1. Winter | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

GG winter 1

Gilmor girls je ame­ric­ký seri­ál vysí­la­ný v letech 2000 - 2007, kte­rý sle­du­je osu­dy svo­bod­né mat­ky Lorelai a její dce­ry Rory ve fik­tiv­ním měs­teč­ku Stars Hollow. Jednotlivé pří­běhy jsou typic­ké zvlášt­ním humo­rem hlav­ních hrdi­nek, kte­ré řeší svo­je pro­blémy čas­to nestan­dard­ním způ­so­bem. A jaký tedy nabí­ze­jí návod pro pře­ko­ná­ní obvyk­lých i váž­něj­ších situ­a­cí? Tak tře­ba vět­ši­nou pomů­že čer­ná káva v neo­me­ze­ném množ­ství, nebo něko­lik dru­hů čín­ské­ho či jaké­ho­ko­liv jiné­ho asij­ské­ho jíd­la podá­va­né­ho v kte­rou­ko­liv den­ní i noč­ní hodi­nu, potom také sle­do­vá­ní sta­rých fil­mů a pojí­dá­ní pop­kor­nu. Poslední epi­zo­da byla odvy­sí­lá­na v roce 2007 a vypa­da­lo to, že seri­ál je u kon­ce…

Ale máme rok 2016 a všech­no je jinak. Kultovním fanouškům se nabí­zí nová série pokra­čo­vá­ní, kte­rá je ke zhléd­nu­tí od 25. lis­to­pa­du na Netflixu. Nové epi­zo­dy mají být cel­kem čty­ři v dél­ce deva­de­sá­ti minut. Jednotlivé díly pod hla­vič­kou “A Year in The Life” jsou nazvá­ny pod­le roč­ních obdo­bí a začí­ná se zimou.

Winter
V hlav­ní roli je opět Stars Hollow, kde jsou ve vzdu­chu cítit sně­ho­vé vloč­ky, jak správ­ně vní­má Lorelai, kte­rá se po del­ším čase opět setká­vá s Rory, toho času novi­nář­kou na vol­né noze. Do pří­bě­hu vklouzne­me poměr­ně snad­no, navště­vu­je­me postup­ně všech­na zná­má mís­ta a sezna­mu­je­me se s osu­dy hlav­ních pro­ta­go­nis­tů, tak­že pozdra­ví­me Luka v jeho bis­tru, při­po­me­ne­me si roz­po­ru­pl­ný vztah mezi Lorelai a její mat­kou Emily. Dějem se mih­ne i Paris, spo­lu­žač­ka a kama­rád­ka Rory z Yaleu. Nesmíme zapo­me­nout ani na Lane a už vůbec ne na Logana Hunzbergera… Ale po chvil­ce zjis­tí­me, že se něco důle­ži­té­ho vytra­ti­lo. Může to být způ­so­be­no nestár­nou­cí tvá­ří Lauren Grahamové, jejíž boto­xem pod­po­ře­ná tou­ha po věč­né krá­se způ­so­bi­la, že se spo­leč­ně s vrás­ka­mi vytra­ti­la i mimi­ka, při­ro­ze­nost a lesk v očích. Něco je defi­ni­tiv­ně ztra­ce­né a pryč. A také obsa­hy, kte­ré byly před dese­ti lety zce­la auten­tic­ké, se neu­stá­lým opa­ko­vá­ním jak­si roz­měl­ní a sta­nou se směš­ný­mi. Nezřízený ape­tit půso­bí v urči­tém věku roz­to­mi­le, když se ale pade­sát­ni­ce neu­stá­le doža­du­je něja­ké­ho jíd­la a cpe se o půl­no­ci kob­li­ha­mi, vypa­dá při­tom směš­ně, a když se jí navíc v obli­če­ji nehý­bou sva­ly, ani když pořád něco žvý­ká, tak to ději na při­ro­ze­nos­ti nepři­dá.

Děj prv­ní epi­zo­dy je pozna­me­na­ný zimou. Jednotlivé posta­vy se obje­vu­jí na scé­ně, jako­by se pro­bou­ze­ly ze zim­ní­ho spán­ku. Jakoby je někdo po dese­ti letech zakle­tí opět pro­bu­dil k živo­tu. Pouhá tou­ha pokra­čo­vat po letech tam, kde se pře­sta­lo, zřej­mě nesta­čí.

Diváci se zřej­mě roz­dě­lí do dvou sku­pin. V prv­ní sku­pi­ně budou ti nad­še­ní, ti skal­ní, kte­ří na pokra­čo­vá­ní čeka­li a téměř v něj již ani nedou­fa­li. Druhou sku­pi­nu budou tvo­řit tako­ví, co seri­ál v době jeho vzni­ku sice měli rádi, ale nejsou tak vyhla­do­vě­lí, aby si nepo­všimli, že ta ohří­va­ná kaše chut­ná jinak, než ta před lety čer­s­tvě uva­ře­ná.

Ale není všem dnům konec, tak se nech­me pře­kva­pit, jaké menu nám tvůr­ci seri­á­lu uva­ří na jaře, v létě a na pod­zim.

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,38432 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46630 KB. | 28.01.2021 - 00:18:37