Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer


Příběh loga fil­mo­vé­ho stu­dia Metro-Goldwyn-Mayer
Ohodnoťte člá­nek

Každý fil­mo­vý fanou­šek musí znát slav­né logo s iko­nic­kým řvou­cím lvem spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklo­pe­ný kru­hem z fil­mo­vé pás­ky se před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu této spo­leč­nos­ti pohy­bu­je již od její­ho zalo­že­ní v roce 1924. Málokdo už ale ví, jak je to s hlav­ním pro­ta­go­nis­tou toho­to loga, a prá­vě na to se v násle­du­jí­cím člán­ku spo­leč­ně podí­vá­me.

Roku 1924 pub­li­cis­ta Howard Dietz navr­hl logo pojme­no­va­né „Lev Leo“ pro spo­leč­nost Samuela Goldwyna, Goldwyn Picture Corporation. Vytvořil ho pod­le atle­tic­ké­ho týmu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, kte­rý si říkal Lvi. Když se Goldwyn Pictures slou­čil spo­lu s Metro Pictures Corporation a Louis B. Mayer Pictures, vznik­lo tak nové, upra­ve­né logo MGM, kte­ré od té doby může­me vídat před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu od této fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Za tu dobu si roli lva Lea zahrá­lo přes­ně pět lvů, kte­ré si nyní spo­leč­ně před­sta­ví­me.

slats

Prvním lvem vybra­ným pro tuto roli se stal Slats. Ten se naro­dil roku 1919 v Dublinské zoo a Goldwyn Pictures Corporation ho pou­ži­lo pou­ze u černo-bílých sním­ků. Ke stej­né­mu úče­lu slou­žil i poz­dě­ji po slou­če­ní spo­leč­nos­tí v Metro-Goldwyn-Mayer roku 1924. Zde se Slats popr­vé obje­vil ve fil­mu ‘He Who Gets Slapped’. U Slatse je zají­ma­vé, že jako jedi­ný lev, kte­rý se v logu obje­vil, nevy­dá­val pověst­ný řev během úvod­ní sek­ven­ce – jen se kolem sebe roz­hlí­žel. Slats se obje­vo­val před kaž­dým fil­mem spo­leč­nos­ti MGM až do roku 1928.

V roce 1928 Slatse nahra­dil lev Jackie, kte­rý se stal prv­ním řvou­cím lvem v logu MGM a prv­ně se obje­vil ve fil­mu ‘White Shadows in the South Seas’ téhož roku. U teh­dy ješ­tě němých sním­ků byl Jackieho famóz­ní řev zahrán pomo­cí fono­gra­fu hned, jakmi­le se logo obje­vi­lo na plát­ně. Roku 1939 se Jackie obje­vil v úvo­du zatím nej­vět­ší pro­duk­ce spo­leč­nos­ti MGM, a to ve fil­mu Čaroděj ze země OZ, a násled­ně také v něko­li­ka černo-bílých kres­le­ných fil­mech. Lva Jackieho jste ve fil­mech MGM moh­li vidět až do roku 1954, byl to také prv­ní lev, kte­rý se roku 1932 obje­vil v Technicolor.

tanner

Třetím a zřej­mě také nej­zná­měj­ším lvem byl Tanner. I když se v té době u čer­no­bí­lých fil­mů stá­le obje­vo­val Jackie, Tanner se stal hlav­ní tvá­ří fil­mo­vých trhá­ků, jako byl napří­klad sní­mek ‘Golden Age of Hollywood’. Tannera v roce 1956 nahra­zu­je nový lev jmé­nem George. George v logu MGM půso­bil nej­krat­ší dobu ze všech, pou­hé dva roky. Byl poně­kud pod­sa­di­těj­ší, měl ovšem o pozná­ní vět­ší hří­vu než ostat­ní. Lev George byl k vidě­ní ve dvou pro­ve­de­ních loga MGM.

Leo

Od roku 1956 pak George nahra­zu­je Leo, kte­ré­ho v logu MGM může­me vídat dodnes. Leo je zatím nejmlad­ší lev, kte­rý se u MGM obje­vil a má také mno­hem krat­ší hří­vu než jeho před­chůd­ci. Stal se tvá­ří jak fil­mo­vých stu­dií, tak i MGM hote­lů a kasin po celém svě­tě. Od počát­ku šede­sá­tých let ho tak může­me vídat u fil­mo­vých hitů, kte­rý­mi byly napří­klad ‘Poltergeist’ nebo fil­my s Jamesem Bondem.

Zdroje: mgm.com

 

Baví mě hud­ba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla3. února 2016 Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla Vývojáři z norského studia Red Thread Games se toho nebáli. Nestává se totiž příliš často, že by se v průběhu vývoje a postupného vydávání hry po epizodách měnil herní engine. Vývojáři se […]
  • Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu20. dubna 2017 Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu Romantická komedie Pohádky pro Emu v hlavních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  získala na právě skončeném filmovém festivalu v americkém Phoenixu Cenu diváků. Režisér a […]
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova […]
  • Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter23. července 2017 Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachází asi hodinu cesty od Londýna a návštěvníkům z celého světa je otevřeno již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedovolila ani doufat, že […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […]
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.