Filmové recenze

8V66 D040 00068 RV2 CROP

1917 – Recenze – 70%

Americko-britské válečné survival-drama 1917, zasazené do období první světové války (duben 1917) a natočené režisérem a scenáristou Samem...

Recenze knih

CIGARETYYY

CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si...

TV Recenze

Past03

Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové

V praž­ském Divadle na Vinohradech si hereč­ka Jiřina Štěpničková nepři­pa­dá na počát­ku pade­sá­tých let pří­liš obsa­zo­va­ná. Před vál­kou...

Titulky

5e4bf8ec3e616 grantchester jpg

Titulky k Grantchester S05E06 - Episode #5.6

Geordie a Will řeší vraždu ženy nalezené v parku. Leonard se chystá na příjezd svého otce. Titulky...

Pro ženy

Pro domov

Vaše domácnost volá na poplach

Nepojištěná domác­nost je jako časo­va­ná bom­ba. Vlastně mož­ná ješ­tě hor­ší, pro­to­že vy sami nemů­že­te ovliv­nit, nača­so­vat ji, kdy vybuch­ne. Někdy...

Jak obléci dům

img a309777 w1994 t1520801620
Inspirací v růz­ných maga­zí­nech o byd­le­ní najde­te zajis­té dost a dost. Důležité je tako­vý zásah a úpra­vy pořád­ně nača­so­vat a naplá­no­vat. Není to úpl­ně lev­ná...

Nový a moderní domov za pár kaček

Máte pocit, že váš domov by si zaslou­žil změ­nu? Necítíte se dob­ře ve svém domě a půso­bí na vás depre­siv­ně? Chtěli...

Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích

img a289922 w1682 t1501514736
Pokud bychom měli zařa­dit člo­vě­ka z vědec­ké­ho hle­dis­ka, zařa­di­li bychom ho mezi sav­ce, obrat­lov­ce, pri­má­ty… Člověk by se dal ale zařa­dit...

Zajímavosti

Hubnuti

Jak účinně zhubnout v nohou?

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích...