Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer


Každý fil­mo­vý fanou­šek musí znát slav­né logo s iko­nic­kým řvou­cím lvem spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklo­pe­ný kru­hem z fil­mo­vé pás­ky se před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu této spo­leč­nos­ti pohy­bu­je již od její­ho zalo­že­ní v roce 1924. Málokdo už ale ví, jak je to s hlav­ním pro­ta­go­nis­tou toho­to loga, a prá­vě na to se v násle­du­jí­cím člán­ku spo­leč­ně podí­vá­me.

Roku 1924 pub­li­cis­ta Howard Dietz navrhl logo pojme­no­va­né ‚Lev Leo‘ pro spo­leč­nost Samuela Goldwyna, Goldwyn Picture Corporation. Vytvořil ho pod­le atle­tic­ké­ho týmu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, kte­rý si říkal Lvi. Když se Goldwyn Pictures slou­čil spo­lu s Metro Pictures Corporation a Louis B. Mayer Pictures, vzniklo tak nové, upra­ve­né logo MGM, kte­ré od té doby může­me vídat před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu od této fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Za tu dobu si roli lva Lea zahrá­lo přes­ně pět lvů, kte­ré si nyní spo­leč­ně před­sta­ví­me.

slats

Prvním lvem vybra­ným pro tuto roli se stal Slats. Ten se naro­dil roku 1919 v Dublinské zoo a Goldwyn Pictures Corporation ho pou­ži­lo pou­ze u černo-bílých sním­ků. Ke stej­né­mu úče­lu slou­žil i poz­dě­ji po slou­če­ní spo­leč­nos­tí v Metro-Goldwyn-Mayer roku 1924. Zde se Slats popr­vé obje­vil ve fil­mu ‘He Who Gets Slapped’. U Slatse je zají­ma­vé, že jako jedi­ný lev, kte­rý se v logu obje­vil, nevy­dá­val pověst­ný řev během úvod­ní sek­ven­ce – jen se kolem sebe roz­hlí­žel. Slats se obje­vo­val před kaž­dým fil­mem spo­leč­nos­ti MGM až do roku 1928.

V roce 1928 Slatse nahra­dil lev Jackie, kte­rý se stal prv­ním řvou­cím lvem v logu MGM a prv­ně se obje­vil ve fil­mu ‘White Shadows in the South Seas’ téhož roku. U teh­dy ješ­tě němých sním­ků byl Jackieho famóz­ní řev zahrán pomo­cí fono­gra­fu hned, jakmi­le se logo obje­vi­lo na plát­ně. Roku 1939 se Jackie obje­vil v úvo­du zatím nej­vět­ší pro­duk­ce spo­leč­nos­ti MGM, a to ve fil­mu Čaroděj ze země OZ, a násled­ně také v něko­li­ka černo-bílých kres­le­ných fil­mech. Lva Jackieho jste ve fil­mech MGM moh­li vidět až do roku 1954, byl to také prv­ní lev, kte­rý se roku 1932 obje­vil v Technicolor.

tanner

Třetím a zřej­mě také nej­zná­měj­ším lvem byl Tanner. I když se v té době u čer­no­bí­lých fil­mů stá­le obje­vo­val Jackie, Tanner se stal hlav­ní tvá­ří fil­mo­vých trhá­ků, jako byl napří­klad sní­mek ‘Golden Age of Hollywood’. Tannera v roce 1956 nahra­zu­je nový lev jmé­nem George. George v logu MGM půso­bil nej­krat­ší dobu ze všech, pou­hé dva roky. Byl poně­kud pod­sa­di­těj­ší, měl ovšem o pozná­ní vět­ší hří­vu než ostat­ní. Lev George byl k vidě­ní ve dvou pro­ve­de­ních loga MGM.

Leo

Od roku 1956 pak George nahra­zu­je Leo, kte­ré­ho v logu MGM může­me vídat dodnes. Leo je zatím nejmlad­ší lev, kte­rý se u MGM obje­vil a má také mno­hem krat­ší hří­vu než jeho před­chůd­ci. Stal se tvá­ří jak fil­mo­vých stu­dií, tak i MGM hote­lů a kasin po celém svě­tě. Od počát­ku šede­sá­tých let ho tak může­me vídat u fil­mo­vých hitů, kte­rý­mi byly napří­klad ‘Poltergeist’ nebo fil­my s Jamesem Bondem.

Zdroje: mgm.com

 

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se však pro tuto změnu rozhodli a předělali hru […] Posted in Zajímavosti
 • Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova zázračné uzdravení, podle jeho slov silou vůle a […] Posted in Zajímavosti
 • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s renomovanými umělci představí v kině Aero 32 dětí ve […] Posted in Zajímavosti
 • Inferno – ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno – ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvořit znepokojivé YouTube video, které […] Posted in Zajímavosti
 • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě tichých míst. Užijte si jej. Posted in Zajímavosti
 • Barevné spektrum Stanleyho Kubricka29. ledna 2016 Barevné spektrum Stanleyho Kubricka Marc Anhony Figueras vytvořil velmi zajímavé, čtyřminutové video, obsahující záběry z těch nejslavnějších filmů režiséra Stanleyho Kubricka. Sestřih Kubrickových filmů názorně dokumentuje izolované či dominantní používání jednotlivých […] Posted in Zajímavosti
 • Šílený Max13. února 2015 Šílený Max Trocha zajímavostí k dnešnímu večernímu filmu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčastnil konkurzu na hlavní roli po dlouhé noci a rvačce v hospodě. Jeho tvář plná odřenin a modřin režiséra natolik zaujala, že nakonec […] Posted in Zajímavosti
 • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. Jako pokaždé se diváci mohli dozvědět něco nového ze […] Posted in Zajímavosti
 • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia MagicLab tým 35 lidí přes 171 trikových […] Posted in Zajímavosti
 • FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH20. února 2017 FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH Kolik bylo natáčecí dní? Dohromady 40 dní. 35 natáčecích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natáčení v Holandsku Kolik bylo lokací? Celkem se točilo ve 32 lokacích. 23 lokací bylo v České republice, 2 lokace na Slovensku, 7 v […] Posted in Zajímavosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.