Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)


Flash S03E12 – zhr­nu­tie epi­zó­dy (92%)
Ohodnoťte člá­nek

Yorkin, cel­kom neprí­jem­ný meta­člo­vek, strp­ču­je život vybra­ným oby­va­teľom Central City. Na muš­ke má poli­caj­tov – avšak, nie hoci­ja­kých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ zava­ri­li.

Yorkin je meta­člo­vek, kto­rý pochá­d­za z jed­nej z koží, kto­ré sme moh­li vidieť na zači­at­ku série. Ide o Alchemyho výtvor, čo trá­pi najmä Juliana. Dokáže všet­ko, čoho sa dotkne, zme­niť na prach. Prvá obeť je nič netu­ši­a­ci hudob­ník, kto­ré­mu „len“ podá­va ruku. Ako ďal­ší cieľ si vybe­rie Joea Westa. Našťastie, pre­pad­ne ho prá­ve počas rodin­né­ho stret­nu­tia v Jitters, tak­že Wally a Barry doh­li­a­d­nu na bez­pe­čie všet­kých prí­tom­ných. Hlavne Wally, kto­rý ako Kid Flash zachra­ňu­je situ­á­ciu pred svo­jom veľ­kou fanyn­kou (dcé­rou Cecile).

Kid Flash sa v Central City stal veľ­mi rých­lo obľ­úben­com... Len aby ho nečakal prud­ký pád.

Boj pro­ti Yorkinovi nie je jed­no­du­chý – nikto sa ho nesmie dotkn­úť. Navyše, jeho býva­lé obe­te sa roz­kla­dajú veľ­mi rých­lo na prach, ako zis­ťu­je Julian.

Joe West však nie je jed­no­du­chý cieľ, pre­to sa Yorkin zame­ria na jeho dcé­ru Iris. Kid Flash pri­chá­d­za zachrá­niť Iris, avšak nie je dosť rýchly. Yorkin sa jej dot­kol a Iris poma­ly začí­na čer­nieť ruka. V STAR Labs jej to Caitlin zmra­zu­je, no ani to nie je dosta­toč­né a pre­to musia urých­le­ne prísť na spô­sob, ako ten­to pro­ces zasta­viť a zvrá­tiť. Navyše, Caitlin boju­je sama so sebou a jej dia­bol­ským alte­re­gom Killer Frost.

Medzitým vidí­me aj to, ako Barry tré­nu­je Wallyho. Chce ho nau­čiť, ako môže pre­nik­n­úť cez objek­ty – ako je napr. ste­na. Wallymu sa to celú epi­zó­du nedarí. Podarí sa mu to, až keď ide nao­zaj do tuhé­ho.

Yorkin pre­pa­dá vlak, kde je aj Joe West a tretia obeť. Prvotný Yorkinov plán – zho­diť most na koľaj­ni­ce nefun­gu­je, lebo Barry roz­vib­ro­val celý vlak a ten pre­šiel cez pre­káž­ku. Zoslabnutý Barry však nevlá­d­ze aj zasta­viť Yorkina a pre­to dá túto úlo­hu Wallymu. Musí prejsť cez Yorkina a „infi­ko­vať ho“ spe­ed­ster­skou krvou. Tak by sa mali jeho schop­nos­ti potla­čiť. Funguje to, Yorkin je zasta­ve­ný.

Epizóda kon­čí prí­cho­dom roz­ru­še­nej Jesse Quick, kto­rá Wallymu ozna­mu­je, že jej otca (Harryho Wellsa) má Grodd v mes­te goríl.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizóda... No... Nepáči sa mi, ako veľ­mi do popre­dia dávajú Wallyho a to hneď z dvoch dôvo­dov:

1, je to seri­ál Flash, nie Kid Flash, pro­du­cen­ti sa už v minu­los­ti vyja­d­ri­li, že tým hlav­ným bude Flash, no mne to pri­pa­dá, že čoraz čas­tej­šie sa Barry skrý­va do kúta.

2, áno, je spe­ed­ster a zachra­ňu­je svet ale čo ostat­ní z tímu Flash? Cisco má tiež schop­nos­ti ale takmer vôbec ho nevid­no, totál­ne odstrih­nu­tý je Wells (a mož­no to je aj dob­re, lebo, nech sa nikto nehne­vá, ale zati­aľ tam je jeho prí­nos mini­mál­ny). Príbeh Caitlin tam má zmy­sel, ale začí­na byť obo­hra­ný (Nechcem schop­nos­ti! Musím ich pou­žiť! Nezmením sa na Killer Frost? Mením sa na Killer Frost! Už som v poho­de...). Jediný z celé­ho STAR Labs, kto je zau­jí­ma­vý, je nová­čik Julian.

Epizóde dávam 92%, lebo sa mi páčil zápo­rák Yorkin - kto­rý nikdy nemu­sí klo­pať. 😀

Flash sa vrá­ti na obra­zov­ky až 22.2. Dvojdielny prí­beh nás zave­die na Earth-2 do mes­ta goríl.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%)5. října 2016 Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%) Dnes v noci sa na televízne obrazovky (aspoň v Amerike) vrátil komiksový seriál The Flash. Poďme si zhrnúť, čo sa udialo. Úvod epizódy ma pobavil. Barry sa chystá Iris pozvať na rande, no […]
  • Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor2. srpna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor Ve Florencii se rozšířila morová epidemie a Medicejové dluží více peněz, než je hodnota celého jejich majetku. I když si Cosimo myslí, že by měl navzdory moru zůstat ve městě, nakonec […]
  • Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov11. června 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov Florencie, rok 1429. Válka s Milánem stojí Florencii víc, než se předpokládalo. Albizzi požaduje další finanční prostředky na vedení války a taky je získá, i díky podpoře Cosima de […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]
  • Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%)11. prosince 2016 Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%) Epizóda „The Present“ je poslednou tohtoročnou epizódou, seriál bude mať krátku pauzu. Zimné finále prinieslo veľa odpovedí a ešte viacej otázok. Asi najväčší prekvapením bolo šokujúce […]
  • Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog