Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zaklínač nejen Tv tip

Zaklínač nejen Tv tip
Ohodnoťte člá­nek

Polským tvůr­cům se vel­mi daří, co se týče zfil­mo­vá­ním mnoh­dy obtíž­ných kniž­ních námě­tů s leh­kos­tí a bra­vu­rou. Získají si Vás zejmé­na svou výprav­nos­tí a malič­kost­mi, kte­ré dokres­lu­jí cel­ko­vý dojem vel­ko­le­posti s poměr­ně malý­mi finan­ce­mi nesrov­na­tel­ně niž­ší­mi než jsou např. „fil­my ame­ric­ké“. Jako pří­klad : Quo Vadis či Ohněm a mečem (nedáv­no také odvy­sí­lán na Čt) a pak zde zmí­ně­né­ho Zaklínače...........Podle lite­rár­ní před­lo­hy Andrzeje Sapkovského, byl nato­čen stej­no­jmen­ný film Zaklínač. Bohužel se na naše obra­zov­ky dostá­vá for­mou 13-ti díl­né­ho seri­á­lu na Čt 2, kte­rý je vysí­lán kaž­dé úte­rý kolem 21:00.

Škoda, že se Čt neroz­hod­la uvést toto dílo v cel­ku a v něja­kém lep­ším vysí­la­cím čase. Pak tedy trpě­li­vý divák musí strá­vit čeká­ním celý týden na dal­ší díl. Což jis­tě mno­hé odra­dí, nehle­dě na to, že pod­le roz­dě­le­ní řek­ně­me si to upří­mě nebu­de zrov­na kaž­dý díl tím pra­vým po týd­nu čeká­ní.

Dobrodružně- fan­tas­tic­ký pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v tem­né době Draků, Elfů (ne však tako­vých jako v LOTR) a pře­de­vším Monster ohro­žu­jí­cím vše živé zejmé­na pak lid­ské plémě.

Proti zlu jsou tu Zaklínači. Jsou to vlast­ně zpo­čát­ku lidé, ale výcvi­kem se mění na bojov­ní­ky bez citu, zbystře­ný­mi smys­ly (síla,rychlost) a v nepo­sled­ní řadě cha­rak­te­ris­tic­kým zje­vem. Jejich prvot­ním poslá­ním je ochra­na lidí před růz­ný­mi mon­st­ry ( kterému-by oby­čej­ný smr­tel­ník nemohl čelit ) bez náro­ku na odmě­nu, ne však vždy. Také mají men­ší pra­vi­dlo roz­ši­řu­jí­cí jejich řady (zachrání-li člo­vě­ka kte­rý má doma potom­ka o kte­rém neví, Zaklínač si jej vyžá­dá za odmě­nu).

Dítě pak započne výcvik a poslé­ze, jeli vhod­ný se stá­vá Zaklínačem. Příběhem nás pro­vá­zí Geralt, kte­rý se stá­vá jed­ním z kan­di­dá­tů na Zaklínače. Prochází tvr­dým výcvi­kem v Kaer Morhen pod dozo­rem Mistrů. Jeho filo­zo­fie je neob­vyk­lá, vyu­ží­vá sla­bos­tí pro­tiv­ní­ka a zříd­ka při­stou­pí na ote­vře­nou výmě­nu úde­rů. Proto musí pod­stou­pit mnoh­dy těž­ší zkouš­ky než dru­zí. Přesto se stá­vá Zaklínačem. Sledujeme jeho puto­vá­ní a dob­ro­druž­ství, bar­vi­tá a nebez­peč­ná mnoh­dy zejmé­na kvů­li lidem. Poznává jejich nelo­a­jál­nost , nedů­vě­ru, opo­vr­ho­vá­ní a nao­pak. Opravdové nebez­pe­čí vní­má jako běž­nou zále­ži­tost.....

Hlavní posta­vu Geralta ztvár­nil výra­zo­vě slib­ný M.Zebowsky, kte­ré­ho jste moh­li vidět i ve zmí­ně­ném fil­mu „Ohněm a mečem“. Jediné co je tro­chu nepří­jem­né, že Zaklínač je poměr­ně zdlou­ha­vý, ale boha­tý na men­ší důle­ži­té děje. Zaměřuje se zejmé­na na cha­rak­te­ris­ti­ku posta­vy Geralta, kte­rá je i tak dost mlha­vá. Film je to spí­še pro fanouš­ky toho­to díla či žán­ru. Nečekejte per­fekt­ní tri­ky, ale i z toho mála je vel­mi pěk­ně zpra­co­ván. Myslím, že si najde své pří­z­niv­ce i když musím říci ‚že ve fil­mu není tolik sexu jako v kníž­ce :))

Zaklínač 2002
Polsko
Režie: M.Brodzky
Hrají: M.Zebowsky, A.Dymná, E.Wisniewská, G.Wolszcaková, A.Chyra, M.Kozlowski aj.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • TV TIPY12. listopadu 2003 TV TIPY Další televizní tipy od 15 - 21. listopadu z nouze ctnost až na pár tipů raději mrznout venku :))SO 15. listopadu 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, která vychází z […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Tv Tip: Plavec21. září 2002 Tv Tip: Plavec Burt Lancaster v podivném dramatu Franka Perryho zjišťuje, kdo vlastně je... Kdo je Ned Merrill?Těžko říct.Přátelé ho dlouho neviděli a on se teď objevil u jejich bazénu, svižně ho […]
  • 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip4. dubna 2004 007 - Jeden svět nestačí - TV Tip V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů