Darina Křivánková z Instinktu.

- Ještě jste nic nevi­dě­li  (Vous n’avez enco­re rien vu)

režie: Alain Resnais

Námět fil­mu Alaina Resnaise vychá­zí z diva­del­ních her dra­ma­ti­ka Jeana Anouilhe a zob­ra­zu­je dia­log mezi diva­dlem a fil­mem, mezi moder­nou a kla­si­kou.

Film vybra­la Eva Zaoralová, umě­lec­ká porad­ky­ně Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary.

 

- Kdybych nevy­hrál Zlatou pal­mu v Cannes (Au cas où je n’au­rais pas la Palme d’Or)

režie: Renaud Cohen

Do napůl auto­bi­o­gra­fic­ké kome­die o neú­spěš­ném reži­sé­ro­vi, kte­ré­ho stih­ne „jar­mul­kov­ský“ výrůs­tek na hla­vě, obsa­dil Cohen celou svou rodi­nu.

Vybral Vojtěch Rynda, fil­mo­vý kri­tik z časo­pi­su Týden.

- Jméno  (Le pré­nom )

režie: Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Vtipná kon­ver­zač­ní kome­die nejen o výbě­ru jmé­na budou­cí­ho děťát­ka, ale také o před­sud­cích, pře­tvář­ce, tole­ran­ci a o váš­ních pře­kva­pí humo­rem a neče­ka­ný­mi poin­ta­mi.

Vybral Tomáš Pilát, Český roz­hlas 3 – Vltava.

- Láska trvá tři roky (L’Amour dure tro­is ans )

režie: Frédéric Beigbeder

Literární kri­tik razí teo­rii, že lás­ka trvá pou­ze tři roky, ovšem setká­ní s Alice jeho jis­to­tou sil­ně otře­se.

Vybral Jan Šmíd, Český roz­hlas 1 – Radiožurnál.

- U nich doma (Dans la mai­son)

režie: Fraçois Ozon

Nedávný vítěz fes­ti­va­lu v San Sebastiánu zob­ra­zu­je pozo­ru­hod­ný vztah mezi uči­te­lem a žákem.

Vybrala Mirka Spáčilová, MF Dnes.

- Ve spě­chu (Au galop)

režie: Louis-Do de Lencquesaing

Charismatický herec Louis-Do de Lencquesaing se věnu­je také režii. Ve spě­chu je jeho celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem.

Vybrala Magdalena Hrozínková, Český roz­hlas – Radio Praha.

 

Pocta Alainu Resnaisovi

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu své jubi­le­um osla­ví Poctou Alainu Resnaisovi, jed­no­mu z nej­pro­slu­lej­ších reži­sé­rů dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí, tvůr­ci kul­tov­ní­ho sním­ku nové vlny Loni v Marienbadu. Pocta Alainu Resnaisovi při­po­me­ne jeho tři krát­ko­me­tráž­ní fil­my (Guernica, Také sochy umí­ra­jí, Noc a mlha) a osm celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi kte­rý­mi nebu­de chy­bět Můj strý­ček z Ameriky, oce­ně­ný Velkou cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1980 a ani posled­ní Resnaisův  film z letoš­ní hlav­ní sou­tě­že can­ne­s­ké­ho fes­ti­va­lu s názvem Ještě jste nic nevi­dě­li. Alain Resnais letos osla­vil deva­de­sá­ti­ny a jeho posled­ní fil­mo­vý počin je dal­ším pře­kva­pi­vým dílem. V posled­ních letech je z Resnaisovy tvor­by zřej­má inspi­ra­ce diva­dlem. Námět sním­ku Ještě jste nic nevi­dě­li vychá­zí z diva­del­ní hry Jeana Anouilhe.

3 x Leos Carax

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ro­vé­ho uve­de­ní nové­ho fil­mu Leose Caraxe Holy Motors Festival fran­couz­ské­ho fil­mu při­po­me­ne sek­cí 3 x Leos Carax spo­lu­prá­ci reži­sé­ra a her­ce Denise Lavanta sním­ky Zlá krevMilenci z Pont-Neuf.

