Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Tajemství jejich očí – OBSAZENÍ FILMU – Neustálé zvyšování laťky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Lidé v Tajemství jejich očí se necho­vají jako nějaké fil­mové postavy. Chovají se jako oby­čejní lidé. Já na tom mám jenom malou zásluhu, o vět­šinu se zaslou­žili herci. Jsou nesmírně talen­to­vaní,“ podo­týká Billy Ray.

Jako první byl do filmu obsa­zený Chiwetel Ejiofor. „Ray je hodně odhod­laný, schopný chlap. Udělal chybu, o které si myslí, že při­pra­vila někoho o život. A nedo­káže se přes to pře­nést,“ říká Billy Ray. „Od začátku jsem si mys­lel, že Chiwetel bude v roli Raye skvělý, pro­tože si dosud nikoho tako­vého neza­hrál.“

Role Jess byla původně napsaná pro muže. Pak se ozvala Julia a řekla, že když to změ­ním na ženu, ráda si ji zahraje. Znamenalo to pro mě hodně. Byl to skvělý nápad, i když něco jiného, než jsem původně během psaní scé­náře zamýš­lel.“

Jess je v pod­statě neschopná. Před tři­nácti lety zamrzla a její život se pro­stě zasta­vil. Srdce jí stále tluče, takže dál chodí do práce, ale prak­ticky je mrtvá. Ray se snaží Jess vysvo­bo­dit, pro­tože se z té hrozné rány nikdy nevzpa­ma­to­vala,“ pokra­čuje Billy Ray. „Je to role plná emocí a Julii se poda­řilo všechny vystih­nout. Díky její odvaze zís­kal film novou tvář. Julia si troufla na to, co jsem u ní nikdy před­tím nevi­děl. Během natá­čení jsem se mno­ho­krát roz­hlédl kolem a viděl štáb ohro­mený jejím herec­tvím. Takový talent před­vedla prv­ního dne v první scéně a od té chvíle nikdy nepo­le­vila.“

Nicole se stala posled­ním kous­kem sklá­dačky a je skvělá. Potřeboval jsem, aby herečka pro roli Claire spl­nila dvě pod­mínky. Musela to být dívka, která se nedá dostat z hlavy – jinak by film nedá­val smysl, a záro­veň to musel být někdo uvě­ři­telný jako státní návladní. Nicole samo­zřejmě spl­nila obojí. Je půvabná, ale taky bys­trá a napro­sto věro­hodná. Má skvělé vystu­po­vání a ohrom­nou sílu osob­nosti. Můžete si toho všim­nout ve scéně výsle­chu, ve které ovládne celou míst­nost.“

Billy podo­týká, že ho nadchlo neú­navné odhod­lání herců zvlád­nout to každý den lépe než včera. „Snažili se navzá­jem vyrov­nat. Místo něja­kého kňou­rání byla ve hře cti­žá­dosti­vost jako u vrcho­lo­vých spor­tovců. Neustále si sami zvy­šo­vali laťku. Bylo vzru­šu­jící je při­tom sle­do­vat.“

Bylo mi ctí cho­dit každý den do práce a reží­ro­vat takové herce.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Tajemství jejich očí

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.