Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Life on Mars (2006) tv seriál

Life on Mars (2006) tv seri­ál
Ohodnoťte člá­nek

To si to takhle v pokli­du dělá­te zásluš­nou prá­ci jako vedou­cí pra­cov­ník poli­cie v Manchesteru, stí­há­te lot­ry a lum­py naru­šu­jí­cí poklid­né sou­ži­tí sluš­ných obča­nů, když tu do vás vra­zí plnou rych­los­tí auto a.... navzdo­ry vše­mu oče­ká­va­tel­né­mu se pro­be­re­te cca 30 let v minu­los­ti, v roce 1973.

Ulítlé, že?

Tak to je základ­ní záplet­ka dnes už cel­kem slav­né­ho brit­ské­ho seri­á­lu z díl­ny BBC s pou­ta­vým názvem „Life on Mars“ pod­le pís­nič­ky Davida Bowieho.

Divák má mož­nost s hlav­ním hrdi­nou Samem Tylerem (John Simm, kte­rý mi zpr­vu tro­chu lezl na ner­vy, abych si na něj pak hod­ně zvy­kl) pro­žít toto pře­kva­pe­ní a mno­ho zají­ma­vých záple­tek, kte­ré vzni­ka­jí z toho, že Sam pře­ce jen pochá­zí z jiné doby, z doby, kde homo­fo­bie, kou­ře­ní na pra­co­viš­ti a vše­o­bec­ný sexis­mus jsou věci více­mé­ně vymý­ce­né (nebo aspoň hod­ně potla­če­né).
A je to doce­la zábav­né puto­vá­ní rokem 1973, vět­ši­nou se o to posta­rá již zmi­ňo­va­ný kon­trast naše­ho svě­ta s tím z minu­los­ti, ale vydat­nou měrou k pou­ta­vos­ti seri­á­lu při­spí­vá i posta­va Gena Hunta (skvě­lý Philip Glenister), což je tako­vý arche­typ drs­né­ho pol­dy sedm­de­sá­tých let, kte­rý se na pra­po­div­né meto­dy Sama Tylera dívá hod­ně skrz prs­ty a věsměs je pova­žu­je (v lep­ším pří­pa­dě) za neškod­nou pavě­du. Ano, Sam Tyler není ve svě­tě roku 1973 bez­pri­sor­ní oso­bou, ale zjis­tí že má kom­plet­ní identi­tu a pra­cu­je - svě­te div se - jako detek­tiv Manchesteru...
Seriál je zají­ma­vým mixem kla­sic­ké detek­tiv­ky oko­ře­ně­né brit­ským smys­lem pro humor a lehce mys­te­ri­oz­ní­ho sci-fi. Sam si totiž dost dlou­hou dobu není zce­la jist, kde se to vlast­ně oci­tl. Je to jen sen, kte­rý pro­ží­vá jeho mysl zatím­co leží v koma­tu na nemoc­nič­ním lůž­ku? Je to snad sku­teč­ný pře­sun v čase? Neví.... a sluš­né psy­cho začí­ná ve chví­lích, kdy potká tře­ba své rodi­če, a dokon­ce i sebe sama (jako malé­ho 4 leté­ho capar­ta). A to jsem ješ­tě ani nezmí­nil, že tu a tam na Sama mlu­ví něja­ké div­né hla­sy, hol­čič­ka s panen­kou vyle­ze z tele­vi­ze, aby mu sdě­li­la něja­ké důle­ži­té posel­ství, apod. To by se jeden ani nedi­vil, že chudák Sam nemá zrov­na klid­né spa­ní...
Seriál má 2 série a je vel­mi dob­ře zakon­čen, při­znám se, že podob­ný hoř­ko­slad­ký konec jsem sice tak tro­chu oče­ká­val, ale i tak mě vel­mi dostal a snad prá­vě díky němu řadím ten­to brit­ský seri­ál mezi své nej­ob­lí­be­něj­ší vůbec.
Pokud by však něko­mu při­šly 2 série (16 dílů) pro­kla­tě málo, pak to také není důvod k zou­fá­ní, neboť exis­tu­je vel­mi zda­ři­lý spin - off s názvem Ashes to Ashes (opět Bowie...), kte­rý se ten­to­krát ode­hrá­vá v roce 1981 (sice bez Tylera, ale i tak urči­tě sto­jí za shléd­nu­tí).
Krom vyni­ka­jí­cí hud­by (z počát­ku sedm­de­sá­tých let) a kon­ce, mě v seri­á­lu asi nej­ví­ce dosta­la tato lout­ko­vá scé­na 🙂
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • vetrelec320. května 2012 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími […]
  • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
  • Vetřelec ³ - na Blu-ray10. dubna 2015 Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 1992. Má dvě verze. První šla v kinech v době premiéry a druhá je na DVD/Blu-ray. Každá má své klady […]
  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)19. prosince 2004 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Přes Torrance a Berlín Po skončení natáčení v Naoetsu se společnost přemístila do Camdenu, města nedaleko Sydney, kde se natáčely scény z Louieho mládí. Interiéry domova Zamperiniových byly točeny ve Fox Studios […]
  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […]
  • Gravitace - 100%3. března 2014 Gravitace - 100% Trvalo dlouhých šest let, aby talentovaný režisér Alfonso Cuarón natočil nový film. Pro nový film si zvolil vesmírnou látku z možné přítomnosti, případně budoucnosti. Film Gravitace je […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují