Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA


Ohodnoťte člá­nek

Cuky a Luky v poda­ní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej roz­hod­ne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, nezná­my­mi posta­va­mi. V relá­cií Kredenc doká­za­li vyni­kaj­úcim spô­so­bom vystih­n­úť a spa­ro­do­vať určitýdruh žen­ských postáv. Vďaka svojmu nad­hľa­du a humo­ru si zís­ka­li obrov­ský počet fan­ú­ši­kov a Peťa so Zuzanou sa neu­spo­ko­ji­li len s tým, že by si z podob­né­ho typu žien uťa­ho­va­li. Podobný druh humo­ru by bol zlýa ťažko by si zís­kal taký veľ­ký počet fan­ú­ši­kov.

Cuky a Luky pra­cujú s inte­li­gent­ným a tref­ným humo­rom, často pou­ží­vajú veľ­mi inte­li­gent­né dia­ló­gy, ktorévšak zhad­zu­je fakt, že sú poda­né posta­va­mi,ktoréim v pod­sta­te nero­zu­mejú. Na Slovensku skrát­ka vzni­kol feno­mén, kto­rý má poten­ci­ál poba­viť nie­len slo­ven­ských divá­kov, ale aj prekročiť hra­ni­ce Slovenska.

Kde inde na sve­te sa stretla taká­to dvo­ji­ca kome­di­ál­nych herečiek? Existuje množstvo pán­skych kome­di­ál­nych dvo­jíc, ale u žien je nie­čo také­to pomer­ne mimo­ri­a­d­ne. Peťa Polnišováso Zuzanou Šebovou sú však čestnou výnim­kou. A je takmer zázra­kom, že sa tie­to dve mimo­ri­a­d­ne oso­bi­té a talen­to­va­né herečky stret­li a vytvo­ri­li spo­lu kome­di­ál­nu dvo­jicu, ktoráje uni­kát­na nie­len na Slovensku, ale v rám­ci sve­to­vej kome­di­ál­nej scé­ny.

Osobne sa domnie­vam, že táto ženskákomediálna dvo­ji­ca má obrov­ský poten­ci­ál dobyť nie­len kinosá­ly na Slovensku, ale aj za jeho hra­ni­ca­mi. Nielen pre ich nespornýkomediálny talent, ale najmä pre svo­ju jedinečnosť a pre ori­gi­na­li­tu Cuky a Luky, kto­rých arche­ty­pál­ne cha­rak­te­ry by sa v kine­ma­to­gra­fii hľa­da­li len ťaž­ko. Ide skrát­ka o nie­čo nové, výraz­né a skutočne vUp­né. Tento film zo všet­kých tých­to dôvo­dov nebe­ri­em len ako pokračovanie úspeš­nej tele­víznej show. Mojím cieľom bolo natočiť cra­zy komé­diu, ktoráby zniesla porov­na­nie s tými naj­lep­ší­mi fil­ma­mi podob­né­ho žánru. Komédiu, ktoráby mohla oslo­viť divá­kov doslo­va po celo­m­sve­te.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Cuky Luky Film

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý typ dnešných žien. Film však nepracuje s postavami […] Posted in Speciály
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojichsnov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť […] Posted in Speciály
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci dlhoročnej spolupráce s kinodistribučnou […] Posted in Speciály
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
 • RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu18. srpna 2015 RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu Obsah Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám Rytmus dovolí zverejniť?” Film teda určite nie […] Posted in Speciály
 • Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)19. července 2013 Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách) Kino pokladňa je nová rubrika Film CZ, ktorá sa zaoberá tržbami filmov aktuálneho víkendu. Každý týždeň Vám budeme prinášať súhrn informácií, ako sa darilo filmom v kinách a ako ich zárobky, ovplyvnia hercov, režisérov, producentov, […] Posted in Speciály
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa úsilia. Peťa Polnišová vyštudovala bábkoherectvo na […] Posted in Profily osob
 • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to vyjádřil David Matásek: „Taková role se neodmítá.  Je to […] Posted in Speciály
 • Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2 23. července 2013 Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2 Tak zvaný smrtiaci víkend bol to pre štúdiá, štyri veľké premiéry, k tomu ešte zotrvačnosť predchádzajúcich hitov, niekto musel padnúť na hubu a málo zarobiť. Poďme ale pekne po poriadku. Jednoznačne najlepšie dopadol horor režiséra […] Posted in Speciály
 • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo neviděl, ale zároveň říká Bůh: jsem, který jsem. To […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.