Filmové recenze

PanPrstenu3

Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

Třetí díl Pána prs­te­nů o návra­tu krá­le do země Gondor je tady a tri­lo­gie o spo­le­čen­stvu, jehož cílem je zni­čit...

Recenze knih (audio… komiksy…)

zahada hlavolamu

Záhada hlavolamu

Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, čle­no­vé klu­bu,...

TV Recenze

Cer01

Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!

Třetí díl seri­á­lu Černobyl pokra­ču­je v záchra­ně svě­ta. Začíná se vyšet­řo­vat, kdo za to všech­no může a samo­zřej­mě pokra­ču­je...

Titulky

5ce97af92df98 durrells s04e05 jpg

Titulky k The Durrells S04E05 - Episode #4.5

Máme tu předposlední díl Na Korfu se chystají oslavy příjezdu řeckého krále. Leslie se stane vedoucím skautů....

Pro ženy

Vaření

Kopřivová polévka

kopřivapolevka
Ano, jaro je koneč­ně tady! A ven­ku na zahrád­ce se zele­ná spous­ta byli­nek, kte­ré lze vyu­žít nejen k jar­ní očis­tě orga­nis­mu, ale...

Domácí šalvějové bonbóny

alvěj
V tom­to obdo­bí šal­věj krás­ně obrůs­tá a má nové výhon­ky a lis­ty, jež lze zužit­ko­vat při výro­bě domá­cích šal­vě­jo­vých bonbó­nů a ulo­žit si je...

Rychlá hrnková bábovka

bábovka
Přijela neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te, co bys­te jim nabíd­li ke kávě? Nevadí! Upečte jim vel­mi rych­lou a poměr­ně jed­no­du­chou hrn­ko­vou...

Rebarborové želé s bezovými kvítky

rebarborové želé
Suroviny: při­bliž­ně 1 600 g rebar­bo­ry 5 kvě­tů čer­né­ho bezu 1 balí­ček Gelfixu Klasik 1:1 od Dr. Oetkera 1000 g krys­ta­lo­vé­ho...

Zajímavosti

45f8657ef67697ff4d1b920d00c6ffddb092af9c

Gang samozvaných mstitelů zbil v Madridu muslimku hidžábu do bezvědomí

Ve zjev­né reak­ci na tero­ris­tic­ké úto­ky z minu­lé­ho týd­ne pro­ve­de­né orga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou islám­ských radi­ká­lů byla v hlav­ním měs­tě Španělska napa­de­na žena v hidžá­bu...

Videa

Filmové a televizní aktuality

uvodni

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho nezá­vis­lé­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu V síti. Veškeré audi­o­vi­zu­ál­ní mate­ri­á­ly jsou...