0

#1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 %

Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 112 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléJsem rád za kaž­dý nový komiks,...

Autor:
0

Šarlota a vysněný kůň 3 : Nečekaný host - bude ranč zachráněný?

Pan Kessler, jenž byl uči­te­lem jez­dec­tví, momen­tál­ně volal na Šarlotu, aby šla ze stá­je poma­lu ven. Ovšem Šarlota z toho neby­la vůbec nad­še­ná, pro­to­že její kůň Won Da Pie měl ješ­tě úpl­ně mokrou srst. Pan Kessler jí tedy dal pou­ze dal­ších pět minut, ani o chlou­pek víc - měla totiž začí­nat dal­ší hodi­na. Won Da Pie měl sice vel­mi hus­tou srst, avšak být pro­po­ce­ný v led­nu není dob­ré pro člo­vě­ka, natož pro koně. Šarlota měla s tím­to potí­že vždyc­ky...

Autor:
0

Ochrání dva bratři svůj mlýn?

Když František a Karel Hadrbolcovi slí­bí své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci, že nedo­pus­tí, aby mlýn a dal­ší pozem­ky, kte­ré rodi­na vlast­ní, dostal do rukou někdo cizí, netu­ší, že je čeká celo­ži­vot­ní boj. Společně se sestra­mi Hankou a Boženkou se sta­ra­jí o rodin­ný maje­tek, pře­č­ka­jí dru­hou svě­to­vou vál­ku a násled­ný cha­os, kte­rý vypuk­ne po tom, co vál­ka skon­čí. Když prv­ní pová­leč­né vol­by vyhra­jí komu­nis­ti, nála­da ve věs­ni­ci se začne poma­lu měnit. Obyvatelé se začnou dělit na pří­vr­žen­ce a odpůr­ce komu­nis­mu a lidi, kte­ři se o poli­ti­ku neza­jí­ma­jí....

Autor:
0

Jak zachránit stránky světa?

Svět bib­li­o­man­tů je ohro­žen novým nebez­pe­čím. Stránkami svě­ta se šíří děsi­vé myš­len­ky, kte­ré pohl­cu­jí jed­no refu­gi­um za dru­hým a vyma­zá­va­jí je z povrchu svě­ta - i s lid­mi a exlib­ri, kte­ré v nich žijí. Akademie, sna­ží­cí se zachrá­nit bib­li­o­man­ti­ku za kaž­dou cenu, se roz­hod­la pře­su­nout se do nor­mál­ní­ho svě­ta a refu­gia pone­chat své­mu osu­du. Mezitím se Furia pro­bou­zí v podiv­ném mezi­svě­tě, kde potká­vá sta­ré zná­mé a dozví­dá se, že je jedi­nou oso­bou, kte­rá doká­že zasta­vit šíře­ní myš­le­nek. Otázkou zůstá­vá, jak. V rezi­den­ci se povstal­ci...

Autor:
0

Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku

Přírodní kos­me­ti­ka – kdo by o ní již nesly­šel, zvlášť když v posled­ní době se o ní mlu­ví čím dál čas­tě­ji? Chcete dát sbo­hem che­mii a vyro­bit si vlast­ní, čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ku a dro­ge­rii, u kte­ré bude­te vědět, z čeho se sklá­dá a navíc jí pak může­te obda­ro­vat své blíz­ké? Tato kni­ha vám nabí­zí návod, jak hra­vě kos­me­ti­ku vytvá­řet. Autorka má s výro­bou pří­rod­ní kos­me­ti­ky boha­té zku­še­nos­ti a pro své čte­ná­ře před­sta­vi­la nej­za­jí­ma­věj­ší recep­ty. Navíc autor­ka má i blog a webo­vé strán­ky, kde najde­te i dal­ší recep­ty a pře­de­vším...

Autor:
0

Zlomené duše

Píše se rok 1950 a na inter­nát­ní ško­le Idlewild se na jed­nom poko­ji ocit­nou čty­ři odliš­né dív­ky. Sebevědomá potí­žíst­ka Katie, nada­ná spor­tov­ky­ně Roberta, neman­žel­ská dce­ra boha­té­ho pod­ni­ka­te­le Cecilie a křeh­ká Sonia se sta­nou nej­lep­ší­mi pří­tel­ky­ně­mi a sdí­le­jí spo­leč­ně všech­no, co se v jejich živo­tech ode­hrá­vá. Idlewild je tem­né mís­to, kde stra­ší duch dáv­no mrt­vé Mary Handové, jejíž nej­vět­ší posmrt­ní zába­vou je děsit stu­dent­ky i uči­tel­ky. Když tedy Sonia beze sto­py zmi­zí, její kama­rád­ky před­po­klá­da­jí, že ji zavraž­dil duch Mary. O...

Autor:
0

Dcera války

Desetiletá Ana Jurićová bez­sta­rost­ně pobí­há uli­ce­mi Zagrebu, jez­dí na kole, hra­je fot­bal a ze vše­ho nej­ra­dě­ji trá­ví čas se svým nej­lep­ším kama­rá­dem. Když vypuk­ne občan­ská vál­ka, její život se změ­ní od zákla­dů. Nedostatek jíd­la, vody a kaž­do­den­ně pro­bí­ha­jí­cí nále­ty ale nejsou to nej­hor­ší. Anina malá sestřič­ka Rahela je nemoc­ná a Jurićovi jsou odhod­lá­ni udě­lat všech­no pro to aby se uzdra­vi­la. Pomoc najdou až ve Slovinsku, kde zjis­tí, že nej­lep­ším řeše­ním pro Rahelu je poslat ji do Ameriky k pěs­toun­ské...

