Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%)

Flash – zhr­nu­tie epi­zó­dy –S03E16 (95%)
Ohodnoťte člá­nek

V šest­ná­stej epi­zó­de s Flash vybral do Speedforce, aby zachrá­nil Wallyho/Kid Flasha. Jeho návrat však nepre­be­hol hlad­ko – stretol sa so zná­my­mi tvá­ra­mi, kto­ré mu pri­po­me­nu­li minu­losť.

Epizóda zača­la tam, kde skon­či­la pred­chá­d­za­j­úca. Tím Flash sa v STAR Labs spa­mätá­va zo stra­ty Wallyho a Barry je roz­hod­nu­tý, že ho zachrá­ni návra­tom do Speedforce. Barryho návrat do Speedforce (už tam bol v dru­hej sérií) nepre­be­hol hlad­ko. Speedforce nene­sie ľah­ko Barryho zra­du – napo­sle­dy, keď tam bol, sľú­bil, že schop­nos­ti vyu­ži­je len v pro­spech dob­ra a že sa už pre­nie­sol cez smrť mat­ky. On sa však krát­ko potom vrá­til v čase, zachrá­nil mat­ku (aj otca) a vytvo­ril „Flashpoint“ a to rozh­ne­va­lo Speedforce. Eddie Thawne, Ronnie Raymond a Leonard Snart boli v minu­los­ti jeho pri­a­te­lia (áno, viac menej aj Snart), ktorí obe­to­va­li svoj život pre dob­ro iných. Pre Barryho pred­kla­dajú rôz­ne výzvy. Navyše, Barryho naháňa časo­vý prí­zrak a neskôr aj Black Flash.

Na Earth-1 sa med­zi­ča­som Jesse roz­hod­la, že loka­li­zu­je Savitara a skon­čí to s ním raz a navždy. Podarí sa jej to a ide si s ním zme­rať sily. Síce ho nepo­ra­zí, ale aspoň vie­me, že Savitar nie je až taký boh, za aké­ho sa prehla­su­je – je zra­ni­teľ­ný. Tím Flash si však robí oba­vy o Barryho – podľa prístro­jov sa s ním nie­čo deje a pre­to sa roz­hod­nú mu pomôcť.

V Speedforce Barry konečne nachá­d­za Wallyho. Wally sto­jí v nemoc­ni­ci pri poste­li svo­jej zomie­raj­úcej mat­ky. Túto scé­nu pre­ží­va doo­ko­la, je to nie­čo ako trest od Speedforce. Savitar v minu­lom die­li pove­dal, že spe­ed­ste­ra musí nahra­diť iný (Savitara nahra­dil nedob­ro­voľ­ne Wally). Barry si chce vyme­niť s Wallym mies­to, no pri­chá­d­za Jay Garrick a ostá­va tam on. Barry mu sľu­bu­je, že sa pre neho vrá­ti a zachrá­ni ho.

Celkom nepo­cho­pi­teľ­ným javom je situ­á­cia na kon­ci epi­zó­dy, kedy sa Jesse Quick roz­hod­ne odísť na Earth-3, aby pre­vza­la mies­to Jaya Garricka. Je to pek­né, no čo jej Earth-2? Tá je tiež dlh­šiu dobu bez ochra­ny, veď ona je už pár epi­zód na Earth-1.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizódu hod­no­tím na 95%. V tej­to sérii je to taký pri­e­mer. Ukázanie sta­rých tvárí, Black Flasha ani návšte­va Speedforce spô­so­bi­li, že táto epi­zó­da bola oži­ve­ním. Páčila sa mi však nie­len vizu­ál­na strán­ka epi­zó­dy, ale aj emo­ci­o­nál­na – Barry sa musel popa­so­vať so svo­ji­mi čin­mi, pri­o­ri­ta­mi a aj so samot­nou exis­ten­ci­ál­nou otáz­kou.

Bohužiaľ, epi­zó­de musím vytkn­úť, že niek­to­ré scé­ny boli ako z horo­ru – tem­né, desi­vé a ťaž­ké. A na toto nie sú divá­ci Flasha zvyk­nu­tí.

Zdroje obrázkov:cosmicbooknews.com

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%10. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95% Po napínavom odhalení Savitarovej identity v predchádzajúcej epizóde sa dozvedáme, ako sa s touto informáciou vyrovnáva zvyšok tímu Flash. Epizóda začína presne tam, kde sme skončili - […]
  • Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%)19. října 2016 Flash S03E03 – Zhrnutie epizódy (94%) V tretej epizóde navštívili Earth-1 starí známi z alternatívnej reality: Harry a Jesse. Nechcem spoilovať už takto na začiatok, no prišli preto, lebo mali problém. Ale pekne po […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]
  • Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)5. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%) Tím Flash po úspešnom odvrátení invázie goríl na Earth-1 sa chystá spokojne osláviť Valentín. To ale nevedia, že Grodd má v zálohe ďalší plán a úspešne sa dostáva na Earth-1. Začnem ako […]
  • Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)26. října 2016 Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%) Nová epizóda Flasha priniesla neslávne známeho Flashovho protivníka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pravé meno pána zo zrkadla, túži po pomste svojmu bývalému parťákovi Leonardovi […]
  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Čo čaká Flasha po zimnej pauze?10. ledna 2017 Čo čaká Flasha po zimnej pauze? Z dva týždne sa vráti seriál Flash. Po napínavom zimnom finále, ktoré prinieslo novú hrozbu sa môžeme v druhej polovici série tešiť na nové aj staronové postavy, kopu akcie a samozrejme […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih