Kritiky.cz

Filmové recenze

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon...

Recenze knih

Václav Havel - Odcházení (2008)

Než se vhů­ru do oblak vzne­se poký les rukou, kte­ré začnou upo­zor­ňo­vat na zce­la důle­ži­tý, ele­men­tár­ní fakt,...

Speciály

KarelMay

Karel May – fakta nebo fikce? - 3. Názvy kmenů

Všechny, kte­ré Karel May zmi­ňu­je, oprav­du exis­to­va­ly, tře­ba­že ne všech­ny byly v plné síle v době mla­dé­ho Old Shatterhanda....

Titulky

5f1d5a06b8b42 gap store in blindspot s05e11 jpg

Titulky k Blindspot S05E11 - Iunne Ennul

Máme tu poslední díl páté série a tím i závěr celého seriálu **Blindspot**. Děkujeme všem, kteří s námi...

Pro ženy

Nejbláznivější trendy líčení

Ráda se líčí­te a nebo­jí­te se expe­ri­men­to­vat? Řasenka, make-up, tro­chu tvá­řen­ky a decent­ní růžo­vá rtěn­ka, to není nic pro vás?...

Tiffany aneb šperkařská značka

Značka Tiffany byla zalo­že­ná v newy­or­ském Brooklynu už v roce 1837. Za jejím vzni­kem sto­jí dva páno­vé - John B....
jarní typ

Jarní typ? Proč ne.

Úvod do článku V tom­to člán­ku se podí­vá­me na prv­ní typ, kte­rým je jaro. Ukážeme si jeho cha­rak­te­ris­ti­ku,...

Časopisy tvořící svět módy

Už mno­ho­krát jsme se tu odvo­la­li na nej­růz­něj­ší (zahra­nič­ní) mód­ní peri­o­di­ka. Čtou je čte­nář­ky po celém svě­tě a model­ky sní...
modelka

Modelky, které se projeví v budoucnu

Známých jmen se ve svě­tě mode­lin­gu už pár pohy­bu­je. A s kým bude­me muset do budouc­na počí­tat? Komu mód­ní exper­ti...

Filmové a televizní aktuality

36612 ep605 018

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té...