Autor:
0

Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad

Dnešní doba je jak se říká odpa­do­vá, kdy kaž­dý z nás vypro­du­ku­je vel­ké množ­ství odpa­du a to 200 – 300 kilo­gra­mů na jed­no­ho oby­va­te­le za rok. Přemýšlejte, když jde­te na nákup, co může­te vzít do lát­ko­vé taš­ky a nepo­tře­bu­je­te vel­ké množ­ství ige­li­to­vých sáč­ků. Rozhodně to sto­jí za zamyš­le­ní. Kniha vám zod­po­ví na otáz­ky týka­jí­cí se tří­dě­ní odpa­du, recyk­la­ce, proč vlast­ně odpad tří­dí­me. Součástí kni­hy jsou 2 vel­ké plán­ky, na kte­rých si vše ohled­ně odpa­du zopa­ku­je­te. Odpad je roz­díl­ný...

Autor:
0

Naprosto všechno, co musíš vědět – nálož LEGO informací!

Vzpomínáte na své hrač­ky ze své­ho dět­ství? Víte, že dře­vě­ný kačer, kte­ré­ho jsme taha­li na pro­váz­ku pat­ří mezi LEGO hrač­ky? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí ze svě­ta těch­to neza­po­me­nu­tel­ných kos­ti­ček? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce vyda­va­tel­ství CPress Naprosto všech­no, co musíš vědět! 

Autor:
0

Ranč Stříbrný poník - Bublina - vyzrají Terka s Míšou na nafoukanou Alžbětu?

Terka byla v sed­mém nebi. Zrovna totiž cvá­la­la na své milo­va­né Hvězdě po lou­ce, až na ni muse­la zavo­lat babič­ka, že jí to jde sice moc dob­ře, ale už toho bylo dost - Hvězda pře­ce musí taky i odpo­čí­vat. Vedle babič­ky stá­la u plo­tu Terčina sest­ra Míša se svým miláč­kem, poní­kem Bublinou. To vše se dělo na ran­či Stříbrný poník, kte­rý pat­řil jejich babič­ce, paní Stříbrné - pod­le ní také nesl název. Když při­je­la k Míše a tak se spo­lu zača­ly...

Autor:
0

Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat

Náš svět obklo­pu­je něko­lik mili­o­nů zví­řat. Fascinující život na Arktidě a Antarktidě, obří pod­moř­ští živo­či­cho­vé, zví­řa­ta žijí­cí  na roz­leh­lých pouš­tích, pra­le­sech nebo sava­nách. Všude tam je život. Nechte se uná­šet do jed­not­li­vých zemí, poznej­te zají­ma­vos­ti ze živo­ta zví­řat. Novinka vyda­va­tel­ství CPress Světový atlas zví­řat vás roz­hod­ně nezkla­me. 

Autor:
0

Veselí - kniha o návratu domů

Hledáte zají­ma­vé čte­ní plné otá­zek i odpo­vě­dí? Máte rádi již­ní Moravu a její dia­lekt? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní novin­ky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pra­cu­je v Praze. Po nevy­da­ře­ném vzta­hu odjíž­dí zpět na Moravu, do své­ho rod­né­ho domu, do své­ho dět­ské­ho poko­je, kde hle­dá odpo­vě­di na otáz­ky. Kdo je a odkud pochá­zí. Začne pra­co­vat v obcho­dě, pro­dá­vá rybář­ské potře­by, zaží­vá rea­li­tu všed­ní­ho ves­nic­ké­ho dne se vším všu­dy. Prožije i něko­lik bez­vý­znam­ných vzta­hů, kte­ré jsou zalo­že­né pou­ze na sexu, nic více....

Autor:
0

Aquaman

Filmový rok 2018 je poma­lu u kon­ce a do kin se tak chys­ta­jí posled­ní vel­ké novin­ky toho­to roku. Pokud tedy nepo­čí­tá­te spin off Transformes s názvem Bumblebee, kte­rý do kin vtrh­ne těs­ně před svát­ky (bez mojí účas­ti, po Transformers: Poslední rytíř ...

Autor:
0

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksuVydalo nakla­da­tel­ství Edika v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 499 Kč.Scénář: Zdeněk LežákKresba: Jakub DušekNa jed­nu stra­nu je fajn, že zde podob­ná kni­ha vznik­la, p...

Autor:
0

Knížka o hormonech pro každou ženu

Knihu Hormony v har­mo­nii daly dohro­ma­dy dvě ženy, gyne­ko­lož­ka a bio­lož­ka, kte­ré se pro­blémy žen čas­to zabý­va­jí. Hormonální rov­no­vá­ha je jed­ním ze základ­ních bodů, aby žena moh­la být zdra­vá a žít život napl­no. Ovšem ne vždy v orga­nis­mu ženy je rov­no­vá­ha hor­mo­nů. Mnoho otrav­ných sta­vů jako pnu­tí v prsou, podráž­dě­nost, při­bí­rá­ní na váze, náva­ly hor­ka apod. jsou prá­vě pří­zna­ky zpr­vu nená­pad­né hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy. Pokud jde o men­ší hor­mo­nál­ní nerov­no­váhu, kni­ha nabí­zí tipy, jak se může žena vyla­dit sama ať už v oblas­ti...

Autor: