Kritiky.cz

Filmové recenze

ZrozeniPlanetyOpic

Zrození planety opic – když lidoop předčil člověka

Tematika pla­ne­ty, kte­rou obý­va­jí inte­li­gent­ní opi­ce, jež zot­ro­čí člo­vě­ka, kte­rý na tuto pla­ne­tu zaví­tá dosáh­la své­ho fil­mař­ské­ho...

Recenze knih

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní...

TV Recenze

Cernobyl

Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného

Filmfanatic sli­bo­val, že se k výteč­né­mu seri­á­lu Černobyl vrá­tí až opad­ne nej­vět­ší vlna hypu, a svůj slib prá­vě plní....

Titulky

5edc0a6906854 tadyy jpg

Titulky k Blindspot S05E04 - And My Axe!

Tým se snaží zjistit, co má Madeline přesně za lubem a nečekaně je pátraní zavede na úplný...

Pro ženy

Pro domov

Trendy znamená jedinečný

img a296216 w1994 t1507395726
Hlavním tren­dem sou­čas­nos­ti, kte­rý sou­vi­sí s budo­vá­ním zahrad, jepři­ro­ze­nost. Zahradní archi­tek­ti se roz­hod­li, že své návrhy budou kon­ci­po­vat tak, aby byly...

Jak funguje stavební spoření?

Většinou je nej­vět­ší pro­blém u nově poři­zo­va­né­ho byd­le­ní, ať už bytu či domu, otáz­ka finan­co­vá­ní celé­ho pro­jek­tu. Každý člo­věk se sna­ží najít...

Jakou barvu zvolit na novou fasádu?

img a301206 w1994 t1511294615
Říká se, že dokud člo­věk nebyd­lí ve vlast­no­ruč­ně posta­ve­ném domě, nemů­že jej nazý­vat svým domo­vem. Tvrdit, že je toto tvr­ze­ní...

Změna pojišťovny

img a309941 w1682 t1520928986
Lidé u své pojiš­ťov­ny býva­jí vět­ši­nou mno­ho let, avšak stá­vá se, že s její­mi služ­ba­mi začnou být nespo­ko­je­ní či se jim naskyt­ne výhod­něj­ší...

Zajímavosti

p ed 25 lety mulder a scullyov poprv promluvili esky nZ 8CaAad1o

Před 25 lety Mulder a Scullyová poprvé promluvili česky

V úte­rý uply­ne rov­né čtvrt­sto­le­tí od prv­ní­ho uve­de­ní seri­á­lu Akta X v České repub­li­ce. Svůj his­to­ric­ky prv­ní pří­pad na čes­kých tele­viz­ních obra­zov­kách Mulder a Scullyová ote­vře­li v pátek 26. květ­na...

Videa

eva pilarov KmcL asDMrs

Eva Pilarová

Včera měla zpě­vač­ka a hereč­ka veřej­ný pohřeb. Připomeňme si její slá­vu a um pěti vybra­ný­mi hity z její­ho reper­toá­ru.

Filmové a televizní aktuality

word image 2

V úterý se na Strahově u spartakiádního stadionu otevře největší autokino v Praze

  V úte­rý 12. květ­na se slav­nost­ně ote­vře auto­ki­no u stra­hov­ské­ho spar­ta­ki­ád­ní­ho sta­di­o­nu. Autokino Strahov bude v sou­čas­né chví­li nej­vět­ším v Praze, a to s kapa­ci­tou pro 120 auto­mo­bi­lů. Diváci budou moci nasá­vat jedi­neč­nou atmo­sfé­ru kaž­dý den od 21 hodin. Zahajovací pro­jek­ci obsta­rá Temný rytíř Christophera...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com