Recenze: Taboo
Recenze: Taboo
Ohodnoťte člá­nek

 Tom Hardy spo­jil síly s tvůr­cem úspěš­né­ho (a kva­lit­ní­ho) seri­á­lu Peaky Blinders a jako spo­luscé­náris­ta nám ser­ví­ru­je depre­siv­ní podí­va­nou z Londýna 19. sto­le­tí.

   Taboo bylo dle dostup­ných infor­ma­cí původ­ně zamýš­le­no jako mini­sé­rie o osmi dílech, to se však aktu­ál­ně změ­ni­lo a nás by pod­le čer­s­tvých zpráv měly čekat mini­mál­ně dal­ší dvě sezó­ny. Takže ces­ta dob­ro­dru­ha Delanyho bude pokra­čo­vat. Je ale o co stát?

   Od ozná­me­ní seri­á­lu bylo roz­hod­ně a co se těšit. Koneckonců je to Hardyho prv­ní (hlav­ní) tele­viz­ní šta­ce, a to že se pod Taboo pode­psal jako scé­náris­ta spo­leč­ně se svým otcem nazna­čo­va­lo, že mini­mál­ně z jeho stra­ny tu půjde o roli napsa­nou na tělo. Musím ale říct, že mě prv­ní půl­ka nechá­va­la znač­ně v roz­pa­cích.

   Ohromným kla­dem celé prv­ní řady je fan­tas­tic­ké zpra­co­vá­ní dobo­vé­ho Londýna. Je hnus­ný, špi­na­vý a jde v něm o krk kaž­dé­mu a na kaž­dém rohu. Dalším vel­kým kla­dem je samo­zřej­mě Hardy. Jeho Delany je přes­ně tako­vý, jak bys­te čeka­li a Hardy tuto posta­vu na pokra­ji šílen­ství dává napros­to s pře­hle­dem. Zdatně mu sekun­du­je i vět­ši­na herec­ké­ho ansám­blu, ať už jde o posta­vy klad­né nebo zápor­né (i když vylo­že­ně klad­nou posta­vu tady asi nena­jde­te).

   Kde je tedy pro­blém, ptá­te se? V tem­pu. První polo­vi­na se vle­če straš­ně a do páté­ho dílu (kte­rý osob­ně vidím jako nej­slab­ší z celé série) se toho oprav­du zas tak moc nedě­je a nebýt toho, že v tom hra­je Hardy, tak bych to asi vzdal. Ale to by byla straš­ná chy­ba. Poslední tři díly dáva­jí zapo­me­nout ty tři před­cho­zí a najed­nou je tu smr­tí­cí tem­po a děje se toho tolik, že nestí­há­te sle­do­vat. Po šes­tém díle jsem si váž­ně sed­nul na zadek a čekal, co se bude dít dál, pro­to­že tu z niče­ho došlo najed­nou k ohrom­né­mu posu­nu kupře­du a věci eska­lu­jí přes zno­vu vyni­ka­jí­cí sed­mý díl až do napros­to famóz­ní­ho finá­le, kde se nikdo s ničím oprav­du nema­že.

   Ve finá­le jsme tak dosta­li troš­ku nevy­rov­na­nou podí­va­nou. Rozhodně se však jed­ná o nad­stan­dard­ní počin, kte­rý zachra­ňu­je dru­há polo­vi­na. Pokud jste fanouš­ky Hardyho a tohle Vám z něja­ké­ho důvo­du unik­lo, tak nevá­hej­te. To samé pla­tí, pokud Vás zají­ma­jí his­to­ric­ká dra­ma­ta oko­ře­ně­ná troš­kou surre­ál­na v suro­vém a drs­ném podá­ní.

   Bohužel se nemůžu ubrá­nit poci­tu, že kdy­by se ubra­lo na cel­ko­vé sto­pá­ži (tak cca o dvě hodi­ny), tak jsme dosta­li dyna­mič­těj­ší podí­va­nou a vzhle­dem k tomu, že nás potka­lo i dost sle­pých dějo­vých linek, tak by to cel­ko­vé­mu tem­pu jen pro­spě­lo.

   Pokud jsou ale zkaz­ky o dru­hé sérii prav­di­vé, já se jí nebrá­ním a urči­tě se na ní podí­vám. Ba co víc. Těším se na ni.

85%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […]
  • RECENZE: GoT Eastwatch14. srpna 2017 RECENZE: GoT Eastwatch    Jsme ve druhé polovině sedmé řady a asi jen blázen by čekal podobný nářez, jako jsme dostali posledně. Tento týden k žádnému úniku od hackerů nedošlo, všichni diváci jsou si […]
  • RECENZE: GoT Queen's Justice1. srpna 2017 RECENZE: GoT Queen's Justice    Příští týden nás čeká předěl řady a i když jsme se dnes dočkali především "upovídané" epizody Spravedlnost pro královnu, tak je samozřejmě stále na co se dívat, a to nejen díky […]
  • RECENZE: GoT The Spoils Of War7. srpna 2017 RECENZE: GoT The Spoils Of War    Tak jsme se přehoupli do druhé poloviny předposlední řady Hry o trůny a i když díl Válečné kořisti unikl na internet již minulý týden, jistě se mezi Vámi najdou tací, kteří si […]
  • RECENZE: Designated Survivor28. července 2017 RECENZE: Designated Survivor    Kiefer Sutherland se v jednom z největších televizních překvapení uplynulé sezóny stává po teroristickém útoku prezidentem USA a má plné ruce práce, aby dokázal, že je této pozice […]
  • RECENZE: První řada American Gods26. července 2017 RECENZE: První řada American Gods    Po osmi dílech skončila první z třech plánovaných řad Amerických bohů. Adaptace knihy autora fantasy Neila Gaimana, která se těší nemalé oblibě a seriál byl ve fanouškovských kruzích […]
  • RECENZE: A Series Of Unfortunate Events11. srpna 2017 RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carrym. Letos přišel se svou seriálovou verzí Netflix a titulní role hraběte Olafa se namísto Carryho […]
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […]
  • Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo3. října 2015 Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo Tom Hardy se stává stále populárnějším hercem, což vyeskalovalo v jeho dvojroli v nejnovějším snímku Legendy zločinu.     Ve filmu se rozdvojuje do dvojčat Kraynových, dvou gangsterů, […]
  • Dunkerk - 80 %19. července 2017 Dunkerk - 80 % V Evropě zuří 2. světová válka, Němci se dostali na západě až do Belgie a Francie. Postupují až k městu Dunkerque (Dunkerk), které obklíčí společně s jeho okolím, a brání spojencům v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X