Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu
Krok za kro­kem aneb Klasická per­la rodin­né­ho sit­co­mu
Hodnocení: 4.4 - ‎7 hl.

„Step by step…day by day….“

Krok za kro­kem, úvod­ní zněl­ka

Patří star­ší sit­co­my do staré­ho žele­za, nebo mají stá­le čím oslo­vit?

Během 90. let se v tele­viz­ních pro­gra­mech snad všech našich sta­nic obje­vi­la celá řada seri­á­lů, kte­ré dodneš­ka neze­stár­ly a prá­vem si zís­ka­ly sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu a mnoh­dy oprav­du kul­tov­ní posta­ve­ní.

Na jejich výsled­né podo­bě se také podí­lel teh­dy ješ­tě per­fekt­ní dabing, kte­rý sku­teč­ně doká­zal veli­ce kva­lit­ně pře­nést myš­len­ky postav, zacho­vat vti­py a na roz­díl od dneška nezpů­so­bil divá­ko­vi při pohle­du na komic­kou situ­a­ci pocit trap­nos­ti za her­ce, scé­náris­ty i sku­teč­nost, že on sám tohle vůbec sle­du­je.

Jedním z těch kous­ků, kte­ré pou­ta­ly pozor­nost k tele­vi­zi a dneska ji pou­tá k moni­to­rům, je i Krok za krokem…klasika, sit­com a i sluš­ná záso­ba morál­ních lek­cí o výcho­vě potom­ků během dospí­vá­ní.

Lambertovi a Fosterovi tisíc­krát jinak

Carol Fosterová se vra­cí z Jamajky. Kromě dob­ré nála­dy si sebou při­ná­ší i čer­stvé man­žel­ství s Frankem Lambertem, o kte­rém se ale tak nějak zapo­me­ne zmí­nit jak mat­ce, tak svým třem dětem – dce­rám Daně, Karen a syno­vi / vědá­to­ro­vi Markovi.

Podobně je na tom Frank Lambert, kte­rý má zase dva syny a dce­ru – Johna Thomase, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než J. T., pěti­le­té­ho Brandona a ranař­ku El.

Frank i Carol se domlu­ví, že spo­lu budou chví­li na oko cho­dit, pak se na oko zasnou­bí a pak se tepr­ve vez­mou. Samozřejmě plán vez­me brzo za své a jejich sňa­tek se pro­kec­ne v rám­ci minut.

vlcsnap-2015-10-01-01h42m36s367

Tak začí­ná sou­ži­tí jed­nič­kář­ky Dany, vzhle­dem a klu­ky posed­lé krás­ky Karen, poho­dá­ře a spor­tov­ce J.T. ho, vědá­to­ra Marka, hra­vé­ho Brandona a base­ba­list­ky El. A samo­zřej­mě jejich rodi­čů.

Aby toho neby­lo málo, při­dá se cel­kem záhy Frankův syno­vec Cody a.k.a. náš Kouďák. Ten vypa­dá, že neu­mí do pěti počí­tat, ale krom schop­nos­ti rych­ločte­ní, mis­trov­ství v kara­te a obrov­ské kre­a­ti­vi­ty má v ruká­vu čas­to trumf pro záchra­nu zbyt­ku rodi­ny. Je to tako­vá divo­ká kar­ta, se kte­rou nikdy neví­te, jest­li vyho­ří­te, nebo vyhra­je­te mili­on.

Klasické záplet­ky, ale ten­to­krát kva­lit­ně a popr­vé

Krok za kro­kem byl ve své době asi prv­ní rodin­ný sit­com, kte­rý se u nás vysky­tl. Díky tomu mohou sice jeho vti­py dnes při­jít už jako dáv­no otr­ha­né, ale prá­vě s ním k nám mno­ho záple­tek při­šlo popr­vé – tra­ble s řidi­čá­kem, vol­ba před­se­dy tří­dy, závis­lost na video­hrách, pří­liš rych­lé utrá­ce­ní kapes­né­ho a dal­ších 7 sérií.

Na roz­díl od mno­ha dneš­ních sit­co­mů a hlav­ně našich sit­co­mo­vých poku­sů (posled­ní zrůd­nost v podo­bě seri­á­lu Rudyho má kaž­dý rád), ze kte­rých dob­ré úrov­ně dosá­hl ako­rát Comeback, Krok za kro­kem dáv­ku­je po kous­kách pří­jem­nou atmo­sfé­ru, dob­ře poda­né vti­py a cel­ko­vě drží lať­ku vyso­ko po vět­ši­nu sto­pá­že. Samozřejmě, najdou se i hor­ší mís­ta, ale tako­vé díly najde­te všu­de.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m31s742

Seriál vydr­žel 7 sezón a během nich sle­du­je­me osu­dy postav na střed­ní, v prá­ci, na vyso­ké ško­le a taky něja­ký ten pří­rus­tek do rodi­ny.

Průběžnou sla­bi­nou je mož­ná stej­né časo­vé sché­ma dílů v podo­bě nasta­ve­ní záplet­ky, počí­na­jí­cí prů­švih, pro­zra­ze­ní situ­a­ce, uve­de­ní na pra­vou míru a morál­ní pou­če­ní.

Ovšem není nikdy přes­ně dáno, kdo bude vlast­ně zachra­ňo­vat koho a ani to, kdo bude komu dávat morál­ní lek­ce. Ne vždyc­ky jde o baj­ku, ve kte­ré je rodič ten chytřej­ší. Tohle budiž Kroku za kro­kem také při­čte­no k dob­ru.

A i ta sche­ma­tič­nost se mu dá cel­kem odpus­tit, pro­to­že posta­vy jsou za prvé výbor­ně napsa­né, za dru­hé jsou parád­ně zahra­né a hlav­ně doko­na­le nada­bo­va­né. Nakonec se tu pro­je­vu­je ta nej­lep­ší gene­ra­ce v podá­ní Pavla Zedníčka, Michala Jagelky, Heleny Fridrichové, Jany Páleníčkové, Filipa Jančíka, Kamily Špráchalové a dal­ších.

vlcsnap-2015-10-01-01h43m05s968

Tohle je seri­ál z doby, kdy v Americe umě­li oprav­du točit rodin­né sit­co­my a my jsme je umě­li výbor­ně dabo­vat. Co více říct.

Základní šab­lo­na: sit­com o sou­ži­tí dvou rodin, jejichž rodi­če se neče­ka­ně vza­li

Navíc:

 • vyni­ka­jí­cí čes­ký dabing
 • dob­ré posta­vy
 • atmo­sfé­ra
 • nená­sil­nost humo­ru
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v […]
 • Oprávněné vraždy23. ledna 2017 Oprávněné vraždy V ulicích New Yorku začíná řádit sériový vrah, který u obětí zanechává básně popisující jeho hrůzné činy. Případ dostávají na starost dva ostřílení detektivové (Robert De Niro a Al […]
 • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
 • Erin Brockovich3. května 2004 Erin Brockovich Erin Brockovich je od přírody krásná žena, která ráda nosí boty s minimálně sedmicentimetrovým podpatkem, zhruba stejně krátkou minisukni a hluboký výstřih. Erin pracuje v právnické firmě […]
 • Chyť mě, když to dokážeš4. května 2006 Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm […]
 • Vikings - Vikingská řežba jak má být8. června 2016 Vikings - Vikingská řežba jak má být Určitě jste někdy seděli u televize, přepínali kanály a doufali že najdete něco aby se na to dalo aspoň koukat, uvažujete o nějakém historickém kanálu s dokumenty nebo nějakým seriálem, […]
 • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
 • Červeny trpaslík – S11E02: Samsara29. září 2016 Červeny trpaslík – S11E02: Samsara Tak včera byl svátek. V Anglii šel v TV druhý díl Červeného trpaslíka. Díl Samsara zas vyrušil naší posádku, Listera, Kritona, Rimera a Kocoura, na cestě po temném vesmíru. Ještě nám […]

1 komentář: „Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu

 • 8. července 2018 (01:05)
  Permalink

  Naprosté dno a odpad! jeden z nej­hor­ších seri­á­lů.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X