Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Dokonalá bouře (Perfect storm)


Ohodnoťte člá­nek

Dobrodružný film inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí

  Andrea Gail


 Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nuposádka. Možná nej­sou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to více jsou hrdi­ny, kte­ří se umí poprat se živo­tem. Právě těm, kte­ří svůj boj nedo­táh­li do šťast­né­ho kon­ce je film věno­ván a byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti z nedáv­né doby.
 
 Právě v rybář­ském Gloucesteru celý pří­běh začí­ná i kon­čí. Začíná ve chví­li, kdy se z rybo­lo­vu vkapitán Billy Tinerací rybář­ské lodě a  v pří­sta­vu se popr­vé setká­vá­me s kapi­tá­nem Billy Tinem, kte­rý má veli­ce sla­bý úlo­vek. Zisk z lovu je tak malý, že se ihned začne při­pra­vo­vat na dal­ší pobyt na moři. Jeho posád­ka není pří­liš nad­še­ná tako­vým nápa­dem, ale rych­le uzna­jí, že by si ješ­tě potře­bo­va­li vydě­lat. V chlad­ném pod­zim­ním pod­ne­bí se začnou při­pra­vo­vat na dal­ší akci. žralok
 Během dvou dnů, kte­ré pro­ži­jí rybá­ři na pobře­ží, nám film nastí­ní část život­ních osudů posád­ky lodi Andrea Gail. Nikdo jim jejich život roz­hod­ně nemů­že závi­dět, neu­stá­le si volí mezi živo­tem na pev­ni­ně a na moři, mezi pra­cí a zába­vou, mezi svý­mi dět­mi, man­žel­ka­mi či pří­tel­ky­ně­n­mi a mezi spo­leč­nos­tí svých přá­tel od ryb. Jejich vol­ba je ale nako­nec vždyc­ky stej­ná a i ten­to­krát vyplu­jí.
 Úlovek je i ten­to­krát hube­ný a muž­stvo si brzy začí­ná dokonalá bouřestě­žo­vat i na kapi­tá­na. Navíc se jim zdá, že se na ně při­le­pi­lo až moc smůly. Nejprve ulo­ví žra­lo­ka, kte­rý málem ukousne nohu jed­no­mu z nich, vzá­pě­tí při kla­de­ní návnad málem uto­ne dal­ší člen posád­ky. Kapitán Tine však má jedi­né řeše­ní: musí jet dál až na Flemish Cap, mís­to, kde se dá chy­tit hod­ně ryb, ale také pěk­ně nepří­z­ni­vé poča­sí.
 Jenže zatím mezi loviš­těm a Gloucesterem vznik­ne poča­sí, kte­ré­mu stě­ží odo­lá­va­jí i domy na pev­ni­ně, natož coko­li na vodě. Veškeré pod­pa­lubí na lodi se rych­le napl­ní úlov­kem a námoř­ní­ci se těší na vyso­ký zisk. Jenže poru­cha chla­di­cí­ho zaří­ze­ní je posta­ví před zdán­li­vě těž­ké roz­hod­nu­tí, musí pro­jet bou­ří a nebo při­jdou o celý muž přes palubuúlo­vek. Rozuzlení pro­blé­mu jim však trva­lo jen oka­mžik. Nic netu­ší­cí loď Andrea Gail nabra­la kurs smě­rem k Dokonalé bou­ři.
 
 Téměř celá polo­vi­na fil­mu se ode­hrá­vá upro­střed bou­ře a může­me sle­do­vat oprav­du nesku­teč­nou podí­va­nou. Jenže fil­my netvo­ří jenom pro­stře­dí, ale také pří­běh. Film se jme­nu­je Dokonalá bou­ře a od prv­ních minut všich­ni čeká­me, jak si hlav­ní hrdi­no­vé pora­dí se vše­mi nástra­ha­mi, kte­ré je budou čekat. Když neczáchranný vrtulníkhtě­ně vplu­jí do míst, kde se huri­kán mění v bou­ři a bou­ře mění oce­án v peklo, náh­le při­jde střih a  pří­běh se pře­su­ne na malou jach­tu Mistral, kde­si o něko­lik desí­tek mil dále. Myslím, že kdy­by auto­ři vyne­cha­li zachra­ňo­vá­ní lidí, kte­ré divák vlast­ně vůbec nezná, a věno­va­li se hlav­ním hrdi­nům, bylo by to mno­hem lep­ší. Naopak scé­ny se záchran­nou heli­kop­té­rou byly vel­mi zda­ři­lé a mys­lím, že celé prá­ci záchra­ná­řů mohlo být věno­vá­no více minut, i přes­to­že... ale to už bych přozra­dil pří­liš mno­ho z děje.
 
pro­stře­dí: Gloucester, Massachusets, pod­zim 1991
hra­jí: George Clooney (kapi­tán Billy Tine), Mark Wahlberg (Bobby Shatford), William Fichtner (Sully), John C.Reilly (Murph), Mary Elizabeth Mastrantonio (kapi­tán­ka Linda Greenlawová)
režie:Wolfgang Petersen
 
Atmosféra
Postavy
Děj
Shrnutí: Dokonalá bou­ře je půso­bi­vý film o boji člo­vě­ka s pří­ro­dou. Jako celek však půso­bí poně­kud nevy­vá­že­ně. Poklidný začá­tek stří­da­jí smr­tí­cí scé­ny, kte­ré však ruší zce­la zby­teč­ná dějo­vá linie navíc.(65%).
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Připoutejte se, prosím!23. února 2004 Připoutejte se, prosím! Bývalý letec náhodou cestuje na palubě letadla, které nemá kdo pilotovat a ve kterém se dějí neuvěřitelné věci.Vojenský veterán, bývalý letec Ted Striker, se živí jako taxikář. Léta už neseděl v kokpitu, protože trpí výčitkami svědomí, že […] Posted in TV Recenze
  • Zaklínač nejen Tv tip11. března 2004 Zaklínač nejen Tv tip Polským tvůrcům se velmi daří, co se týče zfilmováním mnohdy obtížných knižních námětů s lehkostí a bravurou. Získají si Vás zejména svou výpravností a maličkostmi, které dokreslují celkový dojem velkoleposti s poměrně malými financemi […] Posted in TV Recenze
  • 14. června 2003 Vřískot 2    V kine začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové spolecnosti). Zacíná premiéra nového filmu Ostrí, který byl natocen podle pravdivých událostí. Hlavní roli hraje Tori […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 %27. června 2016 Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 % Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají nejlepší, u Hry o trůny bývají nejlepší […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci dál, aby se mohlo přihlásit polo-finále příští […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. Vypadá to, že se tajemné výtvory postupně stávají […] Posted in TV Recenze
  • Maigret klade past - 80 %4. ledna 2017 Maigret klade past - 80 % Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde hlavní postavu hraje  Rowan Atkinson. Když se […] Posted in TV Recenze
  • Novinka mezi seriály: American Gothic29. července 2016 Novinka mezi seriály: American Gothic American Gothic mě zaujal především svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samotného seriálu byla spíše zklamaná. Vše se točí kolem jedné velké rodiny, která se po delší době opět sejde celá – rodiče, jejich děti a ještě […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %3. ledna 2017 Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 % Po dlouhé době čekání, dva roky, do televízí, i českých, přišel další díl britského Sherlocka. Slavného detektiva, když nepočítám historickou epizodu s detektivem v rauši, jsme opustili v letadle, kdy se znova objevil jeho největší […] Posted in TV Recenze
  • Mimic12. března 2004 Mimic Tisíce let byli na nejvyšší příčce biologického vývoje lidé. Ta doba právě skončila.V newyorské kanalizaci se rozmnožili švábi, kteří roznášejí smrtelnou infekci. Doktorka Tylerová však naklonuje jiný druh brouka, ten šváby zneškodní a […] Posted in TV Recenze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.