Filmové recenze

onward online use t252 71s pub.pub16.1436

Frčíme (Onward) – Recenze – 70%

Animovaný film Frčíme od studia Pixar se odehrává ve fantaskním světě obývaném pohádkovými a mytickými bytostmi, jako...

Recenze knih

Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti

Luboš Brabec je cel­kem sluš­ný spor­tov­ní novi­nář, kte­rý vtr­hl na úze­mí spi­so­va­te­lů s dodnes hoj­ně kupo­va­nou kni­hou „Dlouhý...

TV Recenze

picardNahled

Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

První setká­ní s feno­mé­nem Star Trek bylo kdy­si v Táboře, kdy má babič­ka sle­do­va­la němec­kou RTL, byl jsem vel­mi...

Titulky

5e581133317da 606456 f1f947942fdf200576a5cf452568b639 jpg

Titulky k The Magicians S05E07 - Acting Dean

Měsíc zachráněn a konvergence skončila a on se objeví Todd, že zastavili špatnou apokalypsu... Margo s Eliotem...

Pro ženy

Pro domov

Rekonstrukce není žádná legrace

img a292289 w1682 t1504699340
Nejen stav­ba celé­ho domu, ale i násled­ná rekon­struk­ce po něko­li­ka letech, si žádá dohled odbor­ní­ka. Ten nej­pr­ve při­pra­ví kon­cep­ci budou­cích oprav. Pokud...

Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení

Každý z nás má sen a to ide­ál­ní, krás­né, moder­ní i sty­lo­vé byd­le­ní. Věděli jste ale, že to není žád­ný med a to po strán­ce...

Podzimní zútulnění bytu

img a295512 w1994 t1506972067
Každé roč­ní obdo­bí je krás­né. Často si sice stě­žu­je­me, že už zase začí­ná pod­zim, a pak bude zima. Že máme mno­hem...

Vlastnoruční modrotisk

img a289947 w1994 t1501518049
Modrotisk je tra­dič­ní neu­mí­ra­jí­cí kla­si­kou. Jestliže pro mod­ro­tisk máte sla­bost, zkus­te si jeho výro­bu také doma sami. Budete mít do...

Zajímavosti

dovolena Kodan

Kam na eurovíkendy

Jste ško­lou povin­ní či nemá­te k dis­po­zi­ci mno­ho vol­ných dní, přes­to však tou­ží­te obje­vo­vat nová mís­ta? Nebo jste zkrát­ka a jed­no­du­še milov­ní­ci vel­ko­měst...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích...