Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > 100 000 dolarů na slunci

100 000 dolarů na slunci

Photo © Gaumont Distribution
Photo © Gaumont Distribution

Sto tisíc dola­rů na slun­ci je francouzsko-italský film reži­sé­ra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adap­ta­cí romá­nu Clauda Veillota Nous n’i­rons pas en Nigeria.

Synopse

Kdesi na jihu Maroka, pár set kilo­me­t­rů od špa­něl­ské Sahary, na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí, řídí Castagliano, šéf pochyb­ných metod, kte­ré­mu se kvů­li jeho cuk­rov­ce pře­zdí­vá „řepa“, želez­nou rukou doprav­ní spo­leč­nost, kte­rá vyko­řisťu­je své zaměst­nan­ce. Najme Johna Steinera, „mexic­ké­ho“ řidi­če kami­o­nu, kte­rý se údaj­ně naro­dil v Saltillu, aby řídil zbru­su nový čer­ve­ný tahač Berliet TLM 10 M 2, kte­rý táh­ne návěs údaj­ně nalo­že­ný pou­ze pyt­li cemen­tu a smě­řu­je do Musory. Během tele­fo­nic­ké­ho roz­ho­vo­ru mezi Castaglianem a jeho kli­en­tem vyjde naje­vo, že den před­tím najal Steinera, aby o kami­o­nu věděl co nejmé­ně.

Tato kom­bi­na­ce kami­o­nů vzbu­zu­je závist všech zku­še­ných řidi­čů, ale náklad nao­pak při­ta­hu­je tou­hu Rocca, kte­rý je pova­žo­ván za vyni­ka­jí­cí­ho kami­oňá­ka. Během opi­lec­ké noci s řidi­či se mu poda­ří obelstít Steinera, aby za úsvi­tu řídil Berliet mís­to něj, a ces­tou z měs­ta vyzved­ne mla­dou ženu pře­zdí­va­nou „Pepa“. Když Steiner krá­dež odha­lí, Castagliano násil­ně pro­pus­tí Steinera a mecha­ni­ka Aliho, kte­rý se na pod­vo­du nechtě­ně podí­lel, a pak za Roccem pošle Hervého Mareca, zná­mé­ho jako „le Plouc“, výmě­nou za znač­nou odmě­nu. Zásadně odmí­tá zavo­lat poli­cii; Marec zase chá­pe, že jde spí­še o obsah kami­o­nu, a ne o Castaglianovy „zása­dy“.

Krátce po odcho­du z doprav­ní­ho pod­ni­ku se Steinerovi poda­ří zís­kat Marece na palu­bu a nabíd­ne mu, aby se stří­da­li v říze­ní „jeho“ kami­o­nu. Marec při­jí­má a pro­pouš­tí Aliho, kte­rý ho dopro­vá­zel. I když se je Rocco sna­ží zdr­žet tím, že pro­ti nim poštve šta­m­gas­ty ze zastáv­ky kami­o­nů, kte­rou vede jis­tý Halibi, zná­mý jako „Hluchý“, Marecův kami­on je méně impo­zant­ní než jeho a postup­ně se při­bli­žu­je ke své­mu cíli. Různá nebez­pe­čí na sil­ni­ci je však zdr­žu­jí a pra­vi­del­ně posí­la­jí Marecův kami­on do boje: Roccovy špat­né tahy, fech-fech... Mitch-Mitch, dal­ší kami­oňák, vždyc­ky spíš posmě­vá­ček, jim pří­hod­ně zkří­ží ces­tu za volan­tem své­ho nákla­ďá­ku a zachrá­ní je.

Při honič­ce se zjis­tí, že to byl Pepa, kdo vnu­kl Roccovi nápad unést náklad, jehož přes­nou pova­hu nezná, ale ví, že mu tajem­ný kupec při doru­če­ní zapla­tí sto tisíc dola­rů.

Pronásledovatelé si zkra­cu­jí ces­tu přes Hidžárskou repub­li­ku, ale na mís­to při­jíž­dí poli­cej­ní hlíd­ka, aby ově­ři­la totož­nost řidi­čů. Mareca zaujme poli­cis­to­va váha­vost při jed­ná­ní se Steinerem a sku­teč­nost, že pát­ra­jí po jis­tém Petru Frochtovi, kte­rý měl za býva­lé vlá­dy na sta­ros­ti poli­cii. Odtud Marec zjis­tí, že jeho spo­lu­ces­tu­jí­cí je kro­mě nespo­leh­li­vé­ho řidiče-začátečníka také žol­dák, býva­lý vyso­ký úřed­ník nedáv­no svr­že­né dik­ta­tu­ry, kte­rý ho při­pra­vil o vše, co měl.

Na dru­hou stra­nu však Steiner pode­zí­rá Mareca, že by mohl pře­vzít Roccův nápad, kdy­by se mu poda­ři­lo zís­kat tajem­ný náklad z dru­hé­ho kami­o­nu.

Blízko cíle se Roccův kami­on, poško­ze­ný teré­nem a neho­da­mi při honič­ce, nako­nec porou­chá. Poté pře­pad­ne Marecův kami­on, zra­ní Steinera, kte­rý se sna­žil něco namí­tat, a donu­tí je pře­lo­žit záhad­ný náklad z návě­su do jejich vlast­ní­ho kami­o­nu. Poté se zjis­tí, že jde o těž­ké bed­ny, prav­dě­po­dob­ně se zbra­ně­mi, ukry­té za pyt­li s cemen­tem. Rocco a Pepa se zno­vu vydá­va­jí na ces­tu a nechá­va­jí Steinera a Mareca v pouš­ti. Marec se nako­nec od Steinera dozví, že je ve sku­teč­nos­ti Peter Frocht, a nechá Frochta/Steinera napo­spas osu­du poté, co vyjá­d­ří hlu­bo­ké opo­vr­že­ní nad jeho řidič­ský­mi schop­nost­mi a pochyb­nos­ti o jeho neper­spek­tiv­ní žol­dác­ké budouc­nos­ti.

Steiner, nyní sám, sedí v měst­ském baru, kde se z rádia dozví, že na jihu sílí revo­luč­ní hnu­tí. Snaží se najít způ­sob, jak se tam dostat, aby mohl pokra­čo­vat ve své žold­néř­ské čin­nos­ti. Marec nara­zí na Rocca, kte­rý je stře­dem pozor­nos­ti oby­va­tel nevěs­tin­ce. Oba muži si jdou vyří­dit svůj spor pěst­mi, ale ani jeden z nich nevy­hra­je a Rocco vyprsk­ne smí­chy: pak nabíd­ne Marecovi obou­stran­ný podíl, kte­rý před­tím odmí­tl: roz­trh­ne Berlietův tech­nic­ký prů­kaz napůl, dá mu ho a pro­hlá­sí, že je to jedi­né, co z vozi­dla zby­lo. Pepa sku­teč­ně odjel s kami­o­nem a jeho nákla­dem. Rocco a Marec se nako­nec usmí­ří a jdou se utě­šit do náru­če míst­ních dam.

Technické informace

 • Název: Sto tisíc dola­rů na slun­ci
 • Režie: Henri Verneuil
 • Manažeři pro­duk­ce: Robert Sussfeld a Irénée Leriche
 • Výkonný pro­du­cent: Alain Poiré
 • Scénář: Marcel Jullian a Henri Verneuil, pod­le romá­nu Clauda Veillota Nous n’i­rons pas en Nigeria (édi­ti­ons Denoël)
 • Adaptace: Michel Audiard, Henri Verneuil a Marcel Jullian
 • Asistenti režie: Claude Pinoteau, François Rochas a Larbi Ben Chekroum (prv­ní maroc­ký asi­s­tent)
 • Dialogy: Michel Audiard
 • Kamera: Marcel Grignon
 • Šéfrežisér: Marcel Policard
 • Operátor: Charles-Henri Montel, asis­to­val mu Maurice Delille
 • Hudba: Georges Delerue (edi­ce: Hortensia)
 • Kamery: Robert Clavel, asi­s­tent: Marc Desages
 • Zvuk: René Longuet, asi­s­tent: Pierre Davoust
 • Střih: Claude Durand, asi­s­tent­ka: Michèle Boehm
 • Zpracování: Franscope, čer­no­bí­le
 • Laboratoř: GTC - Studios de Boulogne-Billancourt
 • Kamery: Berliet
 • Produkce: SNEG (Société nou­velle des étab­lis­se­ments Gaumont), Ultra Films, Trianon Films (francouzsko-italská)
 • Nahrávka: Westrex Recorder System, spo­leč­nost S.O.R
 • Délka: 130 minut
 • Žánr: kome­die, dob­ro­druž­ný
 • 1 pro­jek­ce: 17. dub­na 1964

Použitá vozidla

Lino Ventura řídí Berliet GBC8 6x6 Gazelle, Jean-Paul Belmondo sedí za volan­tem Berliet TLM 10 M2 a Bernard Blier řídí Berliet TBO 15.

O filmu

 • Druhé setká­ní Jeana-Paula Belmonda a Lina Ventury po fil­mu Classe tous risques z roku 1960.
 • Druhá spo­lu­prá­ce Lina Ventury a reži­sé­ra Henriho Verneuila po fil­mu Les lions sont lâchés.
 • Třetí spo­lu­prá­ce Jeana-Paula Belmonda a Henriho Verneuila po fil­mech La Française et l’Amour a Un sin­ge en hiver.
 • Verneuil natá­čel ve for­má­tu 2,35:1, kte­rý byl určen pro širo­ko­úh­lé zábě­ry, aby bylo mož­né nato­čit roz­leh­lé pro­sto­ry Maroka, kde se film ode­hrá­val.
 • Film dosá­hl v poklad­nách kin 3 441 118 divá­ků.
 • Film byl v roce 1964 na fes­ti­va­lu v Cannes zařa­zen do ofi­ci­ál­ní­ho výbě­ru pro Zlatou pal­mu, což vyvo­la­lo sil­nou kri­ti­ku ve fran­couz­ském i mezi­ná­rod­ním tis­ku.
 • Příběh, kte­rý vyprá­ví Mitch-mitch s „malým inže­ný­rem“, měl být původ­ně nato­čen jako jed­na ze scén na začát­ku fil­mu, ale kvů­li časo­vé tís­ni dal Verneuil před­nost tomu, aby jej Blier a Belmondo vyprá­vě­li jako anekdo­tu.
 • Závěrečná scé­na fil­mu, v níž jsou kon­fron­to­vá­ni Jean-Paul Belmondo a Lino Ventura, byla nato­če­na na vnitř­ním nádvo­ří palá­ce Bahia v Marrákeši. Náměstí Jemaa el-Fna je také roz­po­zna­tel­né, pro­to­že v té době bylo pře­pl­ně­né auty. Honičky s kami­o­ny se ode­hrá­va­jí na ces­tě do Ouarzazate.
 • Ačkoli Gerta Froebeho dabo­val Georges Aminel, odpo­ví­dal fran­couz­sky.

Zdroj: Francouzská Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře5. července 2022 Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře U FILMOVÉ NADACE zabodovaly čtyři scénáře Letos si pět autorů rozdělilo odměnu 730 000 Kč Za 17 let svého trvání podpořila nadace 117 scenáristů částkou bezmála 12,5 milionu Kč Dosud […] Posted in MFF Karlovy Vary
 • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
 • "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi4. července 2022 "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi Mladá dívka putuje pustou postapokalyptickou krajinou a hledá lék pro svého umírajícího otce ve filmu Vesper, novém evropském koprodukčním snímku, který měl tento víkend světovou premiéru […] Posted in Filmové recenze
 • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
 • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
 • Vnitřní vesmír4. července 2022 Vnitřní vesmír Innerspace (Vnitřní vesmír) je americká sci-fi komedie z roku 1987, kterou režíroval Joe Dante a produkoval Michael Finnell. Steven Spielberg působil jako výkonný producent. Film byl […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Vinnetou: Nový svět4. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Nový svět Staré filmy s Vinnetouem miluju, jako menšímu mi je rodiče pouštěli, a jako trochu starší si je teď pouštím taky často, takže pro mě bude těžké s nimi tohle nesrovnávat. Ale pokusím se. […] Posted in TV Recenze
 • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Severské komediální drama oslavuje feminismus3. července 2022 Severské komediální drama oslavuje feminismus Od 8. června se divákům Netflixu zpřístupnil nový severský seriál nesoucí název Mámou bez přípravy (v angličtině Baby Fever). Pochází z Dánska, a přestože je v mnoha ohledech typicky […] Posted in TV Recenze
 • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,19748 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56733 KB. | 06.07.2022 - 02:39:18