Večer krát­kých fil­mů

Součástí fes­ti­va­lu bude i tra­dič­ní a divác­ky oblí­be­ný Večer krát­kých fil­mů sesta­ve­ný ze sním­ků mla­dých fran­couz­ských talen­tů uve­de­ných na svě­to­vých fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

FAMU v Cannes

Ve spo­lu­prá­ci s FAMU vznik­la sek­ce FAMU v Cannes věno­va­ná stu­dent­ským fil­mům, kte­ré zau­ja­ly na MFF v Cannes v sek­ci Cinéfondation. Přehlídka při­po­me­ne film Bába Zuzany Špidlové, kte­rý jako jedi­ný čes­ký stu­dent­ský film zís­kal v Cannes oce­ně­ní. Promítnuty budou i dal­ší nomi­no­va­né sním­ky posled­ních let, jako napří­klad film Tambylles Michaela Hogenauera, kte­rý uspěl v tvr­dé kon­ku­ren­ci dvou tisí­co­vek fil­mů. Tato sek­ce kro­mě stu­dent­ských fil­mů před­sta­ví také česko-francouzský kopro­dukč­ní ani­mo­va­ný krát­ký film reži­sér­ky a peda­gož­ky FAMU Michaely Pavlátové Tramvaj, kte­rý byl pre­mi­é­ro­vě uve­den letos v Cannes a zís­kal nej­vyš­ší oce­ně­ní na Mezinárodním fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů v Annecy.

Filmové hity

Sekce Filmové hity se ohléd­ne za nej­lep­ší­mi dis­tri­buč­ní­mi titu­ly roku 2012. Diváci se mohou těšit na fil­my Nedotknutelní, Něžnost, The Artist, Cesta na měsíc - Podivuhodná ces­ta, Obchod pro sebe­vra­hy a mno­hé dal­ší lahůd­ky fran­couz­ské fil­mo­vé tvor­by za posled­ní rok.

Festival se koná v šes­ti part­ner­ských kinech: v Kině 35 Francouzského insti­tu­tu v Praze,
v kinech sítě Europa Cinemas (Praha: Světozor, Lucerna, Brno: Art, České Budějovice: Kotva) a
v praž­ském mul­ti­ki­ně CineStar Anděl.

Všechny fil­my jsou uvá­dě­ny v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky nebo s čes­kým dabin­gem.

Vstupné na fes­ti­va­lo­vé pro­jek­ce činí 90 Kč.

Oficiální inter­ne­to­vé strán­ky fes­ti­va­lu: www.festivalff.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rebarborový koláč s jahodami2. května 2015 Rebarborový koláč s jahodami Jahodová sezóna sice ještě nezačala a ještě si na ní nějaký ten čas počkáme, ale o rebarboře to už říci nemůže. Právě začíná na záhonku krásně růst a rozrůstat se, tak proč nevyzkoušet […] Posted in Domácí rady
  • #2010: Moby Dick: Bílá velryba5. července 2019 #2010: Moby Dick: Bílá velryba Moby Dick: Bílá velryba (Moby Dick)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Moby Dick" v roce 2014. České vydání má 256 stran […] Posted in Recenze komiksů
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Budoucnost Ezry Millera v roli Barryho Allena/Flashe je opět ohrožena.13. června 2022 Budoucnost Ezry Millera v roli Barryho Allena/Flashe je opět ohrožena. Miller má totiž opět problém se zákonem. Chase Iron Eyes a Sára Jumping podali u soudu žádost, aby měl Miller nově stanovený zákaz přiblížení k jejich 18-leté dceři, aktivistce Tokatě Iron […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze
  • Rakeťák11. srpna 2022 Rakeťák Za mne moc příjemné překvapení. Lightyear je parádní animovaná Sci-Fi jízda napříč časem i prostorem s fakt úžasnou technickou stránkou  ( CGI je až revoluční), zábavnými postavami ( […] Posted in Krátké recenze
  • Men In Black: Alien Crisis20. listopadu 2020 Men In Black: Alien Crisis   Hra Men in Black Alien Crysis rozhodně nekopíruje obsah filmu, takže nečekejte žádnou herní pecku, to se už očekávalo před vydáním této hry. Ve hře budete hrát za postavu […] Posted in Retro games
  • MIRROR'S EDGE CATALYST - První dojem3. června 2016 MIRROR'S EDGE CATALYST - První dojem Předplatitelé EA Access se dočkali nového herního titulu MIRROR'S EDGE CATALYST a jako první si ho mohli vyzkoušet ještě před oficiálním vydáním. Druhý díl navazuje na ten první, který je […] Posted in Novinky ze světa her
  • Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky4. září 2022 Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky Rajčata a papriky se těší stále větší oblibě při pěstování i jejich všestrannému využití v kuchyni. První zmínky o rajčatech pochází z Itálie z roku 1554 a z Anglie z roku 1576. Pálivá […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,86108 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61316 KB. | 31.05.2023 - 02:33:37