Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > 14 kusů oblečení, které by neměly chybět v žádném šatníku

14 kusů oblečení, které by neměly chybět v žádném šatníku

atna 1496738378

Stojíte před ote­vře­nou skří­ní a neví­te, jak se obléct? Máme pro vás něko­lik tipů, jaké kous­ky vám mohou pomo­ci vytvo­řit nápa­di­tý out­fit pro jakou­ko­liv pří­le­ži­tost. Věřte tomu, nebo ne, bude vám k tomu sta­čit pou­ze 14 kous­ků.

 1. Základním prv­kem kaž­dé­ho žen­ské­ho šat­ní­ku je čis­tě bílá koši­le. Jednoduchá věc, s níž jdou dělat hoto­vé divy. Hodí se do prá­ce, na úřad, ale i do diva­dla. Může být veli­ce žen­ská, ale skvě­le zapa­dá i do pán­ské­ho out­fi­tu. Sladit ji může­te se suk­ní do spo­leč­nos­ti a jin­dy tře­ba s dží­na­mi. Bílá koši­le je pros­tě vari­a­bil­ní a zachrá­ní vás i v těch nej­sví­zel­něj­ších chví­lích.
 2. Další kou­sek, kte­rý roz­hod­ně musí­te mít, jsou malé čer­né šaty. Je to jed­no­du­še kla­si­ka, kte­rá vyho­vu­je všem posta­vám a oka­mži­kům.Využijete je nej­ví­ce asi v létě, ale pokud bude­te dob­ře vybí­rat a tro­chu do nich inves­tu­je­te, mohou být uží­vá­ny i jako spo­le­čen­ské ane­bo večer­ní róby.
 3. Základním kame­nem v žen­ském šat­ní­ku jsou základ­ní trič­ka urče­ná pro kaž­dý den. Nejde o to, aby byly pří­liš barev­né, vzo­ro­va­né, tiš­tě­né, jejich úko­lem je funkč­nost. Základ tvo­ří trič­ka v neut­rál­ních odstí­nech, tedy bílé, čer­né a šedé, přes­ně tako­vé, kte­ré může­te vel­mi snad­no kom­bi­no­vat.
 4. Sehnat tako­vý dob­rý a nad­ča­so­vý zim­ní kabát není vůbec snad­né. Musí pěk­ně vypa­dat, musí něco vydr­žet a musí být i dosta­teč­ně tep­lý.
 5. Plášť na pře­chod­né obdo­bí. Jde o vel­mi prak­tic­ký kou­sek, kte­rý vyu­ži­je­te zejmé­na na jaře a na pod­zim.
 6. Džíny. Těchto kalhot je bez­po­čet. Vybírat si může­te z růz­ných barev, délek i stři­hů. Každý rok se navíc obje­vu­jí nové a nové mode­ly, tak­že výběr doo­prav­dy není jed­no­du­chý. Když ješ­tě vez­me­me v úva­hu, že chce­me, aby nám i per­fekt­ně padly, může se jed­nat o úkol vskut­ku vel­mi nároč­ný. Při náku­pu rif­lí se drž­te jed­né zása­dy, neku­puj­te tyto kalho­ty pod­le tren­dů, ale hlav­ně pod­le toho, jak svěd­čí vaší posta­vě.Toho stři­hu se pak drž­te.
 7. Velmi důle­ži­tým prv­kem žen­ské­ho šat­ní­ku jsou také boty, kte­ré bude­te moci nosit po celý rok. Samozřejmě, že s jed­ním párem bot si nevy­sta­čí­te, ale jed­ny uni­ver­zál­ní vám doká­ží vytrh­nout trn z paty.
 8. Nemusíte mít sla­bost pro kabel­ky, sta­čí, když si poří­dí­te prak­tic­ké a nad­ča­so­vé kous­ky, kte­ré bude­te moci užít k růz­ným out­fi­tům i pří­le­ži­tos­tem. Kabelkou čís­lo jed­na je psa­níč­ko v něja­ké neut­rál­ní bar­vě, jež se vám bude hodit do spo­leč­nos­ti i pro běž­né den­ní uži­tí.
 9. Již dru­hý rok se do módy opět vrá­ti­ly klo­bou­ky. Jde o skvě­lý prvek, kte­rý z vás uči­ní hoto­vou dámu a co víc, ochrá­ní ješ­tě i váš obli­čej před slun­cem.
 10. Sluneční brý­le jsou nevšed­ním mód­ním doplň­kem, kte­rý se do popře­dí dostal tepr­ve něko­lik let zpát­ky, díky pově­do­mí o škod­li­vos­ti slu­neč­ní­ho záře­ní. Dnes již víme, že slu­neč­ní brý­le nosí­me po celý rok.
 11. Jaký jiný prvek tvo­ří základ naše­ho šat­ní­ku? No pře­ci něja­ká zají­ma­vě řeše­ná tiš­tě­ná halen­ka.
 12. K hlav­ním prv­kům kaž­dé­ho dám­ské­ho šat­ní­ku beze­spo­ru pat­ří i čer­né kalho­ty. Ty jis­tě oce­ní­te nejen v prá­ci, ale i ve spo­leč­nos­ti nebo všu­de tam, kde bys­te si jinak oblék­ly šaty.
 13. Pomalu se blí­ží­me do fini­še, a pro­to nastá­vá čas zmí­nit, že by ve vašem šat­ní­ku nemě­ly chy­bět ale­spoň jed­ny spo­le­čen­ské šaty. Šaty, kte­ré si bude­te moci obléct na ples, svat­bu, do diva­dla i na jinou spo­le­čen­skou udá­lost.
 14. A k čemu bys­te měly šaty, kdy­bys­te k nim nemě­ly sty­lo­vé boty, v nichž se bude­te cítit dob­ře a neo­do­la­tel­ně?

Těchto 14 základ­ních kous­ků vám pomů­že pora­dit si s kaž­dou život­ní situ­a­cí a zajis­tí vám to, že na kaž­dou pří­le­ži­tost při­jde­te nále­ži­tě a sty­lo­vě oble­če­ni.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,82028 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54311 KB. | 17.04.2021 - 01:23:20
X