Kritiky.cz > Filmové recenze > 14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007)

14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007)


Jako obvykle se na začát­ku roku může­me ve vybra­ných kinech setkat s jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mo­vých pře­hlí­dek, kte­ré se v Česku budou během roku pro­mí­tat. Začíná již 25. led­na v Praze a poté se pře­su­ne i do dal­ších čes­kých měst. Přečtěte si při­lo­že­ný člá­nek a pří­pad­ně se poté podí­vej­te na pro­gram.

Čtrnáctý roč­ník Dnů evrop­ské­ho fil­mu zahá­jí 25. led­na 2007 v praž­ském kině Světozor film ZVEDÁ SE VÍTR (THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY, GB/FR/DE/IT/ES, 2006, r. Ken Loach, dis­tri­buce AČFK). Snímek Kena Loache, kte­rý loni v Cannes zís­kal Zlatou pal­mu, byl také vybrán do letoš­ní desít­ky Projektu 100. Festival zakon­čí ital­ský sní­mek ZEMĚ (LA TERRA / IT / 2006 r. Sergio Rubini).

Až do 4. úno­ra uvi­dí pražští divá­ci na pade­sát fil­mů ze sou­čas­ných a budou­cích člen­ských zemí Evropské unie. Festival se po dese­ti dnech v kinech Aero a Světozor pře­su­ne do Brna, kde se bude od 5. do 13. 2. hrát v Sále B. Bakaly a v kině Scala. Paralelně s brněn­skou čás­tí pro­běh­nou v dal­ších čtyřech měs­tech “Ozvěny 14. DEF”: v Olomouci, Uherském Hradišti, Českých Budějovicích a nově i v Boskovicích. Podrobnosti o „Ozvěnách“ a jejich pro­gra­mu najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách fes­ti­va­lu www euro­film­fest cz.

Podrobnosti o uvá­dě­ných fil­mech i dopro­vod­ném pro­gra­mu najde­te v kata­lo­gu nebo v češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně na www.eurofilmfest.cz.

Katalog je zdar­ma k dis­po­zi­ci u pokla­den fes­ti­va­lo­vých kin. Vstupenky jsou za 90 Kč, „Maraton evrop­ské­ho fil­mu“ (blok pěti fil­mů) je za 150 Kč. Předprodej v praž­ských kinech již začal, pří­jem­nou novin­kou pro divá­ky je mož­nost zakou­pit si v kině Světozor i  vstu­pen­ky do Aera. Aero navíc nabí­zí vel­mi výhod­né před­plat­né! Vstupenky lze rezer­vo­vat přes www kinosve­to­zor a www kino­ae­ro cz.

Filmové dele­ga­ce k zaha­jo­va­cí­mu a zakon­čo­va­cí­mu sním­ku zatím nejsou defi­ni­nitv­ní. K ostat­ním fil­mům svou účast dosud potvr­di­li: Anne Reemann, před­sta­vi­tel­ka Ady z fil­mu OBCHŮDEK SNŮ (STIILIPIDU / EE / 2005, r. Peeter Urbla), Marc van Warmerdam, pro­du­cent sním­ku ČÍŠNÍK (OBER / NL / BE / 2006) a bra­tr Alex van Warmerdama, reži­sé­ra fil­mu a před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny v jed­né oso­bě. Z Nizozemska při­je­de také reži­sér fil­mu DLOUHÉ SVĚTLO (LANGER LICHT / NL / 2006) David Lammers. Český film KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU PRAVÁ uve­de reži­sér­ka Linda Jablonská a kame­ra­man David Cysař, k rumun­ské­mu fil­mu RYNA při­je­de reži­sér­ka Ruxandra Zenide a slo­ven­ský film KONEČNÁ STANICE dopro­vo­dí reži­sér Jiří Chlumský a hereč­ka Anna Šišková. K maďar­ském fil­mu BÍLÉ DLANĚ při­je­de urči­tě reži­sér Szabolcs Hajdu a pro­du­cent Iván Angelusz (a mož­ná i před­sta­vi­tel hlav­ní role Miklós Zoltán Hajdu).

Festival i letos zacho­vá­vá svůj osvěd­če­ný dopro­vod­ný pro­gram. Pražští divá­ci a milov­ní­ci ang­lic­ké­ho jazy­ka si mohou otes­to­vat vytr­va­lost i jazy­ko­vé zna­los­ti na dvou celo­noč­ních víken­do­vých pro­mí­tá­ních blo­ků pěti fil­mů, kte­ré jsou buď v ang­lič­ti­ně nebo mají ang­lic­ké titul­ky. Oba “Maratony evrop­ské­ho fil­mu” se na roz­díl od všech ostat­ních před­sta­ve­ní netlu­mo­čí do češ­ti­ny. Hostiteli “mara­to­nů” budou gene­rál­ní part­ner FILM+ a Rauch Praha, tak­že se může­te těšit nejen na dob­ré fil­my, ale i na fil­mo­vé dáreč­ky a neal­ko občer­stve­ní!

V Praze se také usku­teč­ní tra­dič­ní Beseda u kula­té­ho sto­lu (pon­dě­lí 29. led­na v 10 hodin, Goethe- Institut Prag, Masarykovo nábř. 32, Praha 1) na aktu­ál­ní téma „Systémy eko­no­mic­kých pobí­dek pro fil­mo­vý prů­my­sl v růz­ných evrop­ských zemích - Chceme se při­u­čit?“. O své zku­še­nos­ti se s čes­ký­mi odbor­ní­ky podě­lí zahra­nič­ní exper­ti Mark Byrne (Irish Film Board, Irsko), Dr. Krisztina Endrényi (Motion Picture Public Foundation při Ministerstvu kul­tu­ry, Maďarsko) a zástup­ce Filmförderungsanstalt (FFA, Německo). V Brně pak pro­běh­ne pokra­čo­vá­ní worksho­pu k fil­mo­vé výcho­vě na ško­lách PROJEKT FILM A ŠKOLA, letos pod názvem „Film v říši (výtvar­né­ho) obra­zu.“

Festival se koná pod zášti­tou pri­má­to­rů Prahy a Brna, pořá­da­jí ho (fil­my a hos­ty při­vá­že­jí) vel­vy­sla­nec­tví a kul­tur­ní insti­tu­ty sou­čas­ných a budou­cích člen­ských zemí Evropské unie, za význam­né finanč­ní pod­po­ry hlav­ní­ho měs­ta Prahy, Ministerstva kul­tu­ry a gene­rál­ní­ho part­ne­ra, kte­rým je fil­mo­vý kanál FILM+. Různé for­my pod­po­ry nám posky­tu­je rov­něž Ministerstvo zahra­nič­ních věcí, Brněnské kul­tur­ní cen­t­rum, Magistrát sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna, Eurimages a Zastoupení Evropské komi­se v ČR.

Sekretariát fes­ti­va­lu najde­te opět v Rakouském kul­tur­ním fóru, bez jehož vel­ko­ry­sé pomo­ci bychom se už neo­be­šli. Tamtéž najde­te i fes­ti­va­lo­vé stře­dis­ko pro hos­ty, novi­ná­ře a dal­ší zájem­ce.
Generálním part­ne­rem je FILM+, hlav­ní­mi medi­ál­ní­mi part­ne­ry jsou PRIMA TV, RADIO 1 a časo­pis REFLEX.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dny evropského filmu18. ledna 2005 Dny evropského filmu Již 12. ročník filmového festivalu Dny evropského filmu se připravuje na přelom ledna a února do pražských kin Světozor a Aero a do brněnských sálů Scala a B. Bakaly. Od přehlídky můžeme […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu25. září 2005 Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu Už jen dny nás dělí od zahájení letošního, v mnoha ohledech výjimečného, ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů AFO. Co nás tedy v prvních říjnových dnech (2.-6. října) v […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]
  • Dny evropského filmu11. ledna 2006 Dny evropského filmu Již potřinácté budeme mít příležitost zúčastnit se festivalu Dny evropského filmu, a to mezi 26. lednem a 5. únorem v Praze a mezi 6. a 15. únorem v Brně. Třináctý ročník Dnů […]
  • 10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem6. února 2015 10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem V Praze 5. února 2015 – Provokativní a aktuální témata, naturalistické pohledy na současnou společnost i odhalování historie, bláznivé komedie, dramata, autorské snímky, ale i hudební film […]
  • Invaze barbarů19. března 2004 Invaze barbarů Tušili jste, že v Kanadě mají nemocnice, kde nemocní leží na chodbách místo v pokojích? Jestli ne, běžte se podívat na Invazi barbarů, film, který vyhrál pár cen v Cannes, který získal […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]