Kritiky.cz > Recenze knih > 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

1000 e1549493448857

Tato kni­ha je sou­bo­rem zážit­ků a dob­ro­druž­ství jed­not­li­vých auto­rů ces­tov­ních prů­vod­ců, nad­še­ných dob­ro­dru­hů, novi­ná­řů a pub­li­cis­tů z celé­ho svě­ta, kte­ří spo­leč­ný­mi sila­mi dali dohro­ma­dy toho­to jedi­neč­né­ho a ori­gi­nál­ní­ho prů­vod­ce nej­krás­něj­ší­mi a nej­kou­zel­něj­ší­mi mís­ty na naší pla­ne­tě, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za to, navští­vit je.

Kniha je navíc obo­ha­ce­na a dopl­ně­na o vlast­ní, osob­ní a neza­po­me­nu­tel­né zku­še­nos­ti těch, jež tyto ces­to­va­tel­ské zážit­ky zaži­li na vlast­ní kůži.

Průvodce je vel­mi roz­ma­ni­tý a zahr­nu­je všech­ny požit­ky a smys­ly, kte­ré lze na cestách pro­žít, přes pus­té kra­ji­ny jež jsou doko­na­lým bal­zá­mem na duši, nej­lep­ší spe­ci­a­li­ty a jíd­la svě­tě, jež pohla­dí vaše chu­ťo­vé pohár­ky až po vše, co pat­ří k pří­ro­dě a umě­ní, při obje­vo­vá­ní pří­rod­ních krás a kul­tur­ní­ho bohat­ství naší Země.

Kniha je roz­dě­le­na do 8 kapi­tol, roz­dě­le­ných pod­le jed­not­li­vých stup­ňů již­ní a sever­ní šíř­ky, roz­dě­le­né pak pod jed­not­li­vé očís­lo­va­né zážit­ky, jejíž koneč­ný sou­čet je 1000, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

Kapitola 1 - Severní polo­kou­le, 90 stup­ňů SŠ až 60 stup­ňů SŠ

Kapitola 2 - Severní polo­kou­le, 60 stup­ňů SŠ až 45 stup­ňů SŠ

Kapitola 3 - Severní polo­kou­le, 45 stup­ňů SŠ až 30 stup­ňů SŠ

Kapitola 4 - Severní polo­kou­le, 30 stup­ňů SŠ až 15 stup­ňů SŠ

Kapitola 5 - Severní polo­kou­le, 15 stup­ňů SŠ až 0 stup­ňů SŠ

Kapitola 6 - Jižní polo­kou­le, 0 stup­ňů JŠ až 15 stup­ňů JŠ

Kapitola 7 - Jižní polo­kou­le, 15 stup­ňů JŠ až 30 stup­ňů JŠ

Kapitola 8 - Jižní polo­kou­le, 30 stup­ňů JŠ až 90 stup­ňů JŠ

Každé čís­lo zážit­ku má růz­nou bar­vu a pod­le bar­vy si lze dohle­dat „legen­du“, pod­le kte­ré bude­te vědět, co vás pod jed­not­li­vým zážit­kem čeká. Např. Zvířata v divo­ké pří­ro­dě, nád­her­ná pří­ro­da, div svě­ta, dlou­hé puto­vá­ní, vel­ké dob­ro­druž­ství, nová doved­nost, malé dob­ro­druž­ství, kul­tu­ra ane­bo pas­tva pro vaše smys­ly.

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si může­te udě­lat a vytvo­řit svůj vlast­ní seznam, kam bys­te se chtě­li ve svém živo­tě ješ­tě podí­vat, a jaké neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky a pro­žit­ky pro­žít a vychut­nat si na plný plyn.

Každý tako­vý oje­di­ně­lý a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek zahr­nu­je jen pár slov tj. pořa­do­vé čís­lo zážit­ku s barev­nou legen­dou, název, jež vás nala­dí a pár slo­vy zkrat­ko­vi­tě popí­še vybra­ný záži­tek, a co všech­no může­te od toho­to zážit­ku čekat.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani ono typic­ké „kdy“. Kdy se ten­to záži­tek usku­teč­ní, nebo v jakém časo­vém obdo­bí v roce, pro­to­že ne vždy jsou na pod­nik­nu­tí dané­ho výle­tu pří­z­ni­vé pod­mín­ky, a někdy pros­tě musí­te vydr­žet a počkat si na tu správ­nou dobu.

Nesmí chy­bět země­pis­ná šíř­ka a dél­ka, to, abys­te se snad­ně­ji zori­en­to­va­li a mís­to snad­ně­ji nalez­li na mapě nebo glo­bu­su. A v nepo­sled­ní řadě je i struč­ný popis výle­tu a toho, na co všech­no se může­te těšit, co bys­te si nemě­li nechat ujít, či na co si dát pří­pad­ně pozor.

Publikace je obo­ha­ce­ná o spous­tu barev­ných a dechbe­rou­cích foto­gra­fií, jež vás doko­na­le „nala­dí“ a navna­dí na ces­to­vá­ní. Už máte taky, stej­ně jako já, svůj vlast­ní seznam míst, kte­rá chce­te navští­vit? Jestli ne, tahle kni­ha vám může být tou pra­vou inspi­ra­cí při jeho psa­ní.

1000 míst, kte­rá musí­te vidět, než zemře­te

Autor: kolek­tiv auto­rů

Vydavatel: CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-264-1742-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]