Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Wrong [65%]

Wrong [65%]

307513 5
307513 5

Quentin Dupieux je poměr­ně hod­ně oso­bi­tým fil­ma­řem. Jeho posled­ní sní­mek Rubber se dokon­ce dostal i na někte­ré tuzem­ské fil­mo­vé fes­ti­va­ly pod názvem Guma. Snímek, kde hlav­ní­ho zabi­já­ka hra­je pne­u­ma­ti­ka je zále­ži­tos­tí sama pro sebe. Loni při­šel ten­to fran­couz­ský reži­sér s dal­ší zále­ži­tos­tí, pojme­no­va­nou jed­no­du­še Wrong. Je to podob­ný úlet i ten­to­krát?

 307513_1

Dolph Springer se nemů­že zba­vit pro­blé­mu. Poté co ráno vstal, zjiš­ťu­je, že jeho pes zmi­zel. I přes veš­ke­rou sna­hu své­ho čtyř­no­hé­ho maz­líč­ka Paula najít, se mu to neda­ří. Nemůže to jen tak nechat a tak se vydá­vá pát­rat po něm po oko­lí. Zdánlivě oby­čej­ná pří­ho­da se ale mění v téměř nespl­ni­tel­ný úkol, kte­rý nemá dopad jen na psy­chic­ký stav Dolpha, ale také jeho oko­lí. Během své­ho pát­rá­ní totiž stí­há dras­tic­ky zasa­ho­vat do živo­tů dru­hých.

Ono, čekat nor­mál­ní sní­mek od člo­vě­ka, kte­rý ve svém pře­de­šlém fil­mu nechal vraž­dit pne­u­ma­ti­ku a svůj nový sní­mek ote­ví­rá zábě­rem na hasi­če vyko­ná­va­jí­cí­ho potře­bu upro­střed sil­ni­ce, by bylo asi hod­ně naiv­ní. Zase ale na dru­hou stra­nu, nesou­ro­dý blá­bol může udě­lat kde kdo. To ovšem není jeho pří­pad. Stejně jako u pře­de­šlé­ho sním­ku, i ten­to­krát na plo­še hodi­ny a půl nabí­zí fran­couz­ský tvůr­ce řeme­sl­ně vyšper­ko­va­né fil­mo­vé cvi­če­ní, kte­ré vás nene­cháv kli­du.

307513_2

Wrong totiž dělá ze sle­do­vá­ní sním­ku zají­ma­vou zku­še­nost, pro­to­že divák jed­no­du­še čeká, s čím sní­mek při­jde. Každou minu­tu, kaž­dou sek­ven­ci. V rea­li­tě sním­ku totiž nepla­tí žád­ná pra­vi­dla a jedi­né, čeho si může­te být jis­tí je to, že si nemů­že­te být jis­tí ničím. Není to ovšem nějak výraz­ně ulít­lé jako Rubber, spí­še se zde pro­stor naru­šu­je skr­ze malé detai­ly a naru­šo­vá­ní ustá­le­ných kon­cep­tů a šab­lon. Nejlepší na tom však je, že i pokud při­stou­pí­te na reži­sé­ro­vu hru, bude­te od sním­ku oče­ká­vat něja­ký zvrá­ce­ný twist, div­né cho­vá­ní posta­vy nebo dal­ší sek­ven­ci upl­ně mimo, stej­ně to čekat nebu­de­te a uvě­do­mí­te si to až se tak sta­ne.

Ve výsled­ku tak tenhle počin asi nebu­de sedět jen tak něko­mu. Přecijen nic zde není ani zdán­li­vě nor­mál­ní a celé by se to dalo ozna­čit za arto­vý úlet. Ať už se však na jeho vlnu nala­dí­te či niko­liv, ori­gi­na­li­tu a zají­ma­vost sním­ku to neo­vliv­ní. Musím tak při­znat, že i přes­to, že jsem vět­ši­nu sním­ku jen krou­til hla­vou a pře­mýš­lel, na jaké dro­ze tvůr­ce toho­to sním­ku ujíž­děl v době psa­ní a natá­če­ní fil­mu, nako­nec jsem si uvě­do­mil, že jsem se nenu­dil a mís­ty i bavil. Což je lep­ší vizit­ka, než má znač­ná část „nor­mál­ních“ fil­mů.

307513_4

 There’s some­thing seri­ous­ly wrong with this one. Dupieux a jeho dal­ší zářez na poli fil­mo­vé­ho WTF. Artová hodin­ka a půl solid­ní vizu­ál­ní strán­ky, kte­rá je napl­ně­ná stej­ně jako pří­běh detai­ly, kte­ré jin­de neu­vi­dí­te a Williamem Fichtnerem, kte­rý hra­je asi­a­ta. Je potře­ba říkat více? Ano, ten film je div­ný, je úchyl­ný a je s ním hned něko­lik věcí v nepo­řád­ku, nicmé­ně s čis­tým svě­do­mím nemo­hu říct, že jsem se nudil. Dokonce mě nápa­di­tost auto­ra donu­ti­la se nad někte­rý­mi ele­men­ty pří­bě­hu při­hlouple usmí­vat.

Hodnocení: 65%

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,50491 s | počet dotazů: 233 | paměť: 61958 KB. | 02.07.2022 - 06:37:14