Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Sherlock: Přízračná nevěsta – 95 %


Tak vče­ra šel na České tele­vi­zi jubi­lej­ní desá­tý díl kri­mi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a záro­veň i novo­roč­ní spe­ci­ál a tak se všich­ni těši­li na to, až zase hlav­ní posta­va Sherlock, se svým part­ne­rem (jenom pra­cov­ním), vyře­ší dal­ší těž­ký pří­pad.

Sher01

Před rokem jsme opus­ti­li moder­ní­ho Sherlocka v leta­dle, kte­rým byl emi­gro­ván z Velké Británie, pro­to­že se zacho­val jako správ­ný soci­o­pat, kte­rý jde za svým cílem bez žád­né­ho svě­do­mí.

Včerejší díl ale nepo­kra­ču­je v pří­bě­hu v moder­ní době, ale vrá­tí se na původ své posta­vy do dob jeho auto­ra na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Zabývá se pří­pa­dem, kte­rý je, jak mis­te­ri­óz­ní, tak i vel­mi slo­ži­tý a samo­zřej­mě se věnu­je i jeho nej­vět­ší­mu pro­tiv­ní­ko­vi pro­fe­so­ru Moriartovi.

Jak to ale v dílech novo­do­bé­ho Sherlocka bývá, není to tak jed­no­du­ché, jak by se asi zdá­lo, všech­no se vším sou­vi­sí a vše je pro­tká­no tem­ný­mi pro­po­je­ný­mi nit­ka­mi, aby se na kon­ci dílu moh­li fanouš­ci uzí­rat na tele­vi­zi k smr­ti, jak to vlast­ně skon­čí.

Nebudu ale pro fanouš­ky uvá­dět spo­i­le­ry. V ČR den po brit­ské pre­mi­é­ře vidě­lo ten­to díl půl mili­ó­nu lidí. Já byl mezi nimi. Velmi se mi líbi­lo vel­mi pove­de­né pře­ne­se­ní moder­ní­ho detek­ti­va do času jeho vzni­ku. Všemožné pře­mě­ny hlav­ních postav do jejich his­to­ric­kých alter­na­tiv. Samozřejmě i pří­běh, kte­rý byl dobře zane­sen do správ­né­ho obdo­bí, kte­ré v té době mělo hod­ně nega­tiv­ních vlast­nos­tí, od nevy­lé­či­tel­ných nemo­cí po posta­ve­ní žen.

Nesmíme zapo­me­nout i na chytrou změ­nu z digi­tál­ní éry na papí­ro­vou, a tak není potře­ba žád­ná elektři­na, pou­ží­va­jí se pou­ze tech­no­lo­gie, kte­ré na kon­ci 19. sto­le­tí byly nej­do­stup­něj­ší. Jako papír, svíč­ky, optic­ké tri­ky…

Sher02

Hlavní posta­vy se oblék­ly i do jejich cha­rak­te­ris­tic­kých oble­ků (dle knih) a veš­ke­ré ostat­ní posta­vy mají na sobě jenom to, co by mělo být ve správ­né době.

Jako kaž­dý díl Sherlocka je i ten­to vel­mi pove­de­ný. Hlavní her­ci Benedict Cumberbatch  a Martin Freeman už jsou hvězdy. Martin Freeman je už sám o sobě slav­ný. Nová herec­ká hvězda Benedict Cumberbatch  už má před sebou vel­kou budouc­nos­ti  jako Doctor Strange v fil­mo­vém svě­tě Marvelu.

Ostatní herec­ké brit­ské hvězdy, sám jeden z auto­rů  Mark Gatiss, pří­tel­ky­ně Martina Freemana Amanda Abbington i dal­ší her­ci z před­cho­zích deví­ti dílů seri­á­lu, jsou dobře umís­tě­ni do his­to­ric­kých sou­vis­los­tí. Celý díl je tem­ný, ale občas se najdou i oddycho­vé pasá­že, kde si fanouš­ci odfrk­nou od tem­ných his­to­ric­kých kou­tů a dobře se i zaba­ví.

Sher03

Nechci Přízračnou nevěstu porov­ná­vat s dal­ší­mi deví­ti díly, je to samo­stat­né dílo, kte­ré spo­ju­je před­cho­zí i pokra­ču­jí­cí udá­los­ti. Pro dal­ší sle­do­vá­ní, kte­ré uvi­dí­me prav­dě­po­dob­ně až za rok, mož­ná za dva, nemu­sí­te novo­roč­ní epi­zo­du vidět. Je to jenom zábav­ný díl, ve kte­rém se tvůr­ci a her­ci vyřá­di­li s téma­tem, co kdy­by se mohlo stát, kdy se moder­ní Sherlock ode­hrá­val v času jeho správ­né his­to­ric­ké doby.

Přestože jsou už lidé zvyklí na to, že se brit­ský seri­ál ode­hrá­vá na začát­ku v dru­hém dese­ti­le­tí 21. sto­le­tí, tak tato his­to­ric­ká odbočka je vel­mi pove­de­ná. Chválím scé­náris­ty za to, že se jim ten­to díl povedl.

Je ale vel­ká ško­da, že Sherlocka Česká tele­vi­ze zís­ka­la a na dru­hý kle­not Pána času zapo­mí­ná. Koncem loň­ské­ho roku byla v Británii dal­ší pove­de­ná Vánoční epi­zo­da, kte­rá by roz­hod­ně neuško­di­la i v ČR uvést spo­lu s nikdy u nás ve střed­ní Evropě neu­ve­de­ný­mi dvě­mi séri­e­mi s novým „sta­rým“ dok­to­rem.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Sherlock – Šest Železných dam (S04E01) – 50 %3. ledna 2017 Sherlock – Šest Železných dam (S04E01) – 50 % Po dlouhé době čekání, dva roky, do televízí, i českých, přišel další díl britského Sherlocka. Slavného detektiva, když nepočítám historickou epizodu s detektivem v rauši, jsme opustili v letadle, kdy se znova objevil jeho největší […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock – Poslední případ (S04E03) – 85 %16. ledna 2017 Sherlock – Poslední případ (S04E03) – 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. No Sherlock je už dlouho-letá historie, která má slabší i lepší díly. V loni vyšla nejlepší epizoda, která se věnovala historické době. Poslední letošní […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock – Skomírající detektiv (S04E02) – 70 %9. ledna 2017 Sherlock – Skomírající detektiv (S04E02) – 70 % Milujete cliffhagery? Druhý díl 4. série je přesně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzniku seriálu, a tak všichni už očekáváte nečekané a předpokládáte nepředvidatelné. V předchozím dílu Watsona tragicky opustila manželka, a tak je doktor […] Posted in TV Recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání vyšlo na DVD a Blu-ray vyšlo už na začátku dubna. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. Já tu otázku občas stále opakuji, ačkoli mně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hobit: Bitva pěti armád – 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád – 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami v kinech neuvidíme. Jenom kdyby bylo velké výročí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které byly v ukázkách, ale nedostaly se do finální […] Posted in Smazané scény
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho vyčnívala knižní předloha, ale o to byl film zábavnější […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • MARTIN FREEMAN9. prosince 2012 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za ztvárnění Dr. Johna Watsona v oceněné dramatické sérii BBC „Sherlock“, který měl premiéru v roce 2010 a dočkal se již třetí série. Freeman také […] Posted in Profily osob
  • Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 % Tak jako v loni přišel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ (Roque), který zachrání předalekou galaxii a ukradne […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.