Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Hra o trůny aneb Poker neustále se zvyšujících sázek


Hra o trů­ny aneb Poker neu­stá­le se zvy­šu­jí­cích sázek
Ohodnoťte člá­nek

Vzhledem k tomu, že se mi vyhnu­la prv­ní vlna nad­še­ní a „módy“ roze­bí­rá­ní kaž­dé­ho nové­ho dílu, jsem snad scho­pen se s odstu­pem podí­vat na ten­to feno­mén tro­chu klid­ně­ji.

Někdy v době, kdy se vysí­la­la snad tře­tí řada a na soci­ál­ních sítích stá­le kolo­va­ly paro­dic­ké obráz­ky na Eddarda Starka a Tyrionovy hláš­ky, mě Hra o Trůny napros­to míje­la. Podíval jsem se na prv­ní díl, pře­če­tl prv­ní kapi­to­lu a v té době se tím dál neza­bý­val.

Pak jsem si nějak řekl, že by mož­ná neby­lo od věci se na to teda oprav­du podí­vat.

Po prv­ní sérii se moje poci­ty daly popsat jako směs nudy, frustra­ce a mno­ha dal­ších poci­tů včet­ně stá­lých otá­zek „Jak může mít něco tak prázd­ný­ho tako­vý hod­no­ce­ní?“ Nemohl jsem si teh­dy pomoct, ale kdy­by mě neu­ke­cal kama­rád, asi zby­tek sma­žu a nikdy se k Tyrionovi a dal­ším nevrá­tím.

S roz­jez­dem dru­hé jsem měl pocit, že se kou­kám na zce­la jiný seri­ál. V prv­ní sérii už pár postav odpadlo. Upřímně, moh­ly si za to vlast­ní blbos­tí, tak­že mi jich líto neby­lo a o Beanovi jsem věděl dopře­du, tak­že tady jsme se moh­li koneč­ně pono­řit tro­chu více do „hry“ i vzta­hů. Krom toho jsem po prvot­ních ohla­sech čekal smr­tí mno­hem více, ale to by asi posta­vy došly už někde na počát­ku tře­tí série.

tywin_and_tyrion

Na jed­né stra­ně roze­hrán kon­cert v podo­bě krá­lo­va poboč­ní­ka Tyriona. Dalším nád­her­nou linií byl kon­takt Tywina s Aryou. Rozloučení Aryi s Jaqenem bylo taky moc pěk­né, ovšem už se opa­ku­je syn­drom celé­ho seri­á­lu – sku­teč­ný pohyb kupře­du se děje vlast­ně jen na začát­cích a kon­cích sérií. Ať už je to Joffrey nebo Rudá svat­ba, straš­ně dlou­ho se na mno­ha mís­tech tak­ti­zu­je a pak se během pár minut dílu změ­ní situ­a­ce na všech fron­tách.

Hra o trů­ny tak při­po­mí­ná poker. Několik kol se sou­pe­ři měří pohle­dem, zvy­šu­jí sáz­ky a dorov­ná­va­jí, jen aby pak během pár desí­tek vte­řin vět­ši­na odpadla a jeden shrá­bl vkla­dy.

Tím neří­kám, že je Hra o trů­ny špat­ná (neznám před­lo­hu a v nej­bliž­ší době se na ní nechys­tám), ale tenhle model nemů­že fun­go­vat moc dlou­ho. Charaktery jsou vel­mi dob­ré a dokon­ce se sku­teč­ně pro­hlu­bu­jí, což jsem uví­tal. Ale prvot­ní šoko­vá tera­pie, kte­rou série roze­hrá­la jak naho­tou, tak nási­lím, už je stan­dard a dále nena­bí­zí pří­liš nové­ho, vlast­ně jen vari­a­ce již pou­ži­tých postu­pů.

Arya-Gendry-game-of-thrones-couples-33977097-3607-2400

Ačkoli pod­ře­za­ných krků, pro­bo­de­ných těl a nej­růz­něj­ších dal­ších způ­sobů smr­ti už máme za sebou dost, v pamě­ti zůsta­lo jen něko­lik smr­tí v čele mož­ná se zla­tou koru­nou z prv­ní série.

Mnoho zají­ma­vé­ho bylo pou­ži­to pří­liš brzy, což způ­so­bu­je poz­děj­ší pro­dle­vy vypl­ně­né ces­to­vá­ním a poli­ti­kou, ve kte­ré se divák stej­ně čas­to ztrá­cí (pří­pad­ně ji pře­sta­ne vní­mat a pros­tě sle­du­je těch pár postav, kte­ré ho zau­ja­ly už dřív).

V páté sérii dostá­vám z celé­ho pro­jek­tu tro­chu dep­ky a z prvot­ní­ho nad­še­ní zůstá­vá spí­še frustra­ce. Tím nechci sha­zo­vat kva­li­tu celé­ho Martinova díla, pro­to­že jde o feno­mén zce­la jedi­neč­ný. Ovšem vět­ši­na toho, co je pro Píseň Ledu a Ohně (jejíž je Hra o Trůny jen jed­ním dílem) typic­ké, nejsou ty důvo­dy, proč čtu fan­ta­sy nebo se na ni dívám. Uznávám, že autor chce být rea­lis­tic­ký a nepřed­ví­dal­te­ný a jde mu to, ale ta malič­ká vítěz­ství se ztrá­cí v obrov­ském maras­tu bez­na­dě­je, frustra­ce a vědo­mí, že za kaž­dý sluš­ný tah koho­ko­li nor­mál­ní­ho se na scé­ně obje­ví deset dal­ších fana­ti­ků a roz­pou­ta­jí dal­ší krva­vé orgie. Je pak otáz­kou, jak dlou­ho z toho může mít nebo má mít člo­věk radost.

gameofthrones509_dany.0

Napadá mě tro­chu para­le­la s fil­mem Sin City. Ten byl také bru­tál­ní, pro­ši­ko­va­ný ost­rý­mi před­mě­ty a hláš­ka­mi, ale dal se pořád­ně vychut­nat jen jed­nou. Pak už člo­věk věděl, kdo jak oblud­ně zemře a komu se dota­ne v posled­ní chví­li do ruky bou­chač­ka nebo meč.

Ale co, tře­ba ješ­tě všech­no pře­kva­pí. Už jsme si zvyk­li, že stav věcí se může změ­nit lusk­nu­tím prs­tu, ale stej­ně se nako­nec obá­vám mno­ha oslích můst­ků, kdy konec díla bude půso­bit straš­ně umě­le. Je jen otáz­ka, jaký byl původ­ní záměr a jak moc se měnil během samot­né­ho psa­ní.

Základ: boj více frak­ci o něko­lik trů­nů ve stře­do­vě­kém svě­tě

Navíc:

 • natu­ra­lis­tic­ké
 • násil­né
 • nepřed­ví­da­tel­né
 • posta­vy nejsou čer­no­bí­lé a žád­ná není v bez­pe­čí
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
 • Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě5. března 2015 Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě U mnoha seriálů může člověk říct, že na nich vyrůstal. U dalších, že na nich dospíval. Ovšem ne každý seriál se může pochlubit existencí trvající čtvrt století s tím, že jeho kvalita […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 %28. srpna 2017 Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 % Tak to máme za sebou. Sedm dílů sedmé série seriálu Hra o trůny. Zima se blíží mílovými kroky, i hlavní postavy zakončily svoji sedmiepizodní cestu po království. Cersei i Daenerys se […]
 • Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný5. června 2017 Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný „Shirley Templová…když ti bylo šestnáct, zašil ses s ní ve skleníku. Slintal jsi blahem, ale ukázalo se, že jsi měl ruku v teplým kompostu. Jsi neskutečnej skrblík, jsi poseroutka všech […]
 • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
 • Červený trpaslík - S11E03: Give and take - 90 %9. října 2016 Červený trpaslík - S11E03: Give and take - 90 % Další epizoda z vesmíru Červeného trpaslíka přináší více humoru, než v prvních dvou. Možná, že první epizody byly jenom kvůli tomu, aby první půlku letošních epizod završili, prozatím, […]
 • Dobre vedieť! - zábava i poučení11. března 2017 Dobre vedieť! - zábava i poučení Na slovenské televizi Markíza už pár měsíců běží zábavný soutěžní program Dobre vedieť!, který si získal poměrně oblibu. Soutěží dva týmy. První vede herec Juraj Kemka a druhý Róbert […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze