Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #12 - Bílá Zombie

#12 - Bílá Zombie

Zombie fil­my jsou spo­je­ny pře­de­vším s tvor­bou George A. Romera, kte­rý v pod­sta­tě zalo­žil kult moder­ních zom­bie. Ale ješ­tě před ním tu byly kla­sic­ké karib­ské zom­bie oži­vo­va­né voo­doo. A jed­ním z prv­ních - neří­kám lep­ších - fil­mů o nich je Bílá Zombie s Belou Lugosim.

Bílá zom­bie

White Zombie

USA, 1932, 67 minut

Režie: Victor Halperin

Scénář: Garnett Weston

Hrají:

Bela Lugosi (Murder Legendre)

Madge Bellamy (Madeline Short Parker)

Joseph Cawthorn (Doktor Bruner)

John Harron (Neil Parker)

Myslím, že s napros­tým kli­dem mohu říci, že jsem ješ­tě nikdy nesle­do­val sní­mek v hor­ší kva­li­tě. Zvuk zde v něko­li­ka momen­tech vypa­dá­val, obraz se podiv­ně třá­sl. Skutečně ško­da, že někte­ré sta­ré fil­my se zacho­va­ly pou­ze v tak­to ubo­hých ver­zích. Ještě že v sou­čas­né době exis­tu­je digi­ta­li­za­ce a mož­nost ulo­že­ní fil­mu na har­d­disk, kte­rý mě osob­ně při­jde mno­hem bez­peč­něj­ší než ulo­že­ní na fil­mo­vé pás­ce. Ale tomu se holt neu­brá­ní­me, může­me být rádi, že se film Bílá zom­bie udr­žel ale­spoň v něja­ké ver­zi.

Když se podí­vá­me na jmé­na her­ců, je jas­né, na koho je zde nej­ví­ce smě­řo­vá­na pozor­nost – na Belu Lugosiho. A musím říct, že tenhle chla­pík asi nezkla­me. V kaž­dém fil­mu hra­je v pod­sta­tě stej­ně, s urči­tou dáv­kou non­ša­lan­ce a s eony zvlášt­ní­ho cha­risma­tu. Jeho pohled je stá­le stej­ně sil­ný, jako byl v Draculovi, a je na něj kla­den vel­ký důraz. Stejně jako na jeho ruce. Jeho ges­ta a jeho spo­je­né dla­ně, kte­ré při­vo­lá­va­jí zom­bie, jsou ukáz­ky jeho síly, jeho herec­ké­ho umě­ní, kte­ré pros­tě nemohl pro­dat jin­de než ve fil­mech horo­ro­vých. A co si bude­me poví­dat, jeho pří­zvuk je pros­tě doko­na­lý.

Přesto jsem si při sle­do­vá­ní fil­mu poklá­dal otáz­ku, zda si sku­teč­ně zaslou­ží zařa­ze­ní mezi 101 nej­lep­ších horo­rů. Musím říci, že jsem tápal. Ten film má skvě­lý začá­tek. Scéna s pohřbí­vá­ním mrt­vé­ho upro­střed sil­ni­ce nás při­vá­dí na Haiti, kte­ré je rea­lis­tic­kou kuli­sou pro horo­ro­vý sní­mek o zom­bie. Kde také jin­de by se měli vysky­to­vat než prá­vě ve své voo­doo domo­vi­ně? Ani pří­liš neva­dí, že Haiti je pou­ze posta­ve­no, na ost­ro­vě se sku­teč­ně nena­tá­če­lo. Ono se taky není čemu divit. Film pro­du­ko­va­la malá spo­leč­nost, kte­ré by se ces­to­vá­ní do oblas­ti a natá­če­ní v exte­ri­é­rech výraz­ně pro­dra­ži­lo. Ale jak říkám, pro­stře­dí vůbec není špat­né, spíš nao­pak.

Film se roz­jíž­dí vcel­ku dob­ře až do chví­le, kdy Madeline sle­du­je obraz ve víně, je i poměr­ně napí­na­vý, sko­ro až děsi­vý. Zombie nejsou potr­ha­né mrt­vo­ly, kte­rým tečou vnitř­nos­ti a poží­ra­jí je čer­vi, ale jsou to klá­tí­cí se mrt­ví, kte­ré ješ­tě hni­lo­ba nepo­stih­la. Je to jed­no­znač­ně dáno tím, že teh­dej­ší divák by se s něčím mno­hem explo­a­tač­ním asi těž­ko vyrov­ná­val. A navíc, gore mistři se zača­li obje­vo­vat až od šede­sá­tých, spíš sedm­de­sá­tých let. Přesto ale zom­bie nepů­so­bí nijak ruši­vě, jejich nepří­tom­né výra­zy a klá­ti­vá chůze sem napros­to pasu­jí a živí mrt­ví jsou vítěz­ným momen­tem fil­mu. Snad až do chví­le, kdy všich­ni jako na běží­cím pásu pada­jí ze ská­ly.

Závěr je jed­no­znač­ně sla­bi­na fil­mu. Tvůrci se pros­tě sna­ži­li film ukon­čit a pří­liš se nebabra­li tím, jak to vlast­ně vyzní. Je zde happy-end, kte­rý je sku­teč­ně děsi­vý, ale niko­li ve své hrůze, ale ve své s pro­mi­nu­tím idi­o­cii. Kdybych měl vidět jen tuhle jedi­nou scé­nu, ani omy­lem bych o Bílé zom­bie neu­va­žo­val jako o jed­nom ze 101 horo­ro­vých fil­mů, nej­spíš bych o něm neu­va­žo­val vůbec jako o horo­ro­vém fil­mu, ale spí­še jako o paro­dii.

Ve své prv­ní polo­vi­ně má film něko­lik sil­ných scén, kte­ré jej pře­ce jen pasu­jí o něco výše. Mezi sil­né scé­ny pat­ří mimo jiné pří­chod Beaumonta do Legenderova cuk­ro­va­ru, kde sle­du­je­me odda­né zom­bie zpra­co­vá­vat cuk­ro­vou třti­nu. Je zají­ma­vé vidět, jak je v této scé­ně kri­ti­zo­vá­na továr­ní výro­ba – jeden zom­bie zde pře­pad­ne do mlý­na a oči­vid­ně je roze­mlet, ale nic se nedě­je, fab­ri­ka jede dál. Jeden mrt­vý otrok nic nezna­me­ná, zastou­pí ho jiný. Zombie horo­ry jako kri­ti­ka spo­leč­nos­ti, nejsou ani omy­lem výjim­ka, spí­še pra­vi­dlo, jak poz­dě­ji potvr­zu­je i Romero.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Zde budu struč­ný – jed­ná se o prv­ní význam­ný zom­bie horor, kte­rý má své sil­né momen­ty.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

V dru­hé polo­vi­ně se pří­běh roz­měl­ňu­je, horo­ro­vost napros­to mizí. Na zákla­dě této dru­hé půl­ky by si film zařa­ze­ní k 101 horo­rům ani omy­lem neza­slou­žil. Finále je sku­teč­ně pito­mé.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 3.6.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • #20 - Putovala jsem se Zombií (1943)22. července 2019 #20 - Putovala jsem se Zombií (1943) V názvu se vyskytuje zombie a v příběhu také, ale ještě nám chybí ten poslední krok, abychom zombie chápali jako monstrum, které se snaží sežrat lidský mozek. Film o voodoo a o […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #60 - Úsvit mrtvých (1978)27. dubna 2020 #60 - Úsvit mrtvých (1978) George A. Romero pokračoval ve skvěle načatém díle a i "Úsvit mrtvých" ukázal, že je pro zombie horor skutečným otcem a připravil půdu svým následovatelům. Úsvit […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #42 - Noc oživlých mrtvol (1968)23. prosince 2019 #42 - Noc oživlých mrtvol (1968) Klasika George A. Romera, jeden z úhelných kamenů hororu a film, od něhož se odvíjel moderní zombie horor. Tenhle film je plný superlativů a zaslouženě. Nikdy nezůstane zapomenut a jeho […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #18 - Vlkodlak (1941)8. července 2019 #18 - Vlkodlak (1941) Poslední klasické monstrum čekalo na svůj příchod. A přišlo poměrně ve velkém. Hlavně díky svému představiteli - Lon Chaney Jr. se stal třetím legendárním zástupcem klasického hororu 30. a […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #44 - Ohavný dr. Phibes (1971)6. ledna 2020 #44 - Ohavný dr. Phibes (1971) Vincent Price má ve svém životě mnoho rolí, které zůstanou nezapomenuty. Jednou z nich je princ Prospero z "Masky rudé smrti", tou další (a nikoli poslední) právě ohavný dr. Phibes. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #21 - Ďábelské ženy (1955)29. července 2019 #21 - Ďábelské ženy (1955) Ještě před prvním hitchcockovým filmem, s nímž se zapsal do dějin hororu, tu máme film, který si zaslouží být mezi těmi nejlepšími stejně dobře jako Mistrovy filmy. Ďábelské ženy Les […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #69 - Kvílení vlkodlaků (1981)29. června 2020 #69 - Kvílení vlkodlaků (1981) V roce 1981 vznikly dva filmy o vlkodlacích, které změnily tento žánr. Tím prvním bylo právě "Kvílení vlkodlaků", první transformace vlkodlaka v reálném čase. Kvílení vlkodlaků The […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #29 - Maska démona (1960)23. září 2019 #29 - Maska démona (1960) Upíři jsou vždy zajímavým námětem pro hororový film, ani nevadí, že se slovo upír nepoužije anebo je jejich mytologie pokroucená a pozměněná. Naopak, dílo je pak originální a jiné. I Bavův […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #61 - Halloween (1978)4. května 2020 #61 - Halloween (1978) Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou. Halloween Halloween USA, 1978, 91 […] Posted in 101 nejlepších hororů

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...