Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > 13 děsivých těstovin

13 děsivých těstovin

13 desivych testovin
13 desivych testovin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi stra­ši­del­né pří­běhy, mož­ná zná­te pojem „cre­e­py­pas­ta“ (doslov­ní pře­klad: děsi­vá těs­to­vi­na).  Tohle slo­vo ozna­ču­je děsi­vou zprá­vu, infor­ma­ci nebo povíd­ku šíří­cí se kopí­ro­vá­ním a vklá­dá­ním do mai­lů, cha­to­vých kon­ver­za­cí i sta­tu­sů na soci­ál­ních sítích. Kniha Marka Veverku je sbír­kou těchhle „cre­e­py­past“, a nut­no říct, že zda­ři­lou.

Představte si, že když vyhle­dá­te své jmé­no na Wikipedii, najde­te tam zazna­me­na­nou i vaši budouc­nost, kte­rá nemu­sí být vždy jen hezká. Že dostá­vá­te zprá­vy od něko­ho, kdo už je po smr­ti. Že potká­te bez­do­mov­ce, kte­rý pozná, co člo­věk sně­dl jako posled­ní. Že ve zdech vaše­ho domu žije člo­věk, co vám chce ublí­žit. Že najde­te kni­hu, kte­rá s vámi bude chtít komu­ni­ko­vat a rozhodn0dně nebe­re „ne“ jako odpo­věď. To jsou námě­ty něko­li­ka pří­bě­hů, kte­ré v téhle sbír­ce najde­te.

Kniha je roz­dě­le­ná na dvě čás­ti. První obsa­hu­je tři­náct pří­bě­hů ze zahra­ni­čí, kte­ré autor záměr­ně vybral z poví­dek, jejíchž auto­ři zůstá­va­jí do dneš­ní­ho dne ano­nym­ní, nebo se pří­mo pro­kla­mo­va­li jako mrt­ví - a to dělá pří­běhy ješ­tě děsi­věj­ší­mi než jsou. V dru­hé čás­ti najde­te - mimo­cho­dem, taky tři­náct - poví­dek, kte­ré ale tak úpl­ně „cre­e­py­pasta­mi“ nejsou. Je to spíš obraz sou­čas­né­ho čes­ké­ho pohle­du na ten­to žánr.

Obě čás­ti však mají něco spo­leč­né: při čte­ní vám tuh­ne krev v žilách a neu­stá­le musí­te pře­mýš­let nad tím, zda jde oprav­du jen o fik­ci, nebo se něco z toho, o čem čte­te, doo­prav­dy sta­lo. Jednotlivé povíd­ky jsou pou­ta­vě napsá­ny, čtou se jed­ním dechem a kaž­dá z nich je ori­gi­nál­ní - námě­tem i zpra­co­vá­ním. Jsou plné napě­tí, nad­při­ro­ze­na a čas­to kon­čí úpl­ně jinak, než by jste před­po­klá­da­li.

Jestli rádi čte­te horo­ro­vé pří­běhy, tahle kníž­ka se vám bude líbit. A když ne? Nevadí, zkus­te jí dát šan­ci. Třeba vás taky zaujme.

Hodnocení: 85%

13 děsi­vých těs­to­vin

Autor: Marek Veverka

Ilustrace: Veronika Kuncová

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 198

Za recenz­ní výtisk děku­ji auto­ro­vi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,29451 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60922 KB. | 08.06.2023 - 09:47:57