Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Každý fil­mo­vý fanou­šek musí znát slav­né logo s iko­nic­kým řvou­cím lvem spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklo­pe­ný kru­hem z fil­mo­vé pás­ky se před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu této spo­leč­nos­ti pohy­bu­je již od její­ho zalo­že­ní v roce 1924. Málokdo už ale ví, jak je to s hlav­ním pro­ta­go­nis­tou toho­to loga, a prá­vě na to se v násle­du­jí­cím člán­ku spo­leč­ně podí­vá­me.

Roku 1924 pub­li­cis­ta Howard Dietz navrhl logo pojme­no­va­né ‚Lev Leo‘ pro spo­leč­nost Samuela Goldwyna, Goldwyn Picture Corporation. Vytvořil ho pod­le atle­tic­ké­ho týmu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, kte­rý si říkal Lvi. Když se Goldwyn Pictures slou­čil spo­lu s Metro Pictures Corporation a Louis B. Mayer Pictures, vzniklo tak nové, upra­ve­né logo MGM, kte­ré od té doby může­me vídat před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu od této fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Za tu dobu si roli lva Lea zahrá­lo přes­ně pět lvů, kte­ré si nyní spo­leč­ně před­sta­ví­me.

slats

Prvním lvem vybra­ným pro tuto roli se stal Slats. Ten se naro­dil roku 1919 v Dublinské zoo a Goldwyn Pictures Corporation ho pou­ži­lo pou­ze u černo-bílých sním­ků. Ke stej­né­mu úče­lu slou­žil i poz­dě­ji po slou­če­ní spo­leč­nos­tí v Metro-Goldwyn-Mayer roku 1924. Zde se Slats popr­vé obje­vil ve fil­mu ‘He Who Gets Slapped’. U Slatse je zají­ma­vé, že jako jedi­ný lev, kte­rý se v logu obje­vil, nevy­dá­val pověst­ný řev během úvod­ní sek­ven­ce – jen se kolem sebe roz­hlí­žel. Slats se obje­vo­val před kaž­dým fil­mem spo­leč­nos­ti MGM až do roku 1928.

V roce 1928 Slatse nahra­dil lev Jackie, kte­rý se stal prv­ním řvou­cím lvem v logu MGM a prv­ně se obje­vil ve fil­mu ‘White Shadows in the South Seas’ téhož roku. U teh­dy ješ­tě němých sním­ků byl Jackieho famóz­ní řev zahrán pomo­cí fono­gra­fu hned, jakmi­le se logo obje­vi­lo na plát­ně. Roku 1939 se Jackie obje­vil v úvo­du zatím nej­vět­ší pro­duk­ce spo­leč­nos­ti MGM, a to ve fil­mu Čaroděj ze země OZ, a násled­ně také v něko­li­ka černo-bílých kres­le­ných fil­mech. Lva Jackieho jste ve fil­mech MGM moh­li vidět až do roku 1954, byl to také prv­ní lev, kte­rý se roku 1932 obje­vil v Technicolor.

tanner

Třetím a zřej­mě také nej­zná­měj­ším lvem byl Tanner. I když se v té době u čer­no­bí­lých fil­mů stá­le obje­vo­val Jackie, Tanner se stal hlav­ní tvá­ří fil­mo­vých trhá­ků, jako byl napří­klad sní­mek ‘Golden Age of Hollywood’. Tannera v roce 1956 nahra­zu­je nový lev jmé­nem George. George v logu MGM půso­bil nej­krat­ší dobu ze všech, pou­hé dva roky. Byl poně­kud pod­sa­di­těj­ší, měl ovšem o pozná­ní vět­ší hří­vu než ostat­ní. Lev George byl k vidě­ní ve dvou pro­ve­de­ních loga MGM.

Leo

Od roku 1956 pak George nahra­zu­je Leo, kte­ré­ho v logu MGM může­me vídat dodnes. Leo je zatím nejmlad­ší lev, kte­rý se u MGM obje­vil a má také mno­hem krat­ší hří­vu než jeho před­chůd­ci. Stal se tvá­ří jak fil­mo­vých stu­dií, tak i MGM hote­lů a kasin po celém svě­tě. Od počát­ku šede­sá­tých let ho tak může­me vídat u fil­mo­vých hitů, kte­rý­mi byly napří­klad ‘Poltergeist’ nebo fil­my s Jamesem Bondem.

Zdroje: mgm.com

 

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se však pro tuto změnu rozhodli a předělali hru […] Posted in Zajímavosti
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s renomovanými umělci představí v kině Aero 32 dětí ve […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno – ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno – ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvořit znepokojivé YouTube video, které […] Posted in Zajímavosti
  • Barevné spektrum Stanleyho Kubricka29. ledna 2016 Barevné spektrum Stanleyho Kubricka Marc Anhony Figueras vytvořil velmi zajímavé, čtyřminutové video, obsahující záběry z těch nejslavnějších filmů režiséra Stanleyho Kubricka. Sestřih Kubrickových filmů názorně dokumentuje izolované či dominantní používání jednotlivých […] Posted in Zajímavosti
  • Šílený Max13. února 2015 Šílený Max Trocha zajímavostí k dnešnímu večernímu filmu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčastnil konkurzu na hlavní roli po dlouhé noci a rvačce v hospodě. Jeho tvář plná odřenin a modřin režiséra natolik zaujala, že nakonec […] Posted in Zajímavosti
  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. Jako pokaždé se diváci mohli dozvědět něco nového ze […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha 3 1. Toušeňská, s.r.o. Kino […] Posted in Zajímavosti
  • Duke Nukem oslavil dvacet let30. ledna 2016 Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kontroverzních 3D akčních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legendární akční střílečce Duke Nukem 3D, která v té době svým level designem, nekorektním […] Posted in Zajímavosti
  • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali všímat i nejrůznějších skrytých věcí v pozadí. A […] Posted in Zajímavosti
  • Simpsonovi HD21. října 2016 Simpsonovi HD Včera (20.10.2016) měli premiéru Simpsonovi - první série v HD verzi. Podívejte se na screeny v porovnání s DVD verzí. Posted in Zajímavosti

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz