Filmové recenze

photo 400635

Sonic the Hedgehog - Recenze - 80%

Studia Paramount a Sega nám při­ná­ší pod vede­ním reži­sé­ra Jeffa Fowlera sní­mek pod­le her­ní před­lo­hy o vel­mi rych­lém jež­ko­vi....

Recenze knih

Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

Kniha Lenky Kalinové s podti­tu­lem „K ději­nám čes­ké spo­leč­nos­ti 1969 - 1993“ je ambi­ci­oz­ní pub­li­ka­cí nava­zu­jí na před­cho­zí...

TV Recenze

picardNahled

Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

První setká­ní s feno­mé­nem Star Trek bylo kdy­si v Táboře, kdy má babič­ka sle­do­va­la němec­kou RTL, byl jsem vel­mi...

Titulky

5e50449671b42 603746 b1da07d2a4622ed92f3849d1108f31a1 jpg

Titulky k The Magicians S05E06 - Oops!...I Did It Again

V druhé polovině tohoto dvojdílu se budou muset vypořádávat s následky z toho prvního dílu asi, že?...

Pro ženy

Pro domov

Kuchyň podle nejnovějších trendů

Je vaře­ní, peče­ní a zkou­še­ní nových recep­tů vašim koníč­kem a v kuchy­ni se cítí­te jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do...

Vaše domácnost volá na poplach

Nepojištěná domác­nost je jako časo­va­ná bom­ba. Vlastně mož­ná ješ­tě hor­ší, pro­to­že vy sami nemů­že­te ovliv­nit, nača­so­vat ji, kdy vybuch­ne. Někdy...

Jak obléci dům

img a309777 w1994 t1520801620
Inspirací v růz­ných maga­zí­nech o byd­le­ní najde­te zajis­té dost a dost. Důležité je tako­vý zásah a úpra­vy pořád­ně nača­so­vat a naplá­no­vat. Není to úpl­ně lev­ná...

Nový a moderní domov za pár kaček

Máte pocit, že váš domov by si zaslou­žil změ­nu? Necítíte se dob­ře ve svém domě a půso­bí na vás depre­siv­ně? Chtěli...

Zajímavosti

Hubnuti

Jak účinně zhubnout v nohou?

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích...