0

Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

Stovky vti­pů a hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. To je dnes už všem dob­ře zná­mý Kameňák. Je záru­kou bujaré­ho vese­lí a dob­ré nála­dy. Televize Nova ho pro své divá­ky při­chys­ta­la v nové podo­bě – jako seri­ál, kte­rý jim již od pát­ku 22. úno­ra ve 20.20 hodin začne zpří­jem­ňo­vat páteč­ní veče­ry. Příznivci Kameňáku se tak mohou těšit na své oblí­be­né hrdi­ny v  čele s Václavem Vydrou, Pavlem Kikinčukem, Veronikou Žilkovou, Martinem Dejdarem, Alicí Bendovou, Oldřichem Navrátilem, Michalem Novotným, Zuzanou Slavíkovou a řadou dal­ších.

Autor:
0

Krasopis – naučte se psát krásně

Nyní píše­me na klá­ves­ni­ci počí­ta­če, dří­ve se psa­lo na stro­ji. Ještě před­tím to bylo perem, kte­ré se namá­če­lo v kala­má­ři. Myslím si, že je moc důle­ži­té, jak píše­me. Dnešní uspě­cha­ná, pře­tech­ni­zo­va­ná doba spí­še psa­né­mu pís­mu nepře­je. Píšeme na počí­ta­či, vzka­zy přes soci­ál­ní sítě, vytrá­cí se kouz­lo psa­né­ho tex­tu, tak jako dří­ve v dopi­sech. Milostná kore­spon­den­ce na krás­ném dopis­ním papí­ře je již minu­los­tí. 

Autor:
0

Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

Milujete jíd­lo a romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­ce s jem­ným náde­chem ero­tic­ké­ho jis­kře­ní? Hledáte pří­jem­né čte­ní, při kte­rém si může­te zaml­sat a neztloust­ne­te při tom? Láska může být oprav­du taj­nou pří­sa­dou do jíd­la, ale i výji­meč­né­ho živo­ta. Novinka Poppy J. Andersonové Polibek jako dezert vás bude roz­hod­ně bavit, tak jako mě. 

Autor:
0

RECENZE: Zelená kniha

   Peter Farrelly je reži­sér, kte­rý se pro­sla­vil pře­de­vším jako polo­vi­na bra­tr­ské reži­sér­ské dvo­ji­ce, kte­rá má na svě­do­mí kome­die jako Blbý a blběj­ší, Něco na té Mary je nebo Já, mé dru­hé já a Irena. O to pře­kva­pi­věj­ší je jeho posled­ní počin Zelená kni­ha, kte­rá vyprá­ví pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech o vzni­ku jed­no­ho neprav­dě­po­dob­né­ho přá­tel­ství, ve kte­rém si hlav­ní role zahrá­li VIggo Mortensen a Mahershala Ali.     60. léta v Americe neby­la pro pra­cu­jí­cí tří­du žád­ný med a své o tom ví i Tony...

Autor:
0

#1917: Pečeme s Kafkou - 85 %

Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Baking With Kafka“ v roce 2017. České vydá­ní má 160 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Mino...

Autor:
0

Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci

U lidí, kte­ří jedí sma­že­né bram­bo­ry dva­krát nebo více­krát týd­ně, exis­tu­je dvoj­ná­sob­né rizi­ko před­čas­né­ho úmr­tí ve srov­ná­ní s těmi, kte­ří se jim spí­še vyhý­ba­jí, uká­za­la nedáv­ná stu­die zve­řej­ně­ná v časo­pi­se American Journal of Clinical Nutrition. „Spotřeba sma­že­ných bram­bor se zvy­šu­je po celém svě­tě,“ varo­val dok­tor Nicola Veronese, vedou­cí autor stu­die a vědec z National Research Council v ital­ské Padově. V roce 2014 Američané pod­le CNN spo­tře­bo­va­li téměř 51 kilo­gra­mů bram­bor na oso­bu. Z toho­to cel­ko­vé­ho počtu tvo­ři­ly 15 kilo­gra­mů čer­stvé bram­bo­ry a 36...

Autor:
0

Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  

Tentokrát se tvůr­cům poda­ři­lo to, co nikdo neče­kal, oprav­du vel­ké obje­ve­ní a vyře­še­ní pří­pa­du nás čeká v posled­ním díle a posled­ní minu­ty před­po­sled­ní­ho dílu nás necha­ly v neu­vě­ři­tel­né ner­vo­zi­tě, co se vlast­ně hlav­ní­mu vypra­vě­či (detek­ti­vu detecti­vu Wayne Haysovi) v posled­ním díle sta­ne a jest­li pří­pad vyře­ší, tak si přál.

Autor:
0

Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!

Existuje Bůh? Představte si, že za vámi při­jde a bude po vás chtít pomoc. A kdy­by jen jed­nou, ale on už při­jde potře­tí. A to se jed­nou, dalo se tak říct, scho­vá­val za tvář ďáb­la. Tak to už by i psy­cho­te­ra­peut měl pocit, že by měl něja­kou tu odbor­nou pomoc u kole­gy vyhle­dat. Navíc ten samý člo­věk, kte­ré­ho v před­vá­noč­ní čas spat­ří v uli­cích Berlína, je pře­ce už rok mrt­vý! Okrade vás Mikuláš, s exman­žel­kou bude­te mít spor o ukra­de­né nesku­teč­ně cen­né hodin­ky a to pak...

Autor:
0

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Vydání má 120 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV seši­tě „Modrá Crew 9: ...

Autor:
0

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém vzdu­chu. Přečtěte si postup, jak při­pra­vit nej­chut­něj­ší pokrm sezó­ny! Potřebujeme: - 1,5 kg vep­řo­vé­ho masa - 60 ml svět­lé­ho piva - 100 ml slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je - gulášo­vé koře­ní - 1 lží­ce medu - 2 kg bram­bor (nakrá­jí­me na plát­ky) - koře­ní pod­le chu­ti - 2 cibu­le - čer­ve­ná...

Autor:
Baba030

Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce

Otužování je sta­rou a účin­nou meto­dou pro posí­le­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu orga­nis­mu. To je zná­má věc, ale šar­mant­ní důchod­ky­ni Hanu (Zuzana Kronerová) pro­vě­ří otu­žo­vá­ní, jak pev­nou má vůli a zda nalez­ne odva­hu vyzkou­šet něja­kou změ­nu ve svém živo­tě. Není to změ­na razant­ní, ale své dospě­lé syny doká­že pře­kva­pit. Vždyť dosud ji bra­li jako obě­ta­vou mat­ku, kte­rá se pod­ři­zu­je jejich potře­bám. Ani do spo­rů mezi nimi se nedo­ká­za­la pus­tit, pro­to­že si je nechtě­la pohně­vat. Ale když Hana pozná­vá spo­le­čen­ství...

Autor:
0

Far Cry New Dawn

Včera vyšla pro PC, XBox One a pro PS4 nová hra - Far Cry New Dawn. Je to post-apokalyptická stří­leč­ka, kte­rá pokra­ču­je v zave­de­ném prin­ci­pu všech her Far Cry. Podívejte se na prv­ní hodi­ny hra­ní, aby jste moh­li mít před­sta­vu o čem tato hra bude.

Autor:
0

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní oprav­du nabí­zí neotře­lý pří­běh. A nejen to, je to i film vtip­ný a zábav­ný, přes­to­že občas se obje­ví pří­liš sen­ti­men­tál­ní nebo mora­li­zu­jí­cí pasá­že. Nejde o ten typ titu­lu, kte­rý vás bom­bar­du­je dva­ce­ti gagy za minu­tu a z nich je deva­te­náct trap­ných a jeden cel­kem ujde. Humor je dáv­ko­ván po tro­š­kách, ale vět­ši­nou vyvo­lá ale­spoň úsměv, ovšem čas­to i upřím­ný smích.

Autor:
0

Chutný croissantový koláč!

Tento koláč nemů­že­te zka­zit. Je snad­ný, lahod­ný a zved­ne nála­du. Potřebujete jen něko­lik slo­žek a vět­ši­na z nich jsou polo­to­va­ry, co vám jen usnad­ní prá­ci. Potřebujeme: 8 cro­issan­tů (máslo­vé nebo s nápl­ní – pod­le chu­ti) 2 baná­ny nakrá­je­né na koleč­ka 100 g bílé čoko­lá­dy 100 g mléč­né čoko­lá­dy lžič­ka hně­dé­ho cuk­ru 470 g 30 % sme­ta­ny 170 ml mlé­ka 2 lžič­ky vanil­ko­vé­ho extrak­tu 3 vej­ce 70 g cuk­ru Postup: Troubu vyhře­je­me na 180 °C a for­mu vyste­le­me pečí­cím papí­rem. Polovinu cro­issan­tů potrhej­te...

Autor: