Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > 100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let

100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let

100 zabavnyvh pohybovych her

Pracujete ve škol­ní dru­ži­ně nebo škol­ních klu­bu? Jste vedou­cí poby­to­vých i pří­měst­ských tábo­rů? Nevíte si rady, jak zaba­vit děti? Dnešní děti mají málo pohy­bu a je tře­ba je dostat ven, aby se pořád­ně hýba­ly. Publikace 100 zábav­ných pohy­bo­vých her vám bude vel­kým pří­no­sem. Kniha obsa­hu­je výběr her pro prá­ci s dět­mi nebo i dospě­lý­mi. Hry zná­mé i nové, pod­le zku­še­nos­tí, růz­ně upra­vo­va­né.

V živo­tě je mno­ho pří­le­ži­tos­tí k pohy­bu. Ať už jsou to pří­měst­ské tábo­ry nebo let­ní poby­to­vé, dále růz­né osla­vy naro­ze­nin či smys­lu­pl­né trá­ve­ní vol­né­ho času o prázd­ni­nách. Vždy se najde pří­le­ži­tost, jak si něco zahrát, poba­vit se, něče­mu nové­mu se nau­čit a zažít při­tom dob­ro­druž­ství.

V této pub­li­ka­ce nalez­ne­te tyto typy her: na honě­nou, na chy­ta­nou, s míči a před­mě­ty kaž­do­den­ní potře­by, šta­fe­to­vé, v kru­hu, sezna­mo­va­cí, koo­pe­ra­tiv­ní, s vyu­ži­tím padá­ku, hry s pří­bě­hem a zábav­né olym­pi­á­dy.

U kaž­dé hry je uve­den přes­ný popis hry, postup, jak hru hra­je­me, jaké pomůc­ky bude­me potře­bo­vat, pří­pad­ně, jak danou hru obmě­nit a čím. K hra­ní her jsou tře­ba před­mě­ty kaž­do­den­ní potře­by, míče, padák, obru­če, krouž­ky či teni­so­vé míč­ky.

Hry jsou růz­ně tema­tic­ky zamě­ře­né, s vyu­ži­tím růz­ných pomů­cek, ale i bez nich zaži­je­te spous­tu legra­ce, dob­ro­druž­ství, děti se budou hýbat. Dokonce roz­hý­bá­te i ty, kte­ří pohyb úpl­ně nevy­hle­dá­va­jí. Děti navá­žou řadu přá­tel­ství, něco zají­ma­vé­ho se nau­čí, roz­ší­ří si obzo­ry, posí­lí své sebe­vě­do­mí, odhad, upev­ní své těles­né sché­ma, zjis­tí svo­je mož­nos­ti, mnoh­dy pře­ko­na­jí sami sebe, tré­nu­jí rych­lost, šikov­nost, roz­ví­jí svou kre­a­ti­vi­tu, postřeh, koor­di­na­ci pohy­bů a tak­ti­ku. Hry s pří­bě­hem roz­ví­jí slov­ní záso­bu, slov­ní pro­jev, správ­nou arti­ku­la­ci i před­sta­vi­vost.

Hry jsou urče­ny pro děti od 3 let – 10 let a nejen pro ně. Řadu z her lze upra­vit a mohou je hrát dospě­lí na růz­ných akcích, jako jsou svat­by, osla­vy naro­ze­nin, výro­čí a věřím, že se roz­hod­ně pořád­ně zasmě­jí.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Pro svou prá­ci uči­tel­ky i vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů hle­dá neu­stá­le nové a nové inspi­ra­ce pro růz­né čin­nos­ti. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mi moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce.

Knihu uví­ta­jí uči­tel­ky v mateř­ských ško­lách, vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů, vycho­va­tel­ky škol­ních dru­ži­na klu­bů.

Ukázka z kni­hy:

Hra „Jmenuji se Sam“

Děti sto­jí v kru­hu a opa­ku­jí ryt­mic­ky po vedou­cím větu za větou celý text. Přitom zpo­čát­ku pan­to­mi­mic­ky otá­če­jí kula­tým volan­tem jed­nou rukou, poz­dě­ji při­dá­va­jí i dal­ší čás­ti těla uve­de­né v tex­tu.

Ahoj, jme­nu­ji se Sam.

Pracuji v továr­ně na výro­bu aut.

Jednou ke mně při­šel šéf.

Zeptal se: „Máš co dělat?“ Odpověděl jsem, že ne.

A on mi naří­dil:“ Tak otá­čej volan­tem i dru­hou rukou!“

Při kaž­dém kole se k tomu při­dá dal­ší část těla, napří­klad levá/pravá noha, trup, celé tělo. V posled­ní slo­ce se změ­ní čtvr­tý řádek tak­to:

Zeptal se:“ Máš co dělat?“ Odpověděl jsem : „AAANOOO!“

v té chví­li všech­ny děti pad­nou s nářkem na zem.

Autor: Antje Suhr

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1428-1

Antje Suhr je spor­tov­ní tre­nér­ka. Má výcvik v psy­cho­mo­to­ric­kých tech­ni­kách a v Montessori peda­go­gi­ce. Vychovala tři děti.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23008 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55050 KB. | 04.08.2021 - 09:25:29