Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%

Zhrnutie epi­zó­dy – Flash S03E22 – 94%
Ohodnoťte člá­nek

Čas beží Barry... Tím Flash čelí neprí­jem­ne­mu fak­tu, že do smr­ti Iris ostá­va už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrá­niť?

 Epizóda je situ­o­va­ná časo­vo „24 hodín do smr­ti Iris West“. Postupne sú uka­zo­va­ní jed­not­li­ví čle­no­via tímu Flash. Aj napriek tomu, že je krát­ko po pol­no­ci, nikto z nich nespí. Barry musí odísť do STAR Labs a Iris nahrá­va odkaz pre Barryho (jej odkaz zati­aľ nepo­zná­me).

Captain Cold a Flash

Na to, aby Speedforce Bazooka fun­go­va­la potre­bu­je tím Flash kameň od Dominátorov, kto­rý je uscho­va­ný v Arguse. Lyla im ho nechce dať dob­ro­voľ­ne, tak Barry za pomo­ci naj­lep­šie­ho zlo­deja v Central City - Snarta - sa ide vlá­mať do Argusu (špe­ci­ál­na orga­ni­zá­cia, kto­rá drží naj­ťaž­ších zlo­čin­cov). S tým Snartom je to celé kom­pli­ko­va­né a ak nepo­ze­rá­va­te seri­ál Legends of Tomorrow, je čas to dohnať - ale v skrat­ke - Barry si ho len „poži­čia“ z roku 1982. Napriek kom­pli­ká­ci­ám - King Shark, jed­not­ky Argusu - kameň zís­kajú. Dokonca im ho dá sama Lyla, kto­rá sa na nich poze­ra­la cez kame­ry. Medzitým Wally a Joe majú ukryť Iris. Berú ju na Earth-2 k Harrymu Wellsovi.

fla310a_0045b
Kid Flash si tro­chu neza­be­há...

Savitar a Killer Frost sa roz­prá­vajú o zabi­tí Iris a Savitar sa vyťa­hu­je, aký je nepre­mo­ži­teľ­ný a že ho nič neza­sta­ví. Vidíme aj pochy­bo­va­nie Killer Frost, kto­rá má mož­no postran­né úmys­ly. Savitar, zamas­ko­va­ný za Barryho pri­chá­d­za do STAR Labs a zis­ťu­je od tímu Flash, kde je Iris. Beží na Earth-2 a unáša ju. Popritom zlo­mil Wallymu nohu.

53 min­út do smr­ti Iris - tím Flash sa pri­pra­vu­je na boj so Savitarom. Cisco má víziu a vidí, ako ho Killer Frost volá. Barry mu hovorí, nech ide. Killer Frost a Vibe spo­lu bojujú. Na Infantino Street sto­jí Barry pred Savitarom so Speedforce Bazookou, kto­rá na Savitara nefun­gu­je. Poistil sa, vzal kameň dok­to­ra Alchemyho (Kameň mudr­cov) a tak mu to nič neu­ro­bí. Opäť vidí­me scé­nu, kto­rá nás stra­ší od zim­né­ho finá­le - Barry beží, aby zachrá­nil Iris. Pomedzi to vidí­me a poču­je­me video, kto­ré na zači­at­ku epi­zó­dy nahra­la Iris - nie­čo ako mažel­ský sľub. Savitar zabil Iris.

flash savitar kills iris

Záverečné zhr­nu­tie:

Na to, že sme len epi­zó­du od finá­le bola dejo­vá línia tro­chu nud­ná. Doťahovanie o kameň Dominátorov, kto­rý im Lyla nako­niec dala „len tak“ bolo abso­l­út­ne zby­toč­né, podob­ne ako jej návšte­va. To sa však nedá pove­dať o dru­hej herec­kej návšte­ve - Leonardovi Snartovi. On bol prí­jem­nym spes­t­re­ním epi­zó­dy a záro­veň Barrymu pri­po­mí­nal, kým vlast­ne je - hrdi­nom - zati­aľ čo Snart je zlo­duch. Smrť Iris nemu­sí byť defi­ni­tív­na - na inter­ne­te sa už šíria teó­rie, že to bola jej dvoj­níč­ka (za pomo­ci zari­a­de­nia, kto­ré donie­sol H.R. so svo­jej pla­néty by to bolo mož­né + v tej­to epi­zó­de ho vyu­žil Barry). Všetko je zati­aľ otvo­re­né.

Promo na finál­nu epi­zó­du:

https://www.youtube.com/watch?v=7DWyFeXOW90

kazo­vat chytře, a The Circle není chyt­rý film. Je povrch­ní a pří­bě­ho­vě vyprázd­ně­ný a jen se tvá­ří inte­li­gent­ně, leč ve sku­teč­nos­ti je plo­chý a stej­ně mani­pu­la­tiv­ní jako to, před čím se sna­ží varo­vat.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]
  • Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - […]
  • Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%)19. října 2016 Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%) V tretej epizóde navštívili Earth-1 starí známi z alternatívnej reality: Harry a Jesse. Nechcem spoilovať už takto na začiatok, no prišli preto, lebo mali problém. Ale pekne po […]
  • Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)22. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%) Táto epizóda je crossoverom (t.j stretom dvoch seriálov Supergirl a Flasha) preto vám v dnešnom zhrnutí nemusia byť všetky postavy známe. Ďalšou zaujímavosťou je, že to bol muzikálový […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%24. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98% Záverečná epizóda tretej série seriálu The Flash priniesla dlho očakávaný finálny súboj Savitara s Flashom. Ako to dopadlo? Epizóda začína v parku, kde Barry drží v náručí umierajúcu […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Čo čaká Flasha po zimnej pauze?10. ledna 2017 Čo čaká Flasha po zimnej pauze? Z dva týždne sa vráti seriál Flash. Po napínavom zimnom finále, ktoré prinieslo novú hrozbu sa môžeme v druhej polovici série tešiť na nové aj staronové postavy, kopu akcie a samozrejme […]
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína […]
  • Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)13. února 2017 Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%) Yorkin, celkom nepríjemný metačlovek, strpčuje život vybraným obyvateľom Central City. Na muške má policajtov – avšak, nie hocijakých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů