Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu | TV Recenze | Kritiky.cz

Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu
„In brigh­test day, in blac­kest night,
No evil shall esca­pe my sight.
Let tho­se who wor­ship evil’s might
Beware my power–Green Lantern’s light!“

Pokud vám tato slo­va něco říka­jí, nebo si mat­ně vzpo­mí­ná­te, že už jste je někdy sly­še­li, asi jste nara­zi­li na uni­ver­sum Green Lantern Corps, tedy vesmír­né­ho bez­peč­nost­ní­ho sbo­ru pro­vá­ze­né­ho zele­ným svět­lem dis­ci­plí­ny. Touto pří­sa­hou si ze zele­ných luce­ren nabí­je­jí své zele­né prs­te­ny, kte­ré jsou násled­ně schop­ny zhmot­nit jakou­ko­li jejich před­sta­vu – od pis­to­le tře­ba po gigan­tic­kou kovad­li­nu, kla­di­vo nebo moto­ro­vou pilu schop­nou pře­říz­nout i vesmír­nou loď. Pomocí prs­te­nů pře­ta­vu­jí svou před­sta­vi­vost a sílu vůle v tzv. kon­struk­ty. Krom toho mohou létat a stří­let zele­né paprsky.

Kromě komik­sů se Lanterni vyskyt­li v něko­li­ka ani­mo­va­ných fil­mech, bohu­žel i jed­nom hra­ném a pak cel­kem naštěs­tí v 26dílné ani­mo­va­né sérii, kte­rá ale pod­le vše­ho skon­či­la prá­vě jen jed­nou sérií.

Osobně jsem na ně nara­zil před něko­li­ka lety a jejich vesmír mne okouz­lil. Komiksy jsem sice neče­tl, ale oba ani­mo­va­né celo­ve­čer­ní sním­ky, tedy Green Lantern: First FlightGreen Lantern: Emerald Knights, byly sku­teč­ně nád­her­né.

První z nich byl pří­bě­hem Hala Jordana, kte­ré­mu umí­ra­jí­cí mimo­zemšťan, kte­rý hava­ro­val se svým modu­lem na pla­ne­tě Zemi, pře­dá­vá svůj prs­ten. V momen­tě, kdy jeden Lantern zemře, se totiž jeho prs­ten auto­ma­tic­ky vydá za dal­ším, kte­rý je cha­rak­te­rem hoden jeho moci.

Hal Jordan sice na začát­ku tápe, ale jako kaž­dý správ­ný kla­ďas se nako­nec sta­ne cen­nou posi­lou vesmír­né­ho sbo­ru síd­lí­cí­ho na pla­ne­tě Oa a říze­né Strážci, cel­kem milý­mi pole­tu­jí­cí­mi drob­ný­mi sta­řeč­ky a sta­řen­ka­mi, tako­vou pří­jem­nou vari­a­cí na Mistra Yodu (ale mlu­ví nor­mál­ním slo­vosle­dem).

emerald-knights

Druhý ani­mák je spí­še povíd­ko­vý. Sbor čelí obrov­ské hroz­bě a mezi­tím se nováč­ci doví­da­jí pří­běhy nej­slav­něj­ších Lanternů. Ani jeden z fil­mů roz­hod­ně srd­ce sci­fi a fan­ta­sy nad­šen­ce neu­ra­zí.

Hraný sní­mek z roku 2011 zpra­co­vá­val pří­běh First Flightu, tedy ces­tu Hala Jordana ke sbo­ru a ačko­li on sám do role doce­la sedl, aspoň za sebe musím říct, že šlo o čis­tý prů­měr, ze kte­ré­ho málo­co utkví v hla­vě. Pokud se navíc film o vesmír­né poli­cii ode­hrá­vá z val­né vět­ši­ny na Zemi, je to tro­chu na hla­vu.

4206151-6850471216-green-green-lantern-concept-art

Seriálová ver­ze sice nesed­la kaž­dé­mu kvů­li pou­ži­tí CGI ani­ma­ce (mě napros­to neva­di­la a je to pří­jem­ná změ­na), ale měla zase něco navíc. Kromě toho, že se už nezdr­žu­je počát­ky sbo­ru ani his­to­rií postav, odha­lu­je také exis­ten­ci dal­ších Lanternů – čer­ve­ných pohá­ně­ných vzte­kem, mod­rých ztě­les­ňu­jí­cích nadě­ji, růžo­vých čer­pa­jí­cích sílu z lás­ky, nebo tře­ba oran­žo­vých, jejichž moto­rem je cham­ti­vost.

tumblr_m9v7sec8Xw1ruib41o2_1280

Díky špič­ko­vá­ní Hala Jordana a slu­žeb­ně star­ší­ho Kilowoga, kte­rý ho původ­ně tré­no­val, byla série pří­jem­ně vtip­ná a nechy­bě­la ani někte­rá tem­ná tajem­ství z minu­los­ti Strážců. Navíc krom záple­tek fun­gu­jí­cích v jed­not­li­vých epi­zo­dách nabí­zí i pří­běh, kte­rý se pro­plé­tá celou sérií.

Začíná v momen­tě, kdy se Hal s Kilowogem chtě­jí podí­vat na zou­bek podiv­né­mu mize­ní Strážců na okra­ji gala­xie. Proto si „vypůj­čí“ špič­ko­vou expe­ri­men­tál­ní loď říze­nou Ayou, umě­lou inte­li­gen­cí a vyda­jí se po sto­pách problému…že se zaple­tou do spous­ty dal­ších pro­blé­mů, není snad ani potře­ba zmi­ňo­vat.

Universum je to krás­né a pokud se obje­ví dal­ší sním­ky a zpra­co­vá­ní, bude to moc fajn. Jen bych byl radě­ji, kdy­by se tvůr­ci drže­li ani­mo­va­né podo­by.

latest

Základ: ani­mo­va­né sci­fi o vesmír­né poli­cii

Navíc:

 • pří­běh
 • Lanterni, jejich dru­hy a způ­sob fun­go­vá­ní
 • sty­lo­vá odde­chov­ka

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
 • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
 • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […]
 • Červený trpaslík - Officer Rimmer (S11E04) - 100 %18. října 2016 Červený trpaslík - Officer Rimmer (S11E04) - 100 % Tak už máme za sebou další díl. Už jsme v druhé polovině. Tentokrát se tvůrcům povedlo napsat nejlepší díl letošní sezóny. Mají nejvděčnější postavu, Rimmera, který pro tentokrát konečně […]
 • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Červeny trpaslík - S11E01: Twentica - 70 %21. září 2016 Červeny trpaslík - S11E01: Twentica - 70 % Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet let, co začal. 16.9. 2016 měl premiéru v Anglii další díl. První z jedenácté sezóny. Česká televize […]
 • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
 • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
 • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg