Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #100 - Pád do tmy (2005)

#100 - Pád do tmy (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Britské horo­ry se posled­ní dobou doce­la zve­da­jí z pra­chu. „Pád do tmy“ byl jed­ním z těch, kte­ré zača­ly brit­ský horor zdvi­hat na nohy.

Pád do tmy

The Descent

USA, 2005, 99 minut

Režie: Neil Marshall

Scénář: Neil Marshall

Hrají:

Shauna Macdonald (Sarah)

Natalie Jackson Mendoza (Juno)

Alex Reid (Beth)

Saskia Mulder (Rebecca)

Jak jsem již pře­dem avi­zo­val, mezi posled­ní­mi fil­my, kte­ré jsou zařa­ze­ny mezi 101 nej­lep­ších horo­rů, ať už s tím­to roz­lo­že­ním sou­hla­sí­te nebo ne – a já vždy nesou­hla­sím – není zrov­na moc ame­ric­kých fil­mů. I když se film ode­hrá­vá, ale­spoň dějo­vě, vět­ši­nou v Severní Americe, je to pře­ce jen brit­ský horor jak pole­no. Už pla­kát k fil­mu samot­né­mu vás pře­svěd­čí, že tu půjde o něco zají­ma­vé­ho. Je na něm totiž vari­a­ce na Dalího „In Voluptate Mors“ – leb­ka vytvo­ře­ná z žen­ských těl. Pro film „Pád do tmy“ je mno­hem zlo­věst­něj­ší.

Úvod fil­mu nás nechá­vá na pochy­bách. Půjde jen o pito­mý rádo­by ame­ric­ký horor ve sty­lu „Nezvratný osud“? Anebo před sebou máme něco tro­chu jiné­ho? Scéna, kte­rá násle­du­je po sjíž­dě­ní řeky je na jed­nu stra­nu tra­gic­ká, na stra­nu dru­hou hod­ně při­ta­že­ná za vla­sy. Ale již tady v úvo­du začí­ná­me chá­pat, že film má tro­chu vět­ší hloub­ku, a i když je nám dost brzy jas­né jakou, film nám nabí­zí rozuz­le­ní, kte­ré je sku­teč­ně hod­ně drs­né a hod­ně zají­ma­vé. Čekáte od sku­pi­ny šes­ti žen, že budou před nebez­pe­čím utí­kat a budou jen ječet? Jasně, také to udě­la­jí, ale on by ječel i chlap. Tyhle ženy jsou ale schop­ny se zved­nout a posta­vit se nebez­pe­čí, stej­ně jako jsou pěk­ně svin­ský­mi mrcha­mi, kte­ré sice na prv­ní pohled sto­jí při sobě, ale ve sku­teč­nos­ti jsou faleš­né lhář­ky.

Film si vybral pro svůj děj úžas­né pro­stře­dí. Aby se jed­na ze šes­ti­ce žen vyrov­na­la se svou obrov­skou ztrá­tou, ostat­ní se s ní vyda­jí do Apalačských hor, aby si tro­chu „zajes­kyňa­ři­ly“. Speleologie je na prv­ní pohled koníč­kem vel­mi klaus­tro­fo­bic­kým a prá­vě tako­vé pro­stře­dí horo­ru roz­hod­ně slu­ší. Navíc to není prá­vě něco obvyk­lé­ho, i když záplet­ka nijak geni­ál­ní není – šes­ti­ce žen se ztra­tí v jes­ky­ních, kte­ré ješ­tě nikdy nikdo nepro­zkou­má­val. Musí se dostat ven, napě­tí se stup­ňu­je a kro­mě toho, že mají pro­blémy s nale­ze­ním ces­ty v nezná­mém a úzkém pro­stře­dí, nejsou v jes­ky­ních samy. I když se může zdát, že jsou jes­ky­ně nepro­bá­da­né, ješ­tě to nezna­me­ná, že tu nic podob­né člo­vě­ku neži­je. Ale jsou tím nej­vět­ším nebez­pe­čím prá­vě huma­no­id­ní bes­tie baží­cí po mase, ane­bo ženy samot­né?

„Pád do tmy“ je ukáz­kou toho, že komor­ní horor je mož­né pojmout i poměr­ně veli­káš­sky, akč­ně a nápa­di­tě, stej­ně jako je mož­né do něj při­mí­sit dosta­teč­né gore prv­ky a nechut­nos­ti, kte­ré jsou napros­to na mís­tě. Hlavní posel­ství fil­mu totiž tkví někde jin­de. Nejedná se totiž o jed­no­du­chou pop­cor­no­vou zába­vu, i když ani tenhle sní­mek se nevy­hne něja­kým těm klišé. Hlavně scé­na s tím, jak se ve vypja­té chví­li za brá­ní­cí se ženou obje­ví jiná žena, ale ona si mys­lí, že je to mon­strum a zabi­je jí, je dost ohra­ná. Ale pro poin­tu fil­mu se jed­ná o důle­ži­tý oka­mžik. I když by to mož­ná šlo vyře­šit tro­chu jinak. Nejlépe však umí prav­du podat umí­ra­jí­cí žena s dírou v krku.

Rovnou říkám, že od „Pádu do tmy“ jsem čekal něco tro­chu víc. Já neří­kám, že je to špat­ný film, ale aby mě napros­to omrá­čil? To ne. Člověk by neměl číst nad­še­né recen­ze před tím, než se na něja­ký sní­mek podí­vá. Ale „Pádu do tmy“ nelze upřít, že je dob­ře odve­de­ný, má tu zají­ma­vý kon­flikt a hlav­ně jeho finál­ní vyzně­ní je dob­ré. Ženy také nejsou jen puť­ka­mi, ale umí být mrchy.

Mimochodem, pokud bude­te mít tu mož­nost, podí­vej­te se radě­ji na film, kte­rý byl vysí­lán v Evropě. Americké zakon­če­ní je při­hlouplé, to původ­ní mu dodá­vá drs­něj­ší výraz. Ale je prav­da, že ani evrop­ské zakon­če­ní není úpl­ně fatál­ní, což nako­nec ved­lo i k tomu, že byla nato­če­na dvoj­ka...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film je ukáz­kou toho, že brit­ský horor má ješ­tě co uká­zat. Je to sil­ný pří­běh o šes­ti ženách, kte­rý se mění v boj o pře­ži­tí, kte­rý ale není způ­so­ben vždy pou­ze mon­st­ry v pod­ze­mí. Rovnou dvě ženy zemřou vinou jiné ženy.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Pro mě osob­ně je film tro­chu zkla­má­ním – i když je brit­ským, jsou zde vidět ame­ric­ké vli­vy a hra­je se hod­ně na efekt.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 8.2.2021


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83203 s | počet dotazů: 286 | paměť: 60539 KB. | 24.03.2023 - 11:02:13