Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA


Ohodnoťte člá­nek

Myšlienke vzni­ku celo­ve­čer­né­ho hra­né­ho fil­mu Cuky Luky Film pred­chá­d­za­lo hneď nie­koľ­ko sku­toč­nos­tí. Už dlh­šiu dobu sme uva­žo­va­li o nato­če­ní žánro­vo čis­tej komé­die pre celú rodi­nu. V rám­ci dlho­ročnej spo­lu­prá­ce s kino­dis­tri­buč­nou spo­loč­nos­ťou Itafilm a TV Markízou, kto­ré sle­dujú sprá­va­nie sa slo­ven­ské­ho divá­ka v kinách a pri tele­víz­nych obra­zov­kách, sme zazna­me­na­li dopyt nášho divá­ka po kome­di­ál­nom žánri. Uvedomili sme si, že za posled­ných 20 rokov vzniklo len zopár slo­ven­ských komé­dií.

Približne v tom istom obdo­bí sme pre TV Markízu pri­pra­vo­va­li skeč-šou Kredenc, kto­rej súčas­ťou sú aj ske­če Cuky Luky. Skeče sú paró­di­ou na čoraz čas­tej­ší spo­lo­čen­ský feno­mén mamo­nu a povrch­né­ho vní­ma­nia sve­ta. Karikatúrne pre­ve­de­nie cha­rak­te­rov Cuky a Luky si oka­mži­te zís­ka­lo obľu­bu u širo­ké­ho pub­li­ka. Ich spô­sob roz­prá­va­nia doslo­va zľu­do­vel a niek­to­ré hláš­ky sa sta­li kul­to­vý­mi.

A tak pri­rod­ze­ným spô­so­bom vzni­kol nápad vyu­žiť poten­ci­ál ove­re­nej a divác­ky úspeš­nej znač­ky Cuky Luky, kto­rá by mohla byť náme­tom pre celo­ve­čer­nú komé­diu. Našim záme­rom je vyu­žiť to a komerč­nou for­mou pri­niesť čo naj­šir­ši­e­mu pub­li­ku isté kul­t­úr­ne a spo­lo­čen­ské hod­no­ty, kto­ré prispie­vajú

k budo­va­niu národ­nej kine­ma­to­gra­fie rov­na­kou mie­rou ako ume­lec­ké fil­my.

Stáli sme však pred veľ­mi ťaž­kou otáz­kou. Ako pre­niesť dve ske­čo­vé tele­vízne posta­vič­ky na fil­mo­vé plát­no? Dlho sme hľa­da­li odpo­veď a pev­ne verí­me že sme ju našli. Autentický prí­beh. Vďaka pod­po­re AVF sme moh­li začať pri­pra­vo­vať sce­nár, kto­rý nie je sústa­vou ske­čov, ale je prí­be­hom tých­to dvo­ch postáv. Príbehomo ich sve­te, o ich sno­ch, o ich lás­kach a o kama­rát­stve.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Cuky Luky Film

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý typ dnešných žien. Film však nepracuje s postavami […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojichsnov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a sparodovať určitýdruh ženských postáv. Vďaka svojmu […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
  • Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)19. července 2013 Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách) Kino pokladňa je nová rubrika Film CZ, ktorá sa zaoberá tržbami filmov aktuálneho víkendu. Každý týždeň Vám budeme prinášať súhrn informácií, ako sa darilo filmom v kinách a ako ich zárobky, ovplyvnia hercov, režisérov, producentov, […] Posted in Speciály
  • Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!24. května 2012 Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorniť na film ale nie skoro vyše 2 mesiace pred oficiálnou premiérov!Bohu žiaľ toto nieje vtip,G.I.Joe 2 sa skutočne odkladá a to s […] Posted in Filmové novinky
  • RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu18. srpna 2015 RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu Obsah Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám Rytmus dovolí zverejniť?” Film teda určite nie […] Posted in Speciály
  • Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%20. února 2017 Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako zvládnuť svoje životné problémy, aby sme zdolali my ich a nie ony nás? To je naozaj dôležitá životná otázka. Čo máme robiť, keď nás problémy […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kedy konečne príde Wolverine do kín?22. května 2012 Kedy konečne príde Wolverine do kín? Naposledy sme ho samostatne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,ktorý vznikol na základe úspechu X-men série.No myslím že sa zhodneme,keď označíme posledné Wolverinovo dobrodrúžstvo ako priemerne.V kinách pri rozpočte 150 […] Posted in Filmové novinky
  • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako dýchať, jesť, piť, spať, je to prirodzená potreba […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.