Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVA - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyZa vyšet­řo­va­te­li při­jde zbi­tá žena a pře­dá jim sta­rý osmi­mi­li­me­t­ro­vý film. Tvrdí, že za vraž­du, kte­rá je na...

Čtěte více

NOVA - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyNěkolik let po smr­ti tyran­ské­ho uči­te­le pla­vá­ní se uká­že, že šlo o vraž­du a niko­li o neho­du. Všechny obě­ti ...

Čtěte více

NOVA - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyBezohledný finanč­ník Charles Danville vyu­žil v roce 1985 sku­pi­nu ambi­ci­óz­ních mla­dí­ků k pro­de­ji akcií pod­vo...

Čtěte více

NOVA - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 20.03. 19:30 20.03. 20:20Ordinace v růžo­vé ...

Čtěte více

NOVA - 19.03.2018

Televizni pro­gram na 19.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KvaskaMuzikál s hud­bou Daniela Landy o uprchlém věz­ni, záku­li­sí muzi­ká­lo­vé­ho diva­dla, lás­ce a spl­ně­ných snech. ČR 2006, muz...

Čtěte více

NOVA - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyPod zákla­dy pět­a­tři­cet let sta­ré budo­vy jsou nale­ze­ny ostat­ky zavraž­dě­né­ho muže a ženy, kte­ří pat­ři­li do ko...

Čtěte více

NOVA - 16.03.2018

Televizni pro­gram na 16.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Novashopping 16.03. 08:30 16.03. 08:45UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná jste to vy. Původní čes­ký seri­ál (2018). Režie J. ...

Čtěte více

NOVA - 15.03.2018

Televizni pro­gram na 15.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa Gibbse se obrá­tí agent CIA Trent Kort, chce pomoct najít hle­da­né­ho zlo­čin­ce Siravu. Setkávají ...

Čtěte více

NOVA - 14.03.2018

Televizni pro­gram na 14.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyBývalý vyso­ko­škol­ský pro­fe­sor Minard, kte­rý před lety při­šel o kari­é­ru v sou­vis­los­ti s pode­zře­ním z vraž­dy....

Čtěte více

NOVA - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVance sebe­re Gibbsovi jeho tým a pově­ří ho vyšet­řo­vá­ním vlast­ní­ho pří­pa­du. V Michiganském jeze­ru ...

Čtěte více

NOVA - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ÁčkoPřestaň pít, táto! Zastavení nad téma­ty, kte­rá nestár­nou. Uvádí Martin Veselovský (2002) 12.03. 02:15 12.03. 02:55Námoř...

Čtěte více

NOVA - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Volejte Novu 11.03. 01:55 11.03. 02:25Krok za kro­kem V (11, 12)JT se od svých spo­lu­pra­cov­ní­ků dozví­dá sku­teč­ný význam Vánoc...

Čtěte více

NOVA - 10.03.2018

Televizni pro­gram na 10.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV hote­lu je nale­ze­na mrt­vo­la námoř­ní­ho poru­čí­ka Gradyho. Podle vše­ho byl zabit v poko­ji muže, kte...

Čtěte více

NOVA - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVe starém skla­du je nale­zen zastře­le­ný námoř­ník. Na mís­tě činu je obje­ve­no deví­ti­míst­né čís­lo nap...

Čtěte více

NOVA - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa uli­ci je nale­zen mrt­vý mari­ňák. Svědci iden­ti­fi­ku­jí jako vra­ha býva­lou snou­ben­ku. Ta je nale­ze...

Čtěte více

NOVA - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV lese je nale­ze­na kost­ra dva­náct let pohře­šo­va­né­ho muže. Způsob vraž­dy odpo­ví­dá dvě­ma pří­pa­dům, ...

Čtěte více

NOVA - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 06.03. 05:55 06.03. 08:40MentalistaTým je při­vo­lán k vraž­dě dvou stu­den­tů. Do úřa­du FBI násled­ně při­jde Gab...

Čtěte více

NOVA - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 05.03. 19:30 05.03. 20:20SpecialistéPři lou...

Čtěte více

NOVA - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaAgent Peterson hod­lá vyu­žít infor­ma­ce, kte­ré má o Abbottovi k tomu, aby zablo­ko­val jme­no­vá­ní jeho ženy do funk­ce ...

Čtěte více

NOVA - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za kro­kem V (5, 6)Frank a Carol hle­da­jí paní, kte­rá by jim vypo­moh­la v domác­nos­ti. Když při­jde k poho­vo­ru posled­ní ade...

Čtěte více

NOVA - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dál pát­rá po člo­vě­ku, kte­rý vydí­ral agent­ku Leeovou, aby zís­kal Domino, vlád­ní manu­ál o voj...

Čtěte více

NOVA - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDaně je deva­te­náct a mys­lí, že je nača­se, aby se osa­mo­stat­ni­la. Nastěhuje se tedy do pod­nájmu ke spo­lu­žač­kám ...

Čtěte více

NOVA - 27.02.2018

Televizni pro­gram na 27.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaTým ten­to­krát vyšet­řu­je gang vede­ný Colem Fosterem, kte­rý kra­de luxus­ní auta a pro­dá­vá je za hra­ni­ce. Při posledn...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu