Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 12 opic - James Cole prožil převážnou většinu svého života v podzemí.

12 opic - James Cole prožil převážnou většinu svého života v podzemí.

12Opic
12Opic
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Nyní, v roce 2025, žije v ponu­ré, tma­vé, zasně­že­né pří­tom­nos­ti. Začalo to už na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemře­lo při­či­ně­ním nezná­mé­ho bídá­ka, kte­rý vypus­til do ovzdu­ší nebez­peč­ný vir, pět mili­ard oby­va­tel země­kou­le. Zůstalo jen jed­no pro­cen­to lidí, kte­ří se teď krčí jako krt­ci pod zemí. Hrstka lidí se s tím ale nehod­lá jenom tak smí­řit, a pro­to vysí­lá do minu­los­ti pro­střed­nic­tvím stro­je času „nedob­ro­vol­né dob­ro­vol­ní­ky“ z řad věz­ňů. Jejich úko­lem v pod­sta­tě není spa­sit svět a odvrá­tit neštěs­tí - co se sta­lo, nejde ode­stát. Mají jen pozo­ro­vat, sbí­rat vzor­ky a odha­lit zdroj náka­zy, původ vše­ho zla. Vědci už pak zajis­tí vše ostat­ní, vyvi­nou pro­ti­lát­ku a zaří­dí, aby se lid­stvo jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí moh­lo vrá­tit zpát­ky na povrch zem­ský...

Terry Gilliam pro spous­tu lidi před­sta­vu­je pře­de­vším jed­no­ho ze čle­nů brit­ské kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python, jeho umě­lec­ká kari­é­ra ale sahá mno­hem dál. Nejenom, že je Gilliam výtvar­ník ale stal se širo­ce uzná­va­ným fil­mo­vým reži­sé­rem, kte­rý spo­lu­re­ží­ro­val Monty Python a Svatý grál, poz­dě­ji se ale též ujmul režie sním­ků jako Brazil nebo Král rybář. Po dru­hém zmí­ně­ném fil­mu poté násle­do­val prav­dě­po­dob­ně jeho nej­slav­něj­ší film- 12 opic.

12 opic spa­dá do kate­go­rie fil­mů o ces­to­vá­ní v čase a nikdy se ten­to film nestal tak popu­lár­ní jako Terminátor, Návrat do budouc­nos­ti nebo Na Hromnice o den více, přes­to jde ale o kul­tov­ní zále­ži­tost, kte­rá pohled na fil­my o ces­to­vá­ní časem tak tro­chu rede­fi­no­va­la.

12 opic si hod­ně vyhrá­vá se svým vel­mi ori­gi­nál­ním a spe­ci­fic­kým vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním a hned tím­to se odli­šu­je od své kon­ku­ren­ce v podžán­ru fil­mů ve kte­rých se ces­tu­je v čase. Gilliam měl štěs­tí, že byl fan­dou jeho prá­ce Bruce Willis, kte­rý si tak ve fil­mu kvů­li jeho už tak níz­ké­mu roz­počtu (film stal sko­ro 30 mili­o­nů dola­rů) zahrál více­mé­ně zadar­mo a zapla­ce­no dostal až po pre­mi­é­ře fil­mu.

12 opic vznik­li ve fázi Willisovi kari­é­ry, kdy si řekl, že má na to hrát jin­de než v akč­ních fil­mech jako Smrtonosná past či Poslední skaut a pro­to se obje­vo­val i ve fil­mech význam­ných reži­sé­rů. Rok před 12 opi­ce­mi si tak zahrál v Pulp Fiction a nyní prá­vě zde Jamese Colea, futu­ris­tic­ké­ho věz­ně, kte­rý je nedob­ro­vol­ně vyslán zpát­ky v čase, aby se poku­sil zjis­tit odkud se vzal vir, kte­rý vyhu­bil vel­ký počet lid­stva a zby­tek zahnal do živo­ta v pod­ze­mí. I když se to na prv­ní pohled nezdá, tak je vlast­ně James Cole hod­ně kom­plex­ní a zají­ma­vá role, kte­rá se navíc vra­cí do časů své­ho dět­ství a sebe­ví­ce se sna­ží všu­de kolem vysvět­lit, že mu sku­teč­ně jde o spá­su svě­ta i přes­to, že je z pocho­pi­tel­ných důvo­dů pova­žo­ván za blázna/schizofrenika. Jeho zají­ma­vě vykres­le­ná love sto­ry s vel­mi fajn Madeilene Stowe v roli dok­tor­ky Kathryn Raillyové je jinak ve finá­le vel­mi fajn, přes­to mám ale k této posta­vě skrz někte­ré její pova­ho­vé rysy men­ší výtky. Přesto i ona je ale ve finá­le dob­ře napsa­nou posta­vou a mezi ní a Jamesem Colem sku­teč­ně vzni­ká uvě­ři­tel­ný vztah.

Společně se Sedm je 12 opic dru­hý film z roku 1995 ve kte­rém měl Brad Pitt šan­ci před­vést, že je něco tro­chu víc než pou­hý hezou­nek. Maniakálního Jeffreyho Goinese Brad Pitt zahrál nesku­teč­ně ať už skrz spe­ci­fic­ké pohy­by, výraz­ný dia­lekt či samot­né zbě­si­lé cho­vá­ní, kte­rý­mi Pitt ztvár­ňu­je jed­no­znač­né­ho bláz­na a před­vá­dí osca­ro­vý výkon, což potvr­zu­je fakt, že byl za ten­to výkon Pitt nomi­no­ván. Pak je tu tedy ta zásad­ní otázka- Kde byl Brad Pitt herec­ky lep­ší? Sedm nebo 12 opic? Těžká otáz­ka, při­čemž mají obě poten­ci­o­nál­ně odpo­vě­di armá­du zástup­ců (já jsem tým Sedm), přes­to je ale 12 opic důka­zem, že je Pitt sku­teč­ně více než hezou­nek, což ostat­ně v násle­du­jí­cích letech potvr­dil více než dost.

12 opic je sku­teč­ně svě­žím pohle­dem na téma­ti­ku ces­to­vá­ní v čase, kde vše celou dobu půso­bí tak, že je celá kost­ra pří­bě­hu divá­ko­vi vysvět­le­na už od samot­né­ho počát­ku a vy si tak v pod­sta­tě pou­ze bude­te odškr­tá­vat body A, B, C, D. Jenomže tomu tak ve finá­le pře­kva­pi­vě není. Hlavní posel­ství 12 opic, kte­ré se jinak též vymy­ká kla­sic­ké­mu pohle­du na fil­my o ces­to­vá­ní v čase je ve finá­le tako­vé, že osud je pros­tě nevy­hnu­tel­ný a někdy ho změ­nit nelze a sna­hou o to ho změ­nit mož­ná nao­pak docí­lí­me toho, aby k tomu ve finá­le sku­teč­ně došlo. Gilliam s tímhle od počát­ku počí­tá a vel­mi funkč­ně si tak divá­ka omo­tá­vá kolem prs­tu, při­čemž divák začí­ná sku­teč­ně věřit tomu, že je důvtip­ný a veš­ke­ré dění ve 12 opi­cích si snad­no domys­lí. To, že se poté divák sta­ne obě­tí men­ší Gilliamovy hry je jenom doka­zu­jí­cím fak­to­rem toho, že je 12 opic vel­mi výraz­ný fil­mo­vý záži­tek, kte­rý se i díky zásad­ní­mu a pře­de­vším sku­teč­ně neod­had­nu­tel­né­mu plot twis­tu neo­kou­ká po prv­ním zhléd­nu­tí.

Požitkově je to vel­mi zvlášt­ní vizu­ál­ní záži­tek a přes­to je vel­mi snad­né si kouz­lo 12 opic zami­lo­vat. Hudební dopro­vod Paula Buckmastera (pře­de­vším ta legen­dár­ní hlav­ní zněl­ka!) laho­dí uším a spo­leč­ně s tím je tu ta vel­mi zají­ma­vě zvo­le­ná hudeb­ní dra­ma­tur­gie, kde dojde i na Toma Waitse. A i díky tomu nelze 12 opic pros­tě svým způ­so­bem nemi­lo­vat.

Ve 12 opi­cích do sebe vše nako­nec parád­ně na samot­ném kon­ci zapad­ne a Terry Gilliam tak vytvo­řil vel­mi výraz­ný sní­mek, jehož kouz­lu jsem ve finá­le nepro­pa­dl zce­la a mám k němu pře­ce jen jis­té výhra­dy skrz jis­tá dra­ma­tur­gic­ká roz­hod­nu­tí. Ale pořád přes­to se musí 12 opic nesku­teč­ně cenit kvů­li tomu pře­lo­mo­vé­mu pohle­du na to jak vlast­ně ces­to­vá­ní v časem fun­gu­je a jaké může (či nemu­sí) mít násled­ky. Zároveň si sku­teč­ně chytře vyhrá­vá s divá­kem a ser­ví­ru­je i poli­to­vá­ní­hod­né­ho a sil­ně ucho­pe­né­ho pro­ta­go­nis­tu. Je to jed­no­du­še vel­mi pove­de­ný film, kte­rý navíc vel­mi sty­lo­vě odka­zu­je na Alfreda Hitchocka a doka­zu­je, proč je Terry Gilliam brán jako per­fek­ci­o­nis­ta. Všechny jeho sním­ky roz­hod­ně nejsou doko­na­lé (viz tře­ba Imaginárium Dr. Parnasse) a sám osob­ně jsem k jeho sty­lu na 100% nepři­čichl, přes­to všech­no ale oce­ňu­ji jeho oči­vid­né sil­né tvůr­čí ucho­pe­ní a pře­de­vším fakt, že sku­teč­ně sto­jí za jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších sci-fi 90. let. Odkaz Monty Pythonů je tak širo­ký z hod­ně smě­rů...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © 1995 Universal Studios

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,...18. listopadu 2019 12 Opic - Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa,... ... většina lidí vymřela, a vy musíte žít spolu s kdovíkolika dalšími nešťastníky kdesi pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokraji šílenství, a skupina takto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Bullet Train - 80 %3. srpna 2022 Bullet Train - 80 % Nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt) je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost Dog - Cesta samuraje11. července 2022 Ghost Dog - Cesta samuraje Ghost Dog (Forest Whitaker) je nájemný vrah řídící se kodexem japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dům u jezera27. května 2022 Dům u jezera  Pokud si vzpomínáte na hlavní duo filmu Nebezpečná rychlost a máte k němu kladný vztah, určitě budete potěšeni obsazením nového filmu, neznámého režiséra Alejandra Agresti, Dům u jezera. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69186 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60832 KB. | 30.09.2022 - 15:19:27