Kritiky.cz

Filmové recenze

#86 - Drákula (1992)

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“,...

Recenze knih

120604 350 0 fit

Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti

Daleko v Číně, v jed­nom bam­bu­so­vém lese, žije pan­dí rodi­na. Panda mamin­ka má tři děti - dvě hol­čič­ky a jeden...

Recenze her

vlcsnap 2013 05 25 15h01m48s172 300x168 1

Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)

V této hře bude ovlá­dat nej­slav­něj­ší Avengery, kte­ré dopo­sud zná­te Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dal­ších...

Titulky

5f95328361445 road to calvary s01e02 jpg

Titulky k Khozhdenie po mukam S01E02 - Vtoraya seriya

Darja se vrací za svým otcem. Na lodi se potkává s Ivanem Iljičem Teleginem a sblíží se...

TV Recenze

Pro domov

Pojistěte si domácnost

V době, kdy důvě­ra k pojiš­ťov­nám kle­sá, je nanej­výš vhod­né upo­zor­nit na pohro­my, kte­ré mohou postih­nout vaši domác­nost. V tako­vých­to pří­pa­dech děku­je­te všem,...

Budoucnost autonomních kamionů

V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě...

Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

img a301081 w1995 t1511186758
V dneš­ní době je veli­ce popu­lár­ní prá­ce z domo­va. Tato prá­ce se stá­vá stá­le více atrak­tiv­ní a vyu­ží­vá ji mno­hem více lidí, pokud...

Renovace parket levně a spolehlivě

ParketyNahled
Parkety byly vždy spo­leh­li­vou, kva­lit­ní a pře­de­vším luxus­ní pod­la­hou. Není to tak dáv­no, co tako­vé pod­la­hy byly spí­še v rodi­nách, kte­ří měli...

Krátké aktuality

Představitelka Shuri v Marvel Cinematic Universe Letitia Wright si aktuálně dle svých slov nedokáže představit realizaci...

Představitelka Shuri v Marvel Cinematic Universe Letitia Wright si aktuálně dle svých slov nedokáže představit realizaci Black Panthera II bez...

Pro ženy

Nejúspěšnější modelové po celém světě

Jména jako Karolina Kurková nebo Gisele Bündchen (mimochodem, tahle půvabná dáma původem z Brazílie si v loňském roce vydělala modelingem...
podprsenka 1497935893

Kdy nastal čas na první podprsenku

Vaše dce­ra odrost­la dív­čím stře­víč­kům a zača­la se se vším všu­dy roz­ví­jet v ženu?  Nejspíše také nade­šel ten pra­vý čas...
flitry

To nejhorší z devadesátek

Devadesátá léta sla­ví návrat. Často se inspi­ra­ce tou­to deká­dou obje­vu­je na sou­čas­ných pře­hlíd­ko­vých molech. Mnoho z vás jí bylo...
sandale

Největší prohřešky mužů

Ani pánové nezůstanou ušetřeni. Vůči některým jevům hodláme být absolutně nemilosrdní. Nedal by se obnovit institut mistra popravčího?...
23042

Spona do kravaty prostě patří!

Spona ke kra­va­tě pros­tě neod­mys­li­tel­ně pat­ří, je to její šperk, ale má i svůj účel (zabra­ňu­je pohy­bu kra­va­ty) a i když...

Filmové a televizní aktuality

milujeme cesky film

Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory

  Plzeň – 33. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň se usku­teč­ní netra­dič­ně v pod­zim­ním ter­mí­nu od 25. do 30. září. Každý den nabíd­ne pre­mi­é­ru či před­pre­mi­é­ru, sou­těž­ní fes­ti­va­lo­vé sním­ky, nahléd­ne do němec­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé kuchy­ně, zjis­tí, kde v zahra­nič­ní kine­ma­to­gra­fii zane­cha­li sto­py čeští tvůr­ci a pro­mít­ne...