Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

1000 e1549493448857
1000 e1549493448857

Tato kni­ha je sou­bo­rem zážit­ků a dob­ro­druž­ství jed­not­li­vých auto­rů ces­tov­ních prů­vod­ců, nad­še­ných dob­ro­dru­hů, novi­ná­řů a pub­li­cis­tů z celé­ho svě­ta, kte­ří spo­leč­ný­mi sila­mi dali dohro­ma­dy toho­to jedi­neč­né­ho a ori­gi­nál­ní­ho prů­vod­ce nej­krás­něj­ší­mi a nej­kou­zel­něj­ší­mi mís­ty na naší pla­ne­tě, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za to, navští­vit je.

Kniha je navíc obo­ha­ce­na a dopl­ně­na o vlast­ní, osob­ní a neza­po­me­nu­tel­né zku­še­nos­ti těch, jež tyto ces­to­va­tel­ské zážit­ky zaži­li na vlast­ní kůži.

Průvodce je vel­mi roz­ma­ni­tý a zahr­nu­je všech­ny požit­ky a smys­ly, kte­ré lze na cestách pro­žít, přes pus­té kra­ji­ny jež jsou doko­na­lým bal­zá­mem na duši, nej­lep­ší spe­ci­a­li­ty a jíd­la svě­tě, jež pohla­dí vaše chu­ťo­vé pohár­ky až po vše, co pat­ří k pří­ro­dě a umě­ní, při obje­vo­vá­ní pří­rod­ních krás a kul­tur­ní­ho bohat­ství naší Země.

Kniha je roz­dě­le­na do 8 kapi­tol, roz­dě­le­ných pod­le jed­not­li­vých stup­ňů již­ní a sever­ní šíř­ky, roz­dě­le­né pak pod jed­not­li­vé očís­lo­va­né zážit­ky, jejíž koneč­ný sou­čet je 1000, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

Kapitola 1 - Severní polo­kou­le, 90 stup­ňů SŠ až 60 stup­ňů SŠ

Kapitola 2 - Severní polo­kou­le, 60 stup­ňů SŠ až 45 stup­ňů SŠ

Kapitola 3 - Severní polo­kou­le, 45 stup­ňů SŠ až 30 stup­ňů SŠ

Kapitola 4 - Severní polo­kou­le, 30 stup­ňů SŠ až 15 stup­ňů SŠ

Kapitola 5 - Severní polo­kou­le, 15 stup­ňů SŠ až 0 stup­ňů SŠ

Kapitola 6 - Jižní polo­kou­le, 0 stup­ňů JŠ až 15 stup­ňů JŠ

Kapitola 7 - Jižní polo­kou­le, 15 stup­ňů JŠ až 30 stup­ňů JŠ

Kapitola 8 - Jižní polo­kou­le, 30 stup­ňů JŠ až 90 stup­ňů JŠ

Každé čís­lo zážit­ku má růz­nou bar­vu a pod­le bar­vy si lze dohle­dat „legen­du“, pod­le kte­ré bude­te vědět, co vás pod jed­not­li­vým zážit­kem čeká. Např. Zvířata v divo­ké pří­ro­dě, nád­her­ná pří­ro­da, div svě­ta, dlou­hé puto­vá­ní, vel­ké dob­ro­druž­ství, nová doved­nost, malé dob­ro­druž­ství, kul­tu­ra ane­bo pas­tva pro vaše smys­ly.

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si může­te udě­lat a vytvo­řit svůj vlast­ní seznam, kam bys­te se chtě­li ve svém živo­tě ješ­tě podí­vat, a jaké neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky a pro­žit­ky pro­žít a vychut­nat si na plný plyn.

Každý tako­vý oje­di­ně­lý a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek zahr­nu­je jen pár slov tj. pořa­do­vé čís­lo zážit­ku s barev­nou legen­dou, název, jež vás nala­dí a pár slo­vy zkrat­ko­vi­tě popí­še vybra­ný záži­tek, a co všech­no může­te od toho­to zážit­ku čekat.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani ono typic­ké „kdy“. Kdy se ten­to záži­tek usku­teč­ní, nebo v jakém časo­vém obdo­bí v roce, pro­to­že ne vždy jsou na pod­nik­nu­tí dané­ho výle­tu pří­z­ni­vé pod­mín­ky, a někdy pros­tě musí­te vydr­žet a počkat si na tu správ­nou dobu.

Nesmí chy­bět země­pis­ná šíř­ka a dél­ka, to, abys­te se snad­ně­ji zori­en­to­va­li a mís­to snad­ně­ji nalez­li na mapě nebo glo­bu­su. A v nepo­sled­ní řadě je i struč­ný popis výle­tu a toho, na co všech­no se může­te těšit, co bys­te si nemě­li nechat ujít, či na co si dát pří­pad­ně pozor.

Publikace je obo­ha­ce­ná o spous­tu barev­ných a dechbe­rou­cích foto­gra­fií, jež vás doko­na­le „nala­dí“ a navna­dí na ces­to­vá­ní. Už máte taky, stej­ně jako já, svůj vlast­ní seznam míst, kte­rá chce­te navští­vit? Jestli ne, tahle kni­ha vám může být tou pra­vou inspi­ra­cí při jeho psa­ní.

1000 míst, kte­rá musí­te vidět, než zemře­te

Autor: kolek­tiv auto­rů

Vydavatel: CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-264-1742-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,50577 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56840 KB. | 29.06.2022 - 04:31:47