Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT


Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

„A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.“

VÍT KARAS, reži­sér

Dne 2. 10. 2017 to byly přes­ně čty­ři roky, kdy Vítu Karasovi při­ne­sl pro­du­cent Jan Maxa scé­nář k fil­mu Přání k mání. Dobře si to pama­tu­je, ten den má totiž naro­ze­ni­ny a pří­běh Alberta, jeho lás­ky, vánoč­ní­ho přá­ní a kou­zel byl ten nej­lep­ší dárek, jaký si Vít mohl přát.

Čím reži­sé­ra scé­nář Miroslava Adamce tak zau­jal? „Není to nic kon­krét­ní­ho, pros­tě když mi začne vib­ro­vat zvlášt­ním způ­so­bem v žalud­ku, vím, že je to dob­ré, že to sto­jí za to.“

Následovalo mno­ho schůzek, debat a úprav scé­ná­ře. V původ­ním pří­bě­hu scé­náris­ty Miroslava Adamce děj pro­bí­hal v sou­čas­nos­ti a děti byly star­ší, šlo o matu­ran­ty. Vít Karas se po pora­dě se scé­náris­tou roz­ho­dl pro vcel­ku radi­kál­ní změ­ny. „Aby to fun­go­va­lo, nemů­že jít o sou­čas­nost. Rozhodli jsme se pro svět-nesvět, město-neměsto, dobu-nedobu. Při natá­če­ní v kon­krét­ním svě­tě by se ztra­ti­lo kouz­lo. Ztratila by se čis­to­ta pří­bě­hu.“

Dohodli se spo­lu, že děti budou mlad­ší a celý pří­běh se ode­hra­je v jiném, výraz­ně výtvar­ně sty­li­zo­va­ném svě­tě. To zna­me­na­lo jiné plá­no­vá­ní celé­ho fil­mu. Rozhodli se pro vel­ko­ry­sou výtvar­nou kon­cep­ci, odváž­né efek­ty, zvlášt­ní kuli­sy i kos­týmy. Jeho pře­svěd­če­ní sdí­le­la i pro­duk­ce, kte­rá vyšla tvůr­cům vstříc.

Kouzelný svět-nesvět

Když her­ci a tvůr­ci vzpo­mí­na­jí na natá­če­ní, výpra­vu nebo kos­týmy, nej­čas­tě­ji pada­jí při­rov­ná­ní k výpra­vě a hra­vos­ti Amélie z Montmartru, k poe­ti­ce Karlíka a továr­ny na čoko­lá­du nebo pro­po­je­ní fan­task­ní­ho a sku­teč­né­ho svě­ta med­víd­ka Paddingtona.

„Hledali jsme klíč – jak dosáh­nout toho, aby byl pro­stor pohád­ko­vý a záro­veň reál­ný. Původní scé­nář k fil­mu byl civil­ní, z nor­mál­ní­ho svě­ta, vize Vítka byla při­dat k tomu něco víc, posu­nout pří­běh dál. Vodítkem pro nás byla výrazná barev­ná sty­li­za­ce fil­mu a důvě­ry­hod­ný svět s fan­task­ní­mi prv­ky,“ říká archi­tekt fil­mu Ondřej Lipenský. Tvůrci chtě­li ve sku­teč­ném měs­tě najít mís­ta, kte­rá se do tako­vé sty­li­za­ce hodí a ta pak dopl­nit dal­ší­mi kuli­sa­mi nebo tri­ky. „Občas jsem se rozzlo­bil, že se někdo opí­rá o kuli­su k fil­mu a ti lidé se divi­li, že jsou to atra­py. Ani by je to nena­padlo, mys­le­li si, že to tam pat­ří. Kulisy půso­bi­ly kom­pakt­ně s pro­stře­dím,“ vzpo­mí­ná s úsmě­vem Lipenský.

Takové mís­to našli nako­nec tvůr­ci v Karlových Varech, ve měs­tě se šle­hač­ko­vý­mi domy. „Karlovy Vary jsou pohád­ko­vé měs­to, kom­bi­na­ce lesů a krás­ných domů byla pro náš film ide­ál­ní,“ říká Vít Karas „Scénář popi­su­je měs­to s domi­nant­ním hote­lem, kte­ré kra­lu­je měs­tu. Takových měst není tolik a Karlovy Vary i jiný­mi mís­ty pří­bě­hu napros­to vyho­vo­va­ly.“

Další důle­ži­tou vizu­ál­ní roli hra­je sta­rá pouť s marin­got­ka­mi u řeky, kte­rou si tvůr­ci posta­vi­li v praž­ských Holešovicích takří­ka­jíc na zele­né lou­ce. Sem pak v jeden momen­tu při­plu­jí Martin Myšička a Jitka Čvančarová na lodi. „Dlouho jsme hle­da­li loď, kte­rá by vyho­vo­va­la naše­mu zámě­ru a kte­rá by byla oprav­du krás­ná. Našli jsme ji a zjis­ti­li jsme, že maji­tel lodi je v Indii. Modlili jsme se, aby neza­mrz­la Vltava, než se vrá­tí a loď bude moci vyplout,“ vzpo­mí­ná Vít Karas.

Zatímco měs­to i sta­rá pouť jsou sku­teč­né svě­ty s kou­zel­ný­mi prv­ky, byt, ve kte­rém byd­lí hlav­ní hrdi­na Albert s rodi­či, je na tom prá­vě nao­pak. Je zce­la kou­zel­ný s prv­ky sku­teč­nos­ti. Bydlí v něm totiž kou­zel­ní­ci a byt je skla­diš­tě jejich vzpo­mí­nek na celou kari­é­ru plný kou­zel­nic­kých pro­pri­et.

„Každý kou­sek upou­tá pozor­nost a z kaž­dé­ho rohu na Vás něco vypad­ne. Každá míst­nost v bytě je jiná, kaž­dá pod­la­ha je jiná, byt je tro­chu kou­zel­ný, tro­chu ori­en­tál­ní. Taková vel­ká kou­zel­nic­ká skříň­ka,“ při­bli­žu­je Lipenský.

„Byl jsem nad­še­ný, když jsem do bytu vešel. Tak krás­ný a kou­zel­ný pro­stor jsem neče­kal,“ vzpo­mí­ná na byt Albertových rodi­čů, celý posta­ve­ný ve stu­diu, i herec Martin Myšička.

A začal padat sníh…

Když měl sníh padat, nepa­dal, a když neměl padat, zača­lo chu­me­lit. Rozmary poča­sí i roz­ma­ry reži­sé­ra a výtvar­ní­ka řeší odbor­ní­ci na tri­ko­vé zábě­ry. „V běž­ném fil­mu bývá 60 – 80 tri­ko­vých zábě­rů, v Přání k mání jich je oko­lo 270. Upravovali jsme mno­ho zábě­rů a někte­ré oprav­du výraz­ně.  Například u scé­ny v prá­del­ně jsou sku­teč­ní pou­ze dět­ští her­ci, všech­no ostat­ní je dodě­la­né. Dodělávali jsme noč­ní Karlovy Vary za oknem a mno­ho dal­ší­ho,“ popi­su­je super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů Marek Pilip.

Všechno se naplá­no­vat nedá. Ve dva­cá­té minu­tě původ­ní­ho scé­ná­ře říká jed­na z postav fil­mu větu: „Nechť tady začne padat sníh.“ Režisér a dal­ší tvůr­ci stá­li před vel­kou výzvou. Jak zaří­dit, aby nad Karlovými Vary zača­lo v jed­nom oka­mži­ku sně­žit? Zjistili, že i v tak chlad­ném měs­tě v západ­ních Čechách, jakým Karlovy Vary jsou, posled­ní dva roky výraz­ně nesně­ži­lo. A sně­žit neza­ča­lo ani do zahá­je­ní natá­če­ní v pro­sin­ci. Umělý sníh by stál přes 2 mili­o­ny korun a to by neby­lo, ani pro tak vel­ko­rysý pro­jekt jakým je Přání k mání, únos­né. Znamenalo to tedy dal­ší změ­ny ve scé­ná­ři. Sníh padá z jed­no­ho mra­ku nad ško­lou a nako­nec ho v pra­vý čas neza­ří­di­la pří­ro­da, ale tri­ko­vá sek­ce.

Kostýmy

Přání k mání není kla­sic­ká pohád­ka a kou­zel­ná atmo­sfé­ra fil­mu je výsled­kem spo­leč­né prá­ce mno­ha tvůr­ců. Důležitým člán­kem celé sty­li­za­ce jsou kos­týmy. Jejich poje­tí mělo být maleb­né, ale ne nud­né.

Mám ráda módu 30. 40. a 50. let. Dobu, kdy ženy vypa­da­ly jako ženy a muži jako muži. Použila jsem čás­teč­ně módu ze všech těch­to let, ale kos­týmy ve fil­mu nezob­ra­zu­jí kon­krét­ní obdo­bí, mají od vše­ho tro­chu. Každý z těch prv­ků svou dobu sym­bo­li­zu­je a záro­veň je nad­ča­so­vý,“ říká kos­tým­ní výtvar­ni­ce fil­mu Stanislava Šlosserová.

Pro film se při­pra­vo­va­lo 236 kos­tý­mů a „to do toho nepo­čí­tám kom­pars,“ dopl­ňu­je Šlosserová. „Příprava na film trva­la cel­kem dlou­ho a bylo skvě­lé, že jsme měli mož­nost nad vším pře­mýš­let a s fil­mem si pohrát.

Samotná výro­ba kos­tý­mů pak už dlou­há neby­la, vědě­la jsem, jak to chci, tak­že kos­týmy jsme při­pra­vo­va­li asi měsíc. Pauzu v natá­če­ní způ­so­be­nou sně­hem jsme vyu­ži­li k tomu, že se kos­týmy upra­vo­va­ly,“ uza­ví­rá Šlosserová

Hotel Imperial / Hotel Bosák

Vedle Karlových Varů je samo­stat­nou kapi­to­lou natá­če­ní hotel, kte­rý se ční nad měs­tem. Hotel Bosák, nebo­li v reá­lu hotel Imperial.

Přání k mání se v impo­zant­ním pětihvěz­dič­ko­vém hote­lu ční­cím nad měs­tem natá­če­lo v pro­sin­ci roku 2016 plné dva týd­ny. Filmařům slou­žil hotel nejen jako pro­stře­dí pro natá­če­ní, ale i jako záze­mí. Natáčení neby­lo jed­no­du­ché, pro film bylo nut­né změ­nit název hote­lu a dodat mno­ho kulis. Hotel ale mohl díky pro­voz­ní pře­stáv­ce vyjít fil­ma­řům vstříc na 100%.

Přestože bylo natá­če­ní nároč­né, štáb se cho­val vel­mi pro­fe­si­o­nál­ně, vše, co se domlu­vi­lo, fun­go­va­lo.“ vzpo­mí­na­jí zaměst­nan­ci hote­lu, z nichž někte­ří se ve fil­mu i obje­ví. Na sen­za­cechti­vé otáz­ky ohled­ně večír­ků a nepří­stoj­né­ho cho­vá­ní krou­tí lidé v hote­lu hla­vou.

Za posled­ní dva roky se v hote­lu natá­čel již tře­tí film, na Přání k mání se ale v hote­lu na vrcho­lu Karlových Varů vzpo­mí­ná nej­ra­dě­ji. Bylo to totiž prý kou­zel­né, roman­tic­ké, vánoč­ní natá­če­ní, pros­tě pohád­ka na pohád­ko­vém mís­tě.

Láska to ovšem byla vzá­jem­ná a na dva týd­ny v Imperialu vzpo­mí­ná nad­še­ně i štáb. „Hotel Imperial půso­bí jako pohád­ko­vý zámek,“ říká Martin Myšička.

Bydleli jsme v nád­her­ných poko­jích, měli skvě­lé sní­da­ně a hrá­li si na dlou­hých chod­bách. Hotel byl uza­vře­ný pro hos­ty a my ho měli celý pro sebe. To bylo fakt super,“ shr­nu­je za všech­ny dět­ské her­ce Filip Antonio.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Přání k mání

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
 • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
 • Alois Nebel - online5. prosince 2014 Alois Nebel - online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC.
 • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
 • Ve stínu - 67 %5. září 2012 Ve stínu - 67 % Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
 • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu