Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip

007 - Jeden svět nestačí - TV Tip

V Londýně, v síd­le slav­né MI 6, je doslo­va před zra­ky M zavraž­děn její pří­tel, rop­ný mag­nát Sir Robert King. Pro agen­ta 007 je roz­kaz jas­ný: vypá­t­rat vra­ha a poskyt­nout ochra­nu dce­ři mrt­vé­ho muže, krás­né Elektře, kte­rá se roz­hod­ne pokra­čo­vat v prá­ci své­ho otce. Již po prv­ní dra­ma­tic­ké pát­ra­cí akci je zřej­mé, že v poza­dí vraž­dy je hle­da­ný tero­ris­ta Renard, člo­věk bez emo­cí a bez poci­tů boles­ti, kte­ré v jeho moz­ku potla­ču­je nevy­o­pe­ro­va­tel­ný pro­jek­til. Bonda nepře­kva­pí, že se s ním setká až v dale­kém Kazachstánu, kde má spo­leč­nost King Enterprises své síd­lo. „Černé zla­to“ při­ta­hu­je jako mag­net ty nej­bo­hat­ší, nej­vliv­něj­ší, ale i lidi bez skru­pu­lí a zásad. A prá­vě mezi nimi se s pře­kva­pi­vou jis­to­tou pohy­bu­je Elaktra…James Bond pře­dá v lon­dýn­ském ústře­dí MI6 siru Richardu Kingovi kufřík se tře­mi mili­o­ny liber, ten však vzá­pě­tí explo­du­je. Bond se v trys­ko­vém člu­nu pus­tí do pro­ná­sle­do­vá­ní vra­ha, kte­rým je mla­dá žena. Ta však po dlou­hé honič­ce radě­ji spáchá sebe­vraž­du, aby nemoh­la být chy­ce­na. Na pohřbu se Bond sezná­mí s Kingovou dce­rou Elektrou. Od M se pak dozví, že byla žena nedáv­no une­se­na a muče­na tero­ris­tou Renardem, kte­ré­mu kdy­si uvíz­la v moz­ku kul­ka a způ­so­bu­je, že muž necí­tí bolest a má nad­lid­skou sílu. Dřív než ji doká­za­li agen­ti zachrá­nit, poda­ři­lo se Elektře uprch­nout. Před dal­ší­mi úto­ky ji má z pově­ře­ní M chrá­nit prá­vě Bond, aby žena moh­la pokra­čo­vat v rea­li­za­ci otco­va pro­jek­tu výstav­by ropo­vo­du, kte­rý by byl kon­ku­ren­cí ropo­vo­du rus­ké­mu.

Při hle­dá­ní infor­ma­cí o Renardovi se Bond obrá­tí na rus­ké­ho mafi­á­na Žukovského a záhy se střet­ne se samot­ným Renardem, kte­rý ukrad­ne vodí­ko­vou bom­bu z tábo­ra v Kazachstánu, kde tým pod vede­ním odta­ži­té dok­tor­ky Jonesové pra­cu­je na jejich likvi­da­ci. Bond začí­ná být pře­svěd­čen, že Elektra a Renard jsou ve sku­teč­nos­ti nejen spo­jen­ci, ale také milen­ci. Že je to prav­da se uká­že ve chví­li, kdy Elektra une­se M. Prozradí jí, že zabi­la otce, kte­ré­ho nená­vi­dě­la, pro­to­že za ni odmí­tl zapla­tit výkup­né, když byla une­se­na a že se spo­leč­ně s Renadem chys­ta­jí dal­ší den odpá­lit ukra­de­nou nálož a zni­če­ním Istambulu demon­stro­vat svou moc. Bondovi a dok­tor­ce Jonesové, kte­ré po výbuchu rop­né­ho ter­mi­ná­lu pova­žu­je za mrt­vé, se poda­ří zjis­tit, že k tomu chtě­jí vyu­žít reak­to­ru rus­ké jader­né ponor­ky, kte­ré velí úplat­ný rus­ký veli­tel, kte­rý pra­cu­je pro Elektru.

Než však sta­čí roz­hod­nout, jak explo­zi zabrá­nit, jsou zaja­ti Renardovými muži. Zatímco Renard se s ponor­kou vydá­vá na sebe­vra­žed­nou misi, sebe­vě­do­má Elektra hod­lá zabít M a Bonda. Záhy však zjis­tí, že to nebu­de tak snad­né, jak se domní­va­la.

So 10. 4. 2004 - Nova 20:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93698 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55860 KB. | 22.05.2022 - 03:54:46