Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.

The X-Files - Babylon (S01E05) - Zase Carter, opět bída.
Ohodnoťte člá­nek

XfileaMyslím, že epi­zo­du hod­ně inspi­ro­va­la dneš­ní migrač­ní kri­ze. Přijde mi, že si jím tvůr­ci sna­ži­li sehnat tro­chu víc fanouš­ků. Jako kdy­by pro­hlou­be­ní nená­vis­ti k mus­li­mům byl dob­rý reklam­ní tah – ale vše se tvá­ří poli­tic­ky korekt­ně a neza­po­mí­ná se zdů­raz­ňo­vat, že ne kaž­dý mus­lim je tero­ris­ta. Hlavní hrdi­no­vé se celou dobu sna­ží najít důvod, proč se tero­ris­tic­ký útok ode­hrál, a i když Mulder absol­vu­je napros­to bizar­ní a scest­nou ces­tu záhro­bím, aby to zjis­til, divák se stej­ně dozví jen to, že útoč­ník to neměl ze své hla­vy. Kdo ho ovliv­nil? Proč? Nic tako­vé­ho už se nedo­zví­me – neby­lo ale prá­vě tohle hle­dá­ní prav­dy vždy smys­lem Akt X?

Čekala jsem si, že když Carter v prv­ním díle série nakou­sl myto­lo­gic­kou lin­ku, bude v ní někdy pokra­čo­vat. Jelikož epi­zo­dy S10E02 - S10E04 reží­ro­val někdo jiný a na úvod­ní nena­va­zo­va­ly, spo­lé­ha­la jsem na to, že v tom bude Carter ve svých epi­zo­dách pokra­čo­vat, což se nesta­lo – tře­ba to při­jde v posled­ní.

XFilesbV epi­zo­dě se obje­vi­li mlad­ší dvoj­ní­ci hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Nejen, že jim byli podob­ní a měli stej­né pro­fe­se a ide­á­ly, dvoj­ník Muldera se jme­no­val Miller a dvoj­ni­ce Scully Einstein – při­čemž Scully v mlá­dí psa­la diser­tač­ní prá­ci o Einsteinově Twin para­do­xu. Víc než celý děj epi­zo­dy by mi při­šlo zají­ma­věj­ší vyře­šit ten­to twin para­dox. Kde se tu tahle cha­bá napo­do­be­ni­na popu­lár­ní dvo­ji­ce vza­la? A má to být vtip­né? Co mi vadi­lo víc než podiv­ní mla­dí agen­ti, je způ­sob, jakým roz­dě­li­li agen­ty původ­ní. Jako by už tak nemě­li dost málo pro­sto­ru pro vyšet­řo­vá­ní. A když koneč­ně mají pro­stor, strá­ví ho jen napros­to nic neří­ka­jí­cím tla­chá­ním o spo­ji­tos­ti mezi nábo­žen­ským fana­tis­mem a mateř­skou lás­kou. Za moc nestá­ly ani efek­ty. Například hoří­cí lidé vypa­da­li para­dox­ně doce­la směš­ně. Stejně pochyb­ně vypa­dal i svět mezi živo­tem a smr­tí.

Vlastně jsem si u závě­reč­ných titu­lek říka­la, jest­li si z nás tvůr­ci Akt X děla­jí sran­du a jen zkou­ší, co všech­no divák sne­se. Podle mě nej­hor­ší díl série.


Části seriálu: Akta X

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • S10E06 - My Struggle II15. března 2016 S10E06 - My Struggle II Poslední díl desáté série Akt X byl pokračováním prvního s10e01 My Struggle. V obou dílech se řešila mytologická linie, která tak trochu popírala všechny předchozí řady. Oba 2 díly […]
  • The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne?4. února 2016 The X-Files - My Struggle (S01E01) - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od poslední klapky obrovskou fanouškovskou základnu – i tak by se dala popsat Akta X, mysteriózní, sci-fi […]
  • My Struggle III (S11E01) - 60 %14. ledna 2018 My Struggle III (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
  • The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo.4. února 2016 The X-Files - Founder's Mutation (S01E02) - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […]
  • Akta X - This (S11E02) - 40 %21. ledna 2018 Akta X - This (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.12. února 2016 The X-Files - Home Again (S01E04) - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
  • The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál?12. února 2016 The X-Files - Mulder & Scully Meet the Were-Monster (S01E03) - Zábava slušná, co tam máte dál? Ještě během úvodní znělky mi hlavou běžela otázka, zda jsem si omylem místo epizody nové, desáté série nepustila jeden ze starších dílů Akt X. Čichači barvy a příšerně zahrané zelené […]
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco […]
  • Chraň nás od zlého - 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2