Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,...

12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,...

12OpicNahl
12OpicNahl

... 12m2 vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokra­ji šílen­ství, a sku­pi­na tak­to nalo­že­ných věd­ců se sna­ží při­jít na to, proč, jak, kdy a co změ­ni­lo civi­li­za­ci ve sko­mí­ra­jí­cí blá­zi­nec. James Cole (Bruce Willis) jim dělá zdrá­ha­vé­ho dob­ro­vol­ní­ka, vysí­la­né­ho do dosud smr­to­nos­ných ruin Philadelphie, ale hlav­ně pomo­cí stro­je času do minu­los­ti.

Lead to the doom

Časový para­dox má být pou­žit k pře­tvo­ře­ní his­to­rie, k nale­ze­ní klí­če ke zdro­ji vše­svě­to­vé pan­de­mie. Cole, jis­tě ne ide­ál­ní kan­di­dát na tako­vou důle­ži­tou misi, je však vybrán pro svo­ji noč­ní můru, hrůz­ný záži­tek z dět­ství, done­ko­neč­na se pře­hrá­va­jí­cí v jeho zma­te­né a týra­né mys­li. Když Cole dora­zí do 1996, setká se Jeffrey Goinsem (Brad Pitt), nesta­bil­ním synem zná­mé­ho geno­vé­ho spe­ci­a­lis­ty, a dok­tor­kou Kathryn Raillyovou (Madeleine Stowe), psy­chi­atrič­kou zabý­va­jí­cí se stu­di­em pro­roc­kých pro­je­vů šílen­ství. Raillyová nej­pr­ve pova­žu­je (cel­kem opráv­ně­ně) Coleho za dušev­ně nemoc­né­ho, ale jak jejich nedob­ro­vol­ný vztah sílí, začne věřit, že svět se sku­teč­ně mož­ná řítí do záhu­by.

Potáceje se mezi zou­fal­stvím, rezig­na­cí a šílen­stvím, Cole s Raillyovou se pokou­še­jí roz­lousk­nout záha­du, ke kte­ré vedou jen dvě mizi­vé sto­py: dět­ská noč­ní můra a série podiv­ných sym­bo­lů něko­ho, kdo si říká Armáda Dvanácti Opic.

Chtěl bych varo­vat všech­ny cit­liv­ky a estéty - toto není pěk­ný film, jen veli­ce sil­ný a dob­rý film. Willis je hlav­ním tahou­nem a napros­to pře­svěd­či­vým sko­ro­ší­len­cem, jemuž ve vět­ši­ně scén zle a ten­to pocit snad­no pře­dá­vá na divá­ka.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT! 
 HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Rád bych si rejpnul do fil­mu, ale při­znám se, nějak nemám muni­ci. Za prvé je 12 opic tech­nic­ky vel­mi dob­ře pro­myš­le­no, a tře­ba­že (nebo prá­vě pro­to, že?) se tu nese­tká­me s žád­ný­mi vět­ší­mi zvlášt­ní­mi efek­ty, scé­na je pře­svěd­či­vá a nekom­pro­mis­ní. Za dru­hé se musím při­znat, že jsem na opi­ce šel sko­ro hned (20. led­na), jak vyšly v Americe (5. led­na), a ten­to člá­nek je psán kon­cem červ­na. Pokud film měl tech­nic­ké nedo­stat­ky, neza­pa­ma­to­val jsem si je. Zapamatoval jsem si jen, že to byl děs­nej nářez, a to je hlav­ní, ne?
Abych si však aspoň do něče­ho čut­nul, musím udě­lat dlou­hý nos na vkus ame­ric­ké veřej­nos­ti. Film jis­tě neo­slo­vil pudy prů­měr­né­ho týnejdžra, jenž je hlav­ním plát­cem v movie showbusi­nessu, neboť postrá­dá zbož­ňo­vá­ní­hod­né­ho Pravého Amerického Hrdinu, po stra­ně pro­ží­va­jí­cí­ho Drsnou Romanci, neu­ka­zu­je Naše Ohrožené Děti nebo Ženy, kte­ré musí být Nakonec Zachráněny, chy­bí pořád­ný Šťastný Konec, všech­no je Moc Komplikované, pros­tě 12 opic je pří­liš sku­teč­ných, a pro­to všech­no je ješ­tě jed­nou dopo­ru­ču­ji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • 12 opic - James Cole prožil převážnou většinu svého života v podzemí.2. listopadu 2020 12 opic - James Cole prožil převážnou většinu svého života v podzemí.  Nyní, v roce 2025, žije v ponuré, tmavé, zasněžené přítomnosti. Začalo to už na konci dvacátého století, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemřelo přičiněním neznámého bídáka, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Monty Pythonův smysl života8. března 2022 Monty Pythonův smysl života Monty Pythona, nebo spíš skupinu komiků, kteří jsou za něj zodpovědní, nejspíš není třeba blíže představovat. Tihle pánové stojí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náhodou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dům u jezera27. května 2022 Dům u jezera  Pokud si vzpomínáte na hlavní duo filmu Nebezpečná rychlost a máte k němu kladný vztah, určitě budete potěšeni obsazením nového filmu, neznámého režiséra Alejandra Agresti, Dům u jezera. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Monty Python a Svatý Grál10. března 2022 Monty Python a Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život Briana9. března 2022 Život Briana A vracíme se k seriálu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, který mírně vyčnívá nad všemi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způsobem geniální. Vrátit se do Judeje roku 33 po […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55143 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56745 KB. | 28.06.2022 - 20:59:10