Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé.

MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé.

dokonalost
dokonalost

MANDAUSOVÁ, Klára. My doko­na­lé. Praha: Mladá fron­ta, 2016. ISBN 978-80-204-4017-4.

My doko­na­lé je o ženách. My doko­na­lé je pro ženy. A kdo jedi­ný může psát zasvě­ce­ně o ženách? Odpověď na řeč­nic­kou otáz­ku je jas­ná. Jedině a bez­pod­mí­neč­ně žena. Kniha se sklá­dá z blo­gů, kte­ré autor­ka vydá­va­la v nejme­no­va­ném časo­vém obdo­bí na por­tá­lu i-dnes. S humor­nou nad­sáz­kou popi­su­je stras­ti a slas­ti čás­ti lid­stva nazý­va­né dří­ve sla­bým poko­le­ním. Témata jsou jas­ná, vzta­hy, vzta­hy, vzta­hy. Vztahy k mužům, k dětem, k obsa­hům kabe­lek, ke kon­takt­ním čočkám. Návody na to, jak zhub­nout, jak se zami­lo­vat, jak si věřit, stří­da­jí úva­hy o tom, jak se vyrov­nat se stá­řím a kam ten svět vlast­ně spě­je.

Každý jed­not­li­vý blog začí­ná úvo­dem, kte­rý nazna­čí, o čem to tak nějak je a nastí­ní i budou­cí poin­tu. „Psi mají své šam­paň­ské, koč­ky designo­vá škra­badla za desít­ky tisíc a paš­tič­ky draž­ší než kilo pra­vé svíč­ko­vé. S obě­ma cho­dí­me k psy­chi­at­rům, pro­to­že jsou frustro­va­ní. Jako my.“ A pokra­ču­je to ve stej­ném sty­lu. „Z jógy i Krista jsme udě­la­li zbo­ží z tele­shop­pin­gu.“ A řeše­ní? „Takový ohňostroj mar­nos­ti už tady byl. Taky v něm žiju. A říkám si, bacha na to, Římanko.“

Autorka se zamýš­lí i nad smys­lem novi­nář­ské pro­fe­se, o tom, jak by ráda psa­la o obsa­zích, co nás pře­sa­hu­jí, co nás pohla­dí a pře­ne­sou do jiné­ho vyla­dě­ní. Ale dospě­je k názo­ru, že o tako­vých věcech by si nikdo neče­tl, tak­že se po chvil­ce sně­ní při­klá­ní k úče­lo­vé­mu psa­ní, kte­ré akcen­tu­je a zve­li­ču­je kata­stro­fy a neštěs­tí, aby bylo na chle­ba… „S tako­vý­ma novi­na­ma bych ale při­šla na buben. Nikdo by si je nekou­pil a nej­spíš ani můj děda by je nedo­če­tl. A muse­la bych se začít živit jinak. A já už dokon­ce vím jak. Chtěla bych pro­dá­vat pra­vé bel­gic­ké pra­lin­ky.“

My doko­na­lé je sbír­kou drob­ných pří­bě­hů vyprá­vě­jí­cích o mateř­ské lás­ce a lás­ce ke svě­tu, o našich nedo­ko­na­los­tech a o způ­so­bech, jak se s nimi vyrov­nat. Veselé pří­běhy se řetě­zí jeden za dru­hým, aby na posled­ní strán­ce zane­cha­ly pocit narych­lo sně­ze­né­ho obě­da v potra­vi­no­vém řetěz­ci někte­ré­ho z fast foo­dů. Hlad se úspěš­ně změ­nil v pocit sytos­ti, ale na miche­lin­skou hvězdu to nevy­pa­dá…

Klára Mandhausová vystu­do­va­la vyso­kou ško­lu eko­no­mic­kou v Praze. 13 let pra­co­va­la v MF DNES, kde psa­la o zdra­ví a rodin­ných finan­cích. Nyní je redak­tor­kou časo­pi­su Marianne.[1]

[1] www.databazeknih.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87931 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56657 KB. | 29.06.2022 - 11:27:56