Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)


Yorkin, cel­kom neprí­jem­ný meta­člo­vek, strp­ču­je život vybra­ným oby­va­teľom Central City. Na muš­ke má poli­caj­tov – avšak, nie hoci­ja­kých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ zava­ri­li.

Yorkin je meta­člo­vek, kto­rý pochá­d­za z jed­nej z koží, kto­ré sme moh­li vidieť na zači­at­ku série. Ide o Alchemyho výtvor, čo trá­pi najmä Juliana. Dokáže všet­ko, čoho sa dotkne, zme­niť na pra­ch. Prvá obeť je nič netu­ši­a­ci hudob­ník, kto­ré­mu „len“ podá­va ruku. Ako ďal­ší cieľ si vybe­rie Joea Westa. Našťastie, pre­pad­ne ho prá­ve počas rodin­né­ho stret­nu­tia v Jitters, tak­že Wally a Barry doh­li­a­d­nu na bez­pe­čie všet­kých prí­tom­ných. Hlavne Wally, kto­rý ako Kid Flash zachra­ňu­je situ­á­ciu pred svo­jom veľ­kou fanyn­kou (dcé­rou Cecile).

Kid Flash sa v Central City stal veľ­mi rýchlo obľ­úben­com… Len aby ho nečakal prud­ký pád.

Boj pro­ti Yorkinovi nie je jed­no­du­chý – nikto sa ho nesmie dotkn­úť. Navyše, jeho býva­lé obe­te sa roz­kla­dajú veľ­mi rýchlo na pra­ch, ako zis­ťu­je Julian.

Joe West však nie je jed­no­du­chý cieľ, pre­to sa Yorkin zame­ria na jeho dcé­ru Iris. Kid Flash pri­chá­d­za zachrá­niť Iris, avšak nie je dosť rýchly. Yorkin sa jej dot­kol a Iris poma­ly začí­na čer­nieť ruka. V STAR Labs jej to Caitlin zmra­zu­je, no ani to nie je dosta­toč­né a pre­to musia urých­le­ne prísť na spô­sob, ako ten­to pro­ces zasta­viť a zvrá­tiť. Navyše, Caitlin boju­je sama so sebou a jej dia­bol­ským alte­re­gom Killer Frost.

Medzitým vidí­me aj to, ako Barry tré­nu­je Wallyho. Chce ho nau­čiť, ako môže pre­nik­n­úť cez objek­ty – ako je napr. ste­na. Wallymu sa to celú epi­zó­du nedarí. Podarí sa mu to, až keď ide nao­zaj do tuhé­ho.

Yorkin pre­pa­dá vlak, kde je aj Joe West a tretia obeť. Prvotný Yorkinov plán – zho­diť most na koľaj­ni­ce nefun­gu­je, lebo Barry roz­vib­ro­val celý vlak a ten pre­šiel cez pre­káž­ku. Zoslabnutý Barry však nevlá­d­ze aj zasta­viť Yorkina a pre­to dá túto úlo­hu Wallymu. Musí prejsť cez Yorkina a „infi­ko­vať ho“ spe­ed­ster­skou krvou. Tak by sa mali jeho schop­nos­ti potla­čiť. Funguje to, Yorkin je zasta­ve­ný.

Epizóda kon­čí prí­cho­dom roz­ru­še­nej Jesse Quick, kto­rá Wallymu ozna­mu­je, že jej otca (Harryho Wellsa) má Grodd v mes­te goríl.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizóda… No… Nepáči sa mi, ako veľ­mi do popre­dia dávajú Wallyho a to hneď z dvo­ch dôvo­dov:

1, je to seri­ál Flash, nie Kid Flash, pro­du­cen­ti sa už v minu­los­ti vyja­d­ri­li, že tým hlav­ným bude Flash, no mne to pri­pa­dá, že čoraz čas­tej­šie sa Barry skrý­va do kúta.

2, áno, je spe­ed­ster a zachra­ňu­je svet ale čo ostat­ní z tímu Flash? Cisco má tiež schop­nos­ti ale takmer vôbec ho nevid­no, totál­ne odstrih­nu­tý je Wells (a mož­no to je aj dob­re, lebo, nech sa nikto nehne­vá, ale zati­aľ tam je jeho prí­nos mini­mál­ny). Príbeh Caitlin tam má zmy­sel, ale začí­na byť obo­hra­ný (Nechcem schop­nos­ti! Musím ich pou­žiť! Nezmením sa na Killer Frost? Mením sa na Killer Frost! Už som v poho­de…). Jediný z celé­ho STAR Labs, kto je zau­jí­ma­vý, je nová­čik Julian.

Epizóde dávam 92%, lebo sa mi páčil zápo­rák Yorkin – kto­rý nikdy nemu­sí klo­pať. 😀

Flash sa vrá­ti na obra­zov­ky až 22.2. Dvojdielny prí­beh nás zave­die na Earth-2 do mesta goríl.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry a Wally (alebo ak chcete Flash a Kid Flash) chytajú […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo zmenil Flashpoint? Život každého Barryho […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E01 – Zhrnutie epizódy (93%)5. října 2016 Flash S03E01 – Zhrnutie epizódy (93%) Dnes v noci sa na televízne obrazovky (aspoň v Amerike) vrátil komiksový seriál The Flash. Poďme si zhrnúť, čo sa udialo. Úvod epizódy ma pobavil. Barry sa chystá Iris pozvať na rande, no nevie ako ju osloviť. Pretože žije v novej […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé sny, dokým mu Barry neodhalí pravdu - sú to […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%)11. prosince 2016 Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%) Epizóda „The Present“ je poslednou tohtoročnou epizódou, seriál bude mať krátku pauzu. Zimné finále prinieslo veľa odpovedí a ešte viacej otázok. Asi najväčší prekvapením bolo šokujúce odhalenie – jedna z hlavných postáv pravdepodobne […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E18 – 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E18 – 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - Abra Kadabra kradne v Stagg Industries. Barry, Joe […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína presne tam, kde skončila šiesta. Flasha drží […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E01 – Flashpoint – oficiálny popis epizódy21. září 2016 Flash S03E01 – Flashpoint – oficiálny popis epizódy Už len necelé dva týždne nás čakajú do premiéry tretej série amerického komiksového seriálu The Flash. Druhá séria končila veľkým cliffhangerom - Barry sa rozhodol zmeniť svoju minulosť a zachrániť jeho matku pred Reverse-Flashom. Ako to […] Posted in Spoilery
  • Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus23. prosince 2016 Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ve vytahaném svetru? Jestli ano, konečně se vám poštěstilo a komiksy vyšly v jedné knize a jsou přeložené do češtiny. A jestli ne, tak se pojďte […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • A – kniha – recenze – 100 %26. března 2017 A – kniha – recenze – 100 % Pavel Čech patří mezi spisovatele a také ilustrátory, jenž si vytvářejí vlastní svět. Magickou atmosféru dodává svým knihám jak psaným, tak i čistě jen s ilustracemi. Jednou takovou je A. Neobvyklý nápad, pojmenovat celé dílo počátečním […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.