Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 %

Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 %
Ohodnoťte člá­nek

Konečně! Tvůrci nám vrá­ti­li to, co jsme čeka­li. Nové záha­dy, nové vysvět­le­ní a samo­zřej­mě i obje­ve­né posta­vy.

Čtvrtý díl je oprav­du ten nej­po­ve­de­něj­ší. Nebyla tam krev, neby­la tam Dolores ani Maeve, pou­ze pří­běh Muže v čer­ném a Bernarda doká­zal zaujmout fanouš­ky růz­ných teo­rií.

Během 14 dílů jsme se dozvě­dě­li mno­ho růz­ných tajem­ství o funkč­nos­ti par­ku, o pří­bě­zích hlav­ní­ho tvůr­ce Forda a samo­zřej­mě o tajem­ném Williamovi a Dolores. Druhá sezó­na se roz­hod­la při­nést něko­lik nových pří­bě­hů, kte­ré se můžou zakon­čit až v dal­ší sezó­ně.

Nový pří­běh ohled­ně afric­ké návštěv­ni­ce má svůj dal­ší důle­ži­tý prvek, samo­zřej­mě pře­ži­je, aby si ji moh­li lidé oblí­bit. Nová vrst­va záhad ohled­ně skry­tých labo­ra­to­ří ve spo­ji­tos­ti s Williamem při­ná­ší dal­ší level mož­nos­tí, kdo vlast­ně je výtvor a kdo je vlast­ně člo­věk.

V epi­zo­dě The Riddle of the Sphinx se dočká­me vysvět­le­ní něko­li­ka záhad z 1. sezó­ny, ale nové záha­dy se obje­vu­jí kolem lidí, u kte­rých jsme si moh­li mys­let, že je už zná­me.  

Stále ale je vidět, že hlav­ní tvůr­ce Ford (Anthony Hopkins) si při své smr­ti, během posled­ní epi­zo­dy 1. sezó­ny, oprav­du vše peč­li­vě při­pra­vil. Od nové­ho pří­bě­hu pro Williama, přes uvol­ně­ní všech ome­ze­ní pro Dolores a Maeve až po nezná­mé poza­dí své šikov­né prá­ce, o kte­ré vůbec nic neví­me.

Díl při­ne­sl něko­lik nových záhad a tře­ba se o nich něco nové­ho dozví­me.

 • Pro koho má být „Řídící jed­not­ka“, kte­rou vzal Bernand v taj­né labor­ce?
 • Kdo vlast­ně taj­nou labo­ra­toř vybu­do­val?
 • Umřel sku­teč­ně Ford, nebo to byla jeho kopie?
 • Proč vlast­ně James Delos chtěl mít své kopie?
 • A co se vlast­ně sta­lo mezi Loganem a Williamem?

Je to zatím nej­lep­ší díl. A to se neob­je­ví nej­slav­něj­ší výtvo­ry jako je Dolores a Maeve.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz


Části seriálu: Westworld

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
 • Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %21. května 2018 Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod. Hodně novinek, hodně herců a taky hodně to, co vlastně čekáme od seriálového hitu. Poslední díl první poloviny nás znova přenesl do příběhu dvou […]
 • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]
 • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […]
 • Westworld - S02E02: Reunion - 85 %30. dubna 2018 Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohledně historie Williama a Dolores a úplně mě to překvapuje, co všechno pro nás tvůrci vymysleli. Druhá […]
 • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
 • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […]
 • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […]
 • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
 • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem