Filmové recenze

Ks HSj1UqKI

Brittany Runs A Marathon (2019)

Brittany je oplácanější, pařby často trávící, se životem neví co dělající takřka třicetiletá žena, která bydlí v...

Recenze knih

O sandálech a o ponožkách v nich

Mezi nej­čas­těj­ší ste­re­o­ty­py, kte­ré Češi rádi o sobě říka­jí a navzá­jem se jimi baví, jsou ponož­ky v san­dá­lech. Konkurovat jim...

TV Recenze

Zradci

Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Když v prv­ním díle tele­viz­ní­ho kri­mi­se­ri­á­lu Zrádci před­sta­vu­je hlav­ní hrdi­na David svo­je výhod­né obcho­dy s dro­ga­mi a svůj pohled na...

Titulky

5e8794e60df92 nup 189041 0108 8a005ba4e3f6837cbb6bc939fd2179b3 jpg

Titulky k The Magicians S05E13 - Fillory And Further

Tak a máme tu **poslední díl** celého seriálu (v dnešní době, ale pořád jeden může doufat a...

Pro ženy

Pro domov

Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu

Rekonstrukce bytu je z hle­dis­ka pří­pra­vy stej­ně nároč­ná, jako jeho výstav­ba. Finanční nákla­dy jsou ale v pří­pa­dě rekon­struk­ce niž­ší. Pokud bude­te dob­ře...

Krupobití svépomocí

img a296235 w1682 t1507399859
Od té doby, co fun­gu­jí pojiš­ťov­ny, obje­vil se jeden feno­mén. Tím je sna­ha pojiš­ťov­nu něja­kým způ­so­bem oba­la­mu­tit a při­jít tak výhod­ně...

Historie architektury

img a291913 w1994 t1504192622
Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí....

Vsaďte na ty správné služby

img a317923 w2385 t1528707829
V dneš­ní době není roz­hod­ně něčím slo­ži­tým zalo­žit si vlast­ní strán­ky. Internet má doma k dis­po­zi­ci snad kaž­dý, o tom nepo­chy­buj­te. Díky němu...

Zajímavosti

Smolikovi

Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti

Maďarský ani­mo­va­ný seri­ál o kul­tov­ní rodin­ce Smolíkových měl pre­mi­é­ru v roce 1973. Seriál má cel­kem 13 dílů. Seriál vol­ně nava­zu­je na Odkaz...