Filmové recenze

#51 - Dead of Night (1974)

„Dead of Night“ je sní­mek, kte­rý mi tro­chu vyra­zil dech. Krásné spo­je­ní horo­ru a téma­tu viet­nam­ské vál­ky, kte­ré...

Recenze knih

Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

Román Jefta a jeho dce­ra z roku 1957 je jed­nou z posled­ních knih, kte­ré slav­ný spi­so­va­tel Feuchtwanger napsal. Autor se...

TV Recenze

picardNahled

Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

První setká­ní s feno­mé­nem Star Trek bylo kdy­si v Táboře, kdy má babič­ka sle­do­va­la němec­kou RTL, byl jsem vel­mi...

Titulky

5e53e025860e5 medici s03e04 jpg

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E04 - Episode #3.4

Lorenzo má v plánu uskutečnit mírovou konferenci. Papež se nehodlá zúčastnit a Riario se rozhodne Lorenzovi zase...

Pro ženy

Pro domov

Skandinávský styl bydlení

img a294136 w1994 t1506061125
Aktuálním tren­dům byd­le­ní vévo­dí skan­di­náv­ský, nebo také sever­ský styl. Mezi jeho nej­vět­ší před­nos­ti pat­ří jed­no­du­chost, vzduš­nost a důraz na funkč­nost inte­ri­é­ru....

Co dělat se starým kufrem po babičce?

img a289950 w1994 t1501518312
Starý kufr po pra­ro­di­čích ane­bo ješ­tě star­ší se vám může doce­la dob­ře hodit. Takové kla­sic­ké kuf­ry se stá­va­jí napros­to nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem...

Kuchyň podle nejnovějších trendů

Je vaře­ní, peče­ní a zkou­še­ní nových recep­tů vašim koníč­kem a v kuchy­ni se cítí­te jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do...

Vaše domácnost volá na poplach

Nepojištěná domác­nost je jako časo­va­ná bom­ba. Vlastně mož­ná ješ­tě hor­ší, pro­to­že vy sami nemů­že­te ovliv­nit, nača­so­vat ji, kdy vybuch­ne. Někdy...

Zajímavosti

Hubnuti

Jak účinně zhubnout v nohou?

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích...