Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rudý úsvit | Red Dawn [45%]

Rudý úsvit | Red Dawn [45%]

red dawn image02
red dawn image02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Remaky to mají rela­tiv­ně těž­ké. I když je jich v posled­ní době požeh­na­ně, málo­kte­rý doká­zal dostát kva­li­tám před­lo­hy, natož ji vůbec pře­ko­nat. U rema­ku Rudého úsvi­tu z roku 1984 to pla­tí dvoj­ná­sob. Společnost MGM kte­rá jej při­pra­vo­va­la skon­či­la před lety v ban­kro­tu a tak nato­če­ný sní­mek skon­čil v tre­zo­ru. O pár let poz­dě­ji, kdy se zača­la zase sta­vět na nohy, neby­la záplet­ka s hlav­ní­mi zápo­rá­ky Čínou úpl­ně košer a tak došlo k pře­táč­kám a úpra­vám. Konečně se pak sní­mek dostal kon­cem loň­ské­ho roku do dis­tri­buce a zane­dlou­ho i k nám na video­trh. Je ale o co stát nebo se jed­ná jen o dal­ší sna­hu recyklo­vat a trh­nout na tom něja­ké pení­ze?

Jed Eckert se vra­cí domů. Po šes­ti letech služ­by v Iráku při­jíž­dí do rod­né­ho Spokane, kde se pokou­ší po dobu své­ho vol­na tro­chu odpo­či­nout a dohnat ztra­ce­né roky se svo­jí rodi­nou. Jeho dovo­le­nou ale jed­no­ho rána naru­ší něko­lik otře­sů. Když vyjdou s bra­t­rem ven, zjis­tí, že je jejich rod­né měs­to oblé­há­no a Korejské jed­not­ky se sná­še­jí z oblo­hy. Na nic neče­ka­jí, seda­jí s bra­t­rem do auta, po ces­tě nabe­rou pár přá­tel  a utí­ka­jí před armá­dou do lesů. Až tam zjiš­ťu­jí nepří­jem­nou prav­du. Celá země byla zasko­če­na, armá­da vyřa­ze­na a osu­dy oby­va­tel jsou pou­ze v jejich vlast­ních rukou. Nezbývá jim nic jiné­ho než se spo­leh­nout sami na sebe a bojo­vat pro­ti nepřá­tel­ské inva­zi jak jen to půjde.

Největším pro­blé­mem, kte­rý by mohl u Rudého úsvi­tu nastat je to, co od něj oče­ká­vá­te. Pokud se totiž podí­vá­te na roz­po­čet 65 mega, moh­li bys­te se šered­ně spá­lit ve vašich oče­ká­vá­ních a od výsled­né­ho počtu pro­cent si ode­čtě­te 10 až 40%. To co totiž dosta­ne­te je plno­krev­né béč­ko se vše­mi kla­dy i zápo­ry tako­vé­ho­to tvr­ze­ní.

Tím hlav­ním je naiv­ní hloupost kte­rá ve fil­mu hra­je prim od začát­ku až do kon­ce. Nebudu se teď poza­sta­vo­vat nad tím, že ačko­liv s vlaj­kou Korey, zápo­rá­ci jsou hra­ní čín­ský­mi a ame­ric­ký­mi her­ci. Nebo že napa­de­ní na podob­né úrov­ni nedá­vá vlast­ně vůbec smy­sl. Co je ovšem dale­ko vět­ší pro­blém je fakt, že se film cho­vá mno­ha ele­men­ty tak, jako by stá­le byl konec osm­de­sá­tých let a ne rok 2013. Bezdrátový tele­fon kte­rý sto­pu­je sku­pin­ka gue­rillo­vých vojá­ků pomo­cí kabe­lů, nebo dal­ší nelo­gič­nos­ti a díry ve scé­ná­ři o čet­nos­ti jako v dob­ře uzrá­lém Ementálu. A ani té akce tu není dosta­tek k tomu, aby podob­né úle­ty zachrá­ni­la. Tak proč vůbec dávat Rudému úsvi­tu vůbec šan­ci?

Zejména pro­to, že pokud k němu bude­te při­stu­po­vat jako ke kla­sic­ké béč­ko­vé pro­duk­ci, dosta­ne­te sluš­nou zále­ži­tost, kte­rá ope­ru­je s akci, infan­til­ním a kře­čo­vi­tým humo­rem, prázd­ný­mi ges­ty a patri­o­tis­mem až na půdu.Všichni a všech­no tu jede přes­ně pod­le kla­sic­ké šab­lo­ny a nic se tak nějak vůbec neře­ší. Hlavní je fakt, že ame­ric­ká spo­leč­nost je stá­le ta nej­lep­ší a oprav­do­ví hrdi­no­vé mohou povstat i z řad nác­ti­le­tých. To že to nemá logi­ku, není to ničím ori­gi­nál­ní a polo­vi­na herec­ké­ho ansám­blu by si zaslou­ži­la posa­dit na vlak a poslat zpět domů, je tu to ved­lej­ší.

Nakonec tak Dan Bradley úpl­nou pro­hru nena­ser­ví­ro­val, nicmé­ně něco, na co by se hrnu­ly davy také ne. Remake Rudého úsvi­tu je hloupou čás­teč­ně akč­ní hříč­kou na téma asi­a­ti napad­li USA a co s tím udě­lá­me. Pár solid­ních her­ců ve zně­ti těch prů­měr­ných až pod­prů­měr­ných, těž­ká nai­vi­ta a nelo­gič­nos­ti a hlav­ně pro­blémy s vlast­ní iden­ti­tou sním­ku. Kromě patri­o­tic­ké­ho odka­zu totiž Rudý úsvit boju­je s tím, čím vlast­ně chce být. Když to zjis­tí, sní­mek kon­čí a při­chá­ze­jí titul­ky.  Pokud ovšem ke sním­ku bude­te při­stu­po­vat jako k laci­né výpla­chov­ce, způ­so­bí dale­ko men­ší ško­dy jako fil­my Stevena Seagala. Dokonce by se moh­lo stát, že se bude­te i během té hodin­ky a půl bavit. Jen od toho neče­kej­te zázra­ky.

Další rema­ke v sou­čas­ném tren­du a dal­ší na chlup stej­ný osud. Rudý úsvit doplá­cí na fakt, že z čis­té béč­ko­vé­ho mate­ri­á­lu se někdo roz­ho­dl udě­lat něco víc. Ale zapo­mněl to všem říci. Ve výsled­ku tak sní­mek dopa­dl jako rela­tiv­ně solid­ní avšak vel­mi naiv­ní a hloupé béč­ko, kte­ré sna­ží být ukáz­ko­vým pří­kla­dem pro patri­o­ty a uka­zo­vat že jde o to jen chtít. To mu ale časem pře­stá­vá jít a kon­čí ješ­tě hůře než začal. Chápu poin­tu tvůr­ců a chá­pu sna­hu s jakou se do díla pus­ti­li, bohu­žel nechá­pu, proč bych se na to měl dívat zno­vu. 

 Hodnocení: 45%

Koktejl: 

  • 25% Akce
  • 25% Prázdná ges­ta a patri­o­ti
  • 50% Výplach

Originál člán­ku : http://okodivaka.blogspot.cz/2013/02/rudy-usvit-red-dawn-45.html


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,03319 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59895 KB. | 17.08.2022 - 21:24:02