Kritiky.cz

Filmové recenze

grab 0010 Vrstva15

Daria – Recenze – 20%

Český konspirační thriller Dariapůsobí, jako by byl vytvořen náhodným generátorem zápletek ve spolupráci s náhodným generátorem dialogů. Není...

Recenze knih

599294 350 0 fit

Dáma z dobré rodiny - Alva Vanderbiltová - žena v rukavičkách, která změnila svět

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny o nezá­vis­lých ženách, kte­ré doká­žou změ­nit svět? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný zvra­tů? Alva...

TV Recenze

West

Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.

V roce 2016 se bra­tr slav­něj­ší­ho Christophera Nolana, Jonathan Nolan, roz­ho­dl, že ve spo­lu­prá­ci s auto­rem Star Treku,...

Titulky

5e30714e5cd1a suits se jpg

Titulky k Suits S09E06 - Whatever It Takes

Pomalu jsme se přehoupli překladu do druhé poloviny 9. série seriálu Kravaťáci... Šestý díl s podtitulem "Za...

Pro ženy

Pro domov

Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

img a315796 w1682 t1526716630
Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku...

Interiér je potřeba sladit.

img a291993 w1994 t1504203802
Chaos v domác­nos­ti nazna­ču­je také cha­os v živo­tě. Pokud to u vás doma vypa­dá cha­o­tic­ky, nemá­te sla­dě­ný náby­tek, pod­la­hy, bar­vy, deko­ra­ce… Pravděpodobně se...

Spokojenost na prvním místě

img a313707 w2600 t1524568069
Někdy je poměr­ně nároč­né najít věři­te­le, kte­rý už Vám rád poskyt­ne půjč­ku pod­le Vašich před­stav. Banky mají sice veli­ce zají­ma­vé...

Financování bydlení

Když jde o finan­co­vá­ní byd­le­ní, nej­spíš bude­me potře­bo­vat vědět roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi půjč­ka­mi a co všech­no se do této kate­go­rie zahr­nu­je. Podíváme...

Zajímavosti

Puberta

Jak mají hubnout dospívající dívky?

V obdo­bí 12-17 let pro­chá­ze­jí dív­ky kom­plex­ním pro­ce­sem hor­mo­nál­ních změn. To zapří­či­ňu­je zra­ni­tel­nost dospí­va­jí­cích a může způ­so­bit prud­ký nárůst hmot­nos­ti. Nespokojenost...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích...