0

Terapie - Epizoda 7 (S03E07)

Ta na co nám při­šel Jarda, co měl před rokem auto­ne­ho­du? No že byl pros­tě „kanec“ a těch jeho 150 mile­nek během 15 let šťast­né­ho man­žel­ství zůsta­lo neob­je­ve­ných.

Autor:
0

Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)

Když se v roce 2017 pře­hnal Texasem huri­kán Harvey a napáchal vel­ké ško­dy, pro­fe­sor Ervín Adam pro­ží­val již deva­de­sá­tý pátý rok své­ho živo­ta a stej­ně, jako se to sta­lo něko­li­krát v před­cho­zích letech, se přes svůj pokro­či­lý věk pus­til do obno­vy své­ho domu. A neby­la to jedi­ná prá­ce, kte­rou si naplá­no­val. Potřeboval ješ­tě dokon­čit kni­hu vzpo­mí­nek, na kte­ré pra­co­val spo­leč­ně s Irenou Jirků. Kniha s názvem „Všechno je jinak – Cesta čes­ké­ho epi­de­mi­o­lo­ga z Podkarpatské Rusi přes Auschwitz do Prahy a Houstonu“ vyšla v nakla­da­tel­ství...

Autor:
0

Složka 64 | Journal 64

Severské kri­mi­nál­ky se těší dlou­ho­do­bé obli­bě a to ať již se jed­ná o kniž­ní nebo fil­mo­vé poči­ny. O sérii Oddělení Q od Jussi Adler-Olsena to pla­tí dvoj­ná­sob. Knižní před­lo­hy už něko­li­ká­tý rok pat­ří mezi žánro­vé best­selle­ry a série jejich fil­mo­vých adap...

Autor:
0

#1893: Fury: Mírotvůrce - 50 %

Fury: Mírotvůrce (Fury: Peacemaker)

Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 1 až 6 mini­sé­rie „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX v roce 2006. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.
Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.
Scénář: Garth Ennis
Kresba: Darick Robertson
Garth Ennis má rád vál­ku, to už jsme si říka­li. Objevuje se ve vět­ši­ně jeho pří­bě­zích. A nesmí chy­bět ani ve chví­li, kdy dosta­ne na hra­ní tako­vou posta­vu, jakou je Nick Fury. Tady navíc Garth Ennis vyu­žil mož­nos­ti, že Fury je posta­vou, kte­rá se obje­vo­va­la už za dru­hé svě­to­vé vál­ky, a tak napsal pří­běh, kdy Fury ješ­tě nemá nic spo­leč­né­ho s orga­ni­za­cí S.H.I.E.L.D. a vlast­ně ješ­tě ani není tím obá­va­ným člo­vě­kem, v jaké­ho se postup­ně vyklu­bal. Nečekejte špi­o­náž­ní komiks, čekej­te komiks, kte­rý bude čis­tě váleč­ný. Musím říct, že na začát­ku jsem měl co dělat, abych u pří­bě­hu zůstal, pro­to­že prv­ní kapi­to­la mi při­šla tako­vá pře­kot­ná a nelí­bi­lo se mi, jak je sko­ko­vě vede­na. Pochopíte její význam pro dal­ší dění, ale to nut­ně nezna­me­ná, že se jed­ná o úvod, kte­rý vás nakop­ne a nala­dí na dal­ší prů­běh.

I když kni­ha „Fury: Mírotvůrce“ tvo­ří vět­ší pří­běh, z prv­ních čtyř kapi­tol bude­te mít pocit, že se jed­ná o uza­vře­né epi­zo­dy, kte­ré až s finál­ní­mi seši­ty vytvá­ře­jí kom­pakt­ní pří­běh, kte­rý se pro­lí­ná celou vál­kou a kte­rý má začá­tek prá­vě v prv­ní kapi­to­le kni­hy. Tady Garth Ennis uka­zu­je, že je dob­rým vypra­vě­čem a že jed­not­li­vé kapi­to­ly nejsou jen výpl­ňo­vé, ale mají smy­sl pro cel­ko­vý pří­běh a cel­ko­vý dojem, kte­rý z dění a hlav­ně z cho­vá­ní postav bude­te mít. Pro pocho­pe­ní jejich moti­va­cí je to nezbyt­né. Nutně to ale nezna­me­ná, že bude­te z pre­zen­to­va­né­ho dění odva­ře­ní a že vás kaž­dá epi­zo­da bude bavit. Jako kdy­by zde byl Nick Fury jen posta­vou, kte­rá si tak nějak pro­plou­vá vál­kou, sem tam zasáh­ne do něja­ké ope­ra­ce, ale její vývoj není tak zásad­ní, jako je zásad­ní, aby se podí­lel na ope­ra­ci Mírotvůrce, k níž se kni­ha dostá­vá až ve dru­hé polo­vi­ně.

Kniha „Fury: Mírotvůrce“ není Garth Ennis v nej­lep­ší for­mě. Na dru­hou stra­nu tu máme kresbu Darricka Robertsona, kte­rá v dob­ré for­mě je. Jeho bojo­vé, váleč­né a krva­vé scé­ny jsou pros­tě parád­ní, jak bych od něj oče­ká­val. Přesto mám i v jeho pří­pa­dě jed­nu výhra­du. Nick Fury je v jeho podá­ní tro­chu neroz­po­zna­tel­ný. Jasně, na jed­nu stra­nu je to tím, že ješ­tě nemá pás­ku přes oko, na dru­hou stra­nu je to tím, že vypa­dá tuc­to­vě jako mno­hé jiné posta­vy, což je ško­da, pro­to­že zrov­na Fury je posta­vou zají­ma­vou. Možná kdy­by už ten­krát měl ty svo­je iko­nic­ké šedi­ny, i když ty při­šly s věkem. Postava tro­chu zapa­dá, což je ško­da. Ale ono to není jen kresbou, ono je to dáno i jejím mís­tem v pří­bě­hu. Jako kdy­by byl Fury až dru­hot­ným cha­rak­te­rem.

Tím, co se dostá­vá do popře­dí, je vál­ka samot­ná, mise, na kte­rou jsou vojá­ci vyslá­ni. Skoro si říkám, že tady už si Ennis mohl vymys­let v pod­sta­tě coko­li, že to zase není tak hlu­bo­ce zakom­po­no­vá­no do Marvel Universe. Tak do polo­vi­ny vás pří­běh nijak nedo­sta­ne, mož­ná si bude­te uží­vat krva­vé sek­ven­ce, kte­ré jsou pros­tě dob­ře nakres­le­ny, i když nejsou zby­teč­ně drs­né. Pak až při­jde to, proč byla kni­ha napsá­na, samot­ná mise Mírotvůrce, a ta už má tro­chu smy­sl, má vět­ší hloub­ku. Zde se vám uká­že, proč si Ennis vál­ku oblí­bil a proč je v jejích pří­bě­zích tak dob­rý. I když se sna­ží být zábav­ný, doká­že vyhmát­nout dob­ré téma a uká­zat, jak vál­ka nesmy­sl­ná a jak i smys­lu­pl­ná mise může nako­nec být bez smys­lu. Přesto jsem se ani v závě­ru nezba­vil dojmu, že tohle je až moc prů­měr­ná komik­so­vá zále­ži­tost.

Na Comics Blogu najde­te recen­zi na kni­hu „Fury: Bůh ochra­ňuj vál­ku“.

Autor:
0

KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.

Koho by nelá­ka­lo umět si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku úpl­ně na všech­no sám a z pří­rod­ních mate­ri­á­lů? Asi kaž­dé­ho. A tahle kni­ha plná voňa­vé inspi­ra­ce vám uká­že, jak na to. Kniha je nabi­tá spous­tou báječ­ných recep­tů, návo­dů na výro­bu čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ky a dro­ge­rie. Navíc jejich samot­ná výro­ba je v sou­la­du s pří­ro­dou, a jed­not­li­vé pro­duk­ty jsou k tělu a k pokož­ce eko­lo­gic­ky šetr­né a neto­xic­ké. A na co všech­no se v této kníž­ce může­te těšit? Převážně na recep­ty na výro­bu pří­prav­ků urče­ných k péči o obli­čej, tělo, ale i vla­sy...

Autor:
0

Příroda v noci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou. Co já jsem se jich načet­la, a co bych dala za to, kdy­by něja­ké podob­né za mého dět­ství exis­to­va­ly. Knížka, kte­rá by se dala číst i po tmě byl můj vel­ký dět­ský sen a s touhle kni­hou to není žád­ný pro­blém. Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout a začnou se dít oprav­do­vé zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat? Nejprve si ji za svět­la v kli­du pro­hléd­ně­te, pro­lis­tuj­te, pro­to­že jen tak se dozvíš něco o tom, co sví­tí...

Autor:
0

Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?

Je to tak, autor sáhl kaž­dé­mu milov­ní­ko­vi zví­řat sku­teč­ně do svě­do­mí. Máme se od zví­řat sku­teč­ně co učit. Mají co  nabíd­nout. Duši...  Učit se může­me jejich trpě­li­vos­ti, kli­du a moud­ros­ti. A i když toho mno­ho hla­so­vě neřek­nou, mno­hem víc nám dáva­jí – tele­pa­tic­ky. Instinktivně. Stejně jako jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce je tichá a jed­no­znač­ná, tak i to, jak by mož­ná chtě­li mlu­vit s námi, je nalé­ha­vé a tiché. Ne kaž­dý tomu rozu­mí. „Mnozí z nás ke zví­řa­tům mlu­ví moc rádi. Mnohem méně už jim...

Autor:
0

Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

„Vybavte si něko­ho zná­mé­ho, o kom víte, že si hod­ně stě­žu­je. Připadá vám šťast­ný? Dost prav­dě­po­dob­ně to bude spíš nespo­ko­je­ný mrzout.“ Vztahy mezi lid­mi urču­jí do vel­ké míry kva­li­tu jejich živo­ta. Jak pros­té, jak jed­no­du­ché! A jak k mezi­lid­ským vzta­hům obec­ně při­stu­po­vat tak, abychom se neutrá­pi­li v domněn­kách a neko­mu­ni­ka­ci?

Autor:
0

Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice

Přiznám se upřím­ně a bez muče­ní, že dosud jsem žád­né­ho Pottera v kině nevi­děl (tedy až do vče­rej­ší­ho dne). Všechny pře­de­šlé čás­ti jsem shlé­dl na svém dvd pře­hrá­va­či. Atmosféra kina má však v mno­ha ohle­dech své vel­ké před­nos­ti. Navíc když vám uzna­jí ješ­tě sle­vu na ITIC... a mají i akci na něja­ký výhod­ný nápoj. Inu, slib­ný začá­tek. Filmový Potter byl navíc pro­mí­tán i s poně­kud neče­ka­nou pře­stáv­kou, kte­rá ale z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka jis­tě při­šla brněn­ské­mu Špalíčku (to je kino v Brně, pokud to neví­te)...

Autor:
0

Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

I v 21. sto­le­tí může na uni­ver­zi­tě vzkvé­tat zaká­za­ná lás­ka jako ze Shakespearova dra­ma­tu. Aubrey Princeová je stu­dent­kou posled­ní­ho semest­ru baka­lář­ské­ho stu­dia Shakespearovských děl. Pracuje jako asi­s­tent­ka děka­na na toront­ské uni­ver­zi­tě. Bezhlavě se zami­lu­je do syna děka­na Daniela Granta, kte­rý před­ná­ší na uni­ver­zi­tě. Je tam ale přís­ný zákaz vzta­hů mezi uči­te­lem a žáky. Jejich vztah, kte­rý musí zůstat jako pla­to­nic­ký nabe­re tako­vé obrát­ky, o kte­rých se jim ani nesni­lo. Jak se s tím Daniel pope­re? Zvládnou posled­ní semestr svůj vztah...

Autor:
0

#1892: Alpha 3: Výplata vlků - 60 %

Alpha 3: Výplata vlků (Alpha: Le salaire des loups)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: Le salaire des loups“ v roce 1998. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2...

Autor:
0

Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

Tato kni­ha vás doko­na­le sezná­mí s vel­mi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe odpo­ví­da­la pova­ze své­ho stráv­ní­ka, a nej­čas­tě­ji je vyob­ra­ze­ná do nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších posta­vi­ček a zví­řá­tek. Navíc si tak­to při­pra­ve­nou kra­bič­ku může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou, ať už do ško­ly nebo škol­ky, na výlet, na pik­nik, na ces­tu autem ane­bo při drže­ní die­ty. Ostatně není nic...

Autor:
0

Město v noci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou a hlta­la hez­ky řádek po řád­ku. A jak bych já v té době dala coko­liv za to mít doma kníž­ku, kte­rá by se dala číst i po tmě. Nyní už to pro­blém není! Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout, a začnou se dít sku­teč­né zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat? Nejprve si ji v kli­du a hlav­ně pozor­ně pro­hléd­ně­te a pře­čtě­te za svět­la, pro­to­že jen tak se dozví­te a vstře­bá­te důle­ži­té infor­ma­ce. Seznámíte se s tím, jak vypa­dá noč­ní měs­to, letiš­tě,...

Autor:
0

Tři mušketýři

V roce 1625 sa gaskoň­ský mla­dík d’Artagnan vydá­vá na ces­tu do Paříže, pro­to­že se chce stát jed­ním z krá­lov­ských muš­ke­tý­rů. Cestu mu však zkom­pli­ku­jí neče­ka­né pro­blémy - a kro­mě toho se mu poda­ří ura­zit hned tři muš­ke­tý­ry! Se vše­ma si domlu­ví sou­bo­je, no dřív, než je sta­čí zahá­jit, je při­jde zatknout kar­di­ná­lo­va gar­da. Z býva­lých nepřá­tel se v oka­mži­ku sta­nou přá­te­lé a když se jim gar­du poda­ří pora­zit, slí­bí si čty­ři mla­dí lidé přá­tel­ství. D’Artagnan je při­jat do plu­ku, kte­ré­mu...

Autor: