Dokonalá bouře (Perfect storm)
Dokonalá bou­ře (Perfect storm)
Ohodnoťte člá­nek

Dobrodružný film inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí

  Andrea Gail
 Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nuposádka. Možná nejsou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to více jsou hrdi­ny, kte­ří se umí poprat se živo­tem. Právě těm, kte­ří svůj boj nedo­táh­li do šťast­né­ho kon­ce je film věno­ván a byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti z nedáv­né doby.
 
 Právě v rybář­ském Gloucesteru celý pří­běh začí­ná i kon­čí. Začíná ve chví­li, kdy se z rybo­lo­vu vkapitán Billy Tinerací rybář­ské lodě a  v pří­sta­vu se popr­vé setká­vá­me s kapi­tá­nem Billy Tinem, kte­rý má veli­ce sla­bý úlo­vek. Zisk z lovu je tak malý, že se ihned začne při­pra­vo­vat na dal­ší pobyt na moři. Jeho posád­ka není pří­liš nad­še­ná tako­vým nápa­dem, ale rych­le uzna­jí, že by si ješ­tě potře­bo­va­li vydě­lat. V chlad­ném pod­zim­ním pod­ne­bí se začnou při­pra­vo­vat na dal­ší akci. žralok
 Během dvou dnů, kte­ré pro­ži­jí rybá­ři na pobře­ží, nám film nastí­ní část život­ních osu­dů posád­ky lodi Andrea Gail. Nikdo jim jejich život roz­hod­ně nemů­že závi­dět, neu­stá­le si volí mezi živo­tem na pev­ni­ně a na moři, mezi pra­cí a zába­vou, mezi svý­mi dět­mi, man­žel­ka­mi či pří­tel­ky­ně­n­mi a mezi spo­leč­nos­tí svých přá­tel od ryb. Jejich vol­ba je ale nako­nec vždyc­ky stej­ná a i ten­to­krát vyplu­jí.
 Úlovek je i ten­to­krát hube­ný a muž­stvo si brzy začí­ná dokonalá bouřestě­žo­vat i na kapi­tá­na. Navíc se jim zdá, že se na ně při­le­pi­lo až moc smůly. Nejprve ulo­ví žra­lo­ka, kte­rý málem ukous­ne nohu jed­no­mu z nich, vzá­pě­tí při kla­de­ní návnad málem uto­ne dal­ší člen posád­ky. Kapitán Tine však má jedi­né řeše­ní: musí jet dál až na Flemish Cap, mís­to, kde se dá chy­tit hod­ně ryb, ale také pěk­ně nepří­z­ni­vé poča­sí.
 Jenže zatím mezi loviš­těm a Gloucesterem vznik­ne poča­sí, kte­ré­mu stě­ží odo­lá­va­jí i domy na pev­ni­ně, natož coko­li na vodě. Veškeré pod­pa­lu­bí na lodi se rych­le napl­ní úlov­kem a námoř­ní­ci se těší na vyso­ký zisk. Jenže poru­cha chla­di­cí­ho zaří­ze­ní je posta­ví před zdán­li­vě těž­ké roz­hod­nu­tí, musí pro­jet bou­ří a nebo při­jdou o celý muž přes palubuúlo­vek. Rozuzlení pro­blé­mu jim však trva­lo jen oka­mžik. Nic netu­ší­cí loď Andrea Gail nabra­la kurs smě­rem k Dokonalé bou­ři.
 
 Téměř celá polo­vi­na fil­mu se ode­hrá­vá upro­střed bou­ře a může­me sle­do­vat oprav­du nesku­teč­nou podí­va­nou. Jenže fil­my netvo­ří jenom pro­stře­dí, ale také pří­běh. Film se jme­nu­je Dokonalá bou­ře a od prv­ních minut všich­ni čeká­me, jak si hlav­ní hrdi­no­vé pora­dí se vše­mi nástra­ha­mi, kte­ré je budou čekat. Když neczáchranný vrtulníkhtě­ně vplu­jí do míst, kde se huri­kán mění v bou­ři a bou­ře mění oce­án v peklo, náh­le při­jde střih a  pří­běh se pře­su­ne na malou jach­tu Mistral, kde­si o něko­lik desí­tek mil dále. Myslím, že kdy­by auto­ři vyne­cha­li zachra­ňo­vá­ní lidí, kte­ré divák vlast­ně vůbec nezná, a věno­va­li se hlav­ním hrdi­nům, bylo by to mno­hem lep­ší. Naopak scé­ny se záchran­nou heli­kop­té­rou byly vel­mi zda­ři­lé a mys­lím, že celé prá­ci záchra­ná­řů moh­lo být věno­vá­no více minut, i přes­to­že... ale to už bych přozra­dil pří­liš mno­ho z děje.
 
pro­stře­dí: Gloucester, Massachusets, pod­zim 1991
hra­jí: George Clooney (kapi­tán Billy Tine), Mark Wahlberg (Bobby Shatford), William Fichtner (Sully), John C.Reilly (Murph), Mary Elizabeth Mastrantonio (kapi­tán­ka Linda Greenlawová)
režie:Wolfgang Petersen
 

Atmosféra
Postavy
Děj
Shrnutí: Dokonalá bou­ře je půso­bi­vý film o boji člo­vě­ka s pří­ro­dou. Jako celek však půso­bí poně­kud nevy­vá­že­ně. Poklidný začá­tek stří­da­jí smr­tí­cí scé­ny, kte­ré však ruší zce­la zby­teč­ná dějo­vá linie navíc.(65%).
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • Připoutejte se, prosím!23. února 2004 Připoutejte se, prosím! Bývalý letec náhodou cestuje na palubě letadla, které nemá kdo pilotovat a ve kterém se dějí neuvěřitelné věci.Vojenský veterán, bývalý letec Ted Striker, se živí jako taxikář. Léta už […]
  • Zaklínač nejen Tv tip11. března 2004 Zaklínač nejen Tv tip Polským tvůrcům se velmi daří, co se týče zfilmováním mnohdy obtížných knižních námětů s lehkostí a bravurou. Získají si Vás zejména svou výpravností a maličkostmi, které dokreslují […]
  • Maigret klade past - 80 %4. ledna 2017 Maigret klade past - 80 % Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […]
  • Hra o trůny aneb Poker neustále se zvyšujících sázek5. června 2017 Hra o trůny aneb Poker neustále se zvyšujících sázek Vzhledem k tomu, že se mi vyhnula první vlna nadšení a „módy“ rozebírání každého nového dílu, jsem snad schopen se s odstupem podívat na tento fenomén trochu klidněji. Někdy v době, kdy […]
  • Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 %27. června 2016 Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 % Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […]
  • Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 %28. srpna 2017 Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 % Tak to máme za sebou. Sedm dílů sedmé série seriálu Hra o trůny. Zima se blíží mílovými kroky, i hlavní postavy zakončily svoji sedmiepizodní cestu po království. Cersei i Daenerys se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X