Karate0

Karate Kid – globalizovaný filmový průvodce po Číně i vnitřních pocitech

Přiznejme si rov­nou, že když se před časem obje­vi­ly v médi­ích zprá­vy o tom, že se Hollywood pouš­tí do rema­ku iko­no­gra­fic­ké­ho díla 80. let pro mla­dé pub­li­kum, kte­rým Karate Kid, i přes svou prů­měr­nost zpra­co­vá­ní a sche­ma­tič­nost pří­bě­hu, pře­ce jenom byl, že se režie cho­pí nor­ský náde­ník Harald Zwart (kte­rý bez­na­děj­ně pohřbil novou ver­zi Růžového pan­tera se Stevem Martinem) a hlav­ní roli ztvár­ní Jaden Smith, syn slav­né­ho otce Willa, kte­rý bude záro­veň s man­žel­kou Jadou Pinket pro­du­cen­tem sním­ku, oče­ká­vá­ní rázem pokles­la téměř...

Autor:
Rychle010

Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.

  Asi bych se měl při­znat hned na začát­ku. Nikdy jsem nehol­do­val rych­lým autem (vlast­ně ani poma­lým), děsím se říze­ní, nepo­u­ží­vám mís­to kolín­ské ben­zín (a ne snad pro­to, že mi ješ­tě neros­tou pořád­ně vou­sy – a to je mi dva­cet mimo­cho­dem) a mé vzru­še­ní se nestup­ňu­je s kilo­me­t­ry na tacho­me­t­ru. Jak to jen říct – radě­ji mám seda­dlo ved­le řidi­če. A nic se na tom nezmě­ni­lo ani po fil­mu 60 sekund. Pravda, je to více než pove­de­né díl­ko, kte­ré sto­jí za...

Autor:
Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích0

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů, a při­tom tvor­ba nových není plně dosta­ču­jí­cí. I přes to, že mají děti oblí­be­né urči­té fil­my, to rov­něž nedo­sta­ču­je k tomu, aby se zaba­vi­li na celé svát­ky. Pojďme se spo­leč­ně podí­vat na vánoč­ní fil­my pro děti, kte­ré jste mož­ná ješ­tě nevi­dě­li. Jestliže ano, pak vám nezbý­vá nic jiné­ho, než...

Autor:
Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti0

Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti

Cviky na míči mají pro ženy bla­ho­dár­né účin­ky a pat­ří mezi meto­dy, kte­ré oprav­du pomá­ha­jí. Jestliže máte seda­vé zaměst­ná­ní nebo neu­stá­le sedí­te doma, jsou cvi­ky na míči tou správ­nou vol­bou. Jak jis­tě víte, blí­ží se nám Vánoce, a tak si o tako­vý míč může­te napří­klad napsat Ježíškovi. Pokud vám v prá­ci vyho­ví, může­te si tuto pomůc­ku při­nést do své kan­ce­lá­ře. Jak cvi­čit na míči, aby byl efekt sto­pro­cent­ní? Cviky na míči Technika správ­né­ho cvi­če­ní na míči uvá­dí, že bys­te...

Autor:
MravenecZ0

Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny kom­plet­ně na počí­ta­či. Navíc je ten­to film kom­plet­ně nada­bo­ván čes­ky, tak­že může­te celou dobu vychut­ná­vat obraz.

Autor:
2211742 img pikantni nakladane tvaruzky podle tomase miky v00

RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba!

Nakládané tva­růž­ky – 1. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s česne­kem • chil­li paprič­ky • petr­žel • cibu­le •olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem. Nakládané tva­růž­ky – 2. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s kmí­nem • nové koře­ní • čer­stvá majo­rán­ka • cibu­le • kmín • olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem.

Autor:
Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu0

Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu

Výběr postýl­ky je pro novo­ro­zen­ce vel­mi důle­ži­tý, a to z toho důvo­du, že v ní strá­ví vět­ši­nu dne. Je až neu­vě­ři­tel­né, že dítě po naro­ze­ní doká­že spát 16 až 18 hodin den­ně. Každým měsí­cem se však doba spán­ku sni­žu­je, to ale nezna­me­ná, že bys­te postýl­ce nemě­li věno­vat dosta­teč­né množ­ství vol­né­ho času. Jak vybrat postýl­ku? V prv­ní řadě bys­te měli dbát na její kva­li­tu, aby se vaše­mu dítě­ti dob­ře spa­lo. Jak vybrat postýl­ku? Díky tomu, že je dneš­ní trh širo­ký, se...

Autor:
JakvycviC48Ditdraka3recenzefilmu0

Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Recenze – 70%

Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho. Mladého vikingské­ho náčel­ní­ka Škyťáka a jeho ves­ni­ci stá­le ohro­žu­jí lov­ci dra­ků (ten­to­krát posí­le­ni o nové­ho elit­ní­ho dra­čí­ho zabi­já­ka), tak­že zva­žu­je pře­su­nout celou ves­ni­ci někam jinam. A aby toho neby­lo málo, tak se ho osta...

Autor:
Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky0

Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky

Dluhová past, to jsou dvě slo­va, kte­rá stra­ší nejed­no­ho čes­ké­ho oby­va­te­le. Jestliže lepí­te své dlu­hy tím, že si cho­dí­te půj­čo­vat jinam, vel­mi snad­no se může­te dostat do pro­blé­mů. Předejít tako­vé situ­a­ci může být občas vel­mi obtíž­né, pokud se však bude­te sna­žit, půjde to. Základem v prv­ní řadě je sepsat si seznam výda­jů a věcí, kte­ré splá­cí­te. Peníze jako dluh Peníze jako dluh aneb co dělat, abys­te měsíč­ně vychá­ze­li lépe s finanč­ní­mi pro­střed­ky? Jak již bylo řeče­no, je vel­mi...

Autor:
Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla0

Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla

Od doby, kdy se inter­net stal dostup­ným pro kaž­dou domác­nost se nechu­ten­ství u dětí vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší mož­ný vrchol. Nechutenstvím v tom­to pří­pa­dě nemys­lí­me jíd­lo, ale hra­ní her, spo­leč­ně strá­ve­né časy s rodi­nou apod. Děti radě­ji trá­ví svůj vol­ný čas na inter­ne­tu nebo na jiných médi­ích, kte­ré mají nega­tiv­ní vliv na jejich cho­vá­ní. Tento pro­blém neza­zna­me­ná­va­jí pou­ze čes­ké děti, ale také i ty zahra­nič­ní. Děti a inter­net je v dneš­ní době oprav­du kaž­do­den­ním téma­tem po celém svě­tě. Vyhledávání na inter­ne­tu zvlá­da­jí i děti...

Autor:
fb 1499269051a00

Na co dávat pozor při vybíraní zralého a sladkého melounu.

Nejčastěji sou­dí­me, že ovo­cí je zra­lé pod­le toho, jak vypa­dá. Při tro­pic­kém ovo­cí to ale může být pro­blém. Sezóna na melou­ny už zača­la a my vám pora­dí­me, jak vybrat ten nej­lep­ší! 1. Spodní část  Místo, na kte­rém meloun ležel, když ros­tl. U nezra­lých melou­nů má tahle část bílou nebo zele­nou bar­vu. Zralé melou­ny mají mís­ta tma­vě žlu­tá nebo oran­žo­vá. 2. Tvar  Věděly jste, že melou­ny se dělí na žen­ské a muž­ské? Ty muž­ské mají ovál­něj­ší tvar a jsou více vod­na­té,...

Autor:
Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut0

Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut

Máte chuť na linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou a už si nevzpo­mí­ná­te na recept a suro­vi­ny? Nevadí, s námi se může­te spo­leč­ně na tuto dob­ro­tu podí­vat. V pří­pa­dě, že jste linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou ješ­tě nejed­li, věř­te nám, že příští rok nebu­de­te chtít nic jiné­ho. V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat mou­ku pše­nič­nou hlad­kou (250 gra­mů) a mou­ku celo­zrn­nou (220 gra­mů). Dále nesmí­te zapo­me­nout na cukr (30 gra­mů), más­lo (250 gra­mů), vanil­ku (30 gra­mů) a vanil­ko­vý extrakt v podo­bě 1 lžič­ky. V nepo­sled­ní řadě je nut­né mít při sobě...

Autor:
Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek0

Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek

Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá, jestli­že máte zájem o to, aby vaše vyna­lo­že­ná akti­vi­ta k něče­mu byla. Rozhodně bys­te jíd­lo, kte­ré bude­te kon­zu­mo­vat na večer nemě­li pod­ce­ňo­vat. Určitě s námi bude­te sou­hla­sit, že pokud si dáte napří­klad dort nebo čoko­lá­du, může­te rov­nou s cvi­če­ním pře­stat. Co jíst večer po cvi­če­ní pro maxi­mál­ní efekt? Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je zákla­dem Sportující ženy by v žád­ném pří­pa­dě nemě­ly zapo­mí­nat na jíd­lo. Není to o tom, že když si nic nedá­te, bude vaše ces­ta za...

Autor:
Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu0

Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

Ideální part­ner by neměl v žád­ném pří­pa­dě mlu­vit o své minu­los­ti a stej­ně tak to vidí i muži. Výjimka může být pou­ze teh­dy, máte-li otáz­ky na part­ne­ra, o kte­rých chce mlu­vit a kte­ré vás zají­ma­jí. Jestliže však mlčí­te nebo se baví­te o jiném téma­tu a z niče­ho nic pře­jde­te na minu­lost, je to špat­ně. Zkuste si sta­no­vit pra­vi­dla ve vzta­hu, kte­rá bude­te oba dodr­žo­vat. Jedině tak se může­me bavit o dlou­ho­do­bém vzta­hu s budouc­nos­tí. Jak to vidí chlap v nově začí­na­jí­cím vzta­hu? Jak to vidí chlap Článek...

Autor:
0

Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

Film Úhoři mají nabi­to se točil cel­kem 21 dnů Vše se natá­če­lo v reá­lech v Sušici a oko­lí, jenom dlou­hé  noč­ní dia­lo­gy v autě se toči­ly v jed­né výrob­ní hale, kde si štáb vytvo­řil „divo­ký ate­lier“ a čle­no­vé tech­ni­ky kla­sic­ky třás­li autem a máva­lo se kolem strom­ky 🙂 Scény pod­zem­ní­ho tune­lu, jimiž hrdi­no­vé pro­jdou do kina, se natá­če­ly v býva­lém zla­to­nos­ném dole Kristýna v Kašperských horách. Ve što­le Kristýna se od šede­sá­tých let nachá­zí seismo­lo­gic­ká sta­ni­ce, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní sítě a díky níz­ké...

Autor:
0

Úhoři mají nabito - Herci a jejich role

Oldřich Kaiser Je to film o muž­ské duši, a muž­ská duše je v pod­sta­tě dět­ská a hra­vá. Chlapi pře­ce odma­lič­ka tou­ží po pis­to­li, po koni, stří­leč­ce, hra­ní s tan­ky, odma­lič­ka se bijou, perou, a tihle chla­pi mají najed­nou tu mož­nost, tak si hra­jou jako malí klu­ci. A taky je v tom kus rece­se, jejich cílem je vždyc­ky vytrestat lum­pa, kte­rý je štve. Ale když jdou do akce, musí dodr­žo­vat pra­vi­dla a nee­xis­tu­je, aby to někdo zleh­čil. Já jsem před­ur­če­ný k tomu, abych byl veli­tel, jis­tě chá­pe­te, že...

Autor:
0

Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal

Co vás nej­víc bavi­lo na scé­ná­ři? Scénář v byl v původ­ní podo­bě roz­hla­so­vá hra. I tak mně při­šel vel­mi zají­ma­vý a výji­meč­ný. Nápadem, jazy­kem, nad­hle­dem se odli­šo­val dia­me­t­rál­ně od scé­ná­řů, kte­ré se mi dosta­ly do ruky. Bylo jas­né, že nás čeká mno­ho prá­ce, abychom jej dosta­li s Petrem Pýchou do fil­mo­vé podo­by. Byla to však prá­ce radost­ná. Po dlou­hé době.

Autor: