Pro ženy

Pro domov

Krupobití svépomocí

img a296235 w1682 t1507399859
Od té doby, co fun­gu­jí pojiš­ťov­ny, obje­vil se jeden feno­mén. Tím je sna­ha pojiš­ťov­nu něja­kým způ­so­bem oba­la­mu­tit a při­jít tak výhod­ně...

Historie architektury

img a291913 w1994 t1504192622
Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí....

Vsaďte na ty správné služby

img a317923 w2385 t1528707829
V dneš­ní době není roz­hod­ně něčím slo­ži­tým zalo­žit si vlast­ní strán­ky. Internet má doma k dis­po­zi­ci snad kaž­dý, o tom nepo­chy­buj­te. Díky němu...

Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

img a311731 w1682 t1522783771
Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však...

Zajímavosti

Tristar

Nejlepší znělky filmových společností (15.-11. místo): mezi patnáctku se vešel létající Pegasus i producent Pána prstenů

Jsou srd­cem Hollywoodu a jejich zněl­ky neod­mys­li­tel­ný­mi uva­dě­či našich audi­o­vi­zu­ál­ních zážit­ků. Na počest fil­mo­vých stu­dií a pro­dukč­ních či dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí, kte­ré v sou­čas­né době...