Kritiky.cz > Filmové recenze > 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

Tajn

Michael Bay si vypěs­to­val pověst krá­le explo­zí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, sta­čí se podí­vat na jeho dosa­vad­ní fil­mo­vou kari­é­ru. Nicméně už jej neu­spo­ko­ju­je jen ničit gigan­tic­ké robo­ty na vel­kém plát­ně a tak si odska­ku­je k men­ším fil­mům. No a po fil­mu, kte­rý se točil kolem kul­tu­ris­tů a ste­re­o­i­dů při­chá­zí dal­ší tako­vá odbočka. Film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází, kte­rý vstou­pil vče­ra do kin, vychá­zí z klí­čo­vé vojensko-politické udá­los­ti, kte­rá se ode­hrá­la před nece­lý­mi čtyř­mi lety v Libyi. Jak dopadla tahle patri­o­tis­tic­ká mili­tant­ní podí­va­ná? 

V noci z 11. na 12. září 2012 se ode­hrá­la udá­lost, kte­rá pozna­me­na­la desít­ky ame­ric­kých obča­nů usi­lu­jí­cích o nasto­le­ní míru v Libyi, kte­rá po svrh­nu­tí Muammara Kaddáfího je dějiš­těm do dneš­ní­ho dne neu­tu­cha­jí­cích vojen­ských akcí, kte­ré mají za cíl nasto­lit vlá­du nad celým úze­mím pro jed­nu ze sou­pe­ří­cích frak­cí. Když je do Benghází povo­lán ame­ric­ký vel­vy­sla­nec Chris Stevens (Matt Letscher), jeho výro­ky na adre­su situ­a­ce v celé Libyi si vyklá­da­jí mili­tant­ní sku­pi­ny po svém a mís­to jeho dočas­né­ho poby­tu je v pod­ve­čer 11. září 2012 napa­de­no sku­pi­nou vojá­ků, kte­rá zde­ci­mo­va­la mini­mál­ní ochran­ku, kte­rou vel­vy­sla­nec měl. Jedinou mož­nost na záchra­nu pro ohro­že­né ame­ric­ké obča­ny je sku­pi­na žol­dá­ků, kte­ří hlí­da­jí agen­ty CIA na neda­le­ké uta­je­né základ­ně...

Musím se při­znat, ale v pří­pa­dě toho­to sním­ku se nebo­jím jej tro­chu nad­hod­no­tit. Popravdě, nejsem úpl­ně fanou­šek těch­to moder­ních akč­ních vojen­ských zále­ži­tos­tí, pře­de­vším díky tomu, že je ten patri­o­tis­mus a nai­vi­ta, se kte­rou jsou zpra­co­vá­ny v kom­bi­na­ci s čis­tě vojen­ským feti­šem něco, co mi úpl­ně moc neří­ká. Samozřejmě, jsou tu výjim­ky, kte­rou se pro mě stá­vá i tahle novin­ka holly­wo­od­ské­ho mis­tra explo­zí. Ten ač totiž všech­ny výše zmí­ně­né prv­ky ve svém fil­mu má (člo­věk by až čekal v někte­rých scé­nách pře­hna­né­ho patri­o­tis­mu licen­co­vá­ní sklad­by America, Fuck Yeah! z fil­mu Team America: Světovej poli­cajt), doká­že to všech­no pro­dat tak, že to divá­ka i oslo­ví a zaujme, nemluvě o vta­že­ní do děje a napí­na­vos­ti situ­a­ce, ve kte­ré se hlav­ní hrdi­no­vé ocit­li.
Jistě, film ope­ru­je s výraz­nou úrov­ní zjed­no­du­še­ní pří­bě­hu pro vět­ši­no­vé­ho divá­ka, něja­ký­mi zkrat­ka­mi opro­ti tomu, co se vlast­ně v Benghází v ten den sta­lo, a ona nai­vi­ta a nuce­ný patri­o­tis­mus (roz­stří­le­ná ame­ric­ká vlaj­ka nesmí chy­bět) mís­ty hod­ně ruší, přes­to ty dvě hodi­ny a něco v kině ute­čou nesku­teč­ně sviž­ně a díky vyjí­meč­ně atmos­fe­ric­ké­mu soun­d­trac­ku (byť náram­ně kom­po­zi­ce při­po­mí­ná pár let sta­rý počin sku­pi­ny HEALTH k atmos­fe­ric­ky podob­né hře Max Payne 3) jsou celá akce i klid­ná mís­ta mezi akč­ní­mi sek­ven­ce­mi náram­ně pro­vá­za­né a film tak fun­gu­je víc, než všech­no co Bay za posled­ních více jak deset let poslal do kin.
A to je prá­vě to pře­kva­pi­vé. I přes­to, že film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází obsa­hu­je všech­no špat­né, za co by mohl spo­leč­ně s dal­ší­mi fil­my být zkri­ti­zo­ván až hrůza, v tom­to podá­ní to všech­no fun­gu­je a baví. Navíc na film, kte­rý je oproš­těn o jaké­ko­liv hlub­ší myš­len­ky a hra­je pře­de­vším na vizu­a­li­tu, se daří Bayovi a spol krás­ně vykres­lit ukáz­ku toho, proč je vál­ka nesmy­sl­ná a zby­teč­ná. Pokud vám tedy neva­dí tro­chu myš­len­ko­vě jed­no­duš­ší vojen­ská akce, kte­rá ale vypa­dá a šla­pe zatra­ce­ně dob­ře, neboj­te se dát 13 hodi­nám šan­ci. Michael Bay po letech nato­čil něco, co má hla­vu a patu a při­tom to v jádru fun­gu­je, zatím­co jsou hrdi­no­vé fil­mu sku­teč­né bytos­ti a ne jen kari­ka­tu­ry a arche­ty­py.
Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz

  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […] Posted in Filmové recenze
  • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […] Posted in Filmové recenze
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […] Posted in Filmové recenze
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […] Posted in Filmové recenze
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […] Posted in Speciály
  • Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana13. října 2018 Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana M. Night Shyamalan byl před desíti lety na vrcholu. Vyvolený, Šestý smysl, Znamení a Vesnice, to byly filmy, kterými se tento původem indický režisér etabloval mezi hollywoodskou špičku a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […] Posted in Filmové recenze
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...