Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM

„THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM

Film o legen­dár­ním zpě­vá­ko­vi a hudeb­ní­ko­vi, sestá­va­jí­cí ze zázna­mů posled­ních zkou­šek a zábě­rů ze záku­li­sí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uve­den ve vyso­kém roz­li­še­ní a s digi­tál­ním zvukem.Tímto dnem počí­na­je se budou moci návštěv­ní­ci kin po celém svě­tě stát účast­ní­ky posled­ní­ho kon­cer­tu Michaela Jacksona doslo­va v prv­ní řadě ve fil­mu spo­leč­nos­tí Sony Pictures Entertainment a Sony Music Entertainment „This is it“.

   

This is it vzni­ká za plné pod­po­ry Estate of Michael Jackson a vznik­ne ze zázna­mů sto­vek hodin zkou­šek a zábě­rů ze záku­li­sí, kte­ré byly nato­če­ny ve vyso­kém roz­li­še­ní a s vyu­ži­tím nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro digi­tál­ní záznam zvu­ku v prů­bě­hu pří­prav nedáv­no zesnu­lé­ho zpě­vá­ka na chys­ta­nou sérii lon­dýn­ských kon­cer­tů. Film, jehož někte­ré scé­ny budou zpra­co­vá­ny 3D tech­no­lo­gi­e­mi, poskyt­ne jedi­neč­ný pohled na uměl­co­vu kari­é­ru a bude obsa­ho­vat roz­ho­vo­ry s někte­rý­mi z Jacksonových nej­bliž­ších přá­tel a tvůr­čích part­ne­rů.

   Zpráva o chys­ta­ném fil­mu byla ohlá­še­na Michaelem Lyntonem, před­se­dou správ­ní rady a ředi­te­lem Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, mís­to­před­sed­ky­ní správ­ní rady stu­dia, Rolfem Schmidtem-Holtzem, ředi­te­lem Sony Music Entertainment, a Robem Stringerem, před­se­dou správ­ní rady sku­pi­ny Columbia/Epic Label Group, dce­řin­né spo­leč­nos­ti Sony Music Entertainment. Tyto spo­leč­nos­ti vystu­pu­jí jako hlav­ní divi­ze Sony Corporation v oblas­ti zába­vy.

   Společně se Sony se na ohlá­še­ní fil­mu podí­le­la také orga­ni­za­ce The Estate of Michael Jackson, spra­vo­va­ná jeho dlou­ho­le­tým práv­ním zástup­cem Johnem Brancou a vete­rá­nem hudeb­ní­ho prů­mys­lu Johnem McClainem, kte­rý je pří­te­lem rodi­ny Jacksonových po více než 40 let. Prostředky, kte­ré uve­de­ním fil­mu Estate of Michael Jackson zís­ká, budou věno­vá­ny orga­ni­za­ci Michael Jackson Family Trust, kte­rou Michael Jackson ve své závě­ti určil jako dědi­ce své­ho veš­ke­ré­ho majet­ku.

   Práva k těm­to exklu­ziv­ním zábě­rům poskyt­ly orga­ni­za­ce AEG Live a The Estate of Michael Jackson. Sony Pictures a Sony Music se budou na vzni­ku fil­mu s AEG Live a The Estate of Michael Jackson podí­let jako kopro­du­cen­ti a Sony Pictures bude film celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­vat. Producenty fil­mu budou Randy Phillips a Paul Gongaware ze spo­leč­nos­ti AEG Live.

   Naprostá vět­ši­na mate­ri­á­lů, kte­ré budou ve fil­mu pou­ži­ty, byla nato­če­na v červ­nu 2009 ve STAPLES Center v Los Angeles v Kalifornii a v The Forum v Inglewoodu v Kalifornii, kde se Jackson při­pra­vo­val na plá­no­va­nou sérii pade­sá­ti kon­cer­tů „This Is It“, kte­rá měla pro­bí­hat v O2 Areně v Londýně.

   Film This Is It nabíd­ne Jacksonovým fanouškům a milov­ní­kům hud­by po celém svě­tě oje­di­ně­lý pohled do záku­li­sí na zpě­vá­ka samot­né­ho, jeho kari­é­ru i na vel­ko­le­pou kon­cert­ní show, kte­rá se chys­ta­la. Poskytne jim neza­po­me­nu­tel­né zábě­ry doslo­va z prv­ní řady, kte­ré byly vybrá­ny z roz­sáh­lé­ho archi­vu zázna­mů. Jacksonových per­fek­ci­o­nis­tic­kých pří­prav na lon­dýn­ské kon­cer­ty.

   „Našim cílem je spo­lu­prá­ce s part­ne­ry, kte­ří s Michaelovým odka­zem budou naklá­dat s úctou a respek­tem, a sou­čas­ně nám umož­ní význam­ným způ­so­bem při­spět na pod­po­ru paní Katherine Jackson, Michaelových třech dětí a na cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly, kte­ré pro něj během jeho živo­ta tolik zna­me­na­ly,“ pro­hlá­sil Branca. „Jsme si jis­tí, že jsme v Sony Pictures Entertainment a Sony Music Entertainment nalez­li ty pra­vé part­ne­ry. Kladné vzta­hy mezi Sony a Michaelem byly dlou­ho­do­bé a obou­stran­ně pro­spěš­né a je jedi­ně správ­né, aby i nadá­le pokra­čo­va­ly.“

   „Tento film není pou­hou poctou uměl­ce, kte­rý doká­zal nadchnout své pub­li­kum kaž­dou vte­ři­nou své­ho poby­tu na jeviš­ti, ale je také pří­hod­ným darem mili­o­nům fanouš­ků po celém svě­tě, kte­ří ho milo­va­li a kte­rým zasvě­til celý svůj život,“ sou­dil McClain. „Jsme s Johnem nad­še­ni, že může­me ve spo­lu­prá­ci se Sony pokra­čo­vat v budo­vá­ní Michaelova hudeb­ní­ho odka­zu způ­so­bem, z něhož vzejdou dosta­teč­né pro­střed­ky pro jeho rodi­nu a pro děti v nou­zi.“

   „Lidé, kte­ří tyto zábě­ry vidě­li, jsou ohro­me­ni neu­vě­ři­tel­nou kva­li­tou výko­nů Michaela Jacksona,“ řekl Lynton. „Tyto zábě­ry his­to­ric­ky posled­ních oka­mži­ků, během kte­rých zpí­val a tan­čil na jeviš­ti, před­sta­vu­jí toho­to legen­dár­ní­ho uměl­ce fan­tas­tic­ky půso­bi­vým způ­so­bem pro­střed­nic­tvím křiš­ťá­lo­vě čis­té­ho obra­zu a zvu­ku. Chápeme důle­ži­tost toho, aby výsled­kem byl film, kte­rý bude sklá­dat poctu Michaelovi jakož­to uměl­ci, a je nám vel­kou ctí, že může­me spo­lu­pra­co­vat s Estate of Michael Jackson na tom, abychom divá­kům věno­va­li dar v podo­bě zázna­mu jeho posled­ních vystou­pe­ní. Vím, že bude ten­to film dal­ším důka­zem toho, že byl Michael Jackson jed­nou z nej­vět­ších osob­nos­tí zábav­ní­ho prů­mys­lu, kte­rá kdy stá­la na pódiu.“

   „Michael nadá­le žije pro­střed­nic­tvím svých pís­ní, své­ho tvůr­čí­ho génia, své­ho díla a své váš­ně pro umě­ní,“ pro­hlá­sil Rob Stringer. „Byl to, co se svých vystou­pe­ní týče, napros­tý per­fek­ci­o­nis­ta a divá­ci budou pro­střed­nic­tvím toho­to fil­mu mít mož­nost spat­řit, v řadě pří­pa­dů popr­vé, s jakým nasa­ze­ním Michael pra­co­val na tom, aby jeho vystou­pe­ní byla stej­ně výji­meč­ná, jako byla doko­na­lá.“

   „Svět bude mít šan­ci spat­řit to, co jsem měl se svým týmem to štěs­tí zažít, tedy napros­tou odda­nost, vášeň a tvo­ři­vost, kte­ré Michael do toho­to pro­jek­tu vklá­dal,“ řekl Kenny Ortega, Jacksonův tvůr­čí part­ner a cho­re­o­graf kon­cer­tů This Is It. „Právě on byl archi­tek­tem pro­jek­tu This Is It, a my jsme jen kona­li svou prá­ci. Záznamy, kte­ré byly poří­ze­ny od samých prvo­po­čát­ků celé­ho pro­jek­tu až po zkouš­ky ve STAPLES Center v Los Angeles, uká­ží Michaela tako­vé­ho, jaký sku­teč­ně byl – zabý­val se veš­ke­rý­mi prv­ky celé­ho pro­jek­tu, od jevišt­ních kon­cep­tů a cho­re­o­gra­fie až po hud­bu, svět­la, výtvar­nou strán­ku a námět původ­ních krát­kých fil­mů a pro­jek­cí na poza­dí. Stejně tak ho uká­že jako jed­no­ho z nej­ge­ni­ál­něj­ších uměl­ců svě­ta a jed­no­ho z nej­kre­a­tiv­něj­ších čle­nů hudeb­ní­ho prů­mys­lu. Projekt This Is It byl Michaelovým posled­ním dílem a ačko­liv neby­lo nikdy dokon­če­no, mys­lím, že tyto zábě­ry všem jas­ně doká­ží, že pro­ces vzni­ku celé­ho pro­jek­tu byl něčím, čím se Michael zabý­val oprav­du s rados­tí a že bylo napros­to jas­né, že se tu rodí dal­ší z jeho kon­cert­ních tri­um­fů.“

   V nad­chá­ze­jí­cích týd­nech se budou na strán­kách www.michaeljackson.com obje­vo­vat dal­ší doda­teč­né infor­ma­ce o fil­mu This Is It.

   Peterovi Schlesselovi, pre­zi­den­to­vi pro celo­svě­to­vé zále­ži­tos­ti, se jmé­nem Sony Pictures poda­ři­lo tyto zábě­ry zís­kat. Zástupcem The Estate of Michael Jackson byl John Branca.

   Michael Jackson, jeden z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­zá­sad­něj­ších uměl­ců všech dob, zane­chal na popu­lár­ní hud­bě a kul­tu­ře vůbec svůj nesma­za­tel­ný otisk.

   Pět jeho sólo­vých alb – Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous a HIStory, všech­na vyda­ná pod vlaj­kou Epic Records, hudeb­ní znač­ky Sony Music – pat­ří mezi nej­pro­dá­va­něj­ší alba v his­to­rii hudeb­ní­ho prů­mys­lu, a album Thriller se s více než 70 mili­o­ny pro­da­ných kopií nachá­zí na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku nej­pro­dá­va­něj­ších nahrá­vek v his­to­rii hudeb­ní­ho prů­mys­lu. Mimo to se ve svě­tě pro­da­lo více než 100 mili­o­nů kopií sin­g­lů z alba Thriller, což je dal­ší dosud nepře­ko­na­ný rekord.

   V prů­bě­hu své výji­meč­né kari­é­ry pro­dal po celém svě­tě odha­dem při­bliž­ně 750 mili­o­nů desek, vydal 13 sin­g­lů, kte­ré se vyšvih­ly na prv­ní příč­ky žeb­říč­ků pro­dej­nos­ti, a stal se jed­ním z něko­li­ka málo hudeb­ní­ků, kte­ří byli dva­krát poctě­ni uve­de­ním do rock and rollo­vé síně slá­vy. Guinessova kni­ha rekor­dů zazna­me­na­la Jacksonův rekord jakož­to nej­ú­spěš­něj­ší­ho hudeb­ní­ka všech dob a jeho alba Thriller coby nej­pro­dá­va­něj­ší­ho alba všech dob. Jackson zís­kal 13 ceny Grammy a v rám­ci American Music Awards byl poctěn oce­ně­ním Artist of the Century (Nejlepší umě­lec sto­le­tí).

   Michael Jackson vstou­pil do hudeb­ní­ho prů­mys­lu ve svých jede­nác­ti letech, kdy se spo­leč­ně se svý­mi bra­t­ry stal čle­nem sku­pi­ny Jackson 5. Na počát­ku osm­de­sá­tých let se stal ino­vá­to­rem v oblas­ti hudeb­ních video­kli­pů pro­střed­nic­tvím tak zásad­ních kli­pů, jaký­mi byly ty ke skladbám Billie Jean, Beat It a monu­men­tál­ní Thriller. Jacksonův zvuk, styl a jeho taneč­ní kre­a­ce ovliv­ni­ly dal­ší gene­ra­ce popo­vých, sou­lo­vých, R&B a hip-hopových uměl­ců.

 zdroj:Falcon a.s.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58593 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56020 KB. | 24.05.2022 - 08:20:31