Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Hmyz


Hmyz
Ohodnoťte člá­nek

SLOVO REŽISÉRA

Hra brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ je misan­tro­pic­ká hra. Můj scé­nář jen tuto misan­tro­pii pro­hlu­bu­je, tak jako se pro­hlu­bu­je podob­nost člo­vě­ka s hmy­zem a této civi­li­za­ce s mra­ve­niš­těm. Také by se nemě­lo zapo­mí­nat na posel­ství Kafkovy Proměny.

Hra brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ byla napsá­na ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Její misan­tro­pic­ký duch je však stá­le aktu­ál­ní. O to se posta­ral kořist­nic­ký cha­rak­ter sou­do­bé civi­li­za­ce. V našem fil­mu však tato hra tvo­ří jen poza­dí vlast­ní­ho pří­bě­hu, kte­rý má ve svém vyzně­ní blí­že ke Kafkově Proměně, než k Čapkům. Nejde nám o „poli­tic­ký“ film, ale o film ima­gi­na­tiv­ní, kte­rý nabí­zí řadu mož­ných inter­pre­ta­cí. Imaginace je totiž pro nás stá­le onou „krá­lov­nou lid­ských schop­nos­tí“, jak ji nazval Charles Baudelaire.

NÁMĚT

Hospoda na malém měs­tě. Je pon­dě­lí. Je zaví­ra­cí den. Židle jsou pře­vrá­ce­ny na sto­lech, jen u jed­no­ho sto­lu v kou­tě míst­nos­ti sedí šest míst­ních ochot­ní­ků. U pro­ti­leh­lé stě­ny, na vyvý­še­ném podiu je posta­ve­na scé­na pro dru­hé jed­ná­ní hry brat­ří Čapků „Ze živo­ta hmy­zu“ (dome­ček Cvrčků a dou­pě Lumíka). Na věšá­ku visí „hmy­zí šatič­ky“: sukén­ky z kre­po­vé­ho papí­ru, papun­de­klo­vá motý­lí kří­d­la, pes­t­ře poma­lo­va­ná a čer­né lesk­lé krov­ky brou­ků.

U sto­lu sedí šest ochot­ní­ků:

1/ Režisér – zřej­mě míst­ní uči­tel. Vášnivý ento­mo­log. Podezírám ho, že si vybral hru bří Čapků prá­vě pro­to a niko­liv pro její obsah. Pedant se sadis­tic­ký­mi sklo­ny. 45 let. Pro sebe si vybral roli novo­man­že­la Cvrčka.

2/ Růžena – paní reži­sé­ro­vá. V domác­nos­ti. Sufražetka s hys­te­ric­kým ladě­ním, zápa­sí­cí s tloušť­kou. (Tento zápas však dosud zce­la nepro­hrá­la.) 42 let. Po měs­teč­ku zná­má svý­mi milost­ný­mi avan­tý­ra­mi, kte­ré neta­jí ani před svým man­že­lem. Obsazena do role pí Cvrčkové.

3/ Pan Václav – dob­rý člo­věk. Kdyby nosil brý­le, řek­li bychom o něm, že je jis­tě hodi­nář. Poslední mile­nec – oběť paní Růženy. Přesto, že je mu 38 let, je paní Růža prv­ní žena, kte­rá ho dosta­la, za což je jí upřím­ně vdě­čen. Jeho role: Lumík.

4/ Pan Borovička – kaž­dý sou­bor, chce-li zdár­ně exis­to­vat, potře­bu­je aspoň jed­no­ho pana Borovičku. Všechno une­se, všech­no podr­ží, všech­no seže­ne. Úplně bez talen­tu, za to váš­ni­vý ochot­ník. Trémista. Schizothým. 50 let. Chrobák.

5/ Ajznboňák Kopřiva – při­šel na zkouš­ku rov­nou z noč­ní šich­ty. V umaš­tě­né uni­for­mě. Na zkouš­ce spí. On může. On může všech­no. On je míst­ní hvězda. On si své uhra­je vždyc­ky. 45 let. Pyknický typ. Role: Parazit.

6/ Slečna Jitka – ješ­tě nikdy diva­dlo nehrá­la, a je jí i jed­no, že ho hrát bude. Naivka. Chorobně čis­tot­ná. S para­no­id­ní­mi sklo­ny. Celou zkouš­ku ple­te dět­ské dupač­ky, ačko­liv je evi­dent­ně svo­bod­ná a bezdět­ná. 28 let. Obsazena do role Larvičky.

Tulák leží doma s ischi­a­sem. ChrobáčiceKukla ješ­tě nepři­šly. (A už asi ani nepři­jdou.)

Během zkouš­ky se prol­nou živo­ty ochot­ní­ků s osu­dy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umo­ří pana Václava, milen­ce své ženy. Pan Kopřiva, hra­jí­cí Parazita seže­re sleč­nu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se poda­ří převtě­le­ní do chro­bá­ka tak pře­svěd­či­vě, že opus­tí nadob­ro svo­jí lid­skou podo­bu. Během zkouš­ky se rodí i umí­rá, čas nehra­je roli. A to vše se ode­hrá­vá na poza­dí Čapkovy hry, kde se hmyz cho­vá jako lidi a lidé jako hmyz.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Hořící keř (206 min) - 80%27. ledna 2014 Hořící keř (206 min) - 80% Snímek Hořící keř je film, který můžou diváci shlédnout ve dvou verzích: buď jako samostatný film (206 minut) nebo jako třídílnou TV minisérii (240 minut). Na Václavském náměstí před […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Facebook Kritiky.cz