Jak přežít v baráku plném teroristů
Jak pře­žít v bará­ku plném tero­ris­tů
Ohodnoťte člá­nek

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

Pravidlo čís­lo 1

Sežeňte si zbraň! Jak by řekl Honza Nykl, člo­věk, kte­rý zabil v sebe­obra­ně led­ní­ho med­vě­da při loň­ské návštěvě zoo­lo­gic­ké zahra­dy, bez paleb­né­ho pro­střed­ku jste doslo­va a do pís­me­ne impo­tent­ní. Navíc je tře­ba brát v potaz, že ani tero­ris­té nebu­dou celý kom­plex stře­žit holý­ma ruka­ma, čímž se dostá­vá­me k otáz­ce, kde tako­vou zbraň vůbec sehnat. Nějaký chyt­ro­lín by mohl říci, že v obcho­dě, což je sice prav­da, ale my se pře­ce nachá­zí­me v doko­na­le izo­lo­va­ném pro­sto­ru. Proto je tře­ba zís­kat zbraň od toho pro­tiv­ní­ka, jenž je odtr­žen od sku­pi­ny (zpra­vi­dla stře­ží úni­ko­vý východ na stře­chu v nej­vyš­ším pat­ře). Existuje mno­ho vari­ant, jak se zmoc­nit sou­pe­řo­va paleb­né­ho arze­ná­lu, z vlast­ní zku­še­nos­ti však dopo­ru­ču­ji zacho­vat se jako sluš­ný a takt­ně jed­na­jí­cí člo­věk a nej­pr­ve se tero­ris­ty hez­ky optat (nebát se volit slo­va jako „pro­sím“ či „pane tero­ris­to“), zda­li nemá něja­kou pis­to­li navíc, nebo jest­li nemá zájem o pře­kon­t­ro­lo­vá­ní funkč­nos­ti své výba­vy. Jak totiž všich­ni víme, sluš­nost se zpra­vi­dla vyplá­cí, a tak lze z celých dvou pro­cent před­po­klá­dat, že dosáh­ne­te úspě­chu. V opač­ném pří­pa­dě (v bez­vý­znam­ných osma­de­va­de­sá­ti pro­cen­tech) - a to už zále­ží na pova­ze a pro­zí­ra­vos­ti pro­tiv­ní­ka - násle­du­jí tra­ble. V tako­vé chví­li se vyplá­cí coko­liv, jen ne cha­o­tic­ký úprk. Omračující bývá obvykle smích a lá Jar Jar Binks ane­bo přes­ně a ráz­ně vede­ný kop do vaječ­ní­ků (nepla­tí pro vykas­t­ro­va­né). Sok pak obvykle upus­tí zbraň na zem a ta, jeli­kož je neza­jiš­tě­ná, vypliv­ne něko­lik kulek ven. Ale o tom až v pra­vi­dle čís­lo 7.

Pravidlo čís­lo 2

Hodnější pova­hy by měli mít neu­stá­le na pamě­ti, že tero­ris­té jsou zlí a že si neza­slou­ží nic jiné­ho než smrt. Pokud se tedy naskyt­ne pří­le­ži­tost něja­ké­ho zpro­vo­dit z toho­to svě­ta, učiň­te to hned a bez jakých­ko­li keců oko­lo. Není pře­ce čas ztrá­cet čas. Čím rych­le­ji tero­ris­ty zlik­vi­duj­te, tím dří­ve si bude­te moci zajít do vaší oblí­be­né hospůd­ky, zablb­nout si na něja­ké dis­ko­té­ce, popř. poklá­bo­sit si s přá­te­li. Nejhorší však je, že tero­ris­té nejsou k vašim potře­bám tak tole­rant­ní, jak by se dalo oče­ká­vat. Obvykle se brá­ní, vaši střel­bu opě­tu­jí a někdy i sami úto­čí. Většina z nich navíc dis­po­nu­je nezvykle vel­kou fyzic­kou výdr­ží, tak­že i když pro­tiv­ní­ko­vi pro­stře­lí­te obě nohy, pro­kop­ne­te bři­cho a něko­li­krát jej pěs­tí „pohla­dí­te“ po tvá­ři, jeho odpor neu­sta­ne. V tom­to pří­pa­dě se vypla­tí sklou­bit efek­tiv­ní s efekt­ním a vypro­vo­dit tero­ris­tu něja­kým neotře­lým způ­so­bem. (Máte-li přes­nou tre­fu, dopo­ru­ču­ji mrš­tit zub­ním kar­táč­kem o stě­nu pod tako­vým úhlem, aby vaše pozi­ce, polo­ha soka a mís­to kon­tak­tu hygi­e­nic­ké­ho pro­střed­ku se sádro­vou omít­kou vyho­vo­va­lo z pohle­du tří bodů v pro­sto­ru záko­nu „úhel dopa­du se rov­ná úhlu odra­zu“. Když se pak vámi vrže­ný kar­tá­ček zary­je pro­tiv­ní­ko­vi do duti­ny úst­ní, nos­ní, ušní či prdel­ní, není tře­ba věno­vat této oso­bě dal­ší pozor­nost, neboť bude kaput.)

Pravidlo čís­lo 3

Vykašlete se na poli­cis­ty! Muži záko­na jsou v tako­vých­to situ­a­cích napros­to zby­teč­ní a celou „maš­ka­rá­du“ jen kom­pli­ku­jí (v kri­tic­kých chví­lích zmat­ku­jí, stří­le­jí po svých a na samot­né zlo­du­chy zkou­ší ty nej­prů­hled­něj­ší léč­ky). Proto je dob­ré domlu­vit se před­běž­ně s tero­ris­ty, aby při pře­střel­kách pou­ží­va­li výhrad­ně pis­to­le s tlu­mi­či, popř. zbra­ně, kte­ré nejsou střel­né (sme­ták, posmr­ka­ný kapes­ník, hně­dý toa­let­ní papír). V tom­to pří­pa­dě totiž pla­tí nepsa­né pra­vi­dlo: čím méně hlu­ku způ­so­bí­te, tím více budou pol­do­vé klid­něj­ší (a ale­spoň se nebu­dou pokou­šet o něja­ké narych­lo ukuchtě­né zása­ho­vé akce). S tím­to upo­zor­ně­ním by měli být obe­zná­me­ni i samot­ní rukojmí. Mělo by se jim důraz­ně sdě­lit, že pomoc „chlu­pa­tých“ jejich šan­ce na pře­ži­tí roz­hod­ně nezvý­ší, ale spí­še výraz­ně sní­ží. Zkrátka a dob­ře - muži záko­na jsou mno­hem nebez­peč­něj­ší než samot­ní tero­ris­té. Tečka.

Pravidlo čís­lo 4

Obujte se! Rozhodnete-li se pro­ti tero­ris­tům bojo­vat, zce­la urči­tě si nesun­dá­vej­te obuv. Běhat po kom­ple­xu bosý a dou­fat, že odkrá­glu­je­te tero­ris­tu se stej­nou veli­kos­tí nohy, to je vlast­ně to nej­hor­ší, co vás může potkat. Nicméně… stane-li se tak z urči­tých důvo­dů (budou se vám tře­ba potit nohy), nezou­fej­te a radě­ji si zmr­zač­te cho­di­dla pře­dem. To abys­te si dřív při­vyk­li boles­ti a při kon­fron­ta­cích s tero­ris­ty nevy­dá­va­li boles­ti­vé vzde­chy urču­jí­cí v potem­ně­lé míst­nos­ti vaši při­bliž­nou pozi­ci.

Pravidlo čís­lo 5

Samotnou kapi­to­lou je typ obu­vi. Zde jed­no­znač­ně vítě­zí spor­tov­ní tenis­ky. Naopak jako nevhod­né se jeví lodič­ky, kde hro­zí ulo­me­ní pod­pat­ku, dře­vá­ky, kte­ré jsou pří­liš hluč­né, ane­bo ťaman­ky se smradla­vou podráž­kou. Pro rych­lý pře­sun po objek­tu pak nejsou k zaho­ze­ní koleč­ko­vé brus­le, pro snad­něj­ší pře­ko­ná­vá­ní str­mých scho­diš­ťo­vých ramen pak řád­ně navos­ko­va­né lyže.

Pravidlo čís­lo 6

To, co pla­tí pro obuv, pla­tí konec­kon­ců i pro oša­ce­ní. Co je ovšem nut­né si uvě­do­mit, to je sku­teč­nost, že se musí­me oblé­kat v urči­té závis­los­ti na módě a hlav­ně vhod­ně kom­bi­no­vat. Rozhodnete-li se tedy pro večer­ní róbu (nastane-li útok v noci), pak bod čís­lo 5 padá, neboť tenis­ky tomu­to typu oša­ce­ní pří­liš nesvěd­čí. Je-li vám ovšem jed­no, co si o vás oko­lí mys­lí, pak se tím­to bodem nemu­sí­te vůbec zabý­vat a může­te si na sebe oblé­ci coko­liv a jak­ko­liv (sli­py mís­to čep­ky, čep­ka mís­to sli­pů atd.). To samé se vzta­hu­je i na exhi­bi­o­nis­ty a lidi, jako je tře­ba Tereza Pergnerová, Richard Muller ane­bo Kateřina Kornová. Nahota má totiž jed­nu výho­du a tou je moment pře­kva­pe­ní.

Pravidlo čís­lo 7

Vystřelené kul­ky jsou svin­stvo a střet s nimi ne vždy může­te ustát. Proto je dob­ré, když se kul­kám bude­te vyhý­bat (nej­vět­ší migra­ce bývá v samot­ných zásob­ní­cích). Základem je kry­tí za stě­ny (tlus­té stě­ny, niko­liv pře­kliž­ko­vé příč­ky), matou­cí kotou­ly a pře­me­ty, rych­lé měně­ní pozic (pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout atd.) a konec­kon­ců i neprů­střel­ná ves­ta (tu si může­te snad­no vyro­bit tak, že si dáte pod tri­ko týden sta­rý boch­ník chle­ba). No… a pak… je tu ješ­tě jed­na mož­nost, jak na kul­ky (myš­le­no kul­ky z pis­to­lí) vyzrát. Máte-li v obli­bě čer­né brý­le, pseu­do­fi­lo­zo­fic­ké kecy a dlou­hé čer­né pláš­tě, umíte-li běhat po stě­ně, ská­kat jako Sergej Bubka a věříte-li si, že jste vyvo­le­ní, pak sta­čí málo… Předpažte ruku a roze­vře­te dlaň. Kulky vás jisto­jis­tě neza­sáh­nou.

Pravidlo čís­lo 8

A je zde bod posled­ní. Bod, kte­rý vám pora­dí, jak zlik­vi­do­vat vůd­ce tero­ris­tů. K tomu, abys­te pře­ži­li a moh­li si na kon­ci toho vše­ho vítě­zo­slav­ně zakři­čet, posta­čí násle­du­jí­cí kro­ky. Tak za prvé si musí­te troš­ku pozmě­nit váš pra­cov­ní har­mo­no­gram, pro­to­že sou­boj s „big bos­sem“ bývá obvykle nejdel­ší a nej­ví­ce vyčer­pá­va­jí­cí. V prů­bě­hu samot­né­ho měře­ní sil se vykaš­le­te na něco jako „fair play“ - ani váš sok nebu­de hrát pod­le pra­vi­del. Vůbec nej­lé­pe udě­lá­te, když se od něj nechá­te co nejdřív zma­lo­vat (ne však nadob­ro), pro­to­že pak uči­ní něco, co by vás nena­padlo ani v tom nejabsurd­něj­ším snu. Ve chví­li, kdy vás bude mít doslo­va na kole­nou, zmoc­ní se jej vypra­věč­ská nála­da a začne vám vyklá­dat, odkud při­šel, proč při­šel, proč vraž­dí lidi a proč nemá rád Američany. To je ta pra­vá chví­le pro vás. Pak už jen sta­čí posečkat na ten správ­ný moment (když se náš boss zahle­dí do okna a nadob­ro ztra­tí zájem o něko­ho, kdo mu vyvraž­dil celý tým), vytáh­nout si z vla­sů pis­tol (máte-li proříd­lé vla­sy, pak si scho­vej­te pis­tol posled­ní záchra­ny někam jinam - tře­ba mezi půl­ky) a nemi­lo­srd­ně na vůd­ce tero­ris­tů zaú­toč­te. Skopněte jej na zem, pro­ceď­te mezi rty něja­kou suchou hláš­ku a pak mu pět­krát našij­te pis­to­lí do hla­vy. Když tak uči­ní­te, napo­čí­tej­te do dese­ti, udě­lej­te kla­ma­vý pohyb hla­vou do stra­ny a pak, ač máte zásob­ník na sedm nábo­jů, zno­va pět­krát vystřel­te.

Až potom si bude­te moci oprav­du říct, že máte vyhrá­no.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak10. března 2004 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […]
  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí - jako nezničitelný policejní detektiv John McClane! Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby tady našel svého syna Jacka […]
  • Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy5. července 2018 Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy „Tvůj úkol, Jime, jestli se rozhodneš ho přijmout.“ Využití jména nebo počátek legendy? S citovanou formulací se většině diváků a ctitelů kvalitní akce asi vybaví hlavně postava Ethana […]
  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ Poblíž vstupu do parku na budapešťském náměstí Svobody naproti velvyslanectví Spojených států se ve stínu sovětského válečného památníku protnou dvě velké americké ikony, jedna skutečná a […]
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědomě, s precizností a patřičnou hrdostí vede svůj tým. DUKE, oddaný a loajální, udělá cokoli, aby […]
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]
  • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X