Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE

Cuky Luky Film je jedi­neč­ným pro­jek­tom v rám­ci slo­ven­skej kine­ma­to­gra­fie. Inšpiráciou jeho vzni­ku bola obľ­úbe­ná dvo­ji­ca paro­dic­kých postáv z tele­víznej šou, kto­rá si berie na muš­ku ...

Čtěte více

Cuky Luky Film - O filmu

Cuky je neu­zna­ná video blo­ger­ka s túž­bou po slá­ve, Luky zas celebri­ta na výsl­ní, kto­rá má všet­ko, čoby si člo­vek mohol pri­ať. Okrem jedi­nej jed­nej veci - ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih