Smrtihlav
Smrtihlav
Ohodnoťte člá­nek

so 15.11 - Nova 1.20

John Murdoch (Rufus Sewell) se pro­bu­dil v v hote­lo­vém pokoji.Nevěděl jak se tam dostal, a na nic si nepamatoval.Za to ho tížil výskyt mrt­vé dív­ky v tom­též pokoji.Zmatený Murdoch nevě­děl ani co v tu chví­li dělat, ale tele­fo­nát záhad­né­ho dok­to­ra Schrebera (Kiefer Sutherland) ho v posled­ní chví­li zachrá­nil před „cizinci“.Podivnou rasou, kte­rá poma­lu vymí­rá a věří, že jejich spá­sa je v lidech.Věří, že když zjis­tí, jak fun­gu­je lid­ská duše, poda­ří se jim zachrá­nit svo­ji rasu.Pokaždé, když odbi­je půl­noc, všich­ni oby­va­te­lé měs­ta usnou a cizin­ci začnou „ladit“.Mění posta­ve­ní budov i lidí na soci­ál­ním žeb­říč­ku, mění jejich vzpo­mín­ky a dou­fa­jí, že jed­nou při­jdou na to, jak lid­ská duše doo­prav­dy funguje.A prá­vě pro­to je pro ně Murdoch jas­ným nebezpečím.O půl­no­ci ho neza­ha­lí spá­nek a na víc jak se zdá, i on doká­že „ladit“.Murdoch, pro­ná­sle­do­va­ný detek­ti­vem Bumsteadem (William Hurt), poma­lu zjiš­ťu­je, že jedi­ně on je posled­ní nadě­jí pro kus země, kte­rou si „cizin­ci“ vytvo­ři­li, aby na ní moh­li za pomo­ci dok­to­ra Schrebara dělat expe­ri­men­ty na lidech… Smrtihlav je jaký­si „před Matrix“.Dokonce bych řekl, že Matrix Smrtihlava pří­mo­ča­ře vykrádá.Sama myš­len­ka fil­mu je sko­ro (sko­ro) stej­ná, ale je tu dokon­ce i něko­lik scén, shod­ných s těmi, co se poz­dě­ji obje­vi­ly v Matrixu.Ale samozřejmě-každý film má „svoje“:u Matrixu je to skvě­lá a fas­ci­nu­jí­cí atmo­sfé­ra, vychá­ze­jí­cí z pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá, u Smrtihlava je to jed­no­znač­ně výbor­ný scé­nář Davida S. Goyera (Blade, Vrána) a Alexe Proyase (Vrána) a pře­de­vším atmo­sfé­ra a stav­ba měs­ta, přes­ně ve sty­lu noir, kte­rý evo­ku­je doby, kdy se po Gotham City ješ­tě pro­há­něl Batman.

Samozřejmě scé­nář je oprav­du vyni­ka­jí­cí, ale i tak bych tu jed­nu chy­bu viděl hned na začát­ku, kdy nám Goyer s Proyasem vyzra­dí, kdo jsou a co tu chtě­jí oni „cizin­ci“, namís­to toho, aby nám vše postup­ně odha­lo­va­li a my si tak moh­li v prů­bě­hu skvě­lé­ho děje poklá­dat otáz­ky: „Kdo jsou ti chláp­ci s pobled­lým ksich­tem a co tu vlast­ně chtě­jí“ atd.Stačilo tak málo a atmo­sfé­ra Smrtihlava by se dala sotva krá­jet moto­ro­vou pilou.

I her­ci spl­ňu­jí moji před­sta­vu o doko­na­lém castingu.Představitele „cizin­ců“ jsou vybrá­ni a namas­ko­vá­ni tak, aby jste k nim nepo­ci­ťo­va­li žád­né sym­pa­tie (to se i tak sta­ne málo­kdy), ale hlavně:abyste si přá­li, aby byli zlik­vi­do­vá­ni co nebru­tál­něj­ším způ­so­bem a co nejrychleji.Takhle to pros­tě je.Rufus Sewell (Fortenbras z Brannaghova Hamleta) je vynikající-Sewell je herec, kte­rý svo­jí pří­tom­nos­tí zachrá­nil už neje­den film (např. Bytost z hlu­bin), zde z pocho­pi­tel­ných důvo­dů dělat nemusel.Kiefer Sutherland (Hráči se smr­tí, Čas zabíjet)je tak­též vyni­ka­jí­cí, a doka­zu­je, že po tatín­ko­vi Donaldovi zdě­dil znač­ný talent a William Hurt (Smoke, Polibek pavou­čí ženy, A.I.) a Jennifer Connellyová jsou už jen dal­ší­mi tri­um­fy cas­tingo­vé­ho reži­sé­ra.

Visuální zpra­co­vá­ní fil­mu je jak jinak než vynikající.Tvůrci měs­ta si dali na svém dílu dost zále­žet, a tak je hud­ba Trevora Jonese (Z pek­la, Poslední mohy­kán) a kame­ra Dariuse Wolskiho (Dokonalá vraž­da) už jen vel­mi chut­ným cuk­rát­kem, na vel­mi dob­rém dortu…I když tohle při­rov­ná­ní není nic moc.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • RECENZE: Designated Survivor28. července 2017 RECENZE: Designated Survivor    Kiefer Sutherland se v jednom z největších televizních překvapení uplynulé sezóny stává po teroristickém útoku prezidentem USA a má plné ruce práce, aby dokázal, že je této pozice […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • Cable Guy10. srpna 2002 Cable Guy Jim Carrey v hlavní roli bláznivé komedie Je to jednoduché: dáte chlápkovi od kabelové televize padesát babek a dostanete všechny filmové kanály zadarmo. Ale když se Steven Kovacs […]
  • Shingeki no Kyojin21. června 2017 Shingeki no Kyojin Japonský anime seriál z roku 2013 se stal prvním mnou účelně a soustavně sledovaným anime (Pominu-li Pokémony.). Vizuální styl je u všech japonských děl, řekla bych, hodně podobný, ne-li […]
  • Zrcadla13. července 2012 Zrcadla Je tu nová recenze na horor Zrcadla od režiséra hororů jako jsou Piraňa 3D, Hory mají oči a další - Alexandra Aji. Na tento film jsme se dívali asi před 2-3 týdny u kámoše doma. Já už […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Anna a král9. října 2003 Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mongkuta a jejich pohledu na svět. 10.10. TV Nova - 20:30   Anna Leonovensová přijíždí do Siamu na […]
  • 25